Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
БАТЛАВ.
“Боловсрол

хөгжлийн гүүр”ТББ сургалтын төв

СУРАЛЦАГЧТАЙ БАЙГУУЛАХ ГЭРЭЭ
20... оны ..... -р сарын ..... Улаанбаат...
2.2.2 Гэрээний дагуу сургалтын төлбөрийг авч, сургалтыг хуваарийн дагуу тасралгүй
явуулах;
2.2.3 Сургалтын төвийн сургагч ...
3.2.7 Сургагч багшаас үүдcэн ямар нэг шалтгаанаар хичээл тасарсан тохиолдолд тухайн
цагийн хичээлээ дахин заалгах;
3.2.8 С...
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

“Боловсрол хөгжийн гүүр”ТББ:
Сургалтын менежер

Суралцагч.....................................
/…………………...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

суралцагчтай 2

2,798 views

Published on

hi

Published in: Education
  • Be the first to comment

суралцагчтай 2

  1. 1. БАТЛАВ. “Боловсрол хөгжлийн гүүр”ТББ сургалтын төв СУРАЛЦАГЧТАЙ БАЙГУУЛАХ ГЭРЭЭ 20... оны ..... -р сарын ..... Улаанбаатар хот № Нэг талаас “Боловсрол хөгжлийн гүүр”ТББ /цаашид сургалтын төв гэх/, түүнийг төлөөлөн / сургалтын менежер/, нөгөө талаас ........................... тоот регистрийн дугаартай .................... овогтой ..................................... /цаашид суралцагч гэх/ нар харилцан тохиролцож дор дурдсан нөхцөлөөр гэрээг энэхүү гэрээг байгуулав. Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1. “Боловсрол хөгжлийн гүүр”ТББ , сургагч багш аль аль нь хамтарч ажиллах, эрх тэгш байх, харилцан ашигтай байх, түншлэлийн зарчмыг баримтлан ажиллана. 2. Энэхүү гэрээ нь 20… оны ..... -р сарын .....- ээс эхлэн англи хэлний …………………………………….түвшний хичээлийг зааж дуусах хүртэл үргэлжинэ. 3. Суралцагч нь сургалт төгсөх ерөнхий шалгалт аа 80%-с дээш өгсөн тохиолдолд дараагийн түвшин ахиж сурах хүсэлтэй бол сургалтын төлбөрөөс 10% хөнгөлнө. Хоёр. “Боловсрол хөгжлийн гүүр”ТББ эрх, үүрэг 1. “Боловсрол хөгжлийн гүүр”ТББ нь дараах эрх эдэлнэ. 2.1.2 Суралцагчид сургалтын төвийн дотоод дүрэм журам, сургагч багшийн ажил үүргийг танилцуулж, тус гэрээгээр хүлээсэн үүргийг хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих; 2.1.3 Гэрээний дагуу сургалтын төлбөр төлөгдөөгүй тохиолдолд нэхэмжлэх, мөн хичээл орохгүй байх; 2.1.4 Суралцагчийн хичээлийн цаг, завсарлага, таралт болон ѐс зүйн сахилга хариуцлагад хяналт тавих; 2.1.5 Суралцагч талаас шалтгаалан хичээл тасарсан тохиолдолд тасарсан цагийн төлбөрийг буцаан олгохгүй буюу нөхөн хичээл орохгүй байх; 2.2 “Боловсрол хөгжлийн гүүр”ТББ нь дараах үүрэг хүлээнэ. 2.2.1 Суралцагчтай гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн сургалтыг чанартай явуулах;
  2. 2.2.2 Гэрээний дагуу сургалтын төлбөрийг авч, сургалтыг хуваарийн дагуу тасралгүй явуулах; 2.2.3 Сургалтын төвийн сургагч багшаас үүдэн ямар нэгэн шалтгаанаар хичээл тасарсан тохиолдолд тус цагийн хичээлээ төлбөргүйгээр нөхөж орох 2.2.4 Суралцагч 80%- иас дээш амжилттай суралцсан тохиолдолд сертификат олгоx; 2.2.5 Суралцагч сургагч багшийн өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухайд биелүүлээгүй болон хичээл тасалсан тохиолдолд гэрээг цуцлах; 2.2.6 Сургалтын төвөөс шалтгаалан хичээлийн цагийг өөрчлөх, хойшлуулах болсон тохиолдолд тухайн өдөртөө багтан суралцагч талд урьдчилан мэдэгдэх, хичээл тасарсан тохиолдолд төлбөрийг буцаан олгох буюу нөхөж орох; 2.2.7 Сургагч багш нарт сургалтын төвийн ѐс зүйн дотоод дүрмийг сайтар танилцуулан, сургагч багшийг ѐс зүйн ямар нэг доголдол гаргахгүй байх тал дээр хяналт тавих; Гурав. Суралцагчийн эрх үүрэг 3.1 Суралцагч дараах эрх эдэлнэ. 3.1.1 Сургалтын төвийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа асуудлаар саналаа чөлөөтэй илэрхийлэх; 3.1.2 Сургагч багшийн ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа байдалд үнэлэлт өгөх, хяналт тавих; 3.1.3 Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ѐсоор биелүүлэхийг сургалтын төвөөс шаардах; 3.2 Суралцагч дараах үүрэгтэй. 3.2.1 Сургагч багшийн өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухайд нь заавал биелүүлж, тавьсан шаардлагыг биелүүлсэн байх; 3.1.2 Суралцагч нь хичээлийн цагийн хуваариа сургагч багштайгаа тохирохгүй харин сургалтын менежертэй цагаа тохирно. 3.2.3 Хичээл таслах, хожимдох гэсэн асуудал огт гаргахгүй байх; 3.2.4 Суралцагч нь сургагч багштай бэлэн мөнгөөр тооцоо хийхгүй бөгөөд сургалтын төлбөр тооцоог зөвхөн сургалтын төвийн удирдлагатай хийх; 3.2.5 Суралцагч гэрээнд гарын үсэг зуран баталгаажуулсанаар сургалтын эхэнд төлбөрийг 100% сургалтын төвд бэлнээр төлөх ба сургалтын төлбөр...................... 3.2.6 Маш онцгой шалтгааны улмаас хичээл тасалдах тохиолдолд сургагч багшид болон сургалтын төвийн менежерт тухайн өдөртөө багтаан урьдчилан мэдэгдэх;
  3. 3.2.7 Сургагч багшаас үүдcэн ямар нэг шалтгаанаар хичээл тасарсан тохиолдолд тухайн цагийн хичээлээ дахин заалгах; 3.2.8 Суралцагч заасан хичээлээ ойлгохгүй, ойлгоогүй зүйл үлдсэн тохиолдолд сургагч багшид хандан лавлан асуух; Дөрөв. Гэрээ дуусгавар болох цуцлах 4.1 Сургалтын төвийн зүгээс суралцагчид санал болгосон сургалтын хөтөлбөр хичээл дууссан тохиолдолд уг гэрээ дуусгавар болно. 4.2 Дор дурдсан тохиолдлуудад сургалтын төв болон, суралцагчийн зүгээс гэрээг хугацаанаас нь өмнө өөрсдийн санаачлагаар цуцална. 4.2.1 Сургагч багш сургалтын төвийн ѐс зүйн дотоод дүрэм, журмыг зөрчиж, ѐс суртахууны ноцтой зөрчил гарган суралцагчтай зүй бусаар харилцсан тохиолдолд; 4.2.2 Суралцагч ѐс суртахууны ноцтой зөрчил гаргаж сургагч багштай зүй бусаар харилцсан тохиолдолд; 4.2.3 Суралцагч сургагч багшийн өгсөн үүрэг даавгаварыг биелүүлэхгүй, гэрийн даалгавар хийхгүй, хичээл 2-оос дээш удаа тасалсан тохиолдолд гэрээ дуусгар болно мөн төлбөр буцаан олгохгүй болно. Тав. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 5.1 Талууд харилцан тохиролцож гэрээнд зөвхөн бичгээр нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахдаа талууд тэгш эрх эдэлж, оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг гэрээнд хавсаргаснаар энэхүү гэрээний нэгэн адил хүчинтэй болно. 5.2 Энэхүү гэрээний хавсралт нь гэрээний салшгүй хэсэг бөгөөд хавсралтыг гэрээнд орсон дарааллаар дугаарлана. Зургаа. Бусад зүйл 6.1 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэх явцад үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг талууд харилцан зөвшилцөж шийдвэрлэнэ. 6.2 Энэхүү гэрээгээр зохицуулаагүй бусад харилцааг Монгол Улсын Иргэний хуулиар зохицуулна. 6.3 Энэхүү гэрээ нь талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно. 6.4 Энэхүү гэрээг адил хүчинтэй хоѐр хувь үйлдэж сургалтын төв болон суралцагчид тус бүр нэг хувь хадгалагдана.
  4. ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: “Боловсрол хөгжийн гүүр”ТББ: Сургалтын менежер Суралцагч..................................... /………………………………….. / ................................................ Хаяг:..................................................... /тамга/ Хаяг: “Боловсрол хөгжлийн гүүр”ТББ Хаяг: СБД, 8-р хороо, Оюутны гудамж, СОНОР ПЛАЗА, 5-504 тоот Утас: 330013, 89193650 Утас:.................................................... И- мэйл:...............................................
ry-diplomer.com

читать далее www.booker.in.ua

×