Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
อุปกรณ์ทุกอย่างมีดังนี้ 
1. ขมิ้นผง 
2. ว่านหางจระเข้ 
3. มีด 
4. ชาม 
5. เครื่องปั่น 
6. มะกรูด 
7. ส้ม 
ขั้นตอนการดาเนิน...
กิตติกรรมประกาศ 
ผลการทาโครงงานเรื่อง เจลล้างมือจากว่านหางจระเข้ สาเร็จลุล่วงไปด้วนดีเป็นเพราะความกรุณาใส่ใจดูแลให้ คาปรึก...
แผ่นพับ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผ่นพับ

20,585 views

Published on

แผ่นพับเจลล้างมือจากว่านหางจระเข้

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

แผ่นพับ

  1. 1. อุปกรณ์ทุกอย่างมีดังนี้ 1. ขมิ้นผง 2. ว่านหางจระเข้ 3. มีด 4. ชาม 5. เครื่องปั่น 6. มะกรูด 7. ส้ม ขั้นตอนการดาเนินงานโครงงาน 1) เลือกใบจากต้นว่านหางจระเข้ที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป โดย เลือกใบล่างสุดซึ่งจะอวบโต มีวุ้นมาก 2) นามาแช่น้าเพื่อล้างน้าเหลืองๆ ออกให้หมด (ยาง เหลือง มีฤทธิ์ระคายเคืองผิว ทาให้แสบร้อนเป็นผื่นแดง)จากนั้น ปอกเปลือกออก แล้วนาเอาวุ้นที่ได้น้าให้สะอาดอีกทีหนึ่ง 3) นาวุ้นของว่านหางจระเข้(+ขมิ้นผง)ไปปั่นหรือใช้มือ ขยา ก็จะได้เจลว่านหางจระเข้ 4) ปอกเปลือกของมะกรูดและส้ม และนาผสมกับเจลเพื่อ แต่งกลิ่นอันพึงประสงค์ จากเจลล้างมือที่กลุ่มพวกเราทาและต่อมาก็ได้ทาการ ทดลองอาจจะใช้เวลาในการทดลองน้อยหน่อย แต่ในระยะเวลา เท่านี้ก็สามารถที่จะเห็นผลได้แล้ว จากที่ได้ทดลองในครั้งแรกได้มี การเปรียบเทียบโดยใช้เวลาที่ต่างกันตามตาราง หลังจากที่ ทดลอง โดยใช้เวลาที่สิบนาที ปรากฏว่ามือมีความใสสะอาดขึ้น และที่ระยะเวลาสิบห้านาที จากมือที่แห้งกร้านก็เริ่มมีความชุ่มชื่น และนุ่มมากขึ้น ทาอย่างนี้ในระยะเวลาสองวันมือขอลผู้ที่ทดลอง ดูดีขึ้น ดูสะอาดชุ่มชื้นขึ้นและสามารถทาให้นุ่มด้วย สรุปผลโครงงาน จากการทดลอง พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้เมื่อทดสอบแล้ว ไม่ระคายเคืองต่อผิวแต่อย่างใด ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและ ผิวพรรณของเรา เนื่องมาจากสมุนไพรที่ใช่ทาไม่มีกลิ่นฉุน เมื่อใช้ เจลนี้ล้างมือจะทาให้ผิวชุ่มชื้น นุ่มนวล ไม่แห้งกร้าน ถนอมผิวได้ดี ทาให้ช่วยบารุงผิวมือของเรา และนี่คือผลการทดลองของ โครงงาน โครงงาน เรื่อง เจลล้างมือจากว่านหางจระเข้ คณะผู้จัดทา นางสาวสุพัตตรา พิมภูมี นางสาวศุภาวีร์ ภู่ด้วง นางสาวสุภาดา ภูหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เสนอ อาจารย์ ณรงค์รัตน์ ธีระสุนคนธ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
  2. กิตติกรรมประกาศ ผลการทาโครงงานเรื่อง เจลล้างมือจากว่านหางจระเข้ สาเร็จลุล่วงไปด้วนดีเป็นเพราะความกรุณาใส่ใจดูแลให้ คาปรึกษาในกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างสม่าเสมอของคุณครู ที่ปรึกวิชา โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกหัวเรื่อง ขั้นตอนการศึกษา การ จดบันทึกข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงร่างของ โครงงาน จนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดทาโครงงานการ ทดลองในโครงงานได้ถูกต้อง คณะผู้จัดทามีความซาบซึ้งใจเป็น อย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ นอกเหนือจากจากคุณครูที่ปรึกษาโครงงานแล้ว การ จัดทาโครงงานชิ้นนี้จะไม่ประสบผลสาเร็จ หากไม่ได้รับความ ร่วมมือจากเพื่อนๆในกลุ่มและบุคลากรที่ดูแลแหล่งเรียนรู้ทุกท่าน ผู้จัดทาขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้ด้วย สาหรับบุคคลที่สาคัญยิ่งและขาดเสียไม่ได้ คณะผู้จัดทา ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยให้กาลังใจมาโดย ตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษาจนกระทั่งโครงงานนี้สาเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดี สุดท้ายขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยช่วยเหลือและ เป็นกาลังใจแกคณะผู้จัดทาเสมอมา คณะผู้จัดทา นางสาวสุพัตตรา พิมภูมี นางสาวศุภาวีร์ ภู่ด้วง นางสาวสุภาดา ภูหลวง ความเป็นมาและความสาคัญ วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่คนทุกคนมองภาพว่าเป็นวิชาที่เกี่ยวกับ การทดลองต่างๆ การประดิษฐ์ การสังเกต มีความยากและ ซับซ้อนมาก มีการทาการทดลองต่างๆ เพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น ในหลายๆด้านทั้งทาด้านเทคโนโลยี ด้านคมนาคม ด้านความ ปลอดภัยของมนุษย์ ด้านความรักความสวยงามของมนุษย์เป็น ต้น อีกทั้งวิทยาศาสตร์ยังจะช่วยทาให้ร่างกายเราดูดีขึ้น สามารถ ลดหรือช่วยชะลอความแก่ได้ด้วยหลักการ วิธีการและ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์บนโลกของเรา สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิด จากวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น ซึ่งมีโทษและประโยชน์แก่มวลมนุษย์ ในโลกปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในหลายด้าน และทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค และยัง รวมไปถึงด้านความสวยงามของมนุษย์เรา ซึ่งนับว่าเข้ามามี บทบาทในการใช้ชีวิตประจาวันของมนุษย์มากขึ้น มีการผลิต เครื่องสาอาง เสริมความสวย ความดูดี เป็นที่ดึงดูดให้คนมา หลงใหลในตัวเอง นับปัจจุบันนี้มีการผลิตขึ้นหลายชนิด หลาย อย่าง หลายยี่ห้อแข่งขันกันออกมาเพื่อให้ผู้คนสนใจที่จะซื้อ ผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อตนเองด้วยเหตุนี้เอเครื่องสาอาง เครื่องบารุง ผิวจึงต้องมีดการผลิตเพิ่มมากขึ้นและใช้ส่วนผสมที่มีสารเคมีมาก ด้วยที่เป็นอันตรายต่อร่างกายในอนาคตเมื่อเราแก่ตัวลง พืชสมุนไพร ทีมีตามท้องถิ่น มีคุณค่าทางโภชนาการและต่อ ร่างกายเราเป็นอย่างมาก อาทิ ทั้งทางยารักษาโรค ใช้ทา ใช้ต้มกิน และมีสรรพคุณมากมาย ด้านผิวพรรณความสวย ใช้ทา พอกผิว เพื่อให้ผิวพรรณร่างกายดี ขาว ใส นุ่มนวล แต่คน ในสมัยนี้ ไม่ค่อยจะเห็นคุณค่า และเห็นประโยชน์ในตัวสมุนไพร ท้องถิ่นบ้านเรามากนัก กลับหันไปสนใจ กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ สารเคมีเป็นส่วนผสมอยู่ทาให้เสี่ยงต่อการที่จะเป็นอันตรายต่อเรา ซึ่งะเป็นผลทาให้ร่างกาย ผิวพรรณเราเป็นมะเร็งผิวหนังมากขึ้น เมื่อเรามีอายุมากขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เจลล้างมือที่มีสารเคมีปะปนอยู่ 2. รู้และเข้าใจในการนาสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มากขึ้น 3. อธิบายถึงวิธีการทดลองนาสมุนไพรมาใช้เป็นเจลล้างมือได้ 4. บอกความแตกต่างของเจลล้างมือที่มีสารเคมีกับสารสกัด สมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ 5. เพื่อเพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรให้เพิ่มขึ้น ขอบเขตของโครงงาน 1. หนังสือพืชสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับขมิ้น ว่านหางจระเข้ มะกรูด ส้ม 2. สืบค้นข้อมูลการแปรรูปสมุนไพรและการทาเจลล้างมือ 3. ศึกษาเรื่องพืชสมุนไพรจากอินเตอร์เน็ต ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถแปรรูปสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 2. มีรายได้เสริมจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 3. ได้รับความรู้จากการทาโครงงาน ทั้งการผลิตและการแปรรูป 4. เพื่อเพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรให้เพิ่มขึ้น
Green Seashore mmgp

www.profvest.com

У нашей фирмы классный веб сайт , он описывает в статьях про поддержка интернет магазина на сайте

×