Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
หน้า ๑เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง          ราชกิจจานุเบกษา          ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕             ...
หน้า ๒เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง             ราชกิจจานุเบกษา            ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕       “เข...
หน้า ๓เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง            ราชกิจจานุเบกษา           ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕       การลาขอ...
หน้า ๔เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง           ราชกิจจานุเบกษา           ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕      ในกรณี จํา...
หน้า ๕เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง          ราชกิจจานุเบกษา          ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕      ในกรณีที่รัฐมนต...
หน้า ๖เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง          ราชกิจจานุเบกษา          ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕      การลาป่ว ยตั้ง...
หน้า ๗เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง               ราชกิจจานุเบกษา              ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕    ...
หน้า ๘เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง            ราชกิจจานุเบกษา            ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕     ข้อ ๒๕ ให...
หน้า ๙เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง            ราชกิจจานุเบกษา           ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕          ...
หน้า ๑๐เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง            ราชกิจจานุเบกษา           ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕      ข้อ ๓๕ ...
หน้า ๑๑เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง           ราชกิจจานุเบกษา          ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕     ข้าราชการที่ได...
ตารางหมายเลข ๑                                            การลาของข้าราชการพลเร...
-๒-                                                            ...
ตารางหมายเลข ๒                                   การลาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ...
-๒-                                                            ...
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
ว่าด้วยการลา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ว่าด้วยการลา

6,257 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ว่าด้วยการลา

 1. 1. หน้า ๑เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ งระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการลาของข้า ราชการให้ มีค วามเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕” ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิก (๑) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ (๒) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ (๓) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๔ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ “ปลัดกระทรวง” ให้หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดทบวง และรองปลัดกระทรวงผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ “หัว หน้าส่วนราชการขึ้น ตรง” หมายความว่า ปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี ปลัด กระทรวงหรือปลัด ทบวง ในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัด กระทรวงหรือสํานักงานปลัดทบวง แล้วแต่กรณี หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะหรือไม่มีฐานะเป็นกรมซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีกฎหมายกําหนดให้การปฏิบัติราชการขึ้นตรงหรืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็น กรม หัว หน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็น กรมแต่มีฐานะเป็น อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวั ดและให้หมายความรวมถึงเลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานรัฐมนตรีด้วย “เข้ารับการตรวจเลือก” หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็น ทหารกองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 2. หน้า ๒เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ “เข้ารับการเตรียมพล” หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร “ลาติดตามคู่สมรส” หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ แต่ไม่รวมถึงกรณีท่คู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ี ัิ ข้อ ๖ ระเบียบนี้ให้ใช้บงคับแก่ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ัข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่ากรมมีเหตุพิเศษซึ่งจะต้องวางหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทใดเพิ่มเติมหรือแตกต่างไปจากที่ระเบียบนี้กําหนด ให้ดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้กําหนดระเบียบเป็นการเฉพาะได้ทั้งนี้ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ข้อ ๗ การลาทุกประเภทตามระเบีย บนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบีย บ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดเกี่ย วกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย ข้อ ๘ ผู้มีอํานาจพิจ ารณาหรืออนุ ญาตการลา และการใช้ อํานาจพิจารณาหรือ อนุญ าตการลาสําหรับข้าราชการแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามตารางที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดมีข้าราชการหลายประเภท ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของส่ ว นราชการหรือ หน่ว ยงานนั้ น มี อํา นาจพิจ ารณาหรือ อนุ ญ าตการลาสํา หรั บข้ า ราชการทุกประเภทที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ในกรณีท่ผ้มีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และมี ีูเหตุจําเป็น เร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญ าตจากผู้มีอํานาจอนุญ าตได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอํานาจอนุญาตชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้งให้ผู้มีอํานาจอนุญาตตามระเบียบนี้ทราบด้วย ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แ ก่ผู้ดํ า รงตํ าแหน่ง อื่ น เป็ น ผู้พิ จ ารณาหรื ออนุ ญ าตแทนก็ไ ด้ โ ดยให้ คํ านึ ง ถึง ระดั บ ตํา แหน่ ง และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ
 3. หน้า ๓เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ การลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจําสัปดาห์หรือวันหยุดราชการประจําปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมและจําเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ ข้อ ๙ ข้าราชการผู้ใดได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่ว ยงานอื่นใดของทางราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่ว นตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ า รั บ การเตรี ย มพลในระหว่ า งเวลาที่ ไ ปช่ ว ยราชการ ให้ เ สนอขออนุ ญ าตลาต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น ข้อ ๑๐ การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัด ส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคํานวณวันลาให้นั บต่ อเนื่อ งกัน โดยนั บวั น หยุ ด ราชการที่อ ยู่ใ นระหว่า งวัน ลาประเภทเดีย วกั น รวมเป็น วัน ลาด้ว ยเว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรวันลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทําการ การลาป่ว ยหรื อลากิ จส่ว นตัว ซึ่งมี ร ะยะเวลาต่อ เนื่อ งกัน จะเป็น ในปี งบประมาณเดี ย วกั นหรือไม่ก็ต าม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่ง รวมกัน เกิน อํานาจของผู้มีอํานาจอนุญาตระดับใด ให้นําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต ข้าราชการที่ ได้รับอนุญ าตให้ลาไปช่ว ยเหลือภริย าที่ คลอดบุต ร ลากิจส่ว นตัว ซึ่งมิใช่ลากิ จส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบตรตามข้อ ๒๒ หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด ถ้ามีราชการ ุจําเป็นเกิดขึ้น ผู้บงคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ ั การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติร าชการระหว่างการลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ เว้น แต่ผู้มีอํานาจอนุญ าตเห็น ว่าการเดิน ทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าสิ้น สุด ก่อนวั นเดินทางกลับ การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ ข้อ ๑๑ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบีย บนี้ ให้ส่วนราชการจัด ทําบัญ ชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด โดยมีสาระสําคัญ ตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบติราชการแทนก็ได้ ั
 4. หน้า ๔เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ในกรณี จําเป็น หัว หน้าส่วนราชการขึ้น ตรงหรือ หัว หน้า ส่วนราชการจะกําหนดวิธีล งเวลาการปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษ ัเป็ น อย่ า งอื่ น ตามที่เ ห็ น สมควรก็ไ ด้ แต่จ ะต้อ งมีห ลั กฐานให้ สามารถตรวจสอบวั น เวลาการปฏิ บั ติราชการได้ด้วย ข้อ ๑๒ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบีย บนี้ เว้น แต่ในกรณีจําเป็น หรือรีบด่วนจะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ ส่ว นราชการอาจนํ า ระบบอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการเสนอใบลา อนุ ญ าตให้ ล าและยกเลิกวันลา สําหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๒ ก็ได้ ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวจะต้องเป็น ระบบที่มีค วามปลอดภัย รัด กุ มสามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้ ข้อ ๑๓ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้ หรือในระหว่างวันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้น ตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการ ในกรณี ที่ ข้ า ราชการตามวรรคหนึ่ ง เป็ น หั ว หน้ า ส่ ว นราชการขึ้ น ตรงให้ เ สนอขออนุ ญ าตต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกั ด ถ้าเป็น หัว หน้าส่ วนราชการให้เสนอขออนุญ าตต่อปลัด กระทรวงหรือหัว หน้ าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี ทราบด้วย ข้อ ๑๔ การขออนุญาตไปต่างประเทศซึ่งอยู่ติดเขตแดนประเทศไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอในท้องที่ที่มีอาณาเขตติด ต่อกับประเทศนั้น มีอํานาจอนุญาตให้ข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดจังหวัดหรืออําเภอนั้น ๆ ไปประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๗ วัน และ ๓ วันตามลําดับ ข้อ ๑๕ ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้น้ันและมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวางทําให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติ ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ ข้าราชการตามวรรคหนึ่ง เป็น หัว หน้า ส่ว นราชการขึ้น ตรงให้ร ายงานต่อ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ถ้าเป็ น หัว หน้า ส่วนราชการให้ร ายงานต่อ ปลัด กระทรวงหรือ หัว หน้าส่ วนราชการขึ้น ตรงแล้วแต่กรณี
 5. หน้า ๕เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ในกรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง หรือหัวหน้าส่วนราชการเห็น ว่าการที่ข้าราชการผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติร าชการได้เป็น เพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งให้สั่งให้การหยุด ราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็น วัน ลาตามจํานวนวัน ที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว ถ้าเห็น ว่าไม่เป็น พฤติการณ์พิเศษ ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว ข้อ ๑๖ การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน หมวด ๒ ประเภทการลา ข้อ ๑๗ การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท ดังต่อไปนี้ (๑) การลาป่วย (๒) การลาคลอดบุตร (๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร (๔) การลากิจส่วนตัว (๕) การลาพักผ่อน (๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจย์ ั (๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล (๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (๑๐) การลาติดตามคู่สมรส (๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ส่วนที่ ๑ การลาป่วย ข้อ ๑๘ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจําเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
 6. หน้า ๖เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ การลาป่ว ยตั้ง แต่ ๓๐ วัน ขึ้น ไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซ่ึงเป็น ผู้ท่ีได้ขึ้น ทะเบีย นและรับใบอนุญ าตเป็น ผู้ ประกอบวิ ชาชี พ เวชกรรมแนบไปกับ ใบลาด้ ว ย ในกรณีจํ าเป็น หรือ เห็น สมควรผู้มีอํานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อื่นซึ่งผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอํานาจอนุญ าตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ ส่วนที่ ๒ การลาคลอดบุตร ข้อ ๑๙ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุต ร ให้เสนอหรือจัด ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อ สามารถลงชื่ อได้แ ล้ ว ให้ เสนอหรือจัด ส่ ง ใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้ องมีใบรับรองของแพทย์ การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน ข้าราชการที่ได้ รับอนุญาตให้ล าคลอดบุต รและได้หยุด ราชการไปแล้ว แต่ ไม่ได้คลอดบุต รตามกําหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้นให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นบเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร ั ส่วนที่ ๓ การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ข้อ ๒๐ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่ว ยเหลือภริย าโดยชอบด้ว ยกฎหมายที่คลอดบุต รให้เสนอหรือจัด ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่ว ยเหลือภริยาที่คลอดบุต รครั้งหนึ่งติด ต่อกัน ได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ ผู้มอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ ี
 7. หน้า ๗เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ ๔ การลากิจส่วนตัว ข้อ ๒๑ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่ว นตัว ให้เสนอหรือจัด ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้ แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้ อ มทั้ ง เหตุ ผ ลความจํ า เป็ น ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ จนถึ ง ผู้ มี อํ า นาจอนุ ญ าตทั น ที ใ นวั น แรกที่มาปฏิบัติราชการ ข้อ ๒๒ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ ๑๙ แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ ิ ส่วนที่ ๕ การลาพักผ่อน ข้อ ๒๓ ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีงบประมาณหนึ่งได้ ๑๐ วันทําการ เว้นแต่ข้าราชการดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถง ๖ เดือน ึ (๑) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก (๒) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก (๓) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ (๔) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก ข้อ ๒๔ ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ๑๐ วันทําการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันทําการ สําหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทําการ
 8. หน้า ๘เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ข้อ ๒๕ ให้ข้าราชการที่ประจําการในต่างประเทศในเมืองที่กําลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาติน อเมริกา และอเมริกากลาง หรือเมืองที่มีค วามเป็น อยู่ย ากลําบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีหนึ่งได้เพิ่มขึ้นอีก๑๐ วันทําการ สําหรับวันลาตามข้อนี้มิให้นําวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อไป การกําหนดรายชื่อเมืองตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็น ไปตามที่ปลั ด สํานักนายกรั ฐมนตรีประกาศกําหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ข้อ ๒๖ ข้า ราชการซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาพั ก ผ่ อ น ให้ เ สนอหรื อ จัด ส่ ง ใบลาต่ อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ ข้อ ๒๗ การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ ข้อ ๒๘ ข้าราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา หากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ ส่วนที่ ๖ การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธฮัจย์ ี ข้อ ๒๙ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุท ธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอหรือจั ด ส่ง ใบลาต่อ ผู้บัง คับบั ญชาตามลําดั บจนถึงผู้ มีอํา นาจพิจารณาหรือ อนุญ าตก่ อนวั น อุป สมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮจย์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ั ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ ิ ข้อ ๓๐ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ ๒๙ แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน๑๐ วันนับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ลาสิกขาหรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา ัให้ผู้มีอํานาจตามข้อ ๒๙ พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
 9. หน้า ๙เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ ๗ การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ข้อ ๓๑ ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อ นวัน เข้ ารั บ การตรวจเลื อกไม่ น้อ ยกว่า ๔๘ ชั่ว โมง ส่ว นข้ าราชการที่ ได้ รั บ หมายเรี ย กเข้ า รั บการเตรีย มพลให้ร ายงานลาต่อผู้บังคับบัญ ชาภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไปและให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับคําสั่งอนุญ าต และให้ผู้บังคับบัญ ชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงหัว หน้าส่วนราชการขึ้น ตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการ ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็น หัว หน้าส่วนราชการขึ้น ตรงให้ร ายงานลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้น ตรงแล้วแต่กรณี ข้อ ๓๒ เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้วให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญ ชาภายใน ๗ วัน เว้น แต่กรณีที่มีเหตุจําเป็น ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง หัวหน้าส่วนราชการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดตามข้อ ๓๑อาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน ส่วนที่ ๘ การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ข้อ ๓๓ ข้ า ราชการซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย หรื อ ดู ง านในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาต การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี ทราบด้วย ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็น หัว หน้าส่วนราชการขึ้น ตรงให้เสนอหรือจัด ส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาต ส่วนที่ ๙ การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ข้อ ๓๔ ข้า ราชการซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาไปปฏิ บัติ ง านในองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ ให้เ สนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาต โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
 10. หน้า ๑๐เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ข้อ ๓๕ ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปีเมื่ อปฏิ บัติ งานแล้ ว เสร็จ ให้ร ายงานตั ว เข้า ปฏิบั ติห น้ าที่ ราชการภายใน ๑๕ วั น นับ แต่ วั น ครบกําหนดเวลาและให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่กลับมาปฏิบัตหน้าที่ราชการ ิ การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานตามที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ ส่วนที่ ๑๐ การลาติดตามคู่สมรส ข้อ ๓๖ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี และในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก ๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้ว ต้องไม่เกิน ๔ ปีถ้าเกิน ๔ ปีให้ลาออกจากราชการ ในกรณีท่ขาราชการตามวรรคหนึ่งเป็นปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอ ี้หรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ข้อ ๓๗ การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติด ตามคู่สมรส ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกิน ระยะเวลาตามที่ กํา หนดในข้อ ๓๖ และจะต้ องเป็น กรณี ที่คู่ สมรสอยู่ป ฏิบั ติห น้ าที่ ราชการ หรือ ปฏิบั ติง านในต่างประเทศเป็น ระยะเวลาติด ต่อกัน ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติง านในประเทศเดียวกันหรือไม่ ข้อ ๓๘ ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ ๓๖ ในระหว่างเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัตหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย ิแล้วต่อมาได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ ๓๖ ได้ใหม่ ส่วนที่ ๑๑ การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ข้อ ๓๙ ข้าราชการผู้ใ ดได้รับอัน ตรายหรือการป่ ว ยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้า ที่หรื อ ถู ก ประทุ ษ ร้ า ยเพราะเหตุ ก ระทํ า การตามหน้ า ที่ จนทํ า ให้ ต กเป็ น ผู้ ทุ พ พลภาพหรื อ พิ ก ารหากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบั ติหน้ าที่ ร าชการ หรือ ที่จํ าเป็ น ต่ อการประกอบอาชี พ แล้ ว แต่ กรณี มีสิท ธิล าไปฟื้น ฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
 11. หน้า ๑๑เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่นนอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิ บัติหน้าที่ร าชการ ให้ผู้มีอํา นาจพิจารณาหรืออนุญ าตพิจารณาให้ล าไปฟื้น ฟูส มรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็น หลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐองค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด ข้อ ๔๐ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๓๙ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ หมวด ๓ การลาของข้าราชการการเมือง ข้อ ๔๑ การลาทุ กประเภทและการไปต่ างประเทศของนายกรั ฐมนตรี ให้ อ ยู่ใ นดุ ลพิ นิ จของนายกรัฐมนตรี และแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ ข้อ ๔๒ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมือง ให้เป็นอํานาจของนายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะหั ว หน้ า รั ฐ บาล หรื อ ในฐานะรั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด รองนายกรั ฐ มนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาอนุญาต ข้อ ๔๓ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาอนุญาต ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 12. ตารางหมายเลข ๑ การลาของข้าราชการพลเรือน ประเภทการลา ในองค์การระหว่างประเทศ หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน ลาศึกษา หรือเข้ารับการเตรียมพล ลาเข้ารับการตรวจเลือกผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต ผู้ลา สมรรถภาพด้านอาชีพ ฝึกอบรมฯ ลาไปช่วยเหลือภริยา ลาติดตามคู่สมรส ลาไปปฏิบัติงาน ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท ที่คลอดบุตร ต่างประเทศ ในประเทศ ลาพักผ่อน ลาไปฟื้นฟู ลาป่วยนายกรัฐมนตรีในฐานะ ข้าราชการทุกตําแหน่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือ ในสังกัด (ตามที่เห็น (ตามที่เห็น (๑๒รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สมควร) สมควร) เดือน)ปลัดกระทรวง ข้าราชการทุกตําแหน่ง - ในสังกัด (ตามที่เห็น (ตามที่เห็น (๑๒ สมควร) สมควร) เดือน)หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ข้าราชการทุกตําแหน่ง - ในสังกัด (ตามที่เห็น (ตามที่เห็น (๑๒ สมควร) สมควร) เดือน)หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกตําแหน่ง - - -(ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด) ในสังกัด (๑๒๐ วัน) (๔๕ วัน) (๖ เดือน)ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการทุกตําแหน่ง - - - - - - ในสังกัด (๑๒๐ วัน) (๔๕ วัน)
 13. -๒- ประเภทการลา วันอนุญาตครั้งหนึ่ง ลาศึกษา ในองค์การระหว่างประเทศ หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต ผู้ลา ไม่เกิน หรือเข้ารับการเตรียมพล ฝึกอบรมฯ ลาเข้ารับการตรวจเลือก สมรรถภาพด้านอาชีพ ลาไปช่วยเหลือภริยา ลาติดตามคู่สมรส ลาไปปฏิบัติงาน ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท ที่คลอดบุตร ต่างประเทศ ในประเทศ ลาพักผ่อน ลาไปฟื้นฟู ลาป่วยผู้อํานวยการสํานัก/กอง หัวหน้าสํานัก/ ข้าราชการทุกตําแหน่ง - - - - - - - -กอง เลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการ ในสํานัก/กอง หรือเทียบเท่า (๖๐ วัน) (๓๐ วัน)ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานัก/ สํานัก/กองกอง หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ส่วนราชการประจําจังหวัดนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็น อําเภอ หรือกิ่งอําเภอหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ ข้าราชการทุกตําแหน่ง - - - - - - - - - - ในส่วนราชการประจําอําเภอ (๓๐ วัน) (๑๕ วัน)หมายเหตุ : หมายถึง มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น ํ
 14. ตารางหมายเลข ๒ การลาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทการลา ในองค์การระหว่างประเทศ หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน ลาศึกษา หรือเข้ารับการเตรียมพล ลาเข้ารับการตรวจเลือกผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต ผู้ลา สมรรถภาพด้านอาชีพ ฝึกอบรมฯ ลาไปช่วยเหลือภริยา ลาติดตามคู่สมรส ลาไปปฏิบัติงาน ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท ที่คลอดบุตร ต่างประเทศ ในประเทศ ลาพักผ่อน ลาไปฟื้นฟู ลาป่วยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ข้าราชการทุกตําแหน่ง ในสังกัด (ตามที่เห็น (ตามที่เห็น (๑๒ สมควร) สมควร) เดือน)เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการทุกตําแหน่ง -การอุดมศึกษา ในสังกัด (ตามที่เห็น (ตามที่เห็น (๑๒ สมควร) สมควร) เดือน)อธิการบดี ข้าราชการทุกตําแหน่ง - - - ในสังกัด (๑๒๐ วัน) (๔๕ วัน) (๖ เดือน)คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการทุกตําแหน่ง - - - - - - - -ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ ในสังกัด (๖๐ วัน) (๓๐ วัน)เทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้ากอง เลขานุการคณะหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
 15. -๒- ประเภทการลา วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน ลาศึกษา ในองค์การระหว่างประเทศผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต ผู้ลา หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ฝึกอบรมฯ หรือเข้ารับการเตรียมพล ลาเข้ารับการตรวจเลือก สมรรถภาพด้านอาชีพ ลาไปช่วยเหลือภริยา ลาติดตามคู่สมรส ลาไปปฏิบัติงาน ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท ที่คลอดบุตร ต่างประเทศ ในประเทศ ลาพักผ่อน ลาไปฟื้นฟู ลาป่วยหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้า ข้าราชการทุกตําแหน่ง - - - - - - - -หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี ในสังกัด (๔๐ วัน) (๒๐ วัน)ฐานะเทียบเท่าภาควิชาหัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้า ข้าราชการทุกตําแหน่ง - - - - - - - - - -หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี ในสังกัด (๓๐ วัน) (๑๕ วัน)ฐานะเทียบเท่าฝ่ายหมายเหตุ : หมายถึง มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น
https://progressive.ua

источник 13.ua

×