Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
รายงาน พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น                เสนอ        ...
คานา     รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 002321 สถิติสาหรับนักบริหารท้องถิ่น   คณะผู้จัดทาได้ทาการศึกษาเรื่อง พฤติ...
สารบัญ                     หน้าการเก็บรวบรวมข้อมูล    - แบบสอบถาม             1    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หน้าปกคำนำสารบัญ

161,110 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

หน้าปกคำนำสารบัญ

 1. 1. รายงาน พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เสนอ รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม จัดทาโดย นางสาวกนกวรรณ ระว้า 533280001-5 นางสาวกรณิการ์ สุโพเมือง 533280004-9 นางสาวขนิษฐา บัวบกหวาน 533280007-3 นายธวัชชัย ก๊กวิลัย 533280027-7 นายธิติพงศ์ กุลภา 533280029-3 นายธีรศักดิ์ สมวงค์ 533280031-6 นางสาวพรกนก นครจันทร์ 533280040-5 นางสาวพัชรีพร เลิศตระกูลไพศาล 533280044-7 นายวรกิจ ทีสุกะ 533280058-6 นางสาวสุวิวัฒน์ ทองสูบ 533280079-8 นายอนุวัฒน์ โคบาล 533280082-9รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 002321 สถิตสาหรับนักบริหารท้องถิ่น ิ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. คานา รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 002321 สถิติสาหรับนักบริหารท้องถิ่น คณะผู้จัดทาได้ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นการศึกษาเชิงสารวจ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงและเพื่อศึกษาสาเหตุการเที่ยวสถานบันเทิง ของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้จัดทาขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม ผู้ให้ความรู้และให้แนวทางในการศึกษา คณะผู้จัดทาหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกๆท่าน คณะผูจดทา ้ั
 3. สารบัญ หน้าการเก็บรวบรวมข้อมูล - แบบสอบถาม 1 - คู่มือการลงรหัส 4การวิเคราะห์ข้อมูล - ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 9การรายงาน - สรุป 17เอกสารอ้างอิง 19ภาคผนวก 20
http://www.profvest.com

www.profvest.com/2017/12/coin-maker-hyip-otzivi-obzor.html

Нашел в интернете классный портал , он рассказывает про Seo статьи.

×