Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Áàòëàâ: Сóðãàëòûí менежер…………………………….                                           ...
36  Àãààðûí äàðàëò           1                ðàë                       ...
Áàòëàâ:Сóðãàëòûí менежер………………...                         12 жилийн 8-ð àíãè Гàçàðç¿éí õè÷ýýëèéí ...
ург,амь-    ç¿é òîãòîë                çóðàãò òýì-õ       Óðãàìàë, àìüòны аймаг         ...
арга замыг тооцож, хэрэглэх                                 тариалангийн хөгжил   бүтээг...
сэдэв           Ээлжит           хичээлийн                     Улирал1. Судлах з...
7хоног          9                             1             2    3 ...
7 10 gzui tolovlogoonuud 2012-2013
7 10 gzui tolovlogoonuud 2012-2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7 10 gzui tolovlogoonuud 2012-2013

12,238 views

Published on

7 10 gzui tolovlogoonuud 2012-2013

 1. 1. Áàòëàâ: Сóðãàëòûí менежер……………………………. 12 жилийн 7-ð àíãè Ãàçàðç¿éí õè÷ýýëèéí òºëºâëºãºº / 2012- 2013 îíû õè÷ýýëèéí æèë / Àãóóëãà Õýðýãëýãäýõ Á¿ëýã ñýäýâ Àðãà ç¿é Àøèãëàõ íîì ÕóãàöààÓëèðàë ¿íýëãýý Äýä ñýäýâ ñóðàõ Àé ¿¿í ä/ áè÷èã ä Àðãà Õýëáýð Ìýäëýã ×àäâàð Õýðýãëýý 1 Äýëõèé ãàðàã íàðíû àéìàãò 1 Äýëõèé íàðíû àéìàãò -9ö Äýëõèéí ôèçèê ãàçàðç¿¿éí áîëîí öàãèéí á¿ñèéí çóðàã àòëàñ, òàðààæ ºãºõ ìàòåðèë, ãàðûí àâëàãà , çºâëºìæ 2 Äýëõèéí õýëáýð õýìæýý 1 Íàðíû àéìàã äàõü 3 Äýëõèéí õºäºë㺺í 1 Íàð áîëîí ãàðàãóóäûí Íàðíû íºëººëºë 4 Ñàð äýëõèéí äàãóóë 1 ãàðàã,õºäºë㺺íè ç¿é òîãòîë, öàãèéí õºäºë㺺íèé ¿ð é ¿ð 5 Ãàçàðç¿éí íýýëòèéí ò¿¿õ 1 Хүн ба хүрээлэн буй орчин á¿ñ òîãòîîõ äàãàâðûã òàíèí äàãàâàð,öàãèéí 6 Áèëýã àðãûí òîîëîë 1 øàëòãààíûã îéëãîõ ìýäýõ á¿ñ 7 Ç¿ã ÷èã îëîõ àðãóóä 1 Ê W L , óëàìæëàëò áîëîí îð÷èí ¿åèéí ñóðãàëòûí àðãóóäûã õîñëóóëàõ 8 Öàãèéí á¿ñ 1 9 Ä¿ãíýëò 1 2-ð óëèðàë1-ð óëèðàë Сургалтын хөтөлбөр, зөвлөмж, мөнхийн үсэг, Адмон 10 Ãàçàðç¿éí çóðãèéí òºðºë 1 11 Ãàçàðç¿йн зургийн масштаб 1 Ãàçðûí çóðàã -9ö Ìàñøòàá 12 ÃÇ çóðàã äýýð áàéðëàë òîäîðõîéëîõ 1 ÃÇ ÃÇ áàéðëàëûí àøèãëàí 13 Дадлага 1 áàéðëàëûíîíöëîã,ö ÿëãààã òîãòîîõ áàéðëàë òîãòîîõ 14 ÃÇ çóðãèéí òóñãàã, ò¿¿íèé òºðºë 1 Àíãè íèéòýýð áîëîí á¿ëãýýð ýãèéíáàéðëàë ìàñøòàáûã ãç çóðàã óíøèæ 15 ÃÇ, ãëîáóñ äýýð ãýðëèéí á¿ñ îëîõ 1 Òåñò áîëîí áè÷ãýýð òîãòîîõ àíãèëæ ñóðàõ ñóðàõ 16 Áàéðç¿éí çóðãèéí òàíèõ òýìäýã 1 17 Äàâòëàãà 1 18 Ä¿ãíýëò 1 19 Õóóðàé ãàçàð áà äàëàéí õýñã¿¿ä 1 Äýëõèéí ãàäàðãà, õîòãîð ã¿ïãýð -13ö 20 Äýëõèéí äîòîîä á¿òýö 1 Байгаль нийгмийн харилцан үйлчлэл 21 ×óëóóëàã äàâõàðãûí á¿òýö 1 22 Ãàçàð õºäëºë 1 Õóóðàé ãàçàð ÃÇ çóðàãò 23 Ãàëò óóëøèë 1 Äýëõèéí õîòãîð äàëàéí ÿëãààã îáúåêòûã çààæ 24 Ãàçðûí ãàäàðãûí ¿íäñýí õýëáýð 1 ã¿äãýð, òîäîðõîéëîõ íýðëýæ ñóðàõ 25 Òèâ¿¿äèéí ãàäàðãûí îíöëîã 1 õàâòàíãóóäûí õºäºë㺺íèé ¿ð áàéðëàëûã çºâ 26 Äàäëàãà 1 òóõàé äàãàâðûã îéëãîõ îëæ ñóðàõ 27 Àðàë áà õîéã 1 28 Äàäëàãà 1 29 Ãàçðûí áàÿëàã àøèãëàëò, õàì-ò 1 30 Äàäëàãà 1 31 Ä¿ãíýëò 1 32 Öàã àãààð ò¿¿íèé ººð÷ëºëò 1 33 Óóð àìüñãàë ò¿¿íä íºëººëºõ õ/ç 1 34 Äàäëàãà 1 35 Àãààðûí òåìïåðàòóð 1
 2. 36 Àãààðûí äàðàëò 1 ðàë 37 Òîãòìîë ñàëõè 1 óëè Äýëõèéí öàã àãààð óóð 2-ð 38 Àãààðûí ÷èéã , õóð òóíàäàñ 1 Äýëõèéí ôèçèê ãàçàðç¿¿éí áîëîí öàãèéí á¿ñèéí çóðàã àòëàñ, òàðààæ ºãºõ ìàòåðèë, ãàðûí àâëàãà , çºâëºìæ Öàã àãààð óóð Óóð àìüñãàëûí Óóð àìüñãàëûí 39 Äàäëàãà 1 àìüñãàë -13ö àìüñãàëûí åðºíõèé øèíæ ¿çýãäë¿¿äýä 40 Àãààðûí ìàññ 1 ¿çýãäë¿¿äèéí ººð÷ëºëò ä¿ãíýëò õèéõ, 41 Óóð àìüñãàëûí á¿ñ¿¿ä 1 õàðèëöàí íºëººëæ áóé ç¿é çóðàã óíøèæ 42 Óóð àìüñãàë áà õ¿íèé ¿éë àæ/ãàà 1 õàìààðëûí òàíèõ òîãòîë ñóðàõ 43 Äàâòëàãà 1 óíøèæ ñóðàõ 44 Ä¿ãíýëò 1 Ê W L , óëàìæëàëò áîëîí îð÷èí ¿åèéí ñóðãàëòûí àðãóóäûã õîñëóóëàõ3-ð óëèðàë 45 Áàéãàëü äàõü óñíû ýðãýëò 1 Сургалтын хөтөлбөр, зөвлөмж, Мөнхийн үсэг, Адмон 46 Äýëõèéí äàëàé 1 Ãàçàðç¿éí 47 Äàëàéí óñíû õºäºë㺺í 1 Äýëõèéí óñ -11 ö Òèâ¿¿äèéí òîìîîõîí çóðàã àøèãëàí 48 Äàëàé òýíãèñèéí àøèãëàëò õàì-ëàëò 1 Äýëõèéí 4 òîì ãîë ìºðä íóóðûã àëèâàà 49 Äàäëàãà 1 äàëàé òîìîîõîí ãîë îëæ çóðàãò çààæ îéëãîëòòûã Àíãè íèéòýýð áîëîí á¿ëãýýð ìºðäèéí òóõàé 50 Ãîë ìºðºí 1 ñóðàõ òîäîðõîéëæ 51 Íóóð 1 Òåñò áîëîí áè÷ãýýð ñóðàõ 52 ̺íõ öàñ ìºñºí ãîë 1 53 Ãàçàð äîîðõè óñ 1 54 Óñíû àøèãëàëò õàìãààëàëò 1 55 Ä¿ãíýëò 1 56 Áàéãàëèéí á¿ñ 1 57 Õ¿éòýí ба сэрүүн îðíû àìüäðàë 1 Äýëõèéí õ¿í àì, óëñ îðíóóä -13ö 58 Өâñëºã ãàçðûí àìüäðàë 1 Áàéãàëèéí 59 Öºëèéí àìüäðàë 1 Áàéãàëèéí Á¿ñ á¿ðèéí á¿ñ¿¿äèéí á¿ñ¿¿äèéí ÿëãààã 60 Îéí áà óóëàí äàõü àìüäðàë 1 áàéðëàëûã áàéðëàë ÿëãàà, òîãòîîæ ó÷èð 61 Òèâ òèâèéí õ¿ì¿¿ñ 1 çóðàãò çààæ4-ð óëèðàë õ¿ì¿¿ñèéí øàëòãààíûã 62 Àçè òèâ 1 Бүс нутаг ñóðàõ õ¿ì¿¿ñèéí àìüäðàë ¿éë òàéëáàðëàæ 63 Åâðîï òèâ 1 àìüäðàëûí õýâ àæèëëàãàà ìàÿãèéã ìýäýõ ñóðàõ 64 Õîéä ба Өмнөд Àìåðèê 1 65 Àôðèê тив 1 66 Àâñòðàëè тив 1 67 Äàâтëàãà 1 68 Ä¿ãíýëò 1 69 Хүний үйл ажиллагаа 1 Судалгаа хийх, Тэмдэглэл хийх, Экскурс Зураглах, 70 1 ажиглах, сонгож хэмжилт хийх Орон нутаг судлал дүгнэх тохируулах
 3. Áàòëàâ:Сóðãàëòûí менежер………………... 12 жилийн 8-ð àíãè Гàçàðç¿éí õè÷ýýëèéí òºëºâëºãºº / 2012-2013 îíû õè÷ýýëèéí æèë / Àøèãëàõ íîì Õýðýãëýãä ÕóãàöààÓëèðàë ¿íýëãýý Àãóóëãà ñóðàõ áè÷èã ýõ¿¿í Á¿ëýã Äýä ñýäýâ Àðãà ç¿é Àé ñýäýâ ä/ä Àð Ìýäëýã ×àäâàð Õýðýãëýý ãà Õýëáýð Ãàçàðç¿éí ÌÎ-û áàéãàëèéí áàéäëûí îíöëîã, 1 ÌÎ-û газар Ñàâ øèì ã/ç îð÷íû 1 ÌÎ-û áàéãàëèéí çóðàãò çààæ ãàçàðç¿éí áàéðëàë Хүн ба хүрээлэн буй зүйн ÌÎ-û çóðàã, öàãèéí á¿ñèéí òóõàé, ã/ç áàéäàë, ÃÇ-í áàéðëàëûã 2 Газарзүйн судалгаа 1 Áè÷ãýýð áîëîí òåñòýð онцлог ба áàéðëàëûã îíöëîã, öàãèéí òîãòîîõ,îáúåê 3 Цагийн бүс 1 Àíãè áà á¿ëãýýð судалгаа òîäîðõîéëîõ, á¿ñèéí á¿ñ òîãòîолт òûã íýðëýæ Óëàìæëàлт орчин Угсаатан яñòàí çóðàã ÒªÌ -4ц öàãèéí òóõàé ÿñòàí 4 11-р улирал ñóðàõ ÃÇ-ûã 5 Зурагзүйн ерөнхийлөл,зураглалын аргууд 1 àíãèëæ 6 Газарзүйн зургийн таних тэмдэг ба тусгаг 1 ÃÇ çóðàã Òºðºë àíãèëàë, ÃÇ çóðãòèéí ñóðàõ 3ö õóâààëãà Сургалтын хөтөлбөр, зөвлөмж, газарзүй-2 òóõàé õóâàëãà 7 Байр зүйн зураг 1 õèéõ МО-ы 8 Газрын гадаргын ерөнхий тойм 1 ÌÎ-û ã/ãà-ûí ÃÇ çóðàãò байгалий Ã/Ãà-ûí îíöëîãèéã 9 Геологийн хөгжил,он тоолол åðºíõèé òîéì, àæèëëàæ н нөхцөл, òîäîðõîéëîõ ãåî-èéí 10 Ашигт малтмал 1 ãåîëîãèéí ñóðàõ газрын ÌÎ-û çóðàã, öàãèéí á¿ñèéí çóðàã ÒªÌ, ãàðûí àâëàãà, õºãæëèéí ¿å ¿å÷ëýë à/ìàë-ûã õ¿ñíýãòèéã 11 Газрын хэвлийг ашиглах хамгаалах 1 Ê W L , óëàìæëàëò áîëîí îð÷èí ¿åèéí ñóðãàëòûí гадарга- àíãèëàõ Байгаль нийгмийн харилцан үйлчлэл 5ц øàò à/ìàëòìàë óíøèæ ñóðàõ 12 Давтлага 12-р улирал 13 Óóð àìüñãàëä íºëººëºõ õ/ç¿éë 1 14 Àãààðûí ìàññ îð÷èë óðñãàë 1 Àíãè íèéòýýð áîëîí á¿ëãýýð ÃÇ-ò çààæ 15 Цаг агаарын байдлыг урьдчилан мэдэх 1 Áè÷ãýýð áîëîí òåñòýð àðãóóäûã õîñëóóëàõ Óóð Óóð àìüñãàëûí ÌÎ-û ýðñ òýñ ó÷ðûã 16 Агаарын температурын хуваарилалт 1 àìüñãà îíöëîã, àãààðûí ó/àìüñãàëûí øàëòãààí òàéëáàðëàæ 17 Даралт , салхи 1 0 ë , öàã ìàññ, Ò ûí ìàññûí íºëºº, òºðºë ñóðàõ, 18 Хур тунадас 1 çºâëºìæ àãààð õóâààðèëàëò, ãîëëîõ ñàîõè òºðëèéã íºëººëºõ õ¿÷èí Óóð àìüñãàëûí íººö -9ö äàðàëò ñàëõè íýðëýæ ñóðàõ ç¿éë¿¿äèéã 19 1 íýðëýõ 20 Уур амьсгалын өөрчлөлт, агаарын бохирдол 1 21 Давтлага 13-р улирал Íýðã¿é Гадаргын усны төрөл тархалт, гол мөрдийн тэжээлийн 22 1 Ìýäýýëëèéã àøèãëàí çóðàãò ãîë горим, ай сав Усны ÌÎ-û ãîë ìºðºí ã/ç ò íýðëýæ ìºðäèéã 23 Нуур намаг ашиглалт, хамгаалалт 1 нөөц- íóóðûí òóõàé, áàéðøëûã çºâ òýìäýãëýæ 24 Гүний ус, мөнх цас, мөсөн гол, олон жилийн цэвдэг 1 4ц ãàçàð äîîðõè óñ òîäîðõîéëîõ íýðëýæ 25 ñóðàõ Усны ашиглалт хамгаалалт 1 Хөрс, Õºðñíèé á¿òýö Тºðëèéã òîãòîîõ Íýðã¿é 26 Õºðñ , түүний хэв шинж, ашиглалт хамгаалалт 1
 4. ург,амь- ç¿é òîãòîë çóðàãò òýì-õ Óðãàìàë, àìüòны аймаг 27 1 2ц Байгалийн бүс 28 Байгалийн бүс бүслүүр, ойт хээрийн бүс 1 Байгалийн бүс, үүсэхэд Байгаль 29 Хээрийн бүс 1 Байгалий бүслүүрийн байрлал нөлөөлсөн хамгаалах 4-р улирал н бүс, хил хязгаарын зүй 30 Говь цөлийн бүс 1 Бүс нутаг хүчин зүйл уламжлалт Өндөр уулын босоо бүслүүр бүслүүр, тогтлыг тайлбарлах 31 1 Бүсүүдийн гол аргуудыг Дэлхийн ба олон улсын байгаль хамгаалал байгаль ГН-ийг тусгай 32 1 ялгаа, байрлал ашиглан , хамгаала хамгаалалтанд 33 Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг 1 ОУ-ийн бусдад л-8ц авахын учрыг бай/хамгаалал сурталчлах 34 Дүгнэлт 2 тайлбарлах УТХГН Батлав:Сургалтын менежер........................ 12 жилийн 9-р ангийн Газарзүйн цаг төлөвлөлт / 2012-2013 оны хичээлийн жил / хичээл АгуулгаУлира Нэгж Цаг Хүлээгдэж буй үр дүн № Ээлжит хичээл Хэрэглээ Үнэлгээ л Мэдлэг Чадвар МУЭЗГЗ-н 1 МУ-н нутаг дэвсгэр, ЭЗГЗ-н байрлал 1 Давуу сул талыг үнэлэх, түүхэн үйл ЭЗГЗ-н байрлал,зз-ы Харьцуулах,зу Үнэлгээ өгөх, амьдралд Тайлбарлах,зурагт байрлал явцыг ойлгох 2 МУ-н засаг захиргааны хуваарь 1 хуваарийн өөрчлөлт раг унших ашиглах заах,тодорхойлох 2ц 3 Байгалийн нөхцөл, нөөц 1 Жишээ Ашигтай байрлал Бүсүүдээр Б-н нөөц Нөхцөл нөөцийг үнэлэх Нөхцлийн бүслэг шинж, тайлбарлах,ял сонгох,тооцож үзэл жишээлэх,мэдээлэл 2 цаг 4 Байгалийн ашиглалт хамгаалалт 1 ашиглалт, хамгаалалт гаа гаргах бодлоо илэрхийлэх цуглуулах, ашиглах 5 ХА-н тоо,өсөлт, нас хүйсний бүтэц 1 Дүгнэлт График гаргах, 1-р ХА-н хөдөлмөр эрхлэлт, хүмүүн Өсөлтөд нөлөөлөх Одоогийн нийгэмтэй гаргах,диаграмм 6 1 суварга зураг МУ-н хүн Хүн амын гз-н ойлглтуудыг судалж капитал хүчин зүйл,нутагшлын холбон авч үзэх,соѐл, унших, унших,цэгийн амын зөв үнэлэх, үзэл бодлоо 7 ХА-н байршил, нутагшил 1 хэлбэрүүд,угсаатны зан заншлыг тайлбарлах,харьцуу болон, газарзүй илэрхийлэх, зан заншил, яс үндэс 8 ХА-н угсаатны бүтэц 1 бүтэц,хөдөлмөрийн эрхэмлэх,мэдээлэлд лалт картограмм, -6 цаг соѐлын ялгааг хүндэтгэх 9 ХА-н нийгмийн бүтэц, ялгаа 1 нөөц,ажилгүйдэл, тулгуурлан санал хийх,картограмм, картодиаграм зураглалын арга бодлоо илэрхийлэх картодиаграмм 10 Дүгнэлт 1 м хэрэглэх байгуулах чадвар 11 Онцлог дээр МУ-н Э/з-н ойлголтыг эзэмшин Эдийн засгийн тухай үндсэн ойлголт 2 Бүтцийн өөрчлөлт, эз-н Бүтцийг 12 тайлбарлах,гүйцэтгэх Мэдээллийг НЭЗ-н амьдралдаа хэрэглэх,-Эд зүйлд зөв, хэв шинжийн ялгаа, харьцуулах,хэ үүрэг, хувь нэмрийг боловсруулах,эз-н бүтэц зохистой ашиглах, арга ухаанд гадаад харилцаа, в шинжийг 13 Монголын нийгэм,э/з-н хөгжил 1 хэлэх,өрхийн орлого үр ашгийг тооцоолох 3 цаг суралцан эз-н хүмүүжил олох гадаад бодлого тодорхойлох олох, бизнест ашиглах 2- р Дэд бүтцийн салбарын гүйцэтгэх 14 Дэд бүтэц, төрлүүд 1 Зам тээврийн Аянд зураг ашиглах, Дэд Замуудыг Ачаа эргэлт үүргийг тодорхойлж, байгаль 15 Зам тээвэр 1 бүтэц,төрлүүд,үйлчилгэ тооцоолох,ашигтай бүтцийн зураг дээр тооцоолох,ялгааг нийгмийн үзэгдлийн учир 16 Зам тээвэр 1 эний төрлүүд,ая/ж-н хувилбар газарзүй ялгах,ашиглах, гаргах,зураг ашиглан шалтгааныг тайлбарлах, байршлын 17 Үйлчилгээний салбар 1 салбар,дэд бүтцийн сонгох,боломжийг 5 цаг зураг унших дүгнэлт гаргах зөв сонголт хийх чадвартай болох 18 Дүгнэлт 1 онцлог судлах 19 АҮ-н түүхэн хөгжил, байршил 1 АҮ-н байршил, бүтэц, нутаг АҮ-н салбарын бүтэц Өрхийн эрчим хүчний Мэдээллээ график, Аж 20 1 Бүтэц, хөгжил, дэвсгэрийн ялгаа нь байгалийн Байгаль тооцоо диаграммд үйлдвэри 21 Түлшний аж үйлдвэр 1 байршил,нөлөөлхө нөөц, нөхцөл, ажиллах хүчний нийгмийн гаргах,алдагдлыг шилжүүлэх, дүгнэлт йн 22 Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэр 1 хүчин зүйлс,аж хамаарлыг ойлгох хүчин зүйлийг багасгах,орон нутгийн гаргах, шалтгааныг газарзүй 23 Уул уурхайн олборлох аж үйлдвэр 1 үйлдвэрийн зураг, 3-р Мэдээлэл ашиглан хэтийн төлөв тодорхойлох төсөвт оруулж буй үр олж тайлбарлах 7 цаг 24 Боловсруулах аж үйлдвэр 1 хэтийн төлөв тооцоолох ашгийг тооцох чадвар 25 Дүгнэлт 1 Хөдөө аж ХАА-н салбарын хөгжил, 26 МУ-н газрын нэгдмэл сан 1 Салбаруудын хөгжил, Малын тоо ХАА эрчимжилтийг Ялгааг ахуйн байршилтад нөлөөлж буй байгалийн 27 ХАА ба МАА-н хөгжил 1 байгалийн нөхцлийн толгой, нутаг тодорхойлох, үр ашгийг үнэлэх,шалтгааныг газарзүй болон хүний хүчин зүйлийг тооцож, 28 МАА-н салбарууд 1 хамаарал,нийгэм эз-н ач дэвсгэрийн нэмэгдүүлэхэд тайлбарлах,жишээл4-р 5 цаг үр ашгийг дээшлүүлэх, эрчимжүүлэх 29 МАА-н салбарууд 1 холбогдол,газар ялгаа, чадвараа ашиглах эх,зургаас зүй
 5. арга замыг тооцож, хэрэглэх тариалангийн хөгжил бүтээгдэхүүни тогтлыг тайлбарлах 30 Газар тариалангийн аж ахуй 1 й үр ашиг тооцох ЭЗ-н бүс болгон ангилан хөгжүүлэх 31 ЭЗ-н бүс нутаг,Төв бүс 1 Бүсүүдийн Бүсчлэлийг зурагт МУ-н бүс Орон нутгийн боломж талаар ойлголттой болж орон 32 ЭЗ-н Хангайн ба Зүүн бүс 1 Бүсчлэн хөгжүүлэхийн үүргийг заах, тойм зураг нутгийн нөхцлийг тооцоолох,чиг нутгийн хөгжлийн чиг хандлага, 33 ЭЗ-н Баруун ба УБ-н бүс 1 ач холбогдол, бүс жишээгээр зохиох,хөгжлийг хөгжил хандлагаа тоймлох,тойм давуу талыг тодорхойлж шийдвэр нутгуудын гз-н ялгаа тайлбарлах,ан харьцуулах,зургаас 5 цаг 34 Дүгнэлт 1 зураг зохиож хэрэглэх гаргах ализ хийх дүгнэлт гаргах Үйл ажиллагаатай танилцах,эдийн засгийн үр ашгийг тооцоолох, зураглах,схем диаграммаар Экскурс АҮ,үйлчилгээ,ая/ж-тай танилцах 35 Орон нутаг судлал 1 дүрслэх,үр дүнг боловсруулах, дүгнэхБатлав: Сургалтын менежер..................................... 11 жилийн 10-р ангийн Газарзүйн хичээлийн төлөвлөгөө / 2012-2013 оны хичээлийн жил / Улирал 1-р улирал 2-р улирал 7хоног 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Агуулгын Хүн ба хүрээлэн буй орчин Байгаль нийгмийн харилцан үйлчлэлтогтолцоо Нэгжхичээлийн Дэлхий ба нарны аймаг Чулуун мандал Хийн мандал ба дэлхийн уур амьсгал сэдэв Хүн төрөлхтөний орон гэр болсон дэлхийн онцлог, түүн дээрх байгалийн юмс үзэгдлийн зүй тогтол, Дэлхийн байгалийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн орон Дэлхийн хэмжээнд гарч буй дулаарал, хүчтэй салхи шуурга зэрэг аюултХүлээгдэж тархалт байршилтыг судалсаны үндсэн дээр танин зайн тархалт, байршилтыг судлах, өөрийн мэдэх, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх, аливаа гүйцэтгэх үүргийг ухаарах, гарч болзошгүй үзэгдэл гамшгаас сэргийлэх, учрах аюулыг ойлгох, өөрийн гүйцэтгэх үүргийгбуй үр дүн зүйлийн учир шалтгааныг олох сэдэл тэмүүлэлтэй эрсдэлээс хамгаалах аргыг эзэмших ухаарах, мэдээлэлд дүгнэлт гаргаж амьдрал ахуйдаа байнга ашиглах болох Мэдлэг Чадвар Дэлхийн дотоод Дэлхийн дотоод бүтэц, Чадвар бүтэц, чулуун чулуун мандлын Мэдлэг Хийн мандалд явагддаг үзэгдлүүдийн мөн Мэдлэг Чадвар мандлын бүтэц, бүрэлдэхүүн, хөдлөгөөний Хийн мандлын шинж чанар, бүтэц, чанарт шинжлэх ухааны үүднээс дүгнэлт өгч, Галактик, дэлхий ба Юмс үзэгдлийн бүрэлдэхүүн, чулуун онцлогт дүгнэлт өгч, дэлхийн дулааны ба даралтын учир шалтгааныг тодорхой жишээн дээр Агуулга нарны аймаг,нар, сар, харилцан хамаарал, зүй мандлын шалтгааныг тайлбарлах, хуваарилалт, агаарын орчил тайлбарлах,уур амьсгалын болон цаг агаарын дэлхийн харилцан тогтлыг тайлбарлах, хөдөлгөөн,гадаад ба гадаад дотоод хүчин урсгал,хийн мандлын чийг, хур зураг уншиж ашиглах, өдөр тутмын амьдралд байрлал, үр дагавар дүгнэлт гаргах дотоод хүч, зүйлсийн хоорондын тунадас, уур амьсгалын нөөц хэрэглэх, урьдчилан таамаглах, орон нутгийнхаа тэдгээрийн үр хамаарлыг гаргах,эрдэс уур амьсгалын байдалд үнэлэлт дүгнэлт гаргах дагавар чулуулгийг ялгах Нэгжхичээлийн 10 цаг 10 цаг 18 цаг цаг
 6. сэдэв Ээлжит хичээлийн Улирал1. Судлах зүйл2. Галактик ба одод3. Нарны бүтэц4. Нарны аймаг5. Дэлхийн хөдөлгөөн6. Сарны хөдөлгөөн7. Дэлхийн хэлбэр хэмжээ8. Дэлхийн гадарга9. Дадлага10. Дүгнэлт11. Дэлхийн дотоод бүтэц12. Дэлхийн дотоод дулаан ба нягт 3-р улирал13. Эрдэс чулуулаг14. Чулуулгийн шинж чанарыг тодорхойлох15. Дадлага16. Чулуун мандлын хөдөлгөөн17. Дэлхийн гадаад хүч18. Газар хөдлөл19. Галт уулшил20. Дадлага21. Хийн мандлын найрлага22. Хийн мандлын үе давхарга23. Нарны цацраг24. Дадлага25.Температурын хуваарилалт26. Температурын адиабат өөрчлөлт27. Дулааны бүслүүр28. Агаарын даралт29. Дадлага 4-р улирал30. Даралтын хуваарилалт31. Салхи түүний төрөл32. Дадлага33. Хийн мандлын чийг, үүл34. Дадлага35. Агаарын тунадас36. Уур амьсгалын нөөц
 7. 7хоног 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Агуулгын Байгаль нийгмийн харилцан үйлчлэл Бүс нутагтогтолцоо Нэгжхичээлийн Усан мандал Биомандал ба газарзүйн бүрхэвч, газарзүйн зураг сэдэв Байгаль нийгмийн юмс үзэгдэл хувиран өөрчлөгдөж байдгийг ойлгонХүлээгдэж Бүс, бүслүүрийн онцлогийг судлах, түүнд үнэлэлт дүгнэлт өгөх,газарзүйн зураг ашиглах, ухаарч ,учир шалтгааныг тайлбарлах, байгальд үзүүлж буй хүний үйлбуй үр дүн ажиллагааны сөрөг ба эерэг үр дагаврыг жишээ гарган тодорхойлох ялгах, хэрэглэх, газарзүйн мэдээллийг ашиглан дүгнэлт гаргаж тайлбарлаж сурах Чадвар Чадвар Газарзүйн зураг ашиглан усан мандлын Байгалийн юмс, үзэгдлийн харилцан холбоо Мэдлэг шинж чанарыг тодорхойлох, газарзүйн Мэдлэг хамаарлыг жишээгээр тайлбарлах, экосистемийн Усан мандлын тархалтад үнэлгээ өгөх,усан мандлын Биомандлын бүрэлдэхүүн, хил хязгаар, тэнцвэрт байдлыг хадгалах зан үйлийг суртачлах, Агуулга бүрэлдэхүүн, шинж чанар, хөдөлгөөн ба нөлөөлөгч хүчийн зүйлсийн хөрсний бүрэлдэхүүн, шинж чанар, уур амьсгал ба ургамлын тархалтын зургийг тулган дэлхийн далай, хуурай хамаарлыг гаргаж, үр дагаврыг судлах, урагмал, амьтны тархалт, газарзүйн харьцуулж, зүй тогтлыг тайлбарлах, газарзүйн бүс ба газрын ус нутгийнхаа гол мөрд, нуурын урсацыг судлах мужлал, газарзүйн бүрхэвч ба зүй тогтол бүслүүрийг ялгах, биогеоценозын бүрэлдэхүүн арга барил эзэмших, усны шууд ба дамжсан хэсгүүдийг ялган таних хэрэглээг үндэслэн усыг хамгаалах, хэмнэх Нэгж 14 цагхичээлийн 18 цаг цаг 39. Усан мандлын бүрэлдэхүүн ба эргэлт 65. Газарзүйн зургийн тусгаг, гажилт 41. Далайн ѐроолын хотгор гүдгэр 68. Газарзүйн мэдээллийн систем 66. Зурагзүйн дүрслэлийн аргууд 42. Далайн усны шинж чанар 64. Газарзүйн зураг ашиглах Ээлжитхичээлийн 61.Бүс бүслүүрийн ялгаа 50. Мөстлөг , мөсөн гол 62. Газарзүйн бүслүүр 60. Газарзүйн бүрхэвч сэдэв 57. Амьтны газарзүй 49. Газар доорх ус. 43.Далайн урсгал 53. Биомандал 45. Гол мөрөн 56. Ургамал 37. Дадлага 40. Дадлага 44. Дадлага 51. Дадлага 54. Дадлага 58. Дадлага 63. Дадлага 67. Дадлага 69. Дадлага 38. Дүгнэлт 52. Дүгнэлт 59. Дүгнэлт 70. Дүгнэлт 46.Дадлага 48.Нмааг 55. Хөрс 47.Нуур
штори

×