Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
โครงงาน เจลล้ างมือกลินผลไม้
่
•
•
•
•

ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : เจลล้างมือกลินผลไม้
่
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Jell Fruity
ประเภทโครงงาน : การประยุกต์ใ...
บทที่ 1
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
ปัจจุบนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่ องเชื้อโรคได้เลย เราต้อง
ั
เดินทางไปมาในสังคมส่ วนรวมเป...
วัตถุประสงค์
1. สร้างความหลากหลายของเจลล้างมือเพื่อให้ผใช้เลือกใช้ได้ตรง
ู้
กับความต้องการของตน
•
2. ให้ผคนหันมาสนใจใช้เจล...
ขอบเขตโครงงาน
• ด้ านอาจาร์ ยผู้จัดทา
• สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้
• สามรถนาไปเป็ นสื่อการสอนได้
•
•
•
•

ด้ านนักเรียนผู้ใ...
วิธีการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงาน
1.ประชุมและกาหนดหัวเรื่ องของโครงงานที่จะทา
2.วิเคราะห์ขอมูลและแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกแต่...
วิธีการสื บค้ นข้ อมูล
การสื บค้ นข้ อมูล
หมายถึง การนาความรู ้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาความรู ้
ได้...
6.การนาภาพมาใช้งาน ให้คลิกเมาส์ดานขวาที่ภาพ Save
้
Picture as
7.กาหนดตาแหน่งที่จะบันทึกที่ช่อง Save in
8.กาหนดชื่อที่ช่อง ...
ประโยชน์ ที่จะได้ รับจากงานประดิษฐ์
-

ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เป็ นการนาความรู ้จากศาสต...
บทที่ 2
หลักการและทฤษฎี
การได้กลิ่นเปิ ดโอกาสให้ร่างกายรู ้จาโมเลกุลสารเคมีในอากาศที่ถก
ู
่
สูดเข้าไป อวัยวะดมกลิ่นที่อยูในด้านทั้...
เซลล์รับกลิ่นยืนออกมาจากเยือบุผวเพื่อเป็ นฐานสาหรับขน
่
่ ิ
่
เซลล์ (cilla) ที่มีเมือกอยูรอบๆ กลิ่นทาปฏิกิริยากับขนเซลล์เห...
ระดับกระตุนขีดเริ่ มเปลี่ยน สาหรับกลิ่น ก็คือระดับการรับรู ้ที่ต่า
้
ที่สุดเพียงพอที่จะทาให้เกิดการตอบสนองจากตัวรับกลิ่นใน...
บทที่ 3
วิธีดาเนินงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แนวทางการดาเนินงาน
หาข้อมูลเกี่ยวกับกลิ่นหอมที่สามารถเข้ากับกลิ่นแอลกอฮอล์ได้ดี
จัด...
วิธีทา
• อุปกรณ์ ถัง หม้อสแตนเลส หรื อพลาสติก ขนาดบรรจุ 1.5 ลิตร ไม้พาย
ถ้วยตวงขนาดบรรจุ 1 ลิตร (1,000 มล.) สารเคมี เอธิลแ...
• ข้อแนะนา วิธีทาเจลล้างมือ
ในขั้นตอนที่ 13 และ 14 นั้น จาเป็ นที่คุณๆ จะต้องทิ้งไว้หลายชัวโมง
่
เพื่อให้ เจลล้างมือ เซ็ทต...
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
•
•
•
•

1. สามารถใช้ป้องกันเชื้อโรคได้
2. สามรถต่อยอดความคิดพัตนาให้เป็ นรายได้
3. มีความรู ้ความเข...
แหล่ งอ้ างอิง (เอกสาร หรื อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การ
ทาโครงงาน)
http://blog.eduzones.com/n2ship/28241

th.wikipedia...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงาน เจลล้างมือกลิ่นผลไม้1

84,164 views

Published on

 • Be the first to comment

โครงงาน เจลล้างมือกลิ่นผลไม้1

 1. 1. โครงงาน เจลล้ างมือกลินผลไม้ ่
 2. • • • • ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : เจลล้างมือกลินผลไม้ ่ ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Jell Fruity ประเภทโครงงาน : การประยุกต์ใช้งาน ชื่อผู้ทาโครงงาน : 1. นายธีรศักดิ์ เถิงฝั้น 2. นายฉัตรมงคล สมรู ป • ชื่อที่ปรึกษา : ครู เขื่อนทอง มูลวรรณ์ • ระยะเวลาดาเนินงาน : ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556
 3. บทที่ 1
 4. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ปัจจุบนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่ องเชื้อโรคได้เลย เราต้อง ั เดินทางไปมาในสังคมส่ วนรวมเป็ นประจา ทาให้โอกาสการติดเชื้อโรค หรื อ ล้มป่ วยจึงมีมากขึ้น ด้วยเหตุน้ นจึงมีมาตรการป้ องกันเชื้อโรคหลายๆ ั ด้าน หนึ่งในนั้นคือ เจลล้างมือ เจลล้างมือนั้นมีประโยชน์อย่างมาก แต่บาง คนก็ไม่ชอบใช้เจลเพียงเพราะกลิ่นแอลกอฮอล์ ทางคณะผูจดทาได้เล็งเห็น ้ั ปัญหานี้จึงได้จดทาเจลล้างมือกลิ่นผลไม้ข้ ึนมา ั
 5. วัตถุประสงค์ 1. สร้างความหลากหลายของเจลล้างมือเพื่อให้ผใช้เลือกใช้ได้ตรง ู้ กับความต้องการของตน • 2. ให้ผคนหันมาสนใจใช้เจลล้างมือเพื่อป้ องกันเชื้อโรค ู้ •
 6. ขอบเขตโครงงาน • ด้ านอาจาร์ ยผู้จัดทา • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ • สามรถนาไปเป็ นสื่อการสอนได้ • • • • ด้ านนักเรียนผู้ใช้ งาน สามารถนาเจลล้ างมือนี ้ไปใช้ ได้ สามารถต่อยอดความคิดทาเป็ นรายได้ เสริมได้ ทาให้ เกิดไอเดียใหม่ๆขึ ้น
 7. วิธีการดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1.ประชุมและกาหนดหัวเรื่ องของโครงงานที่จะทา 2.วิเคราะห์ขอมูลและแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกแต่ละคน ้ 3.จัดหาอุปกรณ์ และส่ วนผสมที่จะทา 4.ลงมือปฏิบติ ั 5.ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 6.ศึกษาและแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น 7.คานวนค่าใช้จ่ายทั้งหมด และ แสวงหาผลกาไร 8.นาเสนอโครงงาน
 8. วิธีการสื บค้ นข้ อมูล การสื บค้ นข้ อมูล หมายถึง การนาความรู ้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาความรู ้ ได้แก่ การสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยการใช้งานอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการศึกษา 1.วิธีการสื บค้นข้อมูลภาพ การค้นหาไฟล์ภาพมีข้ นตอนดังนี้ ั 1.เปิ ดเว็บ www.google.co.th 2.คลิกตัวเลือก รู ปภาพ 3.พิมพ์กลุ่มชื่อภาพที่ตองการจะค้นหา เช่น เสื อ ้ 4.คลิกปุ่ ม ค้นหา 5.ภาพทีคนหาพบ ้
 9. 6.การนาภาพมาใช้งาน ให้คลิกเมาส์ดานขวาที่ภาพ Save ้ Picture as 7.กาหนดตาแหน่งที่จะบันทึกที่ช่อง Save in 8.กาหนดชื่อที่ช่อง File Name 9.คลิกปุ่ ม Save
 10. ประโยชน์ ที่จะได้ รับจากงานประดิษฐ์ - ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็ นการนาความรู ้จากศาสตร์แขนงต่างๆมาประยุกต์ใช้ สามารถนาความรู ้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ เป็ นการนาวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ได้รู้จกการทางานเป็ นกลุ่ม ั
 11. บทที่ 2
 12. หลักการและทฤษฎี การได้กลิ่นเปิ ดโอกาสให้ร่างกายรู ้จาโมเลกุลสารเคมีในอากาศที่ถก ู ่ สูดเข้าไป อวัยวะดมกลิ่นที่อยูในด้านทั้งสองข้างของผนังกั้นโพรง จมูก ประกอบด้วยเยือบุผวรับกลิ่น (olfactory epithelium) ่ ิ และ เนื้อเยือยึดต่อใต้เยือบุผว (lamina propria) เยือบุผวรับกลิ่นมี ่ ่ ิ ่ ิ เซลล์รับกลิ่น (olfactory receptor cell) บุผวด้านล่างของแผ่น ิ กระดูกพรุ น (Cribriform plate), ผิวด้านบนของแผ่นกระดูกตั้งฉากอัน เป็ นส่ วนของกระดูกเพดานปาก(Perpendicular plate of palatine bone), ผิวด้านบนของกระดูกก้นหอยของจมูก (nasal concha) มี สารเคมีประมาณ 2% จากทั้งหมดที่สูดเข้าไปเท่านั้นที่ไปถึงอวัยวะดมกลิ่น เป็ นเพียงแต่ตวอย่างเล็กน้อยของอากาศที่สูดเข้าไป ั
 13. เซลล์รับกลิ่นยืนออกมาจากเยือบุผวเพื่อเป็ นฐานสาหรับขน ่ ่ ิ ่ เซลล์ (cilla) ที่มีเมือกอยูรอบๆ กลิ่นทาปฏิกิริยากับขนเซลล์เหล่านี้ กลิ่น โดยปกติเป็ นโมเลกุลประกอบอินทรี ยเ์ ล็กๆ ระดับการละลายได้ในน้ าและ ลิพิดของกลิ่นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความแรงของกลิ่น การที่กลิ่นเข้า ั ไปยึดกับหน่วยรับความรู ้สึกคู่กบโปรตีนจี (G protein-coupled receptor) ปลุกฤทธิ์ของ adenylate cyclase ซึ่งแปรอะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต(ATP) ให้เป็ น Cyclic adenosine monophosphate ซึ่งสนับสนุนให้เปิ ดประตูโซเดียม (sodium channel) ทาให้เกิดศักย์ตวรับความรู ้สึกเฉพาะพื้นที่ ั
 14. ระดับกระตุนขีดเริ่ มเปลี่ยน สาหรับกลิ่น ก็คือระดับการรับรู ้ที่ต่า ้ ที่สุดเพียงพอที่จะทาให้เกิดการตอบสนองจากตัวรับกลิ่นในจมูก ตัวอย่างก็ คือน้ าหอมหยดหนึ่งในบ้านมี 6 ห้อง ค่านี้ไม่เหมือนกันในสารมีกลิ่นต่างๆ
 15. บทที่ 3
 16. วิธีดาเนินงาน • • • • • • • • • • • • แนวทางการดาเนินงาน หาข้อมูลเกี่ยวกับกลิ่นหอมที่สามารถเข้ากับกลิ่นแอลกอฮอล์ได้ดี จัดทาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เอทิลแอลกอฮอล์ กลีเซอรี น งบประมาณ 100 บาท
 17. วิธีทา • อุปกรณ์ ถัง หม้อสแตนเลส หรื อพลาสติก ขนาดบรรจุ 1.5 ลิตร ไม้พาย ถ้วยตวงขนาดบรรจุ 1 ลิตร (1,000 มล.) สารเคมี เอธิลแอลกอฮอล์ ปริ มาณ 740 มล. กลีเซอรี น 10 มล. น้ า 245 มล. น้ าหอม 5 มล. • วิธีการผสม เตรียมสารละลายนาหอม ้ • 1. ตวงเอธิลแอลกอฮอล์ ปริ มาณ 40 มล. โดยใช้ถวยตวงที่เตรี ยมไว้ ้ • 2. เติมน้ าหอม ปริ มาณ 5 มล. ลงไป • 3. เติมกลีเซอรี น ปริ มาณ 10 มล. ลงไป • 4. กวนด้วยพายจนสารผสมเข้ากันดี ได้สารละลายใส
 18. • ข้อแนะนา วิธีทาเจลล้างมือ ในขั้นตอนที่ 13 และ 14 นั้น จาเป็ นที่คุณๆ จะต้องทิ้งไว้หลายชัวโมง ่ เพื่อให้ เจลล้างมือ เซ็ทตัว คุณๆ สามารถเติมสี ของ เจลล้างมือ ได้ตามชอบ ่ ใจ งานนี้เด็กๆ ถ้าจะทาควรอยูในความดูแลของผูใหญ่ ้
 19. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ • • • • 1. สามารถใช้ป้องกันเชื้อโรคได้ 2. สามรถต่อยอดความคิดพัตนาให้เป็ นรายได้ 3. มีความรู ้ความเข้าใจในการทาเจลล้างมือใช้เอง สถานทีดาเนินการ ่ โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย • • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทเี่ กียวข้ อง ่ • วิทยาศาสตร์
 20. แหล่ งอ้ างอิง (เอกสาร หรื อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การ ทาโครงงาน) http://blog.eduzones.com/n2ship/28241 th.wikipedia.org/wiki/เส้ นประสาทรั บกลิ่น‎
https://progressive.ua

раскрутка сайта одесса

подробнее www.fashioncarpet.com.ua

×