Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Facebook www..com/teacherkobwitWebsite http://teacherkobwit2010.wordpress.com
คานา    ตามที่ข้าพเจ้า นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ข้าราชการครู ตาแหน่ง ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนน...
สารบัญ   แฟ้มสะสมผลงานดีเด่น ของนายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ เล่มนี้ ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ประวัติ     - ประวัติส่วนตัว ...
ส่วนที่ 1ประวัติ
ประวัติส่วนตัว  ชื่อ นาย กอบวิทย์ นามสกุล พิริยะวัฒน์         ชื่อเล่น บวบ  เกิดวันที่ 3 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2...
ประวัตการศึกษา                     ิ ระยะเวลา                            ห...
ระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (เกียรตินยมอันดับ1) เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ            ิ
ระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับปริญญาเอกศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา        ภาควิชาก...
ประวัติการทางานและเข้ารับราชการลาดับ  ตาแหน่ง/      ชื่อหน่วยงาน     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     ระยะเวลา ที่...
ส่วนที่ 2อุดมการณ์ความเป็นครู
ปรัชญาการเป็นครูจะมุ่งมั่น ตั้งใจ ในหน้าที่    เป็นครูดี สร้างศิษย์ดี เป็นแก่นสาร        จะเป็นครู ด้วยชีวิต จ...
วิสัยทัศน์เป็นคนดี สร้างคนดี มีความรู้   เป็นคุณครู สร้างสรรค์ การศึกษา       มุ่งมั่น ตั้งใจ ตามปรัชญา     ...
ความมุ่งมั่นตั้งใจ          ในการปฏิบัติราชการจะมุ่งมั่น ปฏิบัติ ราชการ   จะตั้งใจ ทางาน ตามมอบหมาย      ...
ส่วนที่ 3ผลงานดีเด่น
ผลงานดีเด่นขณะเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   นับตั้งแต่เข้าเป็นนิสิตปริญญาเอก ห...
ลาดับที่          ผลงานและรางวัลที่ได้รับ                หน่วยงานที่จัด 5   ได้รับการคัดเลือก...
ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูสอนดี” ระดับประเทศจาก สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)        ...
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับภูมิภาค           และรางวัลผลงานวิจัยดีระดับประเทศ            จาก สานักง...
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับภูมิภาคและรางวัลผลงานวิจัยดีระดับประเทศ          จาก สานักงานเลขาธิการคุรุสภา     ...
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับภูมิภาคและรางวัลผลงานวิจัยดีระดับประเทศ          จาก สานักงานเลขาธิการคุรุสภา     ...
รางวัลครูผู้นานวัตกรรมการเรียนการสอน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ  Thailand Innovative teachers Leadership Awards 2012 โดยได้รั...
เข้ารับเฝ้าทูลละอองพระบาท และรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานฯ      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ...
ได้รับรางวัล Country Winner ในการนาเสนอผลงานระดับเอเชีย&แปซิฟิก   ในงาน Microsoft Partner in Learning Asia&Pacific Forum...
เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการนาเสนอผลงานระดับโลก ในงาน Microsoft Partner in Learning Global Forum 2012        ...
เกียรติบัตรที่ได้รับ
ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนครูไทย...
เกียรติบัตรที่ได้รับ
ได้รับการตอบรับให้นาเสนอด้วยวาจาในงาน International Science, Mathematicsand Technology Education Conference 2013 และการประ...
เกียรติบัตรที่ได้รับ
งานวิจัย เรื่องExploring Lower Secondary Science Teacher’s Technological Pedagogy     Content Knowledge ได้รับการตอบร...
ส่วนที่ 4ผลงานออกสื่อ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 หน้า 11
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับที่ 17 พฤศจิกายน 2555
หนังสือพิมพ์บ้านเมืองฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
หนังสือพิมพ์มติชน     ฉบับวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555หน้า 23
วารสารปลูก ฉบับเดือน ตุลาคม 2555      คอลัมน์ ปิดทองหลังพระ หน้า 13หน้า 23
วารสารปลูก ฉบับเดือนธันวาคม 2555คอลัมน์ ครูพันธุ์ใหม่ หน้า 13 หน้า 23
17 กันยายน 2555 ออกข่าวพระราชสานักเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน์
12 ธันวาคม 2555 ได้รับเชิญเข้าร่วมสนทนาในรายการ คม ชัด ลึก ตอน อ่อนวิทย์...คณิต...ผิดที่ใคร ? (2)
14 ธันวาคม 2555 ได้รับเชิญสัมภาษณ์ในรายการสดThailand Onlyที่นี่ที่เดียว ทางสถานีโทรทัศน์ Spring Newsในหัวข้อเกี่ยวกับ การใ...
12 ธันวาคม 2555 ได้รับเชิญถ่ายทาสกู๊ปข่าวการศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11 ออกอากาศใน...
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 สัมภาษณ์ออกอากาศในรายการ Asia Connectทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง 3 ในโครงการ Inspiring Scienc...
ส่วนที่ 5การร่วมกิจกรรม
7 กรกฎาคม 2555 เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์  ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ สาหรับนิสตระดับบัณฑิตศึก...
1 กันยายน 2555 ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษที่21 ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์...
10 พฤศจิกายน 2555 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ The role of models,mental        models and analogies in science teach...
15 กันยายน 2555 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาสัมมนา ของ ผศ.ดร.สุมาลี กาญจน...
5 กุมภาพันธ์ 2556 เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย คณาจารย์จากศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา และ Prof. Dr. Sufen Chen จาก Nationa...
7 มีนาคม 2556 เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง“Academic Publishing in EducationResearch” โดย Mr. Harmen van Paradijs, Editorial...
7 มีนาคม 2556 จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ตามโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน   ของ สาขาวิทยาศาสตร์ศกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษา...
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจัดโดย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       สอนโดย ผศ.ดร.พ...
เกียรติบัตรที่ได้รับ
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

105,160 views

Published on

แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

 1. 1. Facebook www..com/teacherkobwitWebsite http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 2. คานา ตามที่ข้าพเจ้า นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ข้าราชการครู ตาแหน่ง ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนนทรีวิทยา ได้ลาศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาเอกภาคปกติ โดยเข้าเป็นนิสตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศกษา ิ ึภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน นั้น 2555 ในระหว่างที่ข้าพเจ้าเป็นนิสตและศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ิ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย แฟ้มสะสมงานเล่มนี้ จึงจัดทาขึ้นเพื่อ รวบรวมเกียรติประวัติ ผลงานดีเด่นตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาในโอกาสต่างๆและเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่น้ี กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ผู้จัดทา
 3. สารบัญ แฟ้มสะสมผลงานดีเด่น ของนายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ เล่มนี้ ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ประวัติ - ประวัติส่วนตัว - ประวัติการศึกษา - ประวัติการทางานและเข้ารับราชการส่วนที่ 2 อุดมการณ์ความเป็นครูส่วนที่ 3 ผลงานดีเด่นขณะเป็นนิสตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ิส่วนที่ 4 ผลงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกสื่อต่างๆส่วนที่ 5 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสาขาวิชา ภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. ส่วนที่ 1ประวัติ
 5. ประวัติส่วนตัว ชื่อ นาย กอบวิทย์ นามสกุล พิริยะวัฒน์ ชื่อเล่น บวบ เกิดวันที่ 3 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2528 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  Email address : teacherkobwit @ gmail.com [email protected] Website http://teacherkobwit2010.wordpress.com  ส่วนสูง 176 เซนติเมตร น้าหนัก 78 กิโลกรัม หมู่โลหิต โอ  คติประจาใจ “จะเป็นครูด้วยชีวิต จะมีจิตที่อาสา ยึดคุณธรรมนาปัญญา ร่วมพัฒนาสังคมไทย  วิสัยทัศน์ “มุ่งจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น เน้นคุณธรรม เลิศลา วิทยาศาสตร์ เก่งกาจเทคโนโลยี ด้วยวิธีท่สนุกสนาน บูรณาการในชีวิตประจาวัน” ี ครอบครัว บิดา มารดานายวัลลภ พิริยะวัฒน์ นางกิตติยา พิริยะวัฒน์ น้องชาย ข้าพเจ้านายผดุงพล พิริยะวัฒน์ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 6. ประวัตการศึกษา ิ ระยะเวลา หลักสูตร เกรด ชื่อและที่ตั้งสถานศึกษาจาก ถึง หรือชั้นใด ถึง ชั้นใด เฉลี่ย2531 2533 ร.ร.ศรีอนุบาล จ.ปทุมธานี อนุบาลศึกษาปีท่ี 1 - 3 -2534 2539 ร.ร.ศรีจิตรา จ.ปทุมธานี ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 -2540 2541 ร.ร.สารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 2 3.282542 2542 ร.ร.สายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 3.422543 2545 ร.ร.สายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 3.37 ปริญญาตรี2546 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 3.66 กรุงเทพมหานคร ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป2552 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโท 4.00 กรุงเทพมหานคร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์)2555 ปัจจุบัน ศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชา การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 7. ระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (เกียรตินยมอันดับ1) เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ิ
 8. ระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 9. ระดับปริญญาเอกศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 10. ประวัติการทางานและเข้ารับราชการลาดับ ตาแหน่ง/ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลา ที่ หน้าที่ (เดือน/ปี) 1 นิสิตฝึกสอน ร.ร.มัธยมสังคีตวิทยา สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-2 พ.ย. 2549 – กรุงเทพฯ มี.ค. 2550 2 ครูผู้สอน ร.ร. ไผทอุดมศึกษา สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 พ.ค. 2550 3 ครูผู้สอน ร.ร. วนิษา สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1-6 มิ.ย. 2550 4 ครูผู้สอน ร.ร. สารสาสน์วิเทศรังสิต สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 ส.ค. – ต.ค. 2550 5 ครูผู้ช่วย ร.ร. เทศบาล 6 สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 พ.ย. 2550 – นครเชียงราย จ.เชียงราย เม.ย. 2551 6 นักวิชาการ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา กลุ่มมาตรฐานและจรรยาบรรณ พ.ค. 2551 วิชาชีพ 7 ครู ร.ร. นนทรีวิทยา กรุงเทพฯ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-6 มิ.ย. 2551 – สังกัด สพม. เขต 2 ปัจจุบัน
 11. ส่วนที่ 2อุดมการณ์ความเป็นครู
 12. ปรัชญาการเป็นครูจะมุ่งมั่น ตั้งใจ ในหน้าที่ เป็นครูดี สร้างศิษย์ดี เป็นแก่นสาร จะเป็นครู ด้วยชีวิต จิตวิญญาณ สร้างสรรค์งาน การศึกษา พัฒนาไทยให้ผู้เรียน เก่งดี มีความสุข เรียนสนุก ได้ความรู้ นาไปใช้ จะเป็นครู ด้วยอุดมการณ์ ด้วยจิตใจ พัฒนา เยาวชนไทย ทั่วธานีและนี่คือ ปรัชญา การเป็นครู สถิตอยู่ ในใจ เป็นศักดิ์ศรี ด้วยความรู้ ความสามารถ ด้วยความดี จะเป็นครู ตราบชีวี มลายเอย.
 13. วิสัยทัศน์เป็นคนดี สร้างคนดี มีความรู้ เป็นคุณครู สร้างสรรค์ การศึกษา มุ่งมั่น ตั้งใจ ตามปรัชญา พัฒนา ผู้เรียน เพียรทาดีเป็นแบบอย่าง ที่ดี แก่ผองศิษย์ คุณธรรม นาชีวิต เป็นสักขี ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ด้วยชีวี สร้างศักดิ์ศรี วิชาชีพครู ให้เกียงไกรยึดแนวทาง พ.ร.บ. การศึกษาฯ น้อมนามา เป็นแนวทาง อันสดใส แก้ปัญหา พัฒนางาน ด้วยวิจัย ร่วมขับเคลื่อน การศึกษาไทย ก้าวไกลเอย
 14. ความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการปฏิบัติราชการจะมุ่งมั่น ปฏิบัติ ราชการ จะตั้งใจ ทางาน ตามมอบหมาย จะสั่งสอน ผองศิษย์ ทั้งหญิงชาย เป็นครูดี มิเสื่อมคลาย อุดมการณ์พร่าสอนศิษย์ ด้วยศรัทธา ด้วยความรัก ด้วยตระหนัก ความสาคัญ อันกล้าหาญ มุ่งมั่น ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ให้ได้ตาม มาตรฐาน ตามตั้งใจจะทุ่มเท ความสามารถ และกาลัง เป็นพลัง ความหวัง อันยิ่งใหญ่ เสียสละ แรงกาย และแรงใจ รับราชการ รับใช้ แผ่นดินเอย.
 15. ส่วนที่ 3ผลงานดีเด่น
 16. ผลงานดีเด่นขณะเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นับตั้งแต่เข้าเป็นนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555 ข้าพเจ้าได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแข่งขัน โดยได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้ลาดับที่ ผลงานและรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 1 ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูสอนดี” ระดับประเทศ สานักงานส่งเสริมสังคมแห่ง การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 2 เสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมการพิจารณาในการคัดสรร สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ผลงานวิจัย เพื่อนาเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุ สภา ครังที่ 7 โดยได้รับรางวัลผลงานวิจัย “ดีเด่น” ระดับ ภูมิภาค และ รางวัลผลงานวิจัย “ดี” ระดับประเทศ เข้ารับโล่ และเกียรติบัตร จาก ดร.ดิเรก พรสีมา และนาเสนอ ผลงานวิจัยด้วยวาจาในการประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจาปี 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 12 กันยายน 2555 3 เข้ารับเฝ้าทูลละอองพระบาท และรับพระราชทานถ้วยรางวัล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ พระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากัด ร่วมกับ สานักงาน ไทย) รางวัลครูผู้ชนะเลิศการแข่งขันการนาเสนอผลงานวิชาการ Partners คณะกรรมการการศึกษา in Learning Thailand Forum 2012 ณ ศาลาดุสิดาลัย ขันพื้นฐาน ้ สวนจิตรลดา ในวันที่ กันยายน2555 17 4 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการนาเสนอผลงาน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ ระดับโลก ในงาน Microsoft Partner in Learning Global Forum ไทย) จากัด ร่วมกับ สานักงาน 2012 ณ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ คณะกรรมการการศึกษา 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555 ขันพื้นฐาน ้
 17. ลาดับที่ ผลงานและรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 5 ได้รับการคัดเลือกจาก สถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและ สถาบันวิทยาศาสตร์ สานัก มาตรฐานการศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษา วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ขันพื้นฐาน เป็นตัวแทนครูไทย เข้าร่วมโครงการสัมมนาการ ้ สานักงานคณะกรรมการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ การศึกษาขันพื้นฐาน ร่วมกับ ้ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียน State University of NewYork การสอน Science, Technology, Engineering and at Cortland Mathematics ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ แคนาดา 6 ได้รับการตอบรับ นาเสนอด้วยวาจาในงาน ให้ International สถาบันส่งเสริมการสอน Science, Mathematics and Technology Education วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Conference 2013 และการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 โดยได้เป็นผู้เสนอผลงาน วิชาการด้วยวาจา ในหัวข้อ"เรียนรู้ด้วย ICT เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ" วันที่ 21 มกราคม 2556 7 งานวิจัย เรื่องExploring Lower Secondary Science Teacher’s ศูนย์วทยาศาสตร์ศึกษา ิ Technological Pedagogy Content Knowledge ได้รับการตอบรับให้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นาเสนอด้วยวาจาในงาน International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2013) ณ Jomtien Palm Beach Hotel Pattaya ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2556
 18. ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูสอนดี” ระดับประเทศจาก สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เกียรติบัตรที่ได้รับ
 19. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับภูมิภาค และรางวัลผลงานวิจัยดีระดับประเทศ จาก สานักงานเลขาธิการคุรุสภา เสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมการพิจารณาในการคัดสรรผลงานวิจัย เพื่อนาเสนอในการประชุมทางวิชาการของ คุรุสภา ครังที่ 7 โดยได้รับรางวัลผลงานวิจัย “ดีเด่น ” ระดับภูมิภาค และ รางวัลผลงานวิจัย “ดี” ระดับประเทศ เข้ารับโล่และเกียรติบัตร จาก ดร .ดิเรก พรสีมา และนาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในการประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจาปี 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพฯ ในวันที่ 12 กันยายน 2555
 20. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับภูมิภาคและรางวัลผลงานวิจัยดีระดับประเทศ จาก สานักงานเลขาธิการคุรุสภา รับเกียรติบัตรจาก ท่าน ดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา ถ่ายภาพกับเกียรติบัตรและโล่รางวัลที่ได้รับเป็นที่ระลึก
 21. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับภูมิภาคและรางวัลผลงานวิจัยดีระดับประเทศ จาก สานักงานเลขาธิการคุรุสภา นาเสนอผลการวิจัยภาคบรรยาย ให้กับคณะครูและนักวิชาการที่สนใจ คุณครูและนักวิชาการ สนใจเข้ารับฟังการนาเสนอผลงานวิจัยจานวนมาก
 22. รางวัลครูผู้นานวัตกรรมการเรียนการสอน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ Thailand Innovative teachers Leadership Awards 2012 โดยได้รับเกียรติบัตร เงินสนับสนุนการทาผลงาน 10,000 บาท รับรางวัลครูผู้นานวัตกรรมการเรียนการสอน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศThailand Innovative teachers Leadership Awards 2012 โดยได้รับเกียรติบัตร เงินสนับสนุนการทาผลงาน 10,000 บาท จาก ดร.ปัญญา แก้วกียูร ภาพบรรยากาศขณะนาเสนอผลงานวิชาการต่อคณะกรรมการฯ
 23. เข้ารับเฝ้าทูลละอองพระบาท และรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลครูผู้ชนะเลิศการแข่งขันการนาเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2012 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันที่ 17 กันยายน2555
 24. ได้รับรางวัล Country Winner ในการนาเสนอผลงานระดับเอเชีย&แปซิฟิก ในงาน Microsoft Partner in Learning Asia&Pacific Forum 2012 ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับรางวัล Country Winner เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการ นาเสนอผลงานวิชาการระดับโลก ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ภาพบรรยากาศขณะนาเสนอผลงานวิชาการต่อคณะกรรมการฯ
 25. เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการนาเสนอผลงานระดับโลก ในงาน Microsoft Partner in Learning Global Forum 2012 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน –2 ธันวาคม 2555 ภาพบรรยากาศขณะนาเสนอผลงานวิชาการ ต่อคณะกรรมการฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับเพื่อนครู ตลอดจนนักการศึกษาที่สนใจ จากประเทศต่างๆทั่วโลก
 26. เกียรติบัตรที่ได้รับ
 27. ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนครูไทย เข้าร่วมโครงการ สัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ แคนาดา
 28. เกียรติบัตรที่ได้รับ
 29. ได้รับการตอบรับให้นาเสนอด้วยวาจาในงาน International Science, Mathematicsand Technology Education Conference 2013 และการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 โดยได้เป็นผู้เสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา ในหัวข้อ"เรียนรู้ด้วย ICT เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ" วันที่ 21 มกราคม 2556
 30. เกียรติบัตรที่ได้รับ
 31. งานวิจัย เรื่องExploring Lower Secondary Science Teacher’s Technological Pedagogy Content Knowledge ได้รับการตอบรับให้นาเสนอด้วยวาจาใน งาน International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2013) ณ Jomtien Palm Beach Hotel Pattaya ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2556
 32. ส่วนที่ 4ผลงานออกสื่อ
 33. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 หน้า 11
 34. หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับที่ 17 พฤศจิกายน 2555
 35. หนังสือพิมพ์บ้านเมืองฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
 36. หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555หน้า 23
 37. วารสารปลูก ฉบับเดือน ตุลาคม 2555 คอลัมน์ ปิดทองหลังพระ หน้า 13หน้า 23
 38. วารสารปลูก ฉบับเดือนธันวาคม 2555คอลัมน์ ครูพันธุ์ใหม่ หน้า 13 หน้า 23
 39. 17 กันยายน 2555 ออกข่าวพระราชสานักเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน์
 40. 12 ธันวาคม 2555 ได้รับเชิญเข้าร่วมสนทนาในรายการ คม ชัด ลึก ตอน อ่อนวิทย์...คณิต...ผิดที่ใคร ? (2)
 41. 14 ธันวาคม 2555 ได้รับเชิญสัมภาษณ์ในรายการสดThailand Onlyที่นี่ที่เดียว ทางสถานีโทรทัศน์ Spring Newsในหัวข้อเกี่ยวกับ การใช้ Social Media ในการจัดการ เรียนรู้
 42. 12 ธันวาคม 2555 ได้รับเชิญถ่ายทาสกู๊ปข่าวการศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11 ออกอากาศในช่วงข่าวภาคค่า วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555ในหัวข้อเกี่ยวกับ การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้
 43. วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 สัมภาษณ์ออกอากาศในรายการ Asia Connectทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง 3 ในโครงการ Inspiring Science-Comprehensive ี support for contemporary development in Science education workshop
 44. ส่วนที่ 5การร่วมกิจกรรม
 45. 7 กรกฎาคม 2555 เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ สาหรับนิสตระดับบัณฑิตศึกษา ิ สาขาวิทยาศาสตร์ศกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ึ
 46. 1 กันยายน 2555 ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษที่21 ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ให้กับครูวิทยาศาสตร์สังกัด สพป.ตราด พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี และเพื่อนนิสต ิปริญญาเอก PhD Science Education มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิธสอนในวิทยาศาสตร์ศกษา ี ึ
 47. 10 พฤศจิกายน 2555 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ The role of models,mental models and analogies in science teaching โดย Richard K. Coll จาก University of Waikato, Hamilton New Zealand จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์ศกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ึ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 48. 15 กันยายน 2555 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาสัมมนา ของ ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี ให้กับนิสต ิ ปริญญาโทชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ศกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ึ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 49. 5 กุมภาพันธ์ 2556 เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย คณาจารย์จากศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา และ Prof. Dr. Sufen Chen จาก National TaiwanUniversity of Science and Technology (NTUST) ในหัวข้อ E-Learning in Taiwan Exploring Innovative Approches for Science Learning
 50. 7 มีนาคม 2556 เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง“Academic Publishing in EducationResearch” โดย Mr. Harmen van Paradijs, Editorial Director Human Sciences,Business & Economics, Mathematics และ Mr. Lawrence Lui, Associate Editor Education, South-East and East Asia จากสานักพิมพ์ Springer ณ ห้องสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ คณะศึกษาศาสตร์
 51. 7 มีนาคม 2556 จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ตามโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ของ สาขาวิทยาศาสตร์ศกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ึ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับน้องๆชั้น ป.5 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กทม. โดย นิสตปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ศกษาชั้นปีท1 และ 2 ิ ึ ี่ ภายใต้การควบคุมของ ผศ.ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง
 52. เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจัดโดย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอนโดย ผศ.ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
 53. เกียรติบัตรที่ได้รับ
Если вы хотите ковер в гостинную .
куда вложить деньги в интернете

×