Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
10-р ангийн Биологи хичээлийн жишиг даалгавар                13.Давхар мембрантай эрхтэнцэр аль нь вэ?  ...
20.Нэгэн зүйл бактериас ялган авсан ДНХ-ийн гинжинд цитозины эзлэх хувь 38  А.Биологийн үүсэл б.ургамлын үүсэл в. Амьтны ...
12. Ìîäèôèêàöè õóâüñëûí ãîë øàëòãààí þó âý?                     À.Ç¿éëèéí øàëãóóð øèíæ á. Ïîïóëÿöèéí ø...
1,Адууны сагаг 2,Халитны хойд мөчдийн бүслүүр яс 3,Хиаг,хонхлой,оймын      1     Ìîðôîëîãèéí    À      ...
35. Дараах хүснэгтийг нөхөж бич.                               Эцсийн үр дүн        ...
5.Хүн,адгуусан амьтнаас ялгагдах онцлог шинж юу вэ?              1.Шинэс 2.бургас 3.Гацуур 4.Улиас 5.Нарс1.Д...
6.Продуцентийг нэрлэ.А.Агь б.бактери в.Мөөг г.Оготно7.Редуцентийг нэрлэ.А.Агь б.бактери в.Туулай г.Оготно8.2 зүйл хоёуланд...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10 дэвших шалгалтын тест1

2,747 views

Published on

Published in: Education

10 дэвших шалгалтын тест1

 1. 1. 10-р ангийн Биологи хичээлийн жишиг даалгавар 13.Давхар мембрантай эрхтэнцэр аль нь вэ? А.Вакуоль б.Рибосом в.Митохондри г.Эсийн төв“ Эс “ бүлэг сэдэв 14.Усанд ууссан буюу устай холилдсон молекул,эсийн дотор нэвтрэн1.Эсийг анх хэн нээсэн бэ? орохыг .............. гэнэ.А.Р.Гук б.А.Левенгук в.К.Бэр г.Т.Шванн А.Фагоцитоз б.Пиноцитоз в.Онтогенез г.Филогенез2.Эсийн онолыг анх хэн нээж боловсруулсан бэ? 15.Эс дэх химийн элементүүд,тэдгээрийн үүргийг харгалзуул.А.Р.Гук,Б.Мальпиги б.А.Левенгук в.К.Бэр,Ваксман г.Т.Шванн,М.Шлейден 1.Фтор а.Хлорофиллийн бүтцэд оролцдог.3.Эс дэх микроэлементүүдийг олж тэмдэглэ. 2.Магни б.Яс,нуклейн хүчлийн бүрдэлд орно.А.KSP б.Cl,Mg,Na в.N,K,O г. Cu,I,Zn 3.Төмөр в.Бамбай булчирхай шүүрэлд орно.4.Эндоплазмын гөлгөр торны мембран дээр нийлэгждэг бодисыг тэмдэглэ. 4.Иод г.Шүдний пааланд орно.А.Уураг б.Нуклейн хүчил в.Өөх тос г.гормон 5.Фосфор д.Гемоглобины бүтцэд оролцоно.5.Цитоплазм ямар үүрэгтэй вэ? 16.Эсийн эрхтэнцрүүдийг үүрэгтэй нь харгалзуул.А.Эсийг хамгаална б.Эсийн бодисын солилцоог явуулна. В.Эсийн хөдөлгөөний 1.Эндоплазмын тор а.Эсийг энергиэр ханганаүүрэгтэй г.Эсийн дотоод орчин болно 2.Рибосом б.Бодисыг хуримтлуулах буюу зөөх6.Дараах бодгалийн аль прокариот эстэй вэ? 3.Гольджийн аппарат в.Бодисыг зөөх,нийлэгжүүлэхА.эвглен б.хөвд в.мөөг г.бактери 4.Лизосом г.Бодисыг задлана.7.Эсэд ГФА хаана нийлэгждэг вэ? 5.Митохондри д.Уураг нийлэгжүүлнэА.Бөөм б.Рибосом в.Митохондри г.пластид 17.Дараах схемийг гүйцээж бич.5 оноо8.Уургийн мономер юунаас тогтох вэ? 18.Дараах хүснэгтийг нөхөж гүйцээ.5 онооА.Аминхүчил б.Пептидүүдээс в.Цардуулын нэг молекулаас г.Тосны хүчлээс Полимер нэгдэл Мономер нэгдэл9.Лизосом ямар үүрэгтэй вэ? УурагА.ГФА нийлэгжих б.Уураг,нүүрс ус,өөх тосыг задлана в.шим тэжээлийн бодисыг Глицеринхадгална. Г.Уураг,нүүрс ус,өөх тосыг зөөвөрлөнө. Цардуул10.Эсийн ямар эрхтэнцэрт фотосинтез явагдах вэ? НуклеотидА.Митохондри б.Рибосом в.Хлоропласт г.Лизосом Глюкоз11.Ургамлын ямар хэсэгт тос ихээр агуулагддаг вэ? 19.ГАТЦАА дараалалд тохирох мРНХ-ийн дарааллыг нэрлэнэ үү?А.Хальсанд б.Жимсэнд в.Үрэнд г.Ишинд А. ЦТА ГТТ б.ЦУАГУУ в.АГЦТГГ г.АГЦУГГ12.Эс,эдэд 1г өөх тос исэлдэн задрахдаа үүсэх энергийн хэмжээг ол.А.38кДж б.17,6кДж в.40кДж г.16,7кДж
 2. 20.Нэгэн зүйл бактериас ялган авсан ДНХ-ийн гинжинд цитозины эзлэх хувь 38 А.Биологийн үүсэл б.ургамлын үүсэл в. Амьтны үүсэл г.Зүйлийн үүсэлбайсан бол аденины эзлэх хувийг ол. 2.Байгаль дээр амьд биеийн оршин амьдрахын төлөө тэмцлийн үр дүнг юугаар А.76 б. 38 в.62 г.12 тайлбарлаж болох вэ?21. ЦАТЦАА дараалалд тохирох ДНХ-ийн нөгөө гинжийг ол. А.Байгалийн шалгарал б. Зориудын шалгарал в.Экологийн шалгарал А. ЦТА ГТТ б.ЦУАГУУ в.АГЦТГГ г.АГЦУГГ г.Биологийн шалгарал22. Нэгэн зүйл бактериас ялган авсан ДНХ-ийн гинжинд тиминий эзлэх хувь 20 3.Дарвин эволюцийн гол хөдөлгөгч хүчийг юу гэж үзсэн бэбайсан бол аденины эзлэх хувийг ол. 1.Амьдралын төлөө тэмцэл 2.Биологийн хүчин зүйл 3.Удамшил,хувьсал А.10 б. 40 в.30 г.20 4.экологийн хүчин зүйл 5.Шалгарал23.ДНХ-ийн нуклеотид бишийг ол. А.1,2,3 б.2,3,4 в. 1,3,5 г.3,4,5А.Аденин б.Тимин в.Урацил г.Цитозин д.Гуанин 4.Аль нь эволюцийн нэгж болдог вэ?24. РНХ-ийн нуклеотид бишийг ол. А.Амьд байгаль б.Биоценоз в.Биогеоценоз г.ПопуляциА.Аденин б.Тимин в.Урацил г.Цитозин д.Гуанин 5.Зориудын шалгарлын бүтээлч үүрэг юу вэ?25.ААААУУЦЦГ нуклеотид нь хэдэн аминхүчлийн тухай мэдээллийг төлөөлөх вэ? А.Шинэ зүйл бий болгох б.Шинэ популяци бий болох в.Шинэ үүлдэр,сорт бий А.1 б. 2 в. 3 г. 4 болгох г.Шинэ дэд зүйл бий болгох26. АУААГУГЦГУУУ нуклеотид нь хэдэн аминхүчлийн тухай мэдээллийг төлөөлөх 6.Микроэволюци гэж юу вэ?вэ? А.Баг үүсэх б.овог үүсэх в.Зүйл үүсэх г.Анги үүсэх А.1 б. 2 в. 3 г. 4 7.Макроэволюци гэж юу вэ?27.Нэгэн уураг нийт 660 аминхүчлээс бүрддэг бол нуклеотидын тоог ол. А.Амьтан үүсэх б.Ургамал үүсэх в.Төрөл,овог үүсэх г.Бичил биетэн үүсэхА.1980 б. 220 в.330 г.1320 8.” Онтогенез бол филогенезийн товч давталт мөн “ гэдгийг юуны хууль гэж28. Нэгэн уураг нийт 500 аминхүчлээс бүрддэг бол нуклеотидын тоог ол. нэрлэдэг вэ?А.1000 б. 250 в.1500 г.300 А.Эволюцийн хууль б.Биологийн хууль в.биогенетикийн хууль г.генетикийн29.Үхэр ба үхрийн гүзээн дэх бичил биетний хоорондох харилцааны хэлбэрийг 9.Конвергенци гэж юу вэ?нэрлэ. А.Шинж тэмдэг холбох б.Шинж тэмдэг ойртох в.Шинж тэмдэг үүсэх г.ШинжА.Комменсализм б.Мутуализм в.Нейтрализм г.Конкуренци тэмдэг салах30.Мутуализмын сонгодог жишээг нэрлэ. 10.”Ç¿éëèéí õîñ íýðøëèéí çàð÷èì”-ûã àíõ õýðãýëýñýí ýðäýìòýí õýí áý?А.Хаг б.Ааруулын хөгц в.Хавтгай хорхой г.Хачиг À.Ê.Ëèííåé á.Æ.Á.Ëàìàðê â.×.Ä.Äàðâèí ã.Ê.Ô.Ðóëüå 11. Äàðâèí õóâüñëûã õýðõýí àíãèëñàí áý?“ Эволюци “ бүлэг сэдэв À.Òîãòâîðòîé áà òîãòâîðã¿é á.Òîäîðõîé áà òîäîðõîé áóñ1.Ч.Дарвины эволюцийн онолоо анх бичсэн бүтээлийг ол. â. Óäàìøäàã áà òîäîðõîé áóñ ã. Óäàìøäàãã¿é áà òîäîðõîé
 3. 12. Ìîäèôèêàöè õóâüñëûí ãîë øàëòãààí þó âý? À.Ç¿éëèéí øàëãóóð øèíæ á. Ïîïóëÿöèéí øàëãóóð øèíæ â.Ò¿ëõ¿¿ð øèíæ À. Íýã ¿¿ëäðèéí àìüòäûí äóíä áóñäààñ ÿëãàðàõ îíöãîé ººð÷ëºëò,õóâüñàë á¿õèé ã. Түлхүүр зүйлáîäãàëü áèåñ 19. .¯éëäâýðëýëèéí ¿éë àæèëëàãààíû óëìààñ áàéãàëüä îð÷èíä ¿¿ññýí õèìèéí õîðò16ººð÷ëºëò,õóâüñàë á¿õèé áîäãàëü áèåñ áîäèñûí ¿éë÷èëãýýíä àìüòäûí äàñàí çîõèöîõ áàéäàë íü àëü øàëãàðëûí ¿ð ä¿í áý? Â. Áîäãàëü áèåä ãàðñàí òýðõ¿¿ øèíæ òýìäãèéí õóâüñàë ò¿¿íèé ãåíîòèïòýé À.Õºäºëãºõ øàëãàðàë á. Ñàëãàã÷ øàëãàðàë â.Òîãòâîðæóóëàã÷ øàëãàðàëõîëáîîã¿é çºâõºí ãàäààä øèíæèä (ôåíîòèï) õàìààðäàãòàé õîëáîîòîé ã. Áýëãèéí øàëãàðàë Ã. Áîäãàëü áèåä ãàðñàí òýðõ¿¿ øèíæ òýìäãèéí õóâüñàë ò¿¿íèé ãåíîòèïòýé 20. Øàâæààð òîîñ õ¿ðòäýã óðãàìëûí öýöãèéí øàäàð ýðõòýí õýëáýð õýìæýýíèé õóâüäõîëáîîòîé çºâõºí ãàäààä øèíæèä (ôåíîòèï) õàìààðäàãòàé õîëáîîòîé èõýâ÷ëýí äóíäàæ òºëºâ áàéäàëòàé áàéäàã íü ÿìàð øàëãàðëûí ¿éë÷ëýëèéí ¿ð ä¿í 13. Ç¿éëèéí äîòîîä òýìöëèéí æèøýýã îë. áý? À. Íýã ç¿éëèéí øóâóóä ¿¿ðëýõ ãàçàð íóòãèéí òºëºº ºðñºëäºõ á.¯õñýí àìüòíû À.Õºäºëãºõ øàëãàðàë á. Ñàëãàã÷ øàëãàðàë â.Òîãòâîðæóóëàã÷ øàëãàðàëñýã¿¿äèéã ¿íýãí¿¿ä áóëààëöàëäàõ â.Ñîãîîíóóäûã õóðààõûí òºëºº áóãàíóóä ã. Áýëãèéí øàëãàðàëºðñºëäºõ ã.Òóóëàéã ¿íýã,÷îíî áàðüæ èäíý. Ä. À+á+â 21. Газарзүйн түүхэн өөрчлөлтийн улмаас эх зүйлийн анхны тархац нутаг тасран14. Ç¿éë õîîðîíäûí òýìöëèéí à÷ õîëáîãäîë þó âý? тусгаарласнаасс үүссэн зүйлийн доторхи хэлбэрээс шинэ зүйл үүснэ. Үүнийг À.Ç¿éëèéí äîòîîä òýìöýë óëàì ýð÷èìæèíý. Á.Ç¿éëèéã õóâèðãàíà. Â. Ç¿éëèéã зүйл үүсэх ямар арга гэдэг вэ?áîëîâñðîíãóé áîëãîäîã ã.Á¿ãä çºâ А. Аллопатрик б. Орчинсмол в.Симпатрик г. Б+в15. Øèíæ òýìäýã ñàëàõ áóþó äèâåðãåíöè ãýæ þóã õýëýõ âý? 22. Гүйцэтгэх үүрэг өөр өөр боловч гарал үүсэл,бүтцийн хувьд ижил эрхтнийг … À.Øàëãàðëûí çàìààð áèå ìàõáîäûí øèíæ òýìäã¿¿ä ñàëæ õîëäîõ ¿éë ÿâö гэнэ. Á.Øàëãàðëûí çàìààð øèíæ òýìäýã ººð÷ëºãäºõ А.Гомолог эрхтэн б. Аналог эрхтэн в. Рудимент эрхтэн г. Атавизм Â. Áàéãàëèéí øàëãàðëûí ä¿íä øèíæ òýìäýã ººð÷ëºãäºõ 23. Гомолог эрхтнүүдийг ол. Ã.Àëü àëü íü 1,Вандуйн утаслаг цалам,тошлогийн өргөс 2,Төмсний булцуу,бөөрөнхий сонгины16. Òîäîðõîé ãàçàð íóòãèéã ýçëýí îðøäîã ÷ ç¿éëèéíõýý áîäãàëóóäûí áóñàä á¿ëãýýñ булцуу 3,Загас ,хавч 2-ын заламгай 4,Мухар цагаан,хонхлой цэцгийн үндэслэгîðîí çàé,öàã õóãàöààíû õóâüä õàðüöàíãóé òóñãààðëàãäñàí ,õîîðîíäîî ÷ºëººòýé иш 5,Сохор номин, хүн хорхой 2-ын малтагч мөчýâöýëäýí ¿ðæäýã,íýãýí ç¿éëä õàìààðàõ á¿ëýã áîäãàëèéã …….. ãýíý. А.1,2,3 б.1,2,4 в. 1,3,5 г. 3,4,5 д. 2,3,4 À.Áèîöåíîç á. Áèîñôåð â.Ïîïóëÿöè ã.Зүйл 24,Аналоги эрхтнүүдийг ол.17. Íýã ºâ㺺ñ ¿¿ññýí ,áèåèéí á¿òýö,ôèçèîëîãè,áèîõèìèéí õóâüä èæèë òºñòýé,ººð 1, Төмсний булцуу,бөөрөнхий сонгины булцуу 2, Төмсний булцуу,бөөрөнхийõîîðîíäîî ÷ºëººòýé ýâöýëäýí ¿ðæèõ ÷àäâàðòàé ¿ð óäàì òºð¿¿ëäýã,òîäîðõîé îðîí çàéã сонгины булцуу 3,Шувуу ба сарьсан багваахайн далавч 4, Сохор номин, хүнýçëýí òàðõñàí á¿ëýã áîäãàëèéã …….ãýíý. хорхой À.Áèîöåíîç á. Á¿ëýã â.Ïîïóëÿöè ã.Ç¿éë А.1,2,3 б.1,2,4 в. 1,3,5 г. 3,4,5 д. 2,3,418. Ç¿éëèéã õîîðîíä íü ÿëãàí òàíèõ øèíæ òýìäãèéã ……………… ãýíý. 25,Рудимент эрхтэнг ол.
 4. 1,Адууны сагаг 2,Халитны хойд мөчдийн бүслүүр яс 3,Хиаг,хонхлой,оймын 1 Ìîðôîëîãèéí À ¯ðæëèéí ýðõòíèé á¿òýö,¿ðæëèéí õóãàöàà,¿ðæèõ îð÷íûүндэслэг ишний хайрсууд 4,Мухар олгой 5,Ахар сүүл 2 Ôèçèîëîãèéí Á Áàéãàëü äýýð ç¿éë á¿õýí àìüäðàõ òîäîðõîé òàðõàö íó А.1,2,3 б. 2,3 4 в. 1,2,3,4 г. 2,3,4,5 д. 1,2,3,4,5 3 Ãåíåòèêèéí  ǿéëèéí îðøèí àìüäàð÷ áóé ãàäààä îð÷íû îëîí õ¿÷èí ç¿éëèé 4 Ãàçàðç¿éí à Íýã ç¿éëä õàìààðàõ áàäãàëóóäûí ãàäààä õýëáýð,äîòîîä á¿òö26,Өвгийн шинж зарим бодгаль биед илрэхийг атавизм гэдэг. Түүний жишээг 5 Áèîõèìèéí Ä Ç¿éë òóñ á¿ð õðîìîñîìûí õýëáýð,õýìæýý ,òîî ò¿¿íä àãóóëàãäàõолно уу? Ç¿éë òóñ á¿ð óóðàãò áîäèñûíõîî õèìèéí íàéðëàãà áóþó óóðàã ,íóêëå1,Олон хөхтэй төрөх 2,Бие нь өтгөн үстэй төрөх 3,Эрээн тахь шиг зүстэй унага 6 Ýêîëîãèéí Å ÿëãàðäàã.төрөх 4,3 дахь зовхины үлдэц 5,Хөлгүй гүрвэлд эгэм,далны үлдэгдэл А.1,2,3 б.1,2,4 в. 1,3,5 г. 3,4,5 д. 2,3,4 À.1à2á3â4ã5ä6å á.1ã2à3ä4á5å6â â. 1ã2ä3à4á5å6â ã. 1à2â3ä4ã5á6å27. Үр хөврөлийн төсөөт байдал ,хөврөлийн хөгжлийн үед өвгийн шинжээ дахин ä.1å2ä3ã4â5á6àдавтах зэрэг нь түүхэн хувьсах хөгжлийн … баталгаа юм. 33. Äàðààõ áàéãàëèéí øàëãàðëûí õýëáýð¿¿äèéã çºâ õàðãàëçóóë. А.Палеонтологи б. Эмбриологи в. Морфологи г. Биохими Ñàëàíãè áýëýãòýé àìüòäûí ýð,ýì õ¿éñèéí áîäãàëóóä Õºäºëãºã÷28. ,”Онтогенез бол филогенезийн хураангуй давталт мөн. “ гэсэн биогенетикийн À ¿ðæëèéí ýðõòíèé á¿òöýýð òºäèéã¿é ãàäààä õýëáýð,çàí øàëãàðàë òºðõèéí õóâüä áèå áèåýñ ÿëãààòàé áàéíà.хуулийг ямар эрдэмтэн үнднслэсэн бэ? Øèíæ òýìäãèéí ñàëàëòûí ¿ð ä¿íä íýã ïîïóëÿöè çàäðàí ÿíç А. Ч.Дарвин б. Э.Геккель,Ф.Мюллер в. Харди,Вайнберг Òîãòâîðæóóëàã÷ Á á¿ðèéí ôåíîòèïèéí õîñëîë á¿õèé áèå äààñàí õýä õýäýíг.Шванн,Шлейдэн øàëãàðàë õýëáýð ¿¿ñäýã.29. Амьд бие махбодын тархалтын зүй тогтол,байршилтын онцлогийг физик Ïîïóëÿöèä ¿¿ñ÷ á¿ðýëäñýí ÷àíàð,øèíæ òýìäãèéã òýðгазарзүй,цаг уурын нөхцөлтэй нь холбон судалдаг шинжлэх ухааны салбарыг … Ñàëãàã÷ øàëãàðàë  õýìæýýíä íü òîãòâîðòîé áàðèõ þìóó äýýøë¿¿ëýõгэнэ. ¿éë÷èëãýý á¿õèé øàëãàðëûí õýëáýð А. Жишил анатоми б. Палеонтологи в. Эмбриологи г. Морфологи Àìüä áèå ìàõáîä ,òýäãýýðèéí á¿ëãèéí ÷àíàð ,øèíæ òýìäãèéãд.Биогеограф Áýëãèéí øàëãàðàë à äóíäàæ õýì õýìæýýíýýñ õºäºëãºõ ÷èãëýëýýð ¿éë÷èëäýã øàëãàðàë30. Ланцетникийн гуурс маягийн зүрхнээс дээд зэргийн сээр нуруутны 2,3,4тасалгаат зүрх үүсэж цусны их,бага эргэлтийг тусгаарлах хүртэл хөгжсөн цусны À.1à2á3â4ã á. 1ã2â3á4à â. 1á2â3à4ã ã. 1ã2à3â 4á ä. 1á2à3ã4âсистемийн түүхэн хувьсах хөгжил нь 34,Дараах хүснэгтийг нөхөж бич. А. Ароморцоз б. Идиоадаптаци в. Дегенараци г. Регенераци д.Адаптаци31,Хошоонгор дээр паразитлан амьдардаг ургамал А. Ароморцоз б. Идиоадаптаци в. Дегенараци г. Регенераци д.Адаптаци32. Äàðààõ øàëãóóð øèíæ¿¿äèéã çºâ õàðãàëçóóë.
 5. 35. Дараах хүснэгтийг нөхөж бич. Эцсийн үр дүн 39. Түүхэн хувьсах хөгжил дэх биологийн бууралтын үндсэн шинж төрхийг нөхөж гүйцээ. Биологийн дэвшил Тухайн зүйлд хамаарах бодгаль биесийн тоо толгой Дэлхэц нутаг Түхэн хувьсал хэрхэн явагддаг вэ? 36.Дараах ойлголтуудыг зөв харгалзуул. Эцсийн үр дүн 1.Аналоги а.Сүүлтэй хүн төрөх 2.Гомологи б.Шинж тэмдэг ойртох 40.Эволюци гэж юу вэ? 3.Атавизм в.Шувуу,эрвээхэй далавч А.Мутаци хувьсал б.Байгалийн шалгарал в.Амьд байгалийн түүхэн хөгжлийн зам 4.Рудимент г.Шувууны далавч,хүний гар г.Амьдралын төлөөний тэмцэл 5.Конвергенци д.Шинж тэмдэг холдох 6.Дивергенци е.Мухар олгой 37. Дараах ойлголтуудыг зөв харгалзуул. “ Дэлхий болон хүний үүсэл ,хөгжил “ 1.Эмбриологи баталгаа а.Ангилалзүйн нэгжид бүлэглэх 1. ,Амьдрал бол уурагт биеийн оршин тогтнох хэлбэр бөгөөд энэ оршин тогтнох 2.Палеонтологи баталгаа б.Онтогенез бол филогенезийн товч давталт мөн. хэлбэрийн мөн чанар нь тэрхүү уурагт биеийн химийн бүрэлдэхүүн байнга 3.Морфологи баталгаа в.Үр хөврөлийн төсөөтэй шинжүүд хувьсан шинэчлэгддэгт байдаг гэж үзсэн эрдэмтэн хэн бэ? 4.Биогенетик хууль г.Сөнөсөн ургамал,амьтныг сэргээн босгох А. Ч.дарвин б. К.Линней в.Маркс г.Ф.Энгельс д.М.В.Волькенштейн 5.Биогеографын баталгаа д.Амьд биеийн газарзүйн тархалт 2. А.И.Опарин амьдралын үүслийн тухай ямар онолыг дэьшүүлсэн бэ? 6.Ангилалзүйн баталгаа е.Амьтдын эрхтний бүтцийг харьцуулах А. Амьдрал бол уурагт бищ оршин тогтнох хэлбэр б. Биогенетикийн хууль 38. Түүхэн хувьсах хөгжил дэх биологийн дэвшлийн үндсэн шинж төрхийг нөхөж в. Коацерватын онол г.Эволюцийн онол д. Эсийн онол гүйцээ. 3. Хүн аль эриний ямар галавт үүссэн бэ? Биологийн дэвшил А.Кайнозой,Антропоген б. Кайнозой,Неоген в. Кайнозой,ПалеогенТухайн зүйлд хамаарах бодгаль биесийн тоо толгой г.Мезозой,Цэрд Дэлхэц нутаг 4,Аль эрин ,галавт мөлхөгчид ноёрхсон бэ? Түхэн хувьсал хэрхэн явагддаг вэ? А. Мезозой,Цэрд б.Мезозой ,Юр в.Мезозой,Триас г.Мезозой ,Перм
 6. 5.Хүн,адгуусан амьтнаас ялгагдах онцлог шинж юу вэ? 1.Шинэс 2.бургас 3.Гацуур 4.Улиас 5.Нарс1.Дохионы 1-р систем 2. Дохионы 2-р систем 3.Босоо явах болсноор урд мөч нь А.1,2,3 б. 2,3,4 в.,1,3,5 г.3,4,5гар болон хувирсан 4.Биеийн хүндийн хүчний үйлчлэл өөрчлөгдсөн 5.Шилмүүст ойн экосистемд онцгой үүрэгтэй амьтныг ол.А.1,2,3 б.2,3,4 в. 3,4 г.1,4 А.хандгай б.шоргоолж в.буга г.согоо6.Хүн,амьтны үйл ажиллагааны ижил талууд юу вэ? 6.Экологийн солигдол буюу сукцесс гэж юу вэ?А.Хэл яриа б.хооллолт в.Амьсгал г.б+в А.Биоценоз,биоценозоор солигдох б.Биоценоз,биогеоценозоор солигдох7.Хүний үүслийн гол хөдөлгөгч хүч юу вэ? В. Биоценоз,биосферээр солигдох г. Биосфер,биоценозоор солигдохА.Удамшил б.Хувьсал в.Хөдөлмөрлөх г.Тэмцэх 7.Хамгийн энгийн экосистем аль вэ?8.Бич хүн болж хувирахад шийдвэрлэх үүрэг гүйэтгэсэн зүйл нь юу вэ? А.Цөөрөм б.баянбүрд в.Аквариум г.заган ойА.Босоо явах б.Цаг уур в.Хоол тэжээл г.Байгаль 8.Ямар нэг ургамлын ургаж буй газрыг юу гэж нэрлэдэг вэ?9.Хүний үүслийн үе шатуудыг нэрлэ. А.Биоценоз б.Биотоп в.Биогеоценоз г.Экосистем1............ 9.Экосистемийн хамгийн бага бүтээгдэхүүнтэй нь :2............... А.Хээр талын бэлчээр б.Хусан ой в.Халуун орны ой г.Шилмүүст ой3.................. 10.Сукцессийн үр дүнд :10.Антропогенезийн биологийн хүчин зүйлийг нэрлэ. А.Нэг бүлгэмдэл нөгөөгөөр солигдоно б.Бүлгэмдлийн дотоод бүтцийг хадгална1............ в.Бүлгэмдэл хүрээлэн буй орчинд дасна г.Амьд бие үгүй болно2...............3.................. “Биоценоз ”“ Экосистем “ 1 Биоценоз гэдэг нэр томъёог анх хэн гэдэг эрдэмтэн хэдэн онд ашигласан бэ?1.Экосистем гэж юу вэ? А.А.Тэнсли б.В.Н.Сукачев в.А.Тимирязев г.К.МебиусА.Амьд ба амьгүй биеийн хоорондох бодисын солилцоо б. Амьд ба амьгүй 2.Аль нь автотроф хооллолттой вэ?биеийн хоорондох эрчим хүчний урсгал в. Амьд ба амьгүй биеийн хоорондох А.Эрдэнэшиш б.талын цагаан мөөг в.Үхэр огодой г.Голын хавчбодисын солилцоо,эрчим хүчний урсгал г. Амьд ба амьгүй биеийн солилцоо 3.Аль нь гетеротроф хооллолттой вэ?2.Экосистем гэдэг нэр томъёог анх хэн гэдэг эрдэмтэн хэдэн онд ашигласан бэ? А.Хус мод б.5 салаа в.замаг г.Туузан хорхойА.А.Тэнсли б.В.Н.Сукачев в.А.Тимирязев г.К.Мебиус 4.Тодорхой нутаг дэвсгэрт оршин буй бүх амьд биетийн хам бүрдлийг юу гэж3.Биогеоценозын хил хязгаарыг хаагуур тогтоодог вэ? нэрлэдэг вэ?А.Усны бүлгэмдлийн хилээр б.Ургамлын бүлгэмдлийн хилээр в.Амьтны А.Биоценоз б.Биотоп в.Биогеоценоз г.Экосистембүлгэмдлийн хилээр г.Хөрсний бүлгэмдлийн хилээр 5.Консументийг нэрлэ.4.Шилмүүст ой ямар модлог ургамлуудаас бүрддэг вэ? А.Агь б.бактери в.Мөөг г.Оготно
 7. 6.Продуцентийг нэрлэ.А.Агь б.бактери в.Мөөг г.Оготно7.Редуцентийг нэрлэ.А.Агь б.бактери в.Туулай г.Оготно8.2 зүйл хоёуланд нь ашигтай байдаг хам амьдралын хэлбэрийг юу гэж нэрлэдэгвэ?А.Комменсализм б.Мутуализм в.Нейтрализм г.Конкуренци9. 2 өөр зүйлийн амьтдад хоёуланд нь эерэг,сөрөг ямар ч нөлөө үзүүлдэггүйхарилцааны хэлбэрийг юу гэж нэрлэдэг вэ?А.Комменсализм б.Мутуализм в.Нейтрализм г.Конкуренци10. 2 өөр зүйлийн амьтдад хоёуланд нь сөрөг нөлөө үзүүлдэг харилцааныхэлбэрийг юу гэж нэрлэдэг вэ?А.Комменсализм б.Мутуализм в.Нейтрализм г.Конкуренци
https://fashioncarpet.com.ua

ここに

×