Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย
งาน/แผนงาน งานบริหารทั่วไป แผนงานจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ผู้ที่รับผิดชอบ ว่าที...
๒ มีเวชภัณฑ์ และยารักษาโรค เบื้องต้น ที่จำาเป็นในการ
ปฐมพยาบาล
ขั้นตอนการดำาเนินงาน
๑. จัดทำาโครงการ / ขออนุมัติโครงการ
๒....
- ระดับประถมศึกษา จำานวน ๓,๕๐๐
บาท
- ระดับมัธยมศึกษา จำานวน
๓,๐๐๐ บาท
ที่ รายการ
งบประมาณ
ค่า
ตอบแ
ทน
ค่า
ใช้สอ
ย
ค่า
วัสด...
มาตรฐาน สังเกต แบบประเมินและ
ตรวจสอบ
๒. นักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง
พร้อมที่จะเรียนอยู่เสมอ
สัมภาษณ์
ทดสอบสมรรถภาพ
ทา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

28 โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ55

114,193 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

28 โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ55

  1. 1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย งาน/แผนงาน งานบริหารทั่วไป แผนงานจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน ผู้ที่รับผิดชอบ ว่าที่ ร.ต.หญิงชยานันท์ แท่นแสง หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป.พิษณุโลก เขต ๓ สนองนโยบาย สมศ.มฐ.ที่ ๒ สพฐ.มฐ.ที่ ๗ ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง ระยะเวลาดำาเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ) ......................................................................................................................................................................... ........ หลักการและเหตุผล การพัฒนาการเรียนการสอนจะดียิ่งขึ้นหากผู้เรียนมีความพร้อม ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ที่ดี จิตใจที่สงบ ย่อมพร้อมที่จะ เปิดกว้างรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดี ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคภัยมา เบียดเบียนย่อมนำามาซึ่งสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ซึ่งเหล่านี้จะต้องเกิด ขึ้นตั้งแต่เด็ก ดังนั้นการดูแลสุขภาพ ของเด็กในวัยเรียนจึงมีความสำาคัญ เป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำาเนินการทั้งในแง่การให้ความรู้ การฝึก ปฏิบัติ การเสริมสร้างและการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ เรียนได้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนในการดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง 3. เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ ที่จำาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป้าหมาย ด้านปริมาณ ๑ มีการตรวจสุขภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยเดือน ละ ๑ ครั้ง ๒ จัดให้มีการปรับปรุงคลินิกปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์ ที่เพียง พอกับความต้องการใช้ของผู้เรียน ๓ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียนและ บุคลากรในโรงเรียน ด้านคุณภาพ ๑ ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
  2. ๒ มีเวชภัณฑ์ และยารักษาโรค เบื้องต้น ที่จำาเป็นในการ ปฐมพยาบาล ขั้นตอนการดำาเนินงาน ๑. จัดทำาโครงการ / ขออนุมัติโครงการ ๒. จัดตั้งคณะทำางาน / วางแผนและมอบหมายงาน ๓. ดำาเนินการตามโครงการ - กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน - งานทันตกรรม - จัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ - จัดซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟัน - จัดกิจกรรม อบรม/รณรงค์ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ๔. ประเมินผล / สรุปผลโครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ที่ รายการ ระยะเวลา ดำาเนินการ ผู้รับผิดชอบ ๑ จัดทำา / ขออนุมัติโครงการ ต.ค. ๕๗ ว่าที่ ร.ต.หญิง ชยานันท์ ๒ ประชุมชี้แจง /มอบหมายงานผู้ที่ เกี่ยวข้อง ต.ค. ๕๗ ว่าที่ ร.ต.หญิง ชยานันท์ ๓ ดำาเนินการตามโครงการ - กิจกรรมตรวจสุขภาพ นักเรียน - งานทันตกรรม - ปรับปรุงคลินิกปฐมพยาบาล จัดซื้อเวชภัณฑ์ - กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ ทุกสัปดาห์ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พ.ย.๕๗ – ก.ย. ๕๘ พ.ย.๕๗ – ก.ย. ๕๘ ครูประจำาชั้น จนท.อนามัย ว่าที่ ร.ต.หญิง ชยานันท์ ว่าที่ ร.ต.หญิง ชยานันท์ ๔ ประเมินผล/สรุป/รายงาน ก.ย. ๕๗ ว่าที่ ร.ต.หญิง ชยานันท์ งบประมาณ งบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาท ถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ ๑. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) - ระดับก่อนประถมศึกษา จำานวน ๑,๕๐๐ บาท
  3. - ระดับประถมศึกษา จำานวน ๓,๕๐๐ บาท - ระดับมัธยมศึกษา จำานวน ๓,๐๐๐ บาท ที่ รายการ งบประมาณ ค่า ตอบแ ทน ค่า ใช้สอ ย ค่า วัสดุ งบนอก งบ ประมา ณ งบอื่น ๆ ๑ จัดทำา / ขออนุมัติโครงการ - - - - - ๒ ประชุมชี้แจง /มอบหมายงานผู้ที่ เกี่ยวข้อง - - - - - ๓ ดำาเนินการตามโครงการ - กิจกรรมตรวจสุขภาพ นักเรียน - งานทันตกรรม - ปรับปรุงคลินิกปฐมพยาบาล จัดซื้อเวชภัณฑ์ - จัดหานำ้าดื่มสะอาดที่ดีและมี เพียงพอ - ส้วมสะอาดและสภาพ แวดล้อมที่ดีมีเพียงพอ - กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ - - - - - - - ๒,๐ ๐๐ - ๕๐๐ - ๕๐๐ - - ๔,๐ ๐๐ - ๑,๐ ๐๐ - - - - - - - - - - - - - ๔ ประเมินผล/สรุป/รายงาน - ๓,๐ ๐๐ ๕,๐ ๐๐ - - การประเมินผล ตัวบ่งชี้ วิธีการวัดผล/ ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด ๑. นักเรียนมีนำ้าหนักส่วน สูงได้ตามเกณฑ์ ชั่งนำ้าหนัก ,วัดส่วน สูง แบบชั่งนำ้าหนัก - วัด ส่วนสูง
  4. มาตรฐาน สังเกต แบบประเมินและ ตรวจสอบ ๒. นักเรียนมีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะเรียนอยู่เสมอ สัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย แบบทดสอบ สมรรถภาพ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 2. นักเรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ (ว่าที่ ร.ต.หญิงชยานันท์ แท่นแสง) (นายเวียน โพตะกาว) ครูอัตราจ้าง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ (นายสุนัน แก้วมาก ) ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านเนิน สุวรรณ
https://www.biceps-ua.com

узнать больше avtomaticheskij-poliv.kiev.ua

×