Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
ที่ ศธ 04039.0552/๖๖
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ตาบลผักปัง
อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ 36110
2๕ มีนาคม 255๗
เรื่อง ย้ายนักเรี...
ขอแสดงความนับถือ
(นายพิรัช จารัสแนว)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โทร.044-870488
โทร.087-435...
2๕ มีนาคม 255๗
เรื่อง ย้ายนักเรียน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนภูมิวิทยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ป จ า...
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โทร.044-870488
โทร.087-4354999
ที่ ศธ 04039.0552/๖๘
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ตาบลผักปัง
อาเภอภูเขีย...
ด้ ว ย ผู้ ป ก ค ร อ ง ข อ ง เด็ ก ช า ย อั ย ย ะ จั น ท น ะ โ พ ธิ
นั ก เรี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น อ นุ บ า ล ๑ โ ร ง เรี ย น...
ที่ ศธ ๐๔๐๓๙.๐๕๕๒ /๘
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ต า บ ล ผั ก ปั ง
อาเภอภูเขียว
จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ
๓๖๑๑๐
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เร...
(นายพิรัช จารัสแนว)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โทร.๐๔๔-๘๗๐๔๘๘
โทร.๐๘๗-๔๓๕๔๙๙๙
ที่ ศธ ๐๔๐๓๙...
อ้างถึง หนังสือราชการที่ ศธ ๐๔๐๓๙/๔๗๖ ลว. ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย คาสั่งโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง จานวน ๘ ชุด
ตามหนั...
ที่ ศธ ๐๔๐๓๙.๐๕๕๒ /
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ
๓๖๑๑๐
๖ เมษายน ๒๕๕๖
เ รื่ อ ง ก...
ในการนี้ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องได้ตอบแบบสอบถาม
ตามแบบฟ อร์มอ้างอิง ARS ๗ (๒ ) และARS ๘ (๒ ) เรียบร้อยแล้ ว
และได้มาส่งพร้...
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ส่งใบเสร็จรับเงิน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ...
ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ 36110
30 มกราคม 2556
เรื่อง การติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2555
เรียน ผู...
ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ 36110
16 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง การดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา...
จังหวัดชัยภูมิ 36110
29 ตุลาคม 2555
เรื่อง การสารวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ADSL เป็น 7 Mbps
เรียน ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า TOT สาขาภูเขียว
ตาม ที่ โร...
จังหวัดชัยภูมิ 36110
11 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน นายกองค
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เกียรติบัตร จานวน 2 ฉบับ
2. ภาพกิจก...
จังหวัดชัยภูมิ 36110
20 มิถุนายน 2554
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน ห้างหุ้นส่วนจากัดเปรมปรีด์โฮมเซ็นเตอร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เกี...
20 มิถุนายน 2554
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน ผู้อานวยการโรงงานน้าตาลมิตรผลภูเขียว
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพกิจกรรม จานวน 1 ชุด
ตาม...
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
ด้ว ย โรงเรี ย น บ้ าน ห น อ งส อ งห้ อ ง ต าบ ล ผัก ปั ง อ าเภ อ ภู เขี ย ว จังห วัด...
ด้วยโรงเรี ยน บ้าน ห น องส องห้ อง ต าบ ล ผัก ปั ง อาเภ อภู เขี ยว จังห วัดชัยภู มิ
ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม าณ จ าก ก อ ง ทุ...
โ ร งเรี ย น บ้ าน ห น อ งส อ งห้ อ ง ต าบ ล ผัก ปั ง อ าเภ อ ภู เขี ย ว จังห วัด ชั ย ภู มิ
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที...
ต า ม ห นั ง สื อ ที่ อ้ า ง ถึ ง ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ เข ต 2
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องให...
โ ด ย โ ร ง เรี ย น ไ ด้ เชิ ญ วิ ท ย าก ร จ าก โ ร ง พ ย าบ าล ภู เขี ย ว แ ล ะ เรื อ น จ า อ าเภ อ ภู เขี ย ว
มาให้ความร...
ด าเนิ น ก ารจัด กิ จก รรม วัน ต่ อ ต้าน ย าเส พ ติ ด วัน ที่ 26 เดื อ น มิ ถุ น าย น พ .ศ . 2554 นั้ น
บัดนี้โรงเรียนได้ด...
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายพิรัช จารัสแนว)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
……………………………………………………………...
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายพิรัช จารัสแนว)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โร...
(นายพิรัช จารัสแนว)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โทร.087-4354999 (ผอ.)
ที่ ศธ 04039.0552 / โ...
(นายพิรัช จารัสแนว)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โทร.087-4354999 (ผอ.)
รายชื่อนักเรียนที่ไปต...
ลงชื่อ ผู้รับรอง
(นายพิรัช จารัสแนว)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ตาบลผั...
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โทร.087-4354999 (ผอ.)
ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
จังหวัดช...
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โทร.087-4354999 (ผอ.)
ที่ ศธ 04039.0552 /ว โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
จังหวัด...
ลงชื่อ ผู้ตอบรับการเป็นวิทยากร
(นางกรกฎ ประทุมคุณ)
ที่ ศธ 04039.0552 /ว โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
จั...
ลงชื่อ เจ้าของ
(.......................................................)
ที่ ศธ 04039.0552 /ว โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ตาบล...
ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ 36110
11 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอความอนุเ...
ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ 36110
19 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอขอบคุณ
เ...
ที่ ศธ 04039.0552 / 103 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ 36110
19 กรกฎาคม 2554
เรื่อง รายงาน...
ที่ ศธ 04039.0552 / 20 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ 36110
20 พฤษภาคม 2554
เรื่อง ขอความย...
ที่ ศธ 04039.0552 / 115 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ 36110
10 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขอขอบค...
ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ 36110
20 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ร่วมทาบุญผ...
ที่ ศธ 04039.0552 / 106 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ 36110
20 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเชิญ...
ที่ ศธ 04039.0552 / ว 37 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ 36110
27 มีนาคม 2554
เรื่อง ขอเชิญ...
ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ 36110
25 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอศึกษาดูงาน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดา
ด้...
25 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอศึกษาดูงาน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแฝก
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขี...
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดา
ตามที่โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มพื้นที่กา...
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
หนังสือราชการ (ใหม่)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หนังสือราชการ (ใหม่)

71,335 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

หนังสือราชการ (ใหม่)

 1. 1. ที่ ศธ 04039.0552/๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 2๕ มีนาคม 255๗ เรื่อง ย้ายนักเรียน เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนภูมิวิทยา สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน จ า น ว น ๒ เล่ม ๒. แบบบันทึกสุขภาพประจาตัวนักเรียน จ า น ว น ๑ ฉบับ ด้ ว ย ผู้ ป ก ค ร อ ง ข อ ง เด็ ก ช า ย ปิ ย ะ วั ฒ น์ ศ รี อุ ด ร นั ก เรี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น อ นุ บ า ล ๒ โ ร ง เรี ย น บ้ า น ห น อ ง ส อ ง ห้ อ ง กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 1 ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ เข ต 2 มีความประสงค์ขอย้ายนักเรียนไปเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนภูมิวิทยา ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดังนั้นโรงเรียนจึงให้ย้ายเด็กชายปิยะวัฒน์ ศรีอุดร ตามความประสงค์ของผู้ปกครองไปเข้าเรียนในสถานศึกษาดังกล่าวตั้งแต่บั ดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 2. ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552/๖๗ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
 3. 2๕ มีนาคม 255๗ เรื่อง ย้ายนักเรียน เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนภูมิวิทยา สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ป จ า น ว น ๑ ฉบับ ๒. สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน จานวน ๑ เล่ม ๓. แบบบันทึกสุขภาพประจาตัวนักเรียน จ า น ว น ๑ ฉบับ ๔. แฟ้มสะสมงานนักเรียน จานวน ๑ ฉบับ ด้ ว ย ผู้ ป ก ค ร อ ง ข อ ง เด็ ก ห ญิ ง ยุ ว ริ ณ เส น า พ ล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 1 ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ เข ต 2 มีความประสงค์ขอย้ายนักเรียนไปเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่โรงเรียนภูมิวิทยา ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดังนั้นโรงเรียนจึงให้ย้ายเด็กหญิงยุวริณ เสนาพล ตามความประสงค์ของผู้ปกครองไปเข้าเรียนในสถานศึกษาดังกล่าวตั้งแต่บั ดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
 4. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552/๖๘ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 2๕ มีนาคม 255๗ เรื่อง ย้ายนักเรียน เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน จ า น ว น 1 เล่ม ๒. แบบบันทึกสุขภาพประจาตัวนักเรียน จ า น ว น 1 เล่ม
 5. ด้ ว ย ผู้ ป ก ค ร อ ง ข อ ง เด็ ก ช า ย อั ย ย ะ จั น ท น ะ โ พ ธิ นั ก เรี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น อ นุ บ า ล ๑ โ ร ง เรี ย น บ้ า น ห น อ ง ส อ ง ห้ อ ง กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 1 ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ เข ต 2 มีความประสงค์ขอย้ายนักเรียนไปเข้าเรียนในระดับชั้นระดับชั้นอนุบาล ๑ ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดังนั้นโรงเรียนจึงให้ย้ายเด็กชายอัยยะ จันทนะโพธิ ตามความประสงค์ของผู้ปกครองไปเข้าเรียนในสถานศึกษาดังกล่าวตั้งแต่บั ดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999
 6. ที่ ศธ ๐๔๐๓๙.๐๕๕๒ /๘ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต า บ ล ผั ก ปั ง อาเภอภูเขียว จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ ๓๖๑๑๐ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ อ้างถึง หนังสือราชการที่ ศธ ๐๔๐๓๙/๔๗๖ ลว. ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ สิ่งที่ส่งมาด้วย คาสั่งโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง จานวน ๘ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุ ฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง แล้วนั้น ใ น ก า ร นี้ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องได้แก้ไขคาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ เ งิ น เ พิ่ ม ขึ้ น ต า ม คุ ณ วุ ฒิ ที่ ก .ค .ศ . รับรองตามระเบียบที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว และได้มาส่งพร้อมหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ
 7. (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.๐๔๔-๘๗๐๔๘๘ โทร.๐๘๗-๔๓๕๔๙๙๙ ที่ ศธ ๐๔๐๓๙.๐๕๕๒ /๗ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต า บ ล ผั ก ปั ง อาเภอภูเขียว จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ ๓๖๑๑๐ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เ รื่ อ ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
 8. อ้างถึง หนังสือราชการที่ ศธ ๐๔๐๓๙/๔๗๖ ลว. ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ สิ่งที่ส่งมาด้วย คาสั่งโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง จานวน ๘ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุ ฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง แล้วนั้น ใ น ก า ร นี้ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องได้แก้ไขคาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ เ งิ น เ พิ่ ม ขึ้ น ต า ม คุ ณ วุ ฒิ ที่ ก .ค .ศ . รับรองตามระเบียบที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว และได้มาส่งพร้อมหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.๐๔๔-๘๗๐๔๘๘ โทร.๐๘๗-๔๓๕๔๙๙๙
 9. ที่ ศธ ๐๔๐๓๙.๐๕๕๒ / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ ๓๖๑๑๐ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เ รื่ อ ง ก า ร ร า ย ง า น ตั ว ชี้ วั ด ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Action Plan Report System (ARS) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อ้างถึง หนังสือราชการที่ ศธ ๐๔๐๓๙/๙๓๕ ลว. ๕ เมษายน ๒๕๕๖ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบฟอร์มอ้างอิง ARS ๗(๒) จานวน ๑ ฉบับ ๒.แบบฟอร์มอ้างอิง ARS ๘(๒) จานวน ๑ ฉบับ ตามหนังสือที่อ้างถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ แ จ้ ง จั ด ท า ก า ร ร า ย ง า น ตั ว ชี้ วั ด ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Action Plan Report System (ARS) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วนั้น
 10. ในการนี้ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องได้ตอบแบบสอบถาม ตามแบบฟ อร์มอ้างอิง ARS ๗ (๒ ) และARS ๘ (๒ ) เรียบร้อยแล้ ว และได้มาส่งพร้อมหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ ๐๔๐๓๙.๐๕๕๒ / ๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
 11. จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ส่งใบเสร็จรับเงิน เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อ้างถึง หนังสือราชการที่ ศธ ๐๔๐๓๙/๗๑๓ ลว. ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบเสร็จรับเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จานวน 1 ชุด ตาม ห นั งสื อที่ อ้างถึ งส านั ก งาน เข ตพื้ น ที่ ก ารศึก ษ าป ระถ ม ศึ ก ษ าชัยภู มิ เขต ๒ แจ้งแจ้งจัดสรรโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แล้วนั้น ใน ก าร นี้ โ ร ง เรี ย น บ้ าน ห น อ ง ส อ ง ห้ อ ง ไ ด้ ด าเนิ น ก าร โ อ น เงิ น ดั ง ก ล่ าว เข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งใบเสร็จรับเงินมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
 12. ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 30 มกราคม 2556 เรื่อง การติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2555 เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อ้างถึง หนังสือราชการที่ ศธ 04039/256 ลว.29 มกราคม 2556 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบติดตามประเมินผลการดาเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน จานวน 1 ชุด 2. แบบติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน ฯ จานวน 1 ชุด 3. แบบติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน จานวน 1 ชุด ตาม ห นังสื อที่ อ้างถึ งส านัก งาน เข ตพื้ น ที่ การศึ ก ษ าป ระถ ม ศึ กษ าชัยภู มิ เข ต 2 แจ้งให้โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 1 ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ การติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2555 นั้น บัดนี้ โรงเรียนได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ส่งแบบติดตามนักเรียนที่จบชั้น อ.1,อ.2,ป.6มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
 13. ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 16 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสถานศึกษาโครงการกาหนดพื้นที่เป้ าหมาย ปี 2555 จานวน 1 ชุด ตาม ห นังสื อที่ อ้างถึ งส านัก งาน เข ตพื้ น ที่ การศึ ก ษ าป ระถ ม ศึ กษ าชัยภู มิ เข ต 2 แจ้งให้โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 1 ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ การดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 นั้น บัดนี้โรงเรียนได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ส่งแบบรายงานสถานศึกษาโครงการกาหนดพื้นที่เป้ าหมาย ปี 2555 ในโรงเรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
 14. จังหวัดชัยภูมิ 36110 29 ตุลาคม 2555 เรื่อง การสารวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสารวจข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน จานวน 1 ชุด ตาม ห นังสื อที่ อ้างถึ งส านัก งาน เข ตพื้ น ที่ การศึ ก ษ าป ระถ ม ศึ กษ าชัยภู มิ เข ต 2 แจ้งให้โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 1 ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการสารวจแบบสารวจข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างในโรงเรียนนั้น บัดนี้โรงเรียนได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ส่งแบบสารวจข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างในโรงเรียนมาพร้ อมหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 20 มิถุนายน 2555
 15. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ADSL เป็น 7 Mbps เรียน ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า TOT สาขาภูเขียว ตาม ที่ โรงเรี ยน บ้าน ห น องส องห้ อง ตาบ ล ผัก ปั ง อาเภ อภู เขี ยว จังห วัดชัยภู มิ ได้เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ADSL ในระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตของบริษัท TOT จากัด (มหาชน) ของท่าน มีการใช้งานไประยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น จึงอยากปรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วมากขึ้น จากสัญญาณ 512 Kbps เป็น 7 Mbps รหัส ADSL 4486D0029 เพื่อรองรับการใช้งานตามนโยบายการแจก Tablet ของรัฐบาล และการค้นคว้าหาข้อมูลด้านการศึกษาที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียนต่อไป บัดนี้โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ใคร่ขอความอนุเคราะห์ศูนย์บริการลูกค้า TOT สาขาภูเขียว ดาเนินการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
 16. จังหวัดชัยภูมิ 36110 11 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอขอบคุณ เรียน นายกองค สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เกียรติบัตร จานวน 2 ฉบับ 2. ภาพกิจกรรม จานวน 1 ชุด ตาม ที่ โรงเรี ยน บ้าน ห น องส องห้ อง ตาบ ล ผัก ปั ง อาเภ อภู เขี ยว จังห วัดชัยภู มิ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านยาเสพติด จานวน 2 ท่านคือ คุณคุณวราภรณ์ สระประทุม และคุณพรชัย ภิลัยวรรณ มาบรรยายและจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 นั้น บัดนี้วิทยากรทั้ง 2 ท่านได้ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและโรงเรียนจึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
 17. จังหวัดชัยภูมิ 36110 20 มิถุนายน 2554 เรื่อง ขอขอบคุณ เรียน ห้างหุ้นส่วนจากัดเปรมปรีด์โฮมเซ็นเตอร์ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เกียรติบัตร จานวน 1 ฉบับ 2. ภาพกิจกรรม จานวน 1 ชุด ตาม ที่ โรงเรี ยน บ้าน ห น องส องห้ อง ตาบ ลผัก ปั ง อาเภอภูเขี ยว จังห วัดชัยภู มิ ได้รับความอนุเคราะห์อาหารกลางวัน สื่อ-อุปกรณ์การเรียนการสอน และทุนการศึกษา จานวน 5 ทุน จานวนเงิน 2,500 บาท จากคุณ.....................................พร้อมครอบครัว ในวันที่.......เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 นั้น บัดนี้โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
 18. 20 มิถุนายน 2554 เรื่อง ขอขอบคุณ เรียน ผู้อานวยการโรงงานน้าตาลมิตรผลภูเขียว สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพกิจกรรม จานวน 1 ชุด ตาม ที่ โรงเรี ยน บ้าน ห น องส องห้ อง ตาบ ลผัก ปั ง อาเภอภูเขี ยว จังห วัดชัยภู มิ ได้รับความอนุเคราะห์ครุภัณฑ์ทางการศึกษา คือ โต๊ะนักเรียน จานวน 30 ชุด ตู้เอกสาร จานวน 10 ชุด และโต๊ะพับสานักงาน จานวน 10 ชุด ในวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 นั้น บัดนี้ โรงเรียนได้ดาเนินการจัดเก็บเอกสารและกิจกรรมการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 2 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอความยืมรถตัดหญ้า
 19. เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง ด้ว ย โรงเรี ย น บ้ าน ห น อ งส อ งห้ อ ง ต าบ ล ผัก ปั ง อ าเภ อ ภู เขี ย ว จังห วัด ค น จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ประจาปีงบประมาณ 2554 (4,5และ8 สิงหาคม พ.ศ.2554) จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งโรงเรียนกาลังเตรียมการ และพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อรับการประเมินฯในครั้งนี้ ดั ง นั้ น โ ร ง เรี ย น จึ ง ข อ ค ว า ม ยื ม ร ถ ตั ด ห ญ้ า จ า น ว น 1 เค รื่ อ ง เพื่ อ น า ม า ตั ด ห ญ้ า ใ น บ ริ เว ณ โ ร ง เรี ย น โ ร ง เรี ย น ข อ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ม า ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 20 มิถุนายน 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร เรียน ผู้กากับสถานีตารวจ.....................
 20. ด้วยโรงเรี ยน บ้าน ห น องส องห้ อง ต าบ ล ผัก ปั ง อาเภ อภู เขี ยว จังห วัดชัยภู มิ ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม าณ จ าก ก อ ง ทุ น ป ร ะ กั น สุ ข ภ าพ อ ง ค์ ก าร บ ริ ห าร ส่ ว น ต าบ ล ผัก ปั ง ให้ดาเนินการจัดกิจกรรมการรณรงค์ป้ องกันยาเสพติด ในวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ อาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ดังนั้นโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้ด้านยาเสพติด จานวน 1 ท่าน คือคุณ......................และคุณ .....................................มาบรรยายและจัดกิจกรรมการรณรงค์ป้ องกันยาเสพติด ใ น วั น แ ล ะ เ ว ล า ดั ง ก ล่ า ว โ ร ง เ รี ย น จึ ง ข อ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ม า ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 20 มิถุนายน 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หน้าต่างที่ชารุด เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
 21. โ ร งเรี ย น บ้ าน ห น อ งส อ งห้ อ ง ต าบ ล ผัก ปั ง อ าเภ อ ภู เขี ย ว จังห วัด ชั ย ภู มิ ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ เ ข ต 2 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปั จ จุ บั น มี ผู้ บ ริ ห า ร 1 ค น ค รู ผู้ ส อ น 3 ค น นั ก เ รี ย น 45 ค น เป็นโรงเรียนในกลุ่มเป้ าหมายเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ประจาปีงบประมาณ 2554 ( 4, 5แ ล ะ 8 สิ ง ห า ค ม พ . ศ . 2554) ซึ่งโรงเรียนมีโครงการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอนแต่ยังขาดงบประมาณในการดาเนินงาน ดังนั้นโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์หน้าต่างเหล็กที่ชารุด จานวน 15 ชุด เพื่อนามาทาป้ าย และจัดบรรยากาศ ภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน โรงเรียนจึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 21 มิถุนายน 2554 เรื่อง รายงานข้อมูลนักเรียน เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น ส่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลนักเรียน จานวน 1 แผ่น
 22. ต า ม ห นั ง สื อ ที่ อ้ า ง ถึ ง ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ เข ต 2 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องให้ดาเนินการรายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 นั้น บัดนี้โรงเรียนดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ส่งข้อมูลมาพร้อมหนังสือนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / ว โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 21 มิถุนายน 2554 เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการจิตสาธารณะเพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด เรียน นายสุวัฒน์ คุ้มทั่ว สมาชิก อสม.หมู่ที่ 10 ด้วยโรงเรี ยน บ้าน ห น องส องห้ อง ต าบ ล ผัก ปั ง อาเภ อภู เขี ยว จังห วัดชัยภู มิ ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม าณ จ าก ก อ ง ทุ น ป ร ะ กั น สุ ข ภ าพ อ ง ค์ ก าร บ ริ ห าร ส่ ว น ต าบ ล ผัก ปั ง ใ ห้ ด า เนิ น ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ เพื่ อ สุ ข ภ า พ แ ล ะ ห่ า ง ไ ก ล ย า เส พ ติ ด
 23. โ ด ย โ ร ง เรี ย น ไ ด้ เชิ ญ วิ ท ย าก ร จ าก โ ร ง พ ย าบ าล ภู เขี ย ว แ ล ะ เรื อ น จ า อ าเภ อ ภู เขี ย ว มาให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชนบ้านหนองสองห้อง ดังนั้นโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 -12.00 น . ณ โ ร ง เรี ย น บ้ า น ห น อ ง ส อ ง ห้ อ ง โ ร ง เรี ย น จึ ง ข อ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ม า ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 /89 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 28 มิถุนายน 2554 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพประกอบกิจกรรม จานวน 1 ชุด ต า ม ห นั ง สื อ ที่ ส า นั ก ง าน เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ เข ต 2 แ จ้ ง ใ ห้ โ ร ง เรี ย น บ้ าน ห น อ ง ส อ ง ห้ อ ง ต าบ ล ผัก ปั ง อ าเภ อ ภู เขี ย ว จัง ห วัด ชั ย ภู มิ
 24. ด าเนิ น ก ารจัด กิ จก รรม วัน ต่ อ ต้าน ย าเส พ ติ ด วัน ที่ 26 เดื อ น มิ ถุ น าย น พ .ศ . 2554 นั้ น บัดนี้โรงเรียนได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ส่งเอกสารมาพร้อมหนังสือนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 26 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน เรียน ผู้ปกครองนักเรียนของ ด.ช./ด.ญ. ........................................................................................ ด้วยโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ได้เข้าร่วมการแข่งแข่งขันนักบินน้อย เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ในวันที่ 28-30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดั ง นั้ น เพื่ อ ใ ห้ ก า ร ด า เนิ น กิ จ ก ร ร ม ค รั้ ง นี้ บ ร ร ลุ ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องจึงขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนนานักเรียนในการดูแลของท่านเข้าร่วมกิจกรรมใน วัน และเวลาดังกล่าว
 25. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ……………………………………………………………………………………………………………………. ข้าพเจ้านาย/นาง............................................................................ผู้ปกครองของด.ช./ด.ญ. ...................... ...............................................................ระดับชั้น........................................... ( ) อนุญาต ( ) ไม่อนุญาต ให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันนักบินน้อย เครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ในวัน และเวลาดังกล่าว ลงชื่อ........................................................ผู้ปกครองนักเรียน (............................................................) ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 1 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ตอบรับการเข้าร่วมประกวดห้องสมุดดีเด่น เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบตอบรับการเข้าร่วมประกวดห้องสมุดดีเด่น จานวน 1 ฉบับ ตาม ห นั งสื อที่ อ้างถึ งส านั ก งาน เข ตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ าป ระถ ม ศึ ก ษ าชัยภู มิ เข ต 2 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดาเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ะถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ปีงบประมาณ 2554 นั้น บั ด นี้ โ ร ง เรี ย น มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ด า เนิ น กิ จ ก ร ร ม ต า ม โ ค ร ง ก า ร ดั ง ก ล่ า ว และได้ส่งใบตอบรับมาพร้อมหนังสือนี้
 26. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / ว โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 1 กรกฎาคม 2554 เรื่อง นานักเรียนตรวจฟัน เรียน ผู้ปกครองนักเรียนของ ด.ช./ด.ญ. ....................................................ระดับชั้น.................................... ด้วยฝ่ ายทัน ตส าธารณ สุ ข โรงพ ยาบ าล ภูเขี ยว แจ้งให้ นัก เรี ยน จาน วน 12 คน ไปทาการตรวจฟันที่โรงพยาบาลภูเขียว ในวันเสาร์ที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องทันตแพทย์โรงพยาบาลภูเขียว ดังนั้นโรงเรียนจึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนนานักเรียนในการดูแลของท่านไปทาการตรวจฟันใน วัน และเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ
 27. (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.087-4354999 (ผอ.) ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 1 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนไปตรวจฟัน เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง ด้วยฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลภูเขียว แจ้งให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง จานวน 12 คน ไปทาการตรวจฟันที่โรงพยาบาลภูเขียว ในวันเสาร์ที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องทันตแพทย์โรงพยาบาลภูเขียว ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนั้นโรงเรียนจึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนนานักเรียนในการดูแลของท่านไปทาการตรวจฟันใน วัน และเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความนับถือ
 28. (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.087-4354999 (ผอ.) รายชื่อนักเรียนที่ไปตรวจฟัน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ************************* ลาดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 1 ด.ญ.เกวลี ประทุมวงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 ด.ญ.สุกัญญา ภู่งามดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3 ด.ญ.สุพัตตา ดีสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4 ด.ญ.สุกานดา ดีสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 5 ด.ช.รัฐศาสตร์ ปาก่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6 ด.ช.ทัตเทพ ชาติเผือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 7 ด.ช.ธนพัตร เสริมอ้วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 8 ด.ช.ธีรพัฒน์ บารุงชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 9 ด.ญ.ปุณยวีร์ คาผิว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 ด.ญ.ภาวิณี วะลัยสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11 ด.ญ.มาลีวัลย์ พานหนองเส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 12 ด.ญ.ยุพิน ต่ายรอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 29. ลงชื่อ ผู้รับรอง (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 7 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แบบ ทร.14 เรียน นายอาเภอภูเขียว ด้วยโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จ ะ ท า ก า ร ส า ร ว จ ข้ อ มู ล นั ก เรี ย น ใ น เข ต พื้ น ที่ ห มู่ ที่ 10 ต า บ ล ผั ก ปั ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและกาหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต ดังนั้นโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ แบบ ทร. 14 จานวน 1 ชุด โรงเรียนจึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
 30. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.087-4354999 (ผอ.) ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 8 กรกฎาคม 2554 เรื่อง รายงานแบบสารวจข้อมูลคาดคะเนจานวนนักเรียน อ.1/ป.1 ในเขตพื้นที่บริการ เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสารวจข้อมูลคาดคะเนจานวนนักเรียน อ.1/ป.1 ในเขตพื้นที่บริการ จานวน 1 ฉบับ ตามห นังสื อที่ อ้างถึ งส านักงาน เขตพื้ น ที่ การศึกษ าป ระถมศึกษ าชัยภูมิ เขต 2 ให้ โรงเรี ยน บ้ าน ห น อ งส อ งห้ อ ง ห มู่ ที่ 10 ต าบ ล ผัก ปั ง อ าเภ อ ภู เขี ย ว จังห วัด ชัยภู มิ ด า เนิ น ก า ร ส า ร ว จ ข้ อ มู ล นั ก เรี ย น ใ น เข ต พื้ น ที่ บ ริ ก า ร ต า ม แ บ บ ท ร .14 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดนั้น บั ด นี้ โ ร ง เรี ย น ไ ด้ ด า เนิ น ก า ร ก ร อ ก ข้ อ มู ล เส ร็ จ เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว และได้ส่งรายละเอียดมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาดาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
 31. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.087-4354999 (ผอ.) ที่ ศธ 04039.0552 /ว โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 12 มิถุนายน 2553 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร เรียน นางกรกฎ ประทุมคุณ ด้วยโรงเรี ยนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตาบลผักปั ง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภู มิ ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ เ ข ต 2 มีนโยบายให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น ดังนั้นโรงเรียนเห็นว่าท่าน คือ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และชุมชนให้การยอมรับ โรงเรี ยน จึ งข อ ค วาม อ นุ เค ร าะ ห์ ท่ าน ม าเป็ น วิท ยาก ร เรื่ อ ง ศิ ล ป ะพื้ น บ้ าน กี ฬ าพื้ น บ้ าน ทั้ ง นี้ โ ร ง เ รี ย น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ ก า ห น ด วั น เ ว ล า ให้ ท่ าน ม าจัด กิ จ ก ร ร ม ก าร เรี ย น รู้ ให้ นั ก เรี ย น ต่ อ ไ ป โ ร ง เรี ย น จึ งข อ ข อ บ คุ ณ ท่ าน ม า ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง .................................................................................................................................................................................... แบบตอบรับ ข้าพเจ้า นางกรกฎ ประทุมคุณ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 10 ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวจริง ดังนั้นจึง ( ) ตอบรับการเป็นวิทยากรภายนอก ( ) ไม่ตอบรับการเป็นวิทยากรภายนอก
 32. ลงชื่อ ผู้ตอบรับการเป็นวิทยากร (นางกรกฎ ประทุมคุณ) ที่ ศธ 04039.0552 /ว โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 13 มิถุนายน 2553 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ เรียน นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................................................................... ด้วยโรงเรี ยนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตาบลผักปั ง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภู มิ ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ เ ข ต 2 มีนโยบายให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ดังนั้ น โร งเรี ยน เห็ น ว่าส ถ าน ที่ /แ ห ล่ งป ร ะ ก อ บ ก ารข อ งท่ าน มี ค วาม เห ม าะ ส ม แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่/แหล่งประกอบการของท่าน เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ภายนอก ทั้ งนี้ โรงเรี ยน จะดาเนิ นการประส านงาน และกาห น ดวัน เวลา เพื่ อน านักเรี ยน มาศึกษ าต่อไป โรงเรียนจึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง .................................................................................................................................................................................... แบบตอบรับ ชื่อ..............................................................บ้านเลขที่ ........... หมูที่ 10 ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีสถานที่/แหล่งประกอบการ คือ.............................................................................. ดังนั้นจึง ( ) อนุญาต ( ) ไม่อนุญาต เนื่องจาก.........................................................................................................
 33. ลงชื่อ เจ้าของ (.......................................................) ที่ ศธ 04039.0552 /ว โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 12 มิถุนายน 2553 เรื่อง ขอนมัสการเป็นวิทยากร กราบนมัสการ พระอาจารย์นิกร เขมฉนฺโธ ด้วยโรงเรี ยนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตาบลผักปั ง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภู มิ ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ เ ข ต 2 มีนโยบายให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น ดังนั้นโรงเรียนเห็นว่าท่าน คือ พระภิกษุ ที่มีความรู้ ความสามารถ และชุมชนให้การนับถือศรัทธา โรงเรียนจึงขอนมัสการท่านมาเป็นวิทยากร เรื่อง คุณธรรม จิตอาสา ทั้งนี้โรงเรียนจะดาเนินการประสานงาน และกาหนดวัน เวลา ให้ท่านมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนต่อไป นมัสการด้วยความเคารพ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง .................................................................................................................................................................................... แบบตอบรับ ชื่อพระภิกษุ พระอาจารย์นิกร เขมฉนฺโธ เจ้าอาวาส วัดป่าเทพนิมิตรธรรม หมู่ที่ 10 ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นพระภิกษุ ที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวจริง ดังนั้นจึง ( ) ตอบรับการเป็นวิทยากรภายนอก ( ) ไม่ตอบรับการเป็นวิทยากรภายนอก ลงชื่อ ผู้ตอบรับการเป็นวิทยากร (พระอาจารย์นิกร เขมฉนฺโธ)
 34. ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 11 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พนักงานบริการ เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพรมใต้วิทยาคาร โ ร งเรี ย น บ้ าน ห น อ งส อ งห้ อ ง ต าบ ล ผัก ปั ง อ าเภ อ ภู เขี ย ว จังห วัด ชั ย ภู มิ ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ เ ข ต 2 เป็นโรงเรียนในกลุ่มเป้ าหมายเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ประจาปีงบประมาณ 2554 ( 4, 5แ ล ะ 8 สิ ง ห า ค ม พ . ศ . 2554) ซึ่งขณะนี้โรงเรียนกาลังปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อเตรียมรับการประเมิน ดั ง นั้ น โ ร ง เ รี ย น จึ ง ข อ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์ พ นั ก ง า น บ ริ ก า ร มาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ ในวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. โรงเรียนจึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999
 35. ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขอขอบคุณ เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพรมใต้วิทยาคาร สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพกิจกรรม จานวน 1 ชุด ตามที่โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิได้รับความอนุเคราะห์ พนักงานบริการ จานวน 1 ท่าน ช่วยโรงเรียนดาเนินการการพัฒนา และปรับปรุงอาคารสถานที่ ในวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 นั้น บัดนี้บุคลากรท่านได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นโรงเรียนจึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999
 36. ที่ ศธ 04039.0552 / 103 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการจิตอาสาสุขาน่าใช้ เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา อ้างถึง หนังสือราชการที่ ศธ 04039.0601/16 ลว.12 กรกฎาคม 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพกิจกรรม จานวน 1 ชุด ต า ม ที่ โ ร ง เรี ย น บ้ า น ห น อ ง ส อ ง ห้ อ ง ต า บ ล ผั ก ปั ง อ า เภ อ ภู เขี ย ว จังหวัดชัยภูมิได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตาบลผักปัง ตามโครงการจิตอาสาสุ ขาน่าใช้ จานวนเงิน 3,500 บาท เพื่อดาเนินการจัดซื้ อวัสดุ เพื่อพัฒนาห้องสุขาให้น่าใช้นั้น บัดนี้โรงเรียนดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้แนบภาพถ่ายมาพร้อมหนังสือนี้โรงเรียนจึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999
 37. ที่ ศธ 04039.0552 / 20 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 20 พฤษภาคม 2554 เรื่อง ขอความยืมเครื่องเล่นสนาม เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งดินดา โ ร งเรี ย น บ้ าน ห น อ งส อ งห้ อ ง ต าบ ล ผัก ปั ง อ าเภ อ ภู เขี ย ว จังห วัด ชั ย ภู มิ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษา-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 3 คน นักเรียน 45 คน ซึ่งโรงเรียนมีโครงการจัดทาเครื่องเล่นสนามสาหรับนักเรียนอนุบาล แต่ยังขาดงบประมาณในการดาเนินงาน ดังนั้ น โรงเรี ยน จึ งข อ ยืม เค รื่ องเล่ น ส น าม ส าห รับ นั ก เรี ยน อนุ บ าล จาน วน 3 ชุ ด เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น าก าร ข อ งเด็ ก ต าม วัย โ ร ง เรี ย น จึ งข อ ข อ บ คุ ณ ท่ าน ม า ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999
 38. ที่ ศธ 04039.0552 / 115 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 10 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอขอบคุณ เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งดินดา ตามที่โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิได้รับความอนุเคราะห์ เครื่องเล่นสนามสาหรับนักเรียนอนุบาล จานวน 3 ชุด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการของเด็กตามวัย นั้น บัดนี้ โรงเรียนได้ดาเนิ นการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมและพัฒนาการของเด็กตามวัย เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว จึ ง ข อ ส่ ง คื น โ ร ง เรี ย น จึ ง ข อ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ม า ณ โ อ ก า ส นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999
 39. ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 20 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ร่วมทาบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง ตามหนังสือที่อ้างถึงโรงเรียนบ้านหนองแวงได้ดาเนินการจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 นั้น โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จึ ง ข อ ร่ ว ม ท า บุ ญ ผ้ า ป่ า ฯ จ า น ว น เ งิ น 300 บ า ท (สามร้อยบาทถ้วน)เพื่อให้โรงเรียนดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999
 40. ที่ ศธ 04039.0552 / 106 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 20 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขอเชิญประชุม เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลผักปัง ด้วยโรงเรี ยน บ้าน ห น องส องห้ อง ตาบ ลผักปั ง อาเภอภูเขียว จังห วัดชัยภูมิ ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ เ ข ต 2 จะทาการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้า นหนองสองห้อง ในวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมผู้อานวยการโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนเห็นว่าท่าน คือ บุคคลที่สาคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาในตาบลผักปัง โรงเรียนจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวัน และเวลาดังกล่าวโรงเรียนจึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999
 41. ที่ ศธ 04039.0552 / ว 37 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 27 มีนาคม 2554 เรื่อง ขอเชิญประชุม เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ด้วยโรงเรี ยน บ้าน ห น องส องห้ อง ตาบ ลผักปั ง อาเภอภูเขียว จังห วัดชัยภูมิ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือกับท่าน ดังนั้นโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น. ณ อ า ค า ร โ ร ง อ า ห า ร โ ร ง เ รี ย น จึ ง ข อ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ม า ณ โ อ ก า ส นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
 42. ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 25 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขอศึกษาดูงาน เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดา ด้วยโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มพื้นที่การศึกษา ภู เขี ย ว 1 ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ เข ต 2 จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ในวันที่ 4,5 และ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งขณะนี้โรงเรียนของท่านได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดั ง นั้ น โ ร ง เรี ย น บ้ า น ห น อ ง ส อ ง ห้ อ ง จึ ง ข อ น า บุ ค ล า ก ร จ า น ว น 5 ค น ไปศึกษาดูงานที่โรงเรี ยนท่านในวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.00 -16.30 น. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ต่อไป โรงเรียนจึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
 43. 25 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขอศึกษาดูงาน เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแฝก ด้วยโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มพื้นที่การศึกษา ภู เขี ย ว 1 ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ เข ต 2 จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ในวันที่ 4,5 และ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งขณะนี้โรงเรียนของท่านได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดั ง นั้ น โ ร ง เรี ย น บ้ า น ห น อ ง ส อ ง ห้ อ ง จึ ง ข อ น า บุ ค ล า ก ร จ า น ว น 5 ค น ไปศึกษาดูงาน ที่โรงเรี ยนท่านในวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.00 -16.30 น. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ต่อไป โรงเรียนจึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 26 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขอขอบคุณ
 44. เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดา ตามที่โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มพื้นที่การศึกษา ภู เขี ย ว 1 ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ เข ต 2 ได้นาบุคลากรไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนท่านในวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ดั ง นั้ น โ ร ง เ รี ย น จึ ง ข อ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ม า ณ โ อ ก า ส นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายพิรัช จารัสแนว) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โทร.044-870488 โทร.087-4354999 ที่ ศธ 04039.0552 / โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 26 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขอขอบคุณ เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแฝก ตามที่โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มพื้นที่การศึกษา
https://progressive.ua

np.com.ua/teplovoe-oborudovanie/pechi-pekarskie.html

www.steroid-pharm.com/sustaver.html

×