Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
แฟ้ มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา (STUDENT PORTFOLIO)
แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา คือ การรวบรวมผลงานและบันทึกความก้าว...
คานา
แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) เล่มนี้ดิฉันได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนาเสนอข้อมูล ประวัติส่วนตัว
ผลทางการศึกษา ความรู้ ...
สารบัญ
1. ประวัติส่วนตัว
2. ประวัติการศึกษา
3. บันทึกผลการเรียน
4. การได้รับรางวัลและการได้รับคายกย่องชมเชย
5. ประวัติการส...
1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล นางสาวศิราภรณ์ คงสมบูรณ์ ชื่อเล่น ใบเฟิร์น.
เลขประจาตัว 29259
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 เลข...
สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก โรงเรียนจอมสุรางค์อุถัมภ์
ซึ่งเป็นสถานศึกษาของ : รัฐบาล
ตั้งอยู่เลขที่ 117 ซอ...
2. ประวัติการศึกษา
ลาดับที่
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา พ.ศ.ที่จบการศึกษา วุฒิที่ได้รับระบุ
วิชาเอก/สาขา
1 ประถมศึกษา โรงเ...
3. บันทึกผลการเรียน
4. การได้รับรางวัลและการได้รับคายกย่องชมเชย
ลาดับที่ ชนิด/ประเภทของรางวัล ได้รับรางวัลลาดับที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อหน่วยงานผู...
5.ประวัติการสัมมนา / ฝึ กอบรม / ศึกษาดูงาน / ประชุม
ปีการศึกษา 2558
ที่ ชื่อหลักสูตรการอบรม/สัมมนา
/ดูงาน/ประชุม
วันเดือนป...
6. ตารางการปฏิบัติงาน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 .
ชื่อ-สกุล นางสาวศิราภรณ์ คงสมบูรณ์ รหัสประจาตัว 29259 .
ระดับชั้นมัธ...
7. รายละเอียดของผลงาน
ชื่อผลงานหรือชิ้นงาน แฟ้ มสะสมงานของฉัน
คุณภาพของงาน ปานกลาง
ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานชิ้นนี้
1. ได้...
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
แผนที่คนดี
1. ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทนไม่ท้อถอยเม...
7. สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามที่ต้อง การ เกิดงานการอ...
1. ขยัน
ดิฉันมีความขยันทาการบ้าน และอ่านหนังสืออย่างสม่าเสมอ
ทาให้ดิฉันทาข้อสอบปลายภาคได้อย่างดีเยี่ยม
2. ประหยัด
ดิฉันหมั่นอดออมเงินเป็นประจา และไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
ใช้อย่างประหยัด
3. ซื่อสัตย์
ดิฉันเจอสมุดงานของเพื่อนวางที่โต๊ะ
จึงนาสมุดไปคือแก่เพื่อน
4. มีวินัย
ดิฉันแต่งกายถูกต้องตามกฎ ระเบียบ
ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
5. สุภาพ
ดิฉันพูดจาสุภาพทั้งกายและใจ
ไม่พูดคาหยาบหรือทากิริยาไม่เหมาะสม
6. สะอาด
ฉันทาความสะอาดบ้านทุกๆวัน
และยังทาความสะอาดห้องเรียนที่โรงเรียนเสมอ
7. สามัคคี
ดิฉันมีความสามัคคีในหมู่คณะ
จนทาให้งานสาเร็จลุล่วงด้วยดี
8. มีน้าใจ
ดิฉันมีน้าใจกับเพื่อน โดยการแบ่งขนม
ให้กับเพื่อนๆทานอยู่เสมอ
4
ภาคผนวก
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน (1)
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน (1)
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน (1)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน (1)

536 views

Published on

แฟ้มสะสมงาน

Published in: Education
 • Be the first to comment

ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน (1)

 1. 1. แฟ้ มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา (STUDENT PORTFOLIO) แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา คือ การรวบรวมผลงานและบันทึกความก้าวหน้าของ นักเรียนนักศึกษา โดยบรรจุไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา จุดประสงค์ของการรวบรวมผลงาน ๑. เพื่อแสดงสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ๒. เพื่อแสดงกระบวนการหรือพฤติกรรมที่เกิดจากความพยายามที่กระทาลงไป ๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาตัดสินความก้าวหน้าของนักเรียนนักศึกษาเป็นรายภาคเรียนหรือราย ปี วิธีการคัดเลือกผลงานที่จะนามาเก็บในแฟ้ มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา ๑. ผลงานที่นามาเก็บในแฟ้มสะสมผลงานควรเป็นผลงานที่ได้จากการนาความรู้มาบูรณาการและ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ๒. ผลงานที่นามาเก็บในแฟ้ มสะสมผลงานต้องเป็นสิ่งที่จัดเก็บได้ เช่น งานเขียน แผ่นซีดี เทปบันทึกเสียง ภาพถ่าย เป็นต้น ๓. ผลงานที่จะนามาเก็บในแฟ้ มสะสมผลงาน ควรเป็ นชิ้นงานที่ดีที่สุด ครอบคลุมเนื้อหา วัตถุประสงค์รายวิชาหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งนักเรียนนักศึกษาควรเป็นผู้ที่คัดเลือก ด้วยตนเอง ๔. นักเรียนนักศึกษาควรตรวจสอบความสามารถของตนเอง โดยการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อย ของการปฏิบัติงาน ปัญหาและวิธีการแก้ไข การปรับปรุงงานให้ดีขึ้นจนได้ชิ้นงานที่ดีที่สุด
 2. คานา แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) เล่มนี้ดิฉันได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนาเสนอข้อมูล ประวัติส่วนตัว ผลทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดิฉันได้เข้าร่วม โดยแฟ้มสะสมผมงาน เล่มนี้ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติทางการศึกษา ผลงานที่ได้รับที่ทาให้ดิฉันเกิดความ ภาคภูมิใจ รวมทั้งรูปภาพการทากิจกรรมต่างๆ มากมาย ดิฉันขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูอาจารย์ และเพื่อนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ ทั้งให้คาแนะนา รวบรวมเอกสาร หลักฐานสาคัญต่างๆ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อจัดทาแฟ้มผลงานในครั้งนี้และเพื่อ การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา นางสาวศิราภรณ์ คงสมบูรณ์
 3. สารบัญ 1. ประวัติส่วนตัว 2. ประวัติการศึกษา 3. บันทึกผลการเรียน 4. การได้รับรางวัลและการได้รับคายกย่องชมเชย 5. ประวัติการสัมมนา / ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน / ประชุม 6. ตารางการปฏิบัติงาน 7. รายละเอียดของผลงาน 8. คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 8.1 ขยัน 8.2 ประหยัด 8.3 ซื่อสัตย์ 8.4 มีวินัย 8.5 สุภาพ 8.6 สะอาด 8.7 สามัคคี 8.8 มีน้าใจ
 4. 1. ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นางสาวศิราภรณ์ คงสมบูรณ์ ชื่อเล่น ใบเฟิร์น. เลขประจาตัว 29259 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 เลขที่ 25 สายการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส เกิดวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2541 อายุ 25 ปี หมู่โลหิต บี โรคประจาตัว - ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 18 ซอย - ถนน - .. ตาบล/แขวง สนับทึบ อาเภอ/เขต วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170 ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ นางสาวปณิตา คลี่ใบ อายุ 46 ปี อาชีพ รับจ้าง (พนักงานบริษัท) สถานที่ทางาน บริษัทรอยอลทราม ซิตี้ โทรศัพท์ 085-9007163 เกี่ยวข้องเป็น อา บิดาชื่อ นายจานงค์ คงสมบูรณ์ อายุ 48 ปี อาชีพ รับจ้าง (พนักงานบริษัท) สถานที่ทางาน บริษัทสตาร์ ซานิทารี่แวร์ โทรศัพท์ 081-9488144 มารดาชื่อ นางอานวย คงสมบูรณ์ อายุ 47 ปี อาชีพ รับจ้าง (พนักงานบริษัท) สถานที่ทางาน บริษัทรอยอลทราม ซิตี้ โทรศัพท์ 086-7646930 ผู้ปกครองชื่อ นางสาวปณิตา คลี่ใบ อายุ 46 ปี อาชีพ รับจ้าง (พนักงานบริษัท) สถานที่ทางาน บริษัทรอยอลทราม ซิตี้ โทรศัพท์ 085-9007163 เกี่ยวข้องเป็น อา เพื่อนสนิทคนที่ 1 ชื่อ นางสาวกรวีร์ คลี่ใบ ชื่อเล่น ไอซ์ บ้านเลขที่ 18/1 ซอย - ถนน - .. ตาบล/แขวง สนับทึบ อาเภอ/เขต วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170 โทรศัพท์ 089-0807096 เพื่อนสนิทคนที่ 2 ชื่อ นางสาวภรภัทร พันตาวงศ์ ชื่อเล่น การ์ตูน บ้านเลขที่ 58/97 ซอย - ถนน - .. ตาบล/แขวง บ้านเกราะ อาเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โทรศัพท์ 099-2186262
 5. สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก โรงเรียนจอมสุรางค์อุถัมภ์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาของ : รัฐบาล ตั้งอยู่เลขที่ 117 ซอย - ถนน อู่ทอง .. ตาบล/แขวง หอรัตนไตย อาเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โทรศัพท์ 035-252407 ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1. คุณครูทิพาพร เสียงฉ่า 2. คุณครูนิพนธ์ วงศ์เกษม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1. คุณครูมณฑา แสงสุกใส 2. คุณครูสาโรช เนคมานุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1 - . 2 - คะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2.73 2.57 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2.71 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - - วิชาที่ชอบเรียนมากที่สุดคือ วิทยาศาสตร์ เหตุผล วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวของเราที่มีความน่าทึ่งมากมาย สิ่งที่เรารู้และ เห็นอยู่ทุกวันนี้ล้วนแต่เป็นความสมหัสจรรย์ที่วิทยาศาสตร์จะอธิบายได้ถึงความน่าทึ่งของสิ่ง ต่างๆรอบตัวเรา ..
 6. 2. ประวัติการศึกษา ลาดับที่ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา พ.ศ.ที่จบการศึกษา วุฒิที่ได้รับระบุ วิชาเอก/สาขา 1 ประถมศึกษา โรงเรียนกลั่นวิทยา 2553 ป.6 2 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจอมสุรางค์อปถัมภ์ 2556 ม.3 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจอมสุรางค์อปถัมภ์ - ม.6
 7. 3. บันทึกผลการเรียน
 8. 4. การได้รับรางวัลและการได้รับคายกย่องชมเชย ลาดับที่ ชนิด/ประเภทของรางวัล ได้รับรางวัลลาดับที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อหน่วยงานผู้ให้ หลักฐาน อ้างอิง 1 การประกวดหนังสือเล่ม เล็ก รางวัลชมเชย 1 ส.ค. 54 โรงเรียน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ เกียรติบัตร 2 การประกวดมารยาทไทย รองชนะเลิศอันดับที่ 2 12 ธ.ค. 55 โรงเรียน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ เกียรติบัตร
 9. 5.ประวัติการสัมมนา / ฝึ กอบรม / ศึกษาดูงาน / ประชุม ปีการศึกษา 2558 ที่ ชื่อหลักสูตรการอบรม/สัมมนา /ดูงาน/ประชุม วันเดือนปี สถานที่ หน่วยงานที่จัด 1 การอบรม โครงการอบรมเยาวชนภาค ฤดูร้อนจังหวัดสระบุรี 8 ม.ค. 53 โรงเรียนกลั่นวิทยา กรมการศาสตร์ 2 Foreign Language Camp 10-11 ธ.ค. 57 เดอร์ไพล์ รีสอร์ท โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ 3 ค่ายคุณธรรมสร้างเยาวชน 6 ส.ค. 56 วัดอโยธยา วัดอโยธยา
 10. 6. ตารางการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 . ชื่อ-สกุล นางสาวศิราภรณ์ คงสมบูรณ์ รหัสประจาตัว 29259 . ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส ตารางการปฏิบัติงาน สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี วิชา ผลงานการปฏิบัติงาน ครูผู้สอนรับรองผลงาน 1 29 พ.ย. 58 ง3020 กราฟิกและเทคโนโลยี สื่อประสม การสอบแต่งรูปภาพและอักษร Photoshop คุณครูเรณู ขวัญแก้ว 2 29 พ.ย. 58 ง3020 กราฟิกและเทคโนโลยี สื่อประสม ตัดต่อวีดีโอ คุณครูเรณู ขวัญแก้ว 3 5 พ.ย. 58 ง3020 กราฟิกและเทคโนโลยี สื่อประสม Mind Map คุณครูเรณู ขวัญแก้ว 4 5 พ.ย. 58 ง3020 กราฟิกและเทคโนโลยี สื่อประสม แฟ้ มสะสมผลงาน คุณครูเรณู ขวัญแก้ว
 11. 7. รายละเอียดของผลงาน ชื่อผลงานหรือชิ้นงาน แฟ้ มสะสมงานของฉัน คุณภาพของงาน ปานกลาง ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานชิ้นนี้ 1. ได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด ออกแบบ 2. ได้ฝึ กการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 3. ได้ใช้เวลาว่างให้เกืดประโยชน์ อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ไม่มีเครื่องพิมพ์ จึงไม่สารมารถพิมพ์งานออกมาได้ การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ปริ้นงานที่ร้านปริ้นงาน ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 1 เดือน ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน (ให้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบูรณาการรายวิชาในการปฏิบัติงาน) 1. คิดรูปแบบของชิ้นงาน 2. รวบรวมเนื้อหา ข้อมูล ต่างๆ พร้อมสร้างชิ้นงานออกมา 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 4. นาเสนอชิ้นงานของตนเอง ผลการประเมินของครูผู้สอน ดีมาก ดี พอใช้ ข้อเสนอแนะ ลงชื่อ ลงชื่อ . ( .. ) ( ....... ) นักเรียน ครูผู้สอน
 12. คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ แผนที่คนดี 1. ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบ อุปสรรค ความขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทาอย่างจริงจังต่อ เนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญ อุปสรรค รักงานที่ทา ตั้งใจทาหน้าที่อย่างจริงจัง 2. ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มี ความประ หยัด คือ ผู้ที่ดาเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ 3. ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลาเอียงหรืออคติ ผู้ ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง 4. มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ โดยที่ ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ 5. สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่ อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอานาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่เจริญตา ทาให้เกิด ความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ
 13. 7. สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล ตามที่ต้อง การ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับ ความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลม เกลียวกันในลักษณะเช่นนี้เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความ คิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสาเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่าง หลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 8. มีน้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อน มนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจาเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทาประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน
 14. 1. ขยัน ดิฉันมีความขยันทาการบ้าน และอ่านหนังสืออย่างสม่าเสมอ ทาให้ดิฉันทาข้อสอบปลายภาคได้อย่างดีเยี่ยม
 15. 2. ประหยัด ดิฉันหมั่นอดออมเงินเป็นประจา และไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ใช้อย่างประหยัด
 16. 3. ซื่อสัตย์ ดิฉันเจอสมุดงานของเพื่อนวางที่โต๊ะ จึงนาสมุดไปคือแก่เพื่อน
 17. 4. มีวินัย ดิฉันแต่งกายถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
 18. 5. สุภาพ ดิฉันพูดจาสุภาพทั้งกายและใจ ไม่พูดคาหยาบหรือทากิริยาไม่เหมาะสม
 19. 6. สะอาด ฉันทาความสะอาดบ้านทุกๆวัน และยังทาความสะอาดห้องเรียนที่โรงเรียนเสมอ
 20. 7. สามัคคี ดิฉันมีความสามัคคีในหมู่คณะ จนทาให้งานสาเร็จลุล่วงด้วยดี
 21. 8. มีน้าใจ ดิฉันมีน้าใจกับเพื่อน โดยการแบ่งขนม ให้กับเพื่อนๆทานอยู่เสมอ
 22. 4 ภาคผนวก
http://www.ka4alka-ua.com/

×