Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่ อง RPGเกมผจญภัยแนวใหม่ ร่ วมสร้างใจให้เป็ นหนึ่ง    ประเภทโครงงาน Game Development      ...
กิตติกรรมประกาศ     โครงงานนี้ จะส าเร็ จ ไปไม่ ไ ด้ห ากไม่ ไ ด้รั บ ค าแนะน าการจากคุ ณ ครู ศ ตวุ ธ หรื อ โอภาส ที่ ไ...
สารบัญเรื่ อง                     หน้าบทที่ 1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน       1     วัตถุ...
บทที่ 1 บทนาที่มาและความสาคัญของโครงงาน     โลกในยุคปั จจุบน แทบจะเรี ยกได้ว่าเกมเป็ น             ัส่ ว ...
วัตถุประสงค์    1. เป็ นตัวเลือกหนึ่งในการพิจารณาเลือกเกมที่ให้ความเพลิดเพลินและฝึ กการคิด    2. เพื่อมุ่งหวังให้เกิ...
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี
การสร้างเหตุการณ์
การพูดคุยเมื่อตัวละครเข้ามาในฉากหลังจากพูดคุยเสร็จ ถ้ายังหาไม่เจอจะเป็ นแบบนี้    ถ้านาเห็ดมาให้แล้วจะเป็ นแบบนี้
หลังจากเหตุการณ์เกิดหมดแล้ว ถ้ามาคุยซ้ าจะเป็ นแบบนี้
ผลงานที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเนื้อเรื่ องเกมที่พฒนาโดยโปรแกรม RPG MAKER              ั
บทที่ 3 วิธีดาเนินงานวัน เดือน ปี            วิธี / ผลการดาเนินงาน        หมายเหตุ         สมา...
ผลการศึกษาส่ วนของการใช้งานโปรแกรม RPG Maker     พบปั ญหาของโปรแกรม RPG Maker คือไม่สามารถนาเข้าไฟล์วิดีโอได้ และพบว่...
บทที่ 4 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ    สาหรับผูท่ีสนใจมือใหม่ สามารถลองสร้างเกมได้โดยการหาโปรแกรมมาและลองสร้างแผนที่และ   ...
บทที่ 5 บรรณานุกรมนาวิน สมประสงค์. สร้างเกมง่ายๆสไตล์ RM2K,--กรุ งเทพฯ:ซี เอ็ดยูเคชัน, 2546.               ...
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์

40,770 views

Published on

ตัวอย่าง ใบงานที่

รายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์

 1. 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่ อง RPGเกมผจญภัยแนวใหม่ ร่ วมสร้างใจให้เป็ นหนึ่ง ประเภทโครงงาน Game Development สมาชิกผูจดทา ้ันางสาวนุสรา ศิลป์ ชีวะกิจจา เลขที่ 3 ม.6/1นายกิติพนธ์ สงไทย เลขที่ 19 ม.6/1นายศรายุธ อโนภาส เลขที่ 29 ม.6/1นายกิตติพฒน์ ั แสงแก่นเพ็ชร์ เลขที่ 47 ม.6/1นายธีรุตม์ อนุรักษ์จาตุรงค์ เลขที่ 48 ม.6/1นางสาวพรรณนภิศ ฤทธิไพโรจน์ เลขที่ 51 ม.6/1 อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ศตวุธ หรื อโอภาส ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 2. กิตติกรรมประกาศ โครงงานนี้ จะส าเร็ จ ไปไม่ ไ ด้ห ากไม่ ไ ด้รั บ ค าแนะน าการจากคุ ณ ครู ศ ตวุ ธ หรื อ โอภาส ที่ ไ ด้เสนอแนะการเขียนบรรยายหัวข้อต่างๆในรายงานฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาการทาโครงงาน นอกจากนี้ เรายัง ่ ัได้รับคาแนะนาจากเพื่อนอีกคนหนึ่ง ซึ่ งเป็ นเพื่อนที่เรี ยนอยูช้ นเรี ยนเดียวกันคือ นายนนทวัฒน์ เจริ ญภักดี ที่ได้เป็ นผูสนับสนุนและแนะนาพวกเราให้รู้จกการสร้างเกมด้วยโปรแกรม RPG MAKER และได้ให้พวกเรา ้ ัยืมหนังสื อ “สร้างเกมง่ายๆสไตล์ RM2K” จากเขาอีกด้วย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้บทคัดย่อ ความฝันของเด็กๆหลายคน ต่างก็มีความแตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งซึ่ งเป็ นที่น่าสังเกตก็คือ เด็กๆบางคนฝันที่จะสร้างเกมตามจินตนาการในแบบของเขา สมาชิ กในกลุ่มก็เช่นเดียวกัน อันเป็ นที่มาของจุดเริ่ มต้นของการทาโครงงานพัฒนาเกมขึ้น ส่ วนประเด็นหลักที่เกมต้องการจะสื่ อก็คือ“ความสมัครสมานสามัคคี” ซึ่ งถือเป็ นสิ่ งสาคัญยิงที่จะต้องเกิดขึ้นในการทางานเป็ นหมู่คณะ ความรู ้สึกเหล่านี้ สร้างได้โดยการเปิ ดใจ การ ่เปิ ดใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ร่วมทุกข์ร่วมสุ ขมาด้วยกัน พึ่งพาอาศัยกัน ความรู ้สึกที่บรรยายมาข้างต้น จึงเป็ นส่ วนหนึ่ งที่เราจะใช้เกมเป็ นสื่ อในการบรรยายความรู้สึกออกมา เราจึงเริ่ มต้นด้วยการเริ่ มสร้างความรัก ่ความสามัคคีของพวกเราภายในห้องเรี ยนก่อน ซึ่ งแต่เดิมมีอยูแล้วนั้นก็ให้มีความแน่นแฟ้ นยิ่งขึ้น ภายในตัวเกม เราจะสร้างบทบาทของตัวละครภายในเกมให้สอดคล้องกับบุคคลในชั้นเรี ยนชี วิตจริ ง ผูเ้ ล่นซึ่ งอาจเป็ นสมาชิ ก ภายในห้อ ง มี ห น้า ที่ จ ะต้องดาเนิ น เรื่ อ งไปตามเกมที่ ก าหนด และจะมี เ หตุ ก ารณ์ ที่ ผูเ้ ล่ นจะต้อ งแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่ องนอกจากนี้ โครงงานนี้ ยงมีจุดประสงค์หลักอีกอย่างหนึ่ ง นันก็คือมุ่งพัฒนาเกมที่เป็ น ั ่ประโยชน์ต่อผูเ้ ล่น ที่ให้มากกว่าความสนุกสนานจากตัวเกม ซึ่ ง เมื่อผูเ้ ล่นมาเล่นเกมของเรา จะถือเป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
 3. สารบัญเรื่ อง หน้าบทที่ 1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน 1 วัตถุประสงค์ 2 ขอบเขตการศึกษา 2บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี ความรู ้ทวไปเกี่ยวกับเกม ั่ 3 รู ้จกกับโปรแกรม RPG MAKER ั 7 รู ปแบบของโปรแกรม 8 ขั้นตอนการเริ่ มสร้างเกม 11 การสร้างเหตุการณ์ 19 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 23บทที่ 3 วิธีการดาเนินการ 27 ผลการศึกษา 28บทที่ 4 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ 29บทที่ 5 บรรณานุกรม 30
 4. บทที่ 1 บทนาที่มาและความสาคัญของโครงงาน โลกในยุคปั จจุบน แทบจะเรี ยกได้ว่าเกมเป็ น ัส่ ว นหนึ่ งของชี วิ ต ในหมู่ เ ด็ ก ๆ รวมทั้ง เยาวชนเลยที เดี ยว เนื่ องจากเกมเป็ นสิ่ ง ที่ หาซื้ อและเข้า ถึ งได้ไ ม่ยาก จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่เราจะต้องเลือกสรรเล่นเกมที่มี คุณภาพ และให้ประโยชน์ก ับผูเ้ ล่ นเกม สมาชิ กในโครงงานเล็งเห็นถึงความสาคัญในจุดนี้ จึงมีความคิดที่จะพัฒนาเกมที่สร้างสรรค์ และเป็ นประโยชน์กบเยาวชน โดยในโอกาสนี้จะมุ่งเน้นถึงการสร้างความสามัคคี ัในหมู่คณะ ผ่านเกมคอมพิวเตอร์ ในรู ปแบบเกม RPG นอกจากนี้ เนื่ องจากมี ส มาชิ กในกลุ่ มหลายคน มี ค วามสนใจในการเล่ นเกมที่ มี ล กษณะต้องแก้ ัปริ ศนา และมีความตั้งใจว่าจะพัฒนาเกมที่สร้างสรรค์จากจินตนาการของตนเองขึ้นมาเกมหนึ่ งเมื่อมีโอกาสอีกทั้งมีสมาชิกในกลุ่มหลายคนเช่นกัน ที่มีความสามารถพื้นฐานทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นทุนเดิมอยู่ด้วยแล้ว สมาชิ กในกลุ่มจึงเห็นพ้องต้องกันว่า ไม่ใช่ เรื่ องยากที่จะนาการพัฒนาเกม มาจัดทาเป็ นโครงงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถดาเนินการสร้างเกมได้อย่างเสร็ จสิ้ น ตามระยะเวลาที่มีได้อย่างเหมาะสม เกมที่ มี คุ ณ ภาพตามความหมายของโครงงานนี้ ครอบคลุมถึงขอบเขตเฉพาะเกมที่มีลกษณะประเทืองปั ญญา ั มุ่งเน้นเสริ มสร้ างประโยชน์ให้กบผูเ้ ล่นมากกว่าความรุ นแรง ั แต่ยงความสนุ กสนานไว้ เกมเหล่ านี้ มีอยู่อย่างพอสมควรใน ั ปั จจุบน แต่หลายเกมก็ยงพัฒนาไม่น่าสนใจพอ ั ั ด้วยเหตุน้ ี จึงนาไปสู่ ที่มาของการสร้างสรรค์โครงงานนี้ข้ ึน ด้วยความสาคัญที่เยาวชนจะต้องเลือกปฏิบติในสิ่ งที่ไม่ทาให้พวกเขาต้องเดินผิดทาง อนาคตของพวก ัเขาก็เหมือนอนาคตของชาติ เราจึงจะวางเฉยไม่ได้เลยหากเขามีแนวความคิดที่ผิด เราจึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ัเกมที่มีคุณภาพตามความหมายของโครงงานที่เราได้พฒนานี้ พอจะเป็ นเครื่ องมือที่สร้ างความสนใจให้กบ ัเยาวชน และเหล่าสมาชิกภายในห้องของสมาชิกผูจดทาเองได้ไม่มากก็นอย ้ั ้
 5. วัตถุประสงค์ 1. เป็ นตัวเลือกหนึ่งในการพิจารณาเลือกเกมที่ให้ความเพลิดเพลินและฝึ กการคิด 2. เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสามัคคีกนมากยิงขึ้น ั ่ 3. เพื่อเป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ขอบเขตของโครงงาน ในโอกาสนี้ เราจะศึกษาเฉพาะการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม RPG MAKER เท่านั้น โดยเน้นไปถึงคุณสมบัติหลักของโปรแกรม ไม่ครอบคลุมถึงการใช้เทคนิคขั้นสู งของโปรแกรม เช่น การแทรกเสี ยงธรรมชาติ การใช้งานคาสั่งที่ซบซ้อน เป็ นต้น ั
 6. บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี
 7. การสร้างเหตุการณ์
 8. การพูดคุยเมื่อตัวละครเข้ามาในฉากหลังจากพูดคุยเสร็จ ถ้ายังหาไม่เจอจะเป็ นแบบนี้ ถ้านาเห็ดมาให้แล้วจะเป็ นแบบนี้
 9. หลังจากเหตุการณ์เกิดหมดแล้ว ถ้ามาคุยซ้ าจะเป็ นแบบนี้
 10. ผลงานที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเนื้อเรื่ องเกมที่พฒนาโดยโปรแกรม RPG MAKER ั
 11. บทที่ 3 วิธีดาเนินงานวัน เดือน ปี วิธี / ผลการดาเนินงาน หมายเหตุ สมาชิกระดมความคิด สร้างสรรค์เนื้อเรื่ อง และ วิเคราะห์ความสามารถของโปรแกรมที่ใช้สร้างเกม โดยสมาชิกจะออกความเห็นและช่วยกันระดม ความคิดภายในกลุ่ม ว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่1 พ.ย. 2553 ตรงกับจุดมุ่งหมายของเกมหรื อไม่ และสามารถนา - ความคิดนี้ ไปสร้างสรรค์ภายในเกมได้จริ งตาม ความสามารถของโปรแกรมได้หรื อไม่ จึงทาให้เรา พบว่าความสามารถของโปรแกรมมีจากัด เช่น สามารถแสดงผลได้เฉพาะเกมสองมิติเท่านั้น สรุ ปความคิดเห็นทั้งหมดและอธิ บายให้รับทราบ20 พ.ย. 2553 ทัวกัน โดยหัวหน้ากลุ่มจะเป็ นผูสรุ ปความคิดรวบ ่ ้ - ยอดให้สมาชิกทุกคน และเข้าใจร่ วมกัน หัวหน้ากลุ่มดาเนินการมอบหมายงาน ตามที่ สมาชิกแต่ละคนถนัด และเหมาะสมในหน้าที่ต่างๆ21 พ.ย. 2553 - พร้อมกับนัดหมายเวลากาหนดรวบรวมงานให้เป็ น อันหนึ่งอันเดียวกัน พัฒนาตัวเกม และได้ตวเกมรุ่ นทดลองรุ่ นแรก ั สาเร็ จ พบว่าเกมที่สร้างสรรค์มีขอบกพร่ อง ที่ผเู ้ ล่น ้10 ธ.ค. 2553 - ่ สามารถดาเนินเนื้ อเรื่ องต่อได้แม้ไม่ได้ผาน เหตุการณ์สาคัญบางเหตุการณ์ และ แก้ไขส่ วนที่เป็ นข้อบกพร่ องของเกมรุ่ นทดลอง11 ธ.ค. 2553 และเพิมความสมจริ งของตัวเกม โดยใส่ ภาพจริ ง ่ - ของเพื่อนๆในห้องลงไปในตัวเกม แก้ไขและพัฒนาตัวเกมได้สาเร็ จ ตัวเกมมีความ31 ธ.ค. 2553 - สมบูรณ์พร้อมการนาไปใช้ จัดทารู ปเล่มรายงาน และเตรี ยมการนาเสนอผลงาน3 ม.ค. 2554 พร้อมกับมอบหมายเนื้ อหา ให้ทุกคนมีส่วนร่ วมใน - การนาเสนอร่ วมกัน8 ม.ค. 2554 เตรี ยมพร้อมการนาเสนอโครงงาน -
 12. ผลการศึกษาส่ วนของการใช้งานโปรแกรม RPG Maker พบปั ญหาของโปรแกรม RPG Maker คือไม่สามารถนาเข้าไฟล์วิดีโอได้ และพบว่าแนวการดาเนินเนื้ อเรื่ องได้เพียงแบบเดียวคือการดาเนิ นเรื่ องของตัวละครเท่านั้น ไม่สามารถที่จะทาเป็ นการจับมอนสเตอร์ได้ การสร้ างเกมมีความยากในระดับปานกลางเพราะผูสนใจมือใหม่ก็สามารถสร้างได้ไม่ยากนักแต่อาจจะ ้ทาได้แค่ เพี ย งรู ปแบบง่ า ยๆเท่ า นั้น ต้องศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เล็ ก น้อยเพื่ อให้ส ร้ า งเกมที่ ลึ ก ซึ่ ง ได้ม ากขึ้ นท าให้โปรแกรมน่าสนใจสาหรับผูสนใจมือใหม่ ้ส่ วนของการพัฒนาเกม เนื้ อหาของเกมสามารถสื่ อถึ งจุ ดมุ่งหมายของเกมได้ดี การใส่ เพลงประกอบเกมจะช่ วยเพิ่มความ ัน่าสนใจให้กบตัวเกมได้มาก และการใส่ รูปภาพของตัวละครจะช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่นได้เป็ นอย่างอีกด้วย ผลจากการให้เพื่อนร่ วมห้องบางคนลองเล่นเกมที่จดทาขึ้นนี้ ปรากฏว่าผูเ้ ล่นมีความชื่ นชอบและสนใจ ัในตัวเกมเป็ นอย่างมาก โครงงาน “ RPGเกมผจญภัยแนวใหม่ ร่ วมสร้ า งใจให้เป็ นหนึ่ ง” จึ ง ประสบความสาเร็ จไปได้ดวยดี ้
 13. บทที่ 4 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ สาหรับผูท่ีสนใจมือใหม่ สามารถลองสร้างเกมได้โดยการหาโปรแกรมมาและลองสร้างแผนที่และ ้ตัวละครต่างๆได้เลยแต่การสร้างเหตุการณ์น้ นควรถามจากผูที่มีประสบการณ์หรื อหาซื้ อหนังสื อคู่มือการใช้ ั ้โปรแกรมมาอ่านเพิ่มเติม ไม่เช่นนั้นเหตุการณ์ที่สร้างอาจไม่เกิดตามที่เราต้องการทาให้เกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรมขึ้นได้
 14. บทที่ 5 บรรณานุกรมนาวิน สมประสงค์. สร้างเกมง่ายๆสไตล์ RM2K,--กรุ งเทพฯ:ซี เอ็ดยูเคชัน, 2546. ่นาวิน สมประสงค์. คัมภีร์สร้างเกมด้วย RPG Maker XP,--กรุ งเทพฯ:ซี เอ็ดยูเคชัน, 2548. ่"[E-Book] RPG Maker XP Bible คัมภีร์สร้างเกมด้วย RPG Maker XP." [อินเทอร์ เน็ต]. เข้าถึงได้ จาก:http://community.thaiware.com/index.php/topic/357283-e-book-rpg-maker-xp-bible/ . สื บค้น 20 พฤศจิกายน 2553“RPG MAKER XP.”[อินเทอร์ เน็ต].เข้าถึงได้จาก http://www.mediafire.com/?j1imwinqmjw . สื บค้น 20 พฤศจิกายน 2553“เริ่ มสร้างเกมง่ายๆสไตล์คุณกับ Rpg Maker XP.”[อินเทอร์เน็ต].เข้าถึงได้จาก http://supernovice.exteen.com/20070204/rpg-maker-xp . สื บค้น 20 พฤศจิกายน 2553
метан таблетки

Велосипеды Forward

обращайтесь

×