Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
กำำ หนดกำรโครงกำรฝึก อบรมและทัศ นศึก ษำดูง ำนของคณะผู้บ ริห ำร สมำชิก สภำ อบต. พนัก งำนส่ว นตำำ บล และ          ...
06.00 น.      รับประทำนอำหำรเช้ำพร้อมกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์   09.00 น.      ชมพูทับเบิก (แปลงปลูกกะหลำ่ำ)  ...
17.30 น.      รับประทำนอำหำรเย็น   18.30 น.      เข้ำสู่โรงแรมที่พัก ณ นครรำชสีมำวันพุธที่ 16 มกรำคม 2556 (จั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

กำหนดการศึกษาดูงาน ของ อบต.ย่านซื่อ

10,599 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

กำหนดการศึกษาดูงาน ของ อบต.ย่านซื่อ

 1. 1. กำำ หนดกำรโครงกำรฝึก อบรมและทัศ นศึก ษำดูง ำนของคณะผู้บ ริห ำร สมำชิก สภำ อบต. พนัก งำนส่ว นตำำ บล และ พนัก งำนจ้ำ ง ฯ ขององค์ก ำรบริห ำรส่ว นตำำ บลย่ำ นซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล ระหว่ำ งวัน ที่ 10 – 16 มกรำคม 2556 **********************************วันพฤหัสที่ 10 มกรำคม 2556 08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรม 09.00 น.- 09.30 น. พิธีกำรเปิดอบรม โดย นำยสมำนดำหมำด นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำำบลย่ำนซื่อ 09.30 น. – 10.30 น. บทบำทและหน้ำที่ของคณะบริหำรอบต.และสมำชิกสภำ อบต. และกำรมีส่วนร่วมของชุมชน โดย คุณ เมตตำ สุขเสนีย์ ท้องถิ่นอำำเภอควนโดน 10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 10.45 น. – 12.00 น. บทบำทหน้ำที่ตำมกฎหมำยของพนักงำนส่วนตำำบล โดย คุณเมตตำ สุขเสนีย์ ท้องถิ่นอำำเภอ ควนโดน 13.00 น. – 14.30 น. คุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน สำำหรับข้ำรำชกำรและ นักกำรเมือง โดย คุณเมตตำ สุขเสนีย์ ท้องถิ่นอำำเภอควนโดน 14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 14.45 น. 16.30 น. กำรปฏิบัติตำม พรบ. ข้อมูลข่ำวสำรของ รำชกำร พ.ศ. 2540 โดย คุณประชำ ชุม เพชร ท้องถิ่นจังหวัดสตูล 16.30 น. โดย นำยสมำน ดำหมำด นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำำบลย่ำนซื่อวันศุกร์ที่ 11 มกรำคม 2556 06.00 น. พร้อมกันที่องค์กำรบริหำรส่วนตำำบลย่ำนซือ ่ 06.30 น. ออกเดินทำงจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำำบลย่ำนซื่อ 12.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวันที่ร้ำนคุณสำหร่ำย จังหวัดชุมพร 17.00 น. รับประทำนอำหำรเย็นพร้อมกันที่จังหวัดเพชรบุรี (นอนบนรถ)วันเสำร์ที่ 12 มกรำคม (เพชรบูรณ์ -เลย)
 2. 06.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำพร้อมกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 09.00 น. ชมพูทับเบิก (แปลงปลูกกะหลำ่ำ) 12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวันพร้อมกันที่เพชรบูรณ์ 13.00 น. ออกเดินทำงมุ่งสู่ อำำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย 19.00 น. เข้ำสู่ที่พัก ณ อุทยำนแห่งชำติภูเรือจังหวัดเลยวันอำทิตย์ที่ 13 มกรำคม 2556 (อ.ภูเรือ) 06.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก 07.30 น. ออกเดินทำงสู่ยอดภูเรือ 08.30 น. ชมทุ่งคริสต์มำสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 12.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 14.00 น. ชมสวนองุ่นภูเรือวโนทยำน หรือชำโต เดอเลย 16.00 น. เดินทำงมุ่งสูอำำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย 18.00 น. เดินชมสินค้ำและบรรยำกำศ ณ ถนนคนเดินเชียงคำน -๒- 19.00 น. เข้ำสู่ที่พัก ณ เชียงคำนวันจันทร์ที่ 14 มกรำคม ๒๕๕๖ ( เชียงคำน ) 06.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก 09.00 น. ชมแก่งคุดคู้ อำำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย 12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 14.00 น. ออกเดินทำงสู่ เขือนอุบลรัตน์ อำำเภอ ่อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 18.00 น. เข้ำสู่โรงแรมที่พัก จังหวัดขอนแก่นวันอังคำรที่ 15 มกรำคม 2556 (จังหวัดขอนแก่น) 06.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก 09.00 น. ศึกษำดูงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ณ อบต. หินตั้ง อำำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัด ขอนแก่น 12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 13.00 น. มุ่งสู่เมืองโครำช 14.30 น. ศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ณ อบต. สัมฤทธิ์ อำำเภอพิมำย จังหวัด นครรำชสีมำ
 3. 17.30 น. รับประทำนอำหำรเย็น 18.30 น. เข้ำสู่โรงแรมที่พัก ณ นครรำชสีมำวันพุธที่ 16 มกรำคม 2556 (จังหวัดนครรำชสีมำ-กรุงเทพ) 06.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำทำำภำระกิจส่วนตัว 07.00 น. ออกเดินทำงสู่ ปำลิโอ (palio) เขำใหญ่ 10.00 น. ชมสินค้ำและบรรยำกำศ ณ ฟำร์มโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 13.00 น. ออกเดินทำงสู่อยุธยำ 16.00 น. ล่องเรือชมแม่นำ้ำเจ้ำพระยำ ณ อยุธยำ (รับประทำนอำหำรบนเรือ) 19.00 น. เข้ำสู่ที่พัก ณ กรุงเทพมหำนคร ฯวันพฤหัสบดีที่ 1 ๗ มกรำคม 2556 (กรุงเทพ ฯ- สตูล) 06.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 07.00 น. ออกเดินทำงกลับจังหวัดสตูล แวะซื้อของฝำกที่จังหวัดเพชรบุรี 11.00 น. แวะซื้อของฝำกที่ด่ำนสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน(คุณสำหร่ำย) 18.00 น. รับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย 22.00 น. เดินทำงถึงจังหวัดสตูลโดยสวัสดิภำพหมำยเหตุ เวลำและสถำนที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
источник chemtest.com.ua

У нашей компании полезный блог на тематику ковер купить украина www.fashioncarpet.com.ua
юридические услуги днепропетровск

×