Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
5E ÖĞRETİMMODELİ2011215054 – Ufuk ġĠMġEK2013 – Bahar DönemiBLÖ 3008 - ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ IIÖğr. Gör. Tijen AKADA
İÇİNDEKİLERO Hedef ve Kazanımlar…………………………………….3O Önbilgiler……………………………………………………..7O Eğitim……………………………………………………….…8O Nesne...
Hedef ve Kazanımlar (1/4)Bu slayt‟ın sonunda öğrenciler:1. Eğitim‟in tanımını yapabilecek,2. Eğitim felsefesinin bileĢenle...
Hedef ve Kazanımlar (2/4)Bu slayt‟ın sonunda öğrenciler:4. Yapılandırmacılık‟ın tanımınıyapabilecek,5. Yapılandırmacılığın...
Hedef ve Kazanımlar (3/4)Bu slayt‟ın sonunda öğrenciler:7. 5E öğretim modelinden GiriĢ aĢamasınıaçıklayabilecek,8. 5E öğre...
Hedef ve Kazanımlar (4/4)Bu slayt‟ın sonunda öğrenciler:10. 5E öğretim modelinden DerinleĢtirmeaĢamasını açıklayabilecek,1...
Ön Bilgiler• Eğitim1• Nesnelcilik2• Yapılandırmacılık3• Model4• Model ÇeĢitleri57
Eğitim Nedir? (1/1)O KiĢinin yaĢadığı toplum içinde değeri olanyetenek, tutum ve diğer davranıĢbiçimlerini geliĢtirdiği sü...
Eğitim Felsefeleri1. Nesnelcilik 2. Yapılandırmacılık9
1- Nesnelcilik (1/2)O Gerçekliğin insanlardan bağımsız olarakvar olduğunu iddia eden bu yaklaĢımı,Jonassen (1991) Ģu Ģekil...
1- Nesnelcilik (2/2)c) Dünya gerçektir ve bu yapı öğrenenlertarafından modellenebilir.d) Zihnin amacı, bu gerçekliği yansı...
Yapılandırmacılık (1/3)O Bu kuram Vico tarafından ortaya atılmıĢtır.O Vygotsky, Bruner, Ausubel, Piaget,Dewey, Ernst V. Gl...
Yapılandırmacılık (2/3)O Öğrenci merkezli bir yaklaĢımdır.O Öğrenme, çevreyle etkileĢim sürecisonunda gerçekleĢir.O Öğrenc...
Yapılandırmacılık (3/3)O Yani yapılandırmacılık, baĢkalarınınbilgilerini olduğu gibi aktarmak yerineöğrencilerin kendi bil...
Model Nedir? (1/1)O Model, doğrudan gözlemleyemediğimiz yada yaĢayamadığımız bir olguyuanlamamızda kullandığımız tanımlayı...
Model Çeşitleri1. Bloom‟un Tam Öğrenme Modeli2. Gagne‟nin Öğretim Durum Modeli3. Kolb‟un YaĢantısal Öğrenme Modeli4. Beyin...
1- Bloom’un Tam ÖğrenmeModeli (1/2)O Öğretmen merkezli bir yaklaĢımdır.O Temel varsayımı ek zaman ve öğrenmeolanakları sağ...
1- Bloom’un Tam ÖğrenmeModeli (2/2)O Öğrenemeyen öğrenci yoktur,öğretemeyen öğretmen vardır.O Ġnsanlar arasındaki öğrenme ...
2- Gagne’nin Öğretim DurumModeli (1/2)O Öğrenme beyinde gerçekleĢen fakatgözlenebilen bir süreçtir.O Gagne‟ye göre öğrenme...
2- Gagne’nin Öğretim DurumModeli (2/2)O Öğrenme hem dıĢ etkenlerin (pekiĢtirme,tekrar, bitiĢiklik) hem de iç etkenlerin(ön...
3- Kolb’un Yaşantısal ÖğrenmeModeli (1/1)O Kolb‟a göre bireyler kendi yaĢantılarından,deneyimlerinden öğrenirler ve buöğre...
4- Beyin Temelli ÖğrenmeModeli (1/2)O Renate Caine ve Geoffrey Cainetarafından ileri sürülmüĢtür. Diğer adıNörofizyolojik ...
4- Beyin Temelli ÖğrenmeModeli (2/2)O Öğretmen rehberliğinde öğrenci merkezlibir yaklaĢımdır.O Beyin temelli öğrenmede bir...
6- İşbirliğine (Kubaşık) DayalıÖğrenme Modeli (1/1)O Öğrencilerin küçük gruplar oluĢturarak, birkonuyu, problemi çözümleme...
5E ÖĞRETİM MODELİ25
5E ÖĞRETİM MODELİ (1/7)O Yapılandırıcı Öğrenme Kuramını temelalır.O Öğretmene, sürekli olarak öğrencininönceki bilgilerini...
5E ÖĞRETİM MODELİ (2/7)O Öğrencilere mevcut kavramlarınıdüzeltebilecekleri öğrenme deneyimlerisağlar.O Öğrenme evreleri me...
5E ÖĞRETİM MODELİ (3/7)O 5E modeli,O Öğrencinin araĢtırma merakını artıran,konu ile ilgili beklentilerine cevap veren,O Sa...
5E ÖĞRETİM MODELİ (4/7)O 5E modeli, yeni bir kuramınöğrenilmesinde veya bilinen kuramın dahaderinlemesine anlaĢılmasına ça...
5E ÖĞRETİM MODELİ (5/7)O Bu süreç:I. Girme(Engage)II. Keşfetme (Explore)III. Açıklama (Explain)IV. Derinleştirme (Elaborat...
5E ÖĞRETİM MODELİ (6/7)O Öğretim aĢamalarını genel olarak beĢfarklı bölümde ele alan bu modelinO Girme aĢamasını, etkinlik...
5E ÖĞRETİM MODELİ (7/7)O DerinleĢme aĢamasını, kavramsal bilgiyiyeni durumlara uygulama ;O Değerlendirme aĢamasını ise tüm...
GirişKeşfetmeAçıklamaDerinleştirmeDeğerlendirme5 EÖğretim Modeli33
1- GİRME (Engage)34
1- Girme (Engage) (1/5)O Öğrencilerin ön bilgilere ulaĢılmasınısağlamak, ön bilgiyi ortaya çıkaran vemerak uyandıran küçük...
1- Girme (Engage) (2/5)O Konu ile ilgili ilgi ve merak uyandırmak,O Öğrencilerin tahmin yürütmelerini veyahipotez kurmalar...
1- Girme (Engage) (3/5)O Öğretmen bu aşamada;O Öğrencinin ilgisini toplar.O Merak oluĢturur.O Sorular yöneltir.O Kavram/ k...
1- Girme (Engage) (4/5)O Öğrenci bu aşamada;O —“Buneden oldu?”,O —“Benbunun hakkında neler biliyorum?”,—O “Bunun hakkında ...
1- Girme (Engage) (5/5)O Yapılacak etkinlikler:O Ön bilgilere eriĢim sağlanır.O Merak uyandırılır.O Öğrencilere „Neden?‟ s...
2- Keşfetme (Explore)40
2- Keşfetme (Explore) (1/5)O Öğrenci merkezlidir.O En fazla oranda öğrenci faaliyetini içerenaĢamadır.O Öğretmen sadece ma...
2- Keşfetme (Explore) (2/5)O Öğrenciler tahminlerinin veyahipotezlerinin doğruluğunu test eder,dolayısıyla da problemin çö...
2- Keşfetme (Explore) (3/5)O Öğretmen bu aşamada;O —ÖğrencileredanıĢmanlık yapar.—Doğrudan bir talimat vermeden, öğrencile...
2- Keşfetme (Explore) (4/5)O Öğrenci bu aşamada;O —Etkinlikte yaratıcı düĢünür.O —Tahmin ve hipotezleri test eder.O —Yeni ...
2- Keşfetme (Explore) (5/5)O Yapılacak etkinlikler:O Ön bilgileri kullanmalarına yardımcı olacaklaboratuvar etkinlikleri y...
3- Açıklama (Explain)46
3- Açıklama (Explain) (1/6)O Açıklama basamağı, öğrencilerin aktifkatılımı ve araĢtırmalarının belli bir yönüüzerindeki di...
3- Açıklama (Explain) (2/6)O Öğrencilerin deneyimlerini bir arayatoplamak ve bir kavramlar ve genellemelerkümesi oluĢturma...
3- Açıklama (Explain) (3/6)O Öğrencilerin giriĢ ve keĢfetmedeneyimlerindeki dikkatlerine odaklanır.O —Öğrencilerin kavrams...
3- Açıklama (Explain) (4/6)O Öğretmen bu aşamada;O —Kavram ve tanımları kendi sözleriyleaçıklamaları için öğrencileri cesa...
3- Açıklama (Explain) (5/6)O Öğrenci bu aşamada;O —Olası çözüm ve cevapları diğeröğrencilere açıklar.O —Diğeröğrencilerin ...
3- Açıklama (Explain) (6/6)O Yapılacak etkinlikler;O Öğrencilere ulaĢtıkları yargılar konusundasoru sorulur.O Sınıfta tart...
4- Derinleştirme (Elaborate)53
4- Derinleştirme (Elaborate)(1/4)O Öğretmenler, öğrencilerin kavramsalanlama yeteneklerini geliĢtirir.O Öğrenciler kendi d...
4- Derinleştirme (Elaborate)(2/4)O Öğrencilerin yeni kazandıkları kavram vebecerileri yeni durumlara uygulamalarınısağlama...
4- Derinleştirme (Elaborate)(3/4)O Öğretmen bu aşamada;O —Öğrencilerin sunulan sözcük, tanım veaçıklamaları kullanmasını b...
4- Derinleştirme (Elaborate)(4/4)O Öğrenci bu aşamada;O —Yeni; fakat benzer durumlara nitelik,tanım, açıklama ve beceriler...
5- Değerlendirme (Evaluate)58
5- Değerlendirme (Evaluate)(1/7)O Değerlendirme basamağında, öğrencilerkendi oluĢturdukları anlayıĢıdeğerlendirme konusund...
5- Değerlendirme (Evaluate)(2/7)O Öğrencilerin bilgi ve becerileri formalolarak değerlendirilir.O Öğrenciler kendi bilgi, ...
5- Değerlendirme (Evaluate)(3/7)O Öğretmen bu aşamada;O Öğrencilerin eldeki veri ve kanıtlarabaĢvurmalarını sağlayıp, onla...
5- Değerlendirme (Evaluate)(4/7)O Öğretmen bu aşamada;O Öğrencilerin düĢüncelerini değiĢtirdiklerinedair kanıt arar.O —Öğr...
5- Değerlendirme (Evaluate)(5/7)O Öğrenci bu aşamada;O —Akranları arasındaki kavramsalanlamaları dinler ve kontrol eder.O ...
5- Değerlendirme (Evaluate)(6/7)O Öğrenci bu aşamada;O ——Kendi ilerleme ve/veya bilgisinideğerlendirir.O —Ġleriki araĢtırm...
5- Değerlendirme (Evaluate)(7/7)O Yapılacak etkinlikler:O Öz değerlendirmeO Öğretmen gözlemiO Performans değerlendirmeO Po...
KaynakçaO Demirel, Ö., ( 2005), ÖğretmenlikMesleğine GiriĢ.O —Tezci, E., Uysal, A., ( 2004), EğitimTeknolojisinin GeliĢimi...
KaynakçaO Saygın, Ö., ( 2006), Yapılandırmacı ÖğretimYaklaĢımının Biyoloji Dersi KonularınÖğrenme BaĢarısı Üzerine Etkisi:...
KaynakçaO http://egitbil.cografya.gen.tr/etiket/5e-ogretim-modeliO http://www.ingilish.com/olusturmacilik-modeli.htmO http...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5 e öğretim modeli slayt

619 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5 e öğretim modeli slayt

 1. 1. 5E ÖĞRETİMMODELİ2011215054 – Ufuk ġĠMġEK2013 – Bahar DönemiBLÖ 3008 - ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ IIÖğr. Gör. Tijen AKADA
 2. İÇİNDEKİLERO Hedef ve Kazanımlar…………………………………….3O Önbilgiler……………………………………………………..7O Eğitim……………………………………………………….…8O Nesnelcilik……………………………………………….…10O Yapılandırmacılık…………………………………………12O Model…………………………………………………………15O Model ÇeĢitleri…………………………………………….16O 5E Öğretim Modeli……………………………………….26O Girme…………………………………………………………..34O KeĢfetme………………………………….………………….41O Açıklama………………………………………………………482
 3. Hedef ve Kazanımlar (1/4)Bu slayt‟ın sonunda öğrenciler:1. Eğitim‟in tanımını yapabilecek,2. Eğitim felsefesinin bileĢenlerini bilecek,3. Nesnelcilik‟in tanımını yapabilecek3
 4. Hedef ve Kazanımlar (2/4)Bu slayt‟ın sonunda öğrenciler:4. Yapılandırmacılık‟ın tanımınıyapabilecek,5. Yapılandırmacılığın özelliklerini bilecek,6. Yapılandırılmacılığın kimler tarafındangeliĢtirildiğini öğrenebilecek,4
 5. Hedef ve Kazanımlar (3/4)Bu slayt‟ın sonunda öğrenciler:7. 5E öğretim modelinden GiriĢ aĢamasınıaçıklayabilecek,8. 5E öğretim modelinden KeĢfetmeaĢamasını açıklayabilecek,9. 5E öğretim modelinden AçıklamaaĢamasını açıklayabilecek,5
 6. Hedef ve Kazanımlar (4/4)Bu slayt‟ın sonunda öğrenciler:10. 5E öğretim modelinden DerinleĢtirmeaĢamasını açıklayabilecek,11. 5E öğretim modelinden DeğerlendirmeaĢamasını açıklayabilecek.6
 7. Ön Bilgiler• Eğitim1• Nesnelcilik2• Yapılandırmacılık3• Model4• Model ÇeĢitleri57
 8. Eğitim Nedir? (1/1)O KiĢinin yaĢadığı toplum içinde değeri olanyetenek, tutum ve diğer davranıĢbiçimlerini geliĢtirdiği süreçlerin tümüdür.8
 9. Eğitim Felsefeleri1. Nesnelcilik 2. Yapılandırmacılık9
 10. 1- Nesnelcilik (1/2)O Gerçekliğin insanlardan bağımsız olarakvar olduğunu iddia eden bu yaklaĢımı,Jonassen (1991) Ģu Ģekilde özetler:a) Bilgi sabittir, çünkü nesnelerin temelözelikleri bilinir ve göreceli olarakdeğiĢmez.b) Her türlü bilgi tam olarak aktarılabilir.10
 11. 1- Nesnelcilik (2/2)c) Dünya gerçektir ve bu yapı öğrenenlertarafından modellenebilir.d) Zihnin amacı, bu gerçekliği yansıtmak,onun yapısını çözümlenebilir veayrıĢtırılabilir süreçlerle düĢünmektir.11
 12. Yapılandırmacılık (1/3)O Bu kuram Vico tarafından ortaya atılmıĢtır.O Vygotsky, Bruner, Ausubel, Piaget,Dewey, Ernst V. Glasersfeld, Kant, Hegelönemli katkı yapanlardır.O Öğrenmenin, bilginin öğrencitarafından yeniden yapılandırılması ilegerçekleştiği anlayışına dayalıdır.12
 13. Yapılandırmacılık (2/3)O Öğrenci merkezli bir yaklaĢımdır.O Öğrenme, çevreyle etkileĢim sürecisonunda gerçekleĢir.O Öğrencinin önceki yaĢantıları öğrenmedetemel oluĢturur.O Öğrenme deneysel, subjektif (öznel) vebireyseldir.13
 14. Yapılandırmacılık (3/3)O Yani yapılandırmacılık, baĢkalarınınbilgilerini olduğu gibi aktarmak yerineöğrencilerin kendi bilgilerini yinekendilerinin yapılandırması gerektiğigörüşünü temel alır.14
 15. Model Nedir? (1/1)O Model, doğrudan gözlemleyemediğimiz yada yaĢayamadığımız bir olguyuanlamamızda kullandığımız tanımlayıcızihinsel resimlerdir (Dorin, Demin veGabbel, 1990).15
 16. Model Çeşitleri1. Bloom‟un Tam Öğrenme Modeli2. Gagne‟nin Öğretim Durum Modeli3. Kolb‟un YaĢantısal Öğrenme Modeli4. Beyin Temelli Öğrenme Modeli5. ĠĢbirliğine (KubaĢık) Dayalı ÖğrenmeModeli6. 5E Öğrenme Modeli16
 17. 1- Bloom’un Tam ÖğrenmeModeli (1/2)O Öğretmen merkezli bir yaklaĢımdır.O Temel varsayımı ek zaman ve öğrenmeolanakları sağlandığında, herkes her Ģeyiöğrenebilir.17
 18. 1- Bloom’un Tam ÖğrenmeModeli (2/2)O Öğrenemeyen öğrenci yoktur,öğretemeyen öğretmen vardır.O Ġnsanlar arasındaki öğrenme düzeyindekifarklılıkların temel nedeni; doğuĢtangetirilen özellikler olmaktan çok,okullardaki öğretme-öğrenme özellikleri vediğer çevresel faktörlerdir.18
 19. 2- Gagne’nin Öğretim DurumModeli (1/2)O Öğrenme beyinde gerçekleĢen fakatgözlenebilen bir süreçtir.O Gagne‟ye göre öğrenme birikimli birüründür.O Öğretim basitten karmaĢığa doğruaĢamalı bir Ģekilde yapılmalıdır.19
 20. 2- Gagne’nin Öğretim DurumModeli (2/2)O Öğrenme hem dıĢ etkenlerin (pekiĢtirme,tekrar, bitiĢiklik) hem de iç etkenlerin(önceki bilgiler, zihinsel beceriler, biliĢselstratejiler) etkisiyle gerçekleĢir.20
 21. 3- Kolb’un Yaşantısal ÖğrenmeModeli (1/1)O Kolb‟a göre bireyler kendi yaĢantılarından,deneyimlerinden öğrenirler ve buöğrenmenin sonuçları güvenli bir Ģekildedeğerlendirilebilir.O Her bireyin öğrenme stili farklıdır.Öğrenme stilleri yaĢa, cinsiyete ve kültüregöre farklılık gösterir.O Öğrenme bir süreçtir, bilgi ise yaĢantılarındönüĢtürülmesidir.21
 22. 4- Beyin Temelli ÖğrenmeModeli (1/2)O Renate Caine ve Geoffrey Cainetarafından ileri sürülmüĢtür. Diğer adıNörofizyolojik yaklaĢımdır.O Beyin temelli öğrenme; anlamlı öğrenmeiçin beynin kurallarının kabul edilmesinive öğretimin zihindeki bu kurallarlaörgütlenmesini içerir.22
 23. 4- Beyin Temelli ÖğrenmeModeli (2/2)O Öğretmen rehberliğinde öğrenci merkezlibir yaklaĢımdır.O Beyin temelli öğrenmede bireyler anlamlıöğrenir ve kendi bilgileriniyapılandırırlar.O Hızlı ve etkili öğrenme için beynin her ikilobunun da koordineli Ģekilde kullanılmasıgerekir: kitap okumak23
 24. 6- İşbirliğine (Kubaşık) DayalıÖğrenme Modeli (1/1)O Öğrencilerin küçük gruplar oluĢturarak, birkonuyu, problemi çözümlemek ya da birgörevi yerine getirmek amacıyla birlikteçalıĢmaları yoluyla gerçekleĢen öğrenmemodelidir.O Dewey, Slavin, Vygotsky, Piaget, Skinner,Bandura, Johnson.24
 25. 5E ÖĞRETİM MODELİ25
 26. 5E ÖĞRETİM MODELİ (1/7)O Yapılandırıcı Öğrenme Kuramını temelalır.O Öğretmene, sürekli olarak öğrencininönceki bilgilerini tanıma ve alternatifkavramlar oluĢturma olanakları verir.26
 27. 5E ÖĞRETİM MODELİ (2/7)O Öğrencilere mevcut kavramlarınıdüzeltebilecekleri öğrenme deneyimlerisağlar.O Öğrenme evreleri metodu öğrencilerinyeni kavramları keĢfetmelerine ve onlarıönceki bilgileriyle kaynaĢtırmalarını hedefalır.27
 28. 5E ÖĞRETİM MODELİ (3/7)O 5E modeli,O Öğrencinin araĢtırma merakını artıran,konu ile ilgili beklentilerine cevap veren,O Sahip oldukları bilgi ve becerilerinin aktif birĢekilde kullanımını içeren etkinliklerdenoluĢmaktadır.28
 29. 5E ÖĞRETİM MODELİ (4/7)O 5E modeli, yeni bir kuramınöğrenilmesinde veya bilinen kuramın dahaderinlemesine anlaĢılmasına çalıĢandoğrusal bir süreçtir.29
 30. 5E ÖĞRETİM MODELİ (5/7)O Bu süreç:I. Girme(Engage)II. Keşfetme (Explore)III. Açıklama (Explain)IV. Derinleştirme (Elaborate)V. Değerlendirme (Evaluate)aĢamalarından oluĢmaktadır.30
 31. 5E ÖĞRETİM MODELİ (6/7)O Öğretim aĢamalarını genel olarak beĢfarklı bölümde ele alan bu modelinO Girme aĢamasını, etkinliklere katılım vearaĢtırmayı planlama;O KeĢfetme aĢamasını, konuyu ve kavramlarıaraĢtırma;O Açıklama aĢamasını, konuyu ve kavramlarıanlama;31
 32. 5E ÖĞRETİM MODELİ (7/7)O DerinleĢme aĢamasını, kavramsal bilgiyiyeni durumlara uygulama ;O Değerlendirme aĢamasını ise tüm etkinlisürecini ve bu süreçteki kazanımlarıdeğerlendirme olarak tanımlanır.32
 33. GirişKeşfetmeAçıklamaDerinleştirmeDeğerlendirme5 EÖğretim Modeli33
 34. 1- GİRME (Engage)34
 35. 1- Girme (Engage) (1/5)O Öğrencilerin ön bilgilere ulaĢılmasınısağlamak, ön bilgiyi ortaya çıkaran vemerak uyandıran küçük etkinliklerle yenibilgiye ilgi duymalarına yardımcı olmayısağlar.O Öğrenmenin baĢladığı evredir.35
 36. 1- Girme (Engage) (2/5)O Konu ile ilgili ilgi ve merak uyandırmak,O Öğrencilerin tahmin yürütmelerini veyahipotez kurmalarını sağlamak,O Öğrencilerin ön bilgilerini ve kavramyanılgılarını ortaya çıkarmak.O Öğretmen açık uçlu sorular sorar ancaköğrencilerin cevapları ile ilgili yorumyapmaz.36
 37. 1- Girme (Engage) (3/5)O Öğretmen bu aşamada;O Öğrencinin ilgisini toplar.O Merak oluĢturur.O Sorular yöneltir.O Kavram/ konu hakkında öğrencilerinmevcut bilgilerini açığa çıkaran cevaplaredinir.37
 38. 1- Girme (Engage) (4/5)O Öğrenci bu aşamada;O —“Buneden oldu?”,O —“Benbunun hakkında neler biliyorum?”,—O “Bunun hakkında neler bulabilirim?”,O “Bu problem nasıl çözülebilir?” gibi sorularsorar.38
 39. 1- Girme (Engage) (5/5)O Yapılacak etkinlikler:O Ön bilgilere eriĢim sağlanır.O Merak uyandırılır.O Öğrencilere „Neden?‟ sorusu sordurulur.O Öğrenciler öğrenme isteği konusundamotive edilir.O Öğrencilerin ilgisi çekilir.39
 40. 2- Keşfetme (Explore)40
 41. 2- Keşfetme (Explore) (1/5)O Öğrenci merkezlidir.O En fazla oranda öğrenci faaliyetini içerenaĢamadır.O Öğretmen sadece materyalleri temineder ve öğrencilere rehberlik eder.41
 42. 2- Keşfetme (Explore) (2/5)O Öğrenciler tahminlerinin veyahipotezlerinin doğruluğunu test eder,dolayısıyla da problemin çözümüneulaĢırlar.O Öğrenciler mevcut kavramlar, iĢlemler veyeteneklerin tanımlandığı ve geliĢtirildiğigenel deneyimler geliĢtirme fırsatı bulurlar.42
 43. 2- Keşfetme (Explore) (3/5)O Öğretmen bu aşamada;O —ÖğrencileredanıĢmanlık yapar.—Doğrudan bir talimat vermeden, öğrencileribir arada çalıĢmaları için yüreklendirir.O —Bu etkileĢim sırasında, öğrencileri gözler.O Gerekli olduğunda öğrencilerinaraĢtırmalarını yönlendirmek için irdeleyicisorular sorar.O —Öğrencilere soruları çözebilmeleri içinzaman verir.43
 44. 2- Keşfetme (Explore) (4/5)O Öğrenci bu aşamada;O —Etkinlikte yaratıcı düĢünür.O —Tahmin ve hipotezleri test eder.O —Yeni tahmin ve hipotezler oluĢturur.O —Bir sorunun çözümünde farklı seçeneklerdeneyip, bunları arkadaĢlarıyla tartıĢır.O —Gözlem ve düĢünceleri kaydeder.O ——Sonuca varmadan önce, fikirleri dener.44
 45. 2- Keşfetme (Explore) (5/5)O Yapılacak etkinlikler:O Ön bilgileri kullanmalarına yardımcı olacaklaboratuvar etkinlikleri yapılır.O Öğrenciler birlikte çalıĢır.O Öğrenciler kendi kararlarını kendileriverirlerO Öğrenciler bir problem durumunda soru vefikir üretir.45
 46. 3- Açıklama (Explain)46
 47. 3- Açıklama (Explain) (1/6)O Açıklama basamağı, öğrencilerin aktifkatılımı ve araĢtırmalarının belli bir yönüüzerindeki dikkatlerine yoğunlaĢır veöğrencilere, kavramsal anlamayeteneklerini, bilimsel süreç becerilerini yada tutumlarını gösterme Ģansıvermektedir.47
 48. 3- Açıklama (Explain) (2/6)O Öğrencilerin deneyimlerini bir arayatoplamak ve bir kavramlar ve genellemelerkümesi oluĢturmak.O —Öğretmenlerin bir kavram, süreç veyayeteneği ortaya çıkarmalarına imkan tanır.O —Modelin en öğretmen merkezli evresidir.48
 49. 3- Açıklama (Explain) (3/6)O Öğrencilerin giriĢ ve keĢfetmedeneyimlerindeki dikkatlerine odaklanır.O —Öğrencilerin kavramsal anlama, süreçbecerileri veya davranıĢlarıgöstermelerine olanak verir.49
 50. 3- Açıklama (Explain) (4/6)O Öğretmen bu aşamada;O —Kavram ve tanımları kendi sözleriyleaçıklamaları için öğrencileri cesaretlendirir.O —Öğrencilerdenkanıt ve açıklama ister.O —Formal bir Ģekilde, tanım, açıklama veyeni sözcükler sunar.O —Bu aĢamada kavramların temeli olaraköğrencilerin önceki deneyimlerini kullanır.50
 51. 3- Açıklama (Explain) (5/6)O Öğrenci bu aşamada;O —Olası çözüm ve cevapları diğeröğrencilere açıklar.O —Diğeröğrencilerin açıklamalarını eleĢtirelbir biçimde dinler ve sorgular.O —Öğretmen tarafından önerilenaçıklamaları dinler ve kavramaya çalıĢır.O ——Önceki etkinliklerden yararlanır.51
 52. 3- Açıklama (Explain) (6/6)O Yapılacak etkinlikler;O Öğrencilere ulaĢtıkları yargılar konusundasoru sorulur.O Sınıfta tartıĢma yürütülür.O Daha fazla soru üretilir.O Yeni tanımlar araĢtırılır.52
 53. 4- Derinleştirme (Elaborate)53
 54. 4- Derinleştirme (Elaborate)(1/4)O Öğretmenler, öğrencilerin kavramsalanlama yeteneklerini geliĢtirir.O Öğrenciler kendi dünyalarını yaratır.O Öğrenciler diğer kavramlarla bağlantıkurar.O Formülü öğrenciler bulur.54
 55. 4- Derinleştirme (Elaborate)(2/4)O Öğrencilerin yeni kazandıkları kavram vebecerileri yeni durumlara uygulamalarınısağlamak.O Öğretmen öğrencilerin kullandıklarıterminolojiye, tanımlamalara veaçıklamalara dikkat eder ve öğrencilerinyeni araĢtırmaları özenle ve doğru olarakyapmalarını sağlar.55
 56. 4- Derinleştirme (Elaborate)(3/4)O Öğretmen bu aşamada;O —Öğrencilerin sunulan sözcük, tanım veaçıklamaları kullanmasını bekler.O —Kavram ve becerileri yeni durumlarauygulamaları için öğrencileri yüreklendirir.O —Öğrencilere farklı açıklamaları hatırlatır.O ——Öğrencilerin baĢka açıklamalarıkullanmasını sağlar.56
 57. 4- Derinleştirme (Elaborate)(4/4)O Öğrenci bu aşamada;O —Yeni; fakat benzer durumlara nitelik,tanım, açıklama ve becerileri uygular.O ——Soru sormak, çözüm üretmek, kararvermek ve deneyim tasarlamak için öncekibilgilerini kullanır.O —Sunulan gerekçelerden mantıklı sonuçlarçıkarır.O —Gözlem ve açıklamaları kaydeder.57
 58. 5- Değerlendirme (Evaluate)58
 59. 5- Değerlendirme (Evaluate)(1/7)O Değerlendirme basamağında, öğrencilerkendi oluĢturdukları anlayıĢıdeğerlendirme konusunda cesaretlendirilir.O Hem öğretmen hem de öğrencilerkendilerini değerlendirme fırsatı bulurlar.59
 60. 5- Değerlendirme (Evaluate)(2/7)O Öğrencilerin bilgi ve becerileri formalolarak değerlendirilir.O Öğrenciler kendi bilgi, becerileri veyeteneklerini değerlendirirler.O Öğretmen de öğrencilerin öğrenmesonuçlarını değerlendirir.60
 61. 5- Değerlendirme (Evaluate)(3/7)O Öğretmen bu aşamada;O Öğrencilerin eldeki veri ve kanıtlarabaĢvurmalarını sağlayıp, onlara “ ġu an nebiliyorsunuz?”, “ Bu konuda nedüĢünüyorsunuz?” gibi sorular sorar.O —Yeni kavram ve becerileri uygulamalarısırasında öğrencileri gözler.O —Öğrencilerin bilgi ve becerilerinideğerlendirir.61
 62. 5- Değerlendirme (Evaluate)(4/7)O Öğretmen bu aşamada;O Öğrencilerin düĢüncelerini değiĢtirdiklerinedair kanıt arar.O —Öğrencilerin öğrenme ve grup süreçbecerilerini değerlendirmelerine izin verir.O —“ Bu konuda ne düĢünüyorsunuz?”, “ Netür bir kanıtınız var?”, “Bu problemhakkında ne biliyorsunuz?” ve “ Bu soruyunasıl cevaplarsınız?” gibi açık uçlu sorularsorar.62
 63. 5- Değerlendirme (Evaluate)(5/7)O Öğrenci bu aşamada;O —Akranları arasındaki kavramsalanlamaları dinler ve kontrol eder.O —Gözlem, kanıt ve daha önce kabul edilenaçıklamaları kullanarak açık uçlu sorularıyanıtlar.O —Kavramsal anlama veya beceribilgisini gösterir.63
 64. 5- Değerlendirme (Evaluate)(6/7)O Öğrenci bu aşamada;O ——Kendi ilerleme ve/veya bilgisinideğerlendirir.O —Ġleriki araĢtırmaların önünü açabileceksorular sorar.64
 65. 5- Değerlendirme (Evaluate)(7/7)O Yapılacak etkinlikler:O Öz değerlendirmeO Öğretmen gözlemiO Performans değerlendirmeO PortfolyoO Rubrik65
 66. KaynakçaO Demirel, Ö., ( 2005), ÖğretmenlikMesleğine GiriĢ.O —Tezci, E., Uysal, A., ( 2004), EğitimTeknolojisinin GeliĢimine EpistemolojikYaklaĢımların Etkisi, TOJET.O Hançer, A. H., ( 2006), YapılandırmacıFen Eğitimi YaklaĢımının ÖğrencilerinÖğrenmelerini GeliĢtirmesi.66
 67. KaynakçaO Saygın, Ö., ( 2006), Yapılandırmacı ÖğretimYaklaĢımının Biyoloji Dersi KonularınÖğrenme BaĢarısı Üzerine Etkisi: CanlılığınTemel Birimi-Hücre, Gazi Eğitim FakültesiDergisi, C. 26, S. 1.O Özmen, H., ( 2004), Fen ÖğretimindeÖğrenme Teorileri ve Teknoloji DestekliYapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme,TOJET.O http://umassk12.net/earth/reviews/5ENASA.ppt67
 68. KaynakçaO http://egitbil.cografya.gen.tr/etiket/5e-ogretim-modeliO http://www.ingilish.com/olusturmacilik-modeli.htmO http://education.vermont.govO http://mdk12.org/instruction/curriculum/hsa/biology/copper_basin/index.html68
http://steroid-pharm.com

best-cooler.reviews/orca-vs-yeti-coolers-debate/

www.oncesearch.com

×