Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
มาลาบูชาครู   กลินหญ้ าแพรกดอกมะเขือเจือกลินธูป     ่            ่      ก่ อเป็ นรู ปวันพิธีมีความ...
เพียงศิษย์เกิดปั ญญา - เพื่อวันหน้าไม่หมองม่น เหนื่อยนักหรื อขัดสน - เผ้าทนไม่ท้อถ้อยอยากเห็นเจ้าได้ดี - มีศกดิ์ศรี ไม่ต่า...
เผ้าอบรมบ่มศิษย์ดวยจิตใจ เพื่อช่วยให้เยาวชนเป็ นคนดี              ้      คุณครู จ๋าโปรดทราบไว้สักนิด ว่...
มองมาข้างหน้าซิ บุคคลเหล่านี้ใคร ครู ของเราใช่ไหม ท่านยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อมีงานนี้ หลายคนคิดว่าพระอาจารย์คงจะเหนื่อย แต่คน...
่่- คุณครู มีอุดมการณ์อยูวา เธอจะเป็ นลูกใครไม่สาคัญ                       ้ ั- ต้นกล้าน้อยๆ สักวัน...
บางครั้งคุณครู คิดว่าจะไม่อยากบ่นบางครั้งครู คิดว่าจะไม่อยากสนบางครั้งครู คิดว่าจะเลิกอดทน         ็ ับางครั้งครู...
ขอให้ศิษย์เป็ นเด็กดีมีธรรมะ    ขอให้ศิษย์สละกรรมที่ทาไว้    ขอให้เป็ นคนดีมีน้ าใจ    อย่าทาตามสิ่ งยัวยวนชวนผิด...
แม้ลมปราณสิ้นไปไม่ลืมเลยครู ถูกด่าว่าเป็ นเช่นเรื อจ้างแล่นระหว่างสองฟากไม่ไปไหนให้นกเรี ยนนักศึกษาก้าวหน้า   ัให้เป็ น...
ช่วยบอกชี้แนวทางสว่างใจ          เมื่อจาพรากจากไกลอาลัยรัก          ด้วยความพักมิ่งไมตรี จะหนีห่าง   ...
แต่สิ่งที่ครู ฝากจากดวงจิตเมื่อเห็นเธอจากดไปไร้ความดีบทสุดท้ายครู ขอฝากจากดวงจิตขอให้ศิษย์ของคุณครู ทุกผูน้ ี ้จากครู ไปใ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

มาลาบูชาครู

15,814 views

Published on

รวมคำกลอน มาลาบูชาครู

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

มาลาบูชาครู

 1. 1. มาลาบูชาครู กลินหญ้ าแพรกดอกมะเขือเจือกลินธูป ่ ่ ก่ อเป็ นรู ปวันพิธีมีความหมาย เพือระลึกนึกถึงครูผู้พลีกาย ่ สองมือหมายปั้นศิษย์ ตนเป็ นคนดี ปาเจราเปล่ งมาด้ วยเคารพ จริยาน้ อมนบทบถวาย โหนตุแด่ คุณครู มรู้ คลาย ิ คุณุตตราไหว้ นุสาสั กการะคุณ ่ รู้อยูแก่ใจสุ ดซึ้ งพวกเธอดื้อ ครู ขอซื้ อด้วยศีลธรรมจะได้ไหม ซื้อเพราะรัก เพราะหวง ดังดวงใจ อยากให้รู้ครู เมื่อย เหนื่อยเพราะเธอ เธอเป็ นใครไม่สาคัญ สาหรับครู น้ นเธอคือลูก ั จะรักและพันธ์ผกู สอนลูกให้เป็ นคนดี บางครั้งครู รู้สึกเหนื่อยและเมื่อยล้า บางครั้งอยากบอกว่าหมดกาลังใจ ั ั บางครั้งท้อแท้กบศิษย์ที่ไม่เอาไหน บางครั้งอยากจะร้องไห้กบศิษย์ที่ซุกซน บางครั้งคิดว่าจะไม่บ่น - คิดว่าจะไม่สน ็ ไม่อยากอดทน - แต่กสับสนกับตัวเอง แต่เกรงว่าวันหน้าศิษย์ไม่รู้ – ทั้งผูคนอาจลบหลู่และข่มเหง ้ จึงพยายามพร่ าสอนศิษย์ดวยตนเอง - เพื่อรี บเร่ งให้ศิษย์ได้เป็ นคนดี ้ศิษย์รักคือความหวัง - ดุจพลังอันโดดเด่น พร่ าสอนทุกเช้าเย็น - ถึงลาเค็ญก็สู้ทน
 2. เพียงศิษย์เกิดปั ญญา - เพื่อวันหน้าไม่หมองม่น เหนื่อยนักหรื อขัดสน - เผ้าทนไม่ท้อถ้อยอยากเห็นเจ้าได้ดี - มีศกดิ์ศรี ไม่ต่าต้อย ชีวิตครู ไม่เลิศลอย - หวังศิษย์นอย ั ้ก้าวหน้าไป ครู คือ แสงทองชีวิต ครู คือ ดวงจิตอันสู งค่า ครู คือ ผูที่ให้วิชา ้ ครู คือ ผูที่พาเราก้าวไกล ้ ครู คือ ยานวิเศษลาไม่นอย ้ ครู คือ ผูที่คอยเอาใจใส่ ้ ครู คือ หลักนาประจาใจ ครู คือ หลักชัยของชีวิต ่ ใครคือครู ครู คือใครในวันนี้ ใช่อยูที่ปริ ญญามหาศาล ่ ใช่อยูที่เรี ยกว่าครู อาจารย์ ่ ใช่อยูนานสอนนานในโรงเรี ยน ครู คือ ผูช้ ีนาทางความคิด ้ ให้รู้ถูกรู ้ผดคิดอ่านเขียน ิ ให้รู้ทุกข์รู้อยากรู ้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงรู ้สู้สร้างงาน ครู คือ ผูยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุ ดกว่าสัตว์เดรัจฉาน ้ ปลูกสานึกสั่งสมอุดมการณ์ สร้างดวงมาลย์เพื่อมวลชนใช่ตนเอง ครู จึงเป็ นนักสร้างผูยงใหญ่ สร้างคนจริ งสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง ้ ิ่ สร้างคนให้เป็ นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้บูชาครู สู งเยียมเทียมฟ้ าอย่าดู ่ ถูกครู ซ่ ึ งปลูกวิชามาแต่หลัง ่ ศิษย์ไร้ครู อยูได้ไม่จีรัง อย่าโอหังบังอาจประมาทครู หน้าที่ครู ใช่เพียงมาสอน แต่อาทรห่วงศิษย์เป็ นนิสัย
 3. เผ้าอบรมบ่มศิษย์ดวยจิตใจ เพื่อช่วยให้เยาวชนเป็ นคนดี ้ คุณครู จ๋าโปรดทราบไว้สักนิด ว่าดวงจิตของศิษย์คนึงหา เคารพรักเชิดชูและบูชา เช่นมารดาบิดของศิษย์เอง แม้บางครั้งคุณครู จะหงุดหงิด สั่งสอนศิษย์ดวยจิตคล้ายข่มเหง ้ ศิษย์ท้ งกลัวทั้งเศร้าทั้งยาเกรง ศิษย์ผดเองทาครู ให้ไม่สบายใจ ั ิ ขอคุณครู ผมีคุณการุ ณย์ศิษย์ โปรดจงช่วยอโหสิ กรรมศิษย์ทาไว้ ู้ ปลดเปลื้องบาปออกไปจากายใจ โปรดอภัยพลั้งแต่หลังมา นับแต่น้ ีศิษย์ฝึกตนเริ่ มต้นใหม่ สารวยกายวาจาใจให้แน่หนา ไม่ให้ผดคุณครู ผเู ้ มตตา ขอสัญญา “พุทธบุตร” หยุดต่าทราม ิ ่ สักวันหนึ่งเธอจะรู ้วาครู รัก สักวันหนึ่งจักประจักษ์เป็ นสักขี ่ สักวันหนึ่งเธอจะรู ้วาครู ดี สักวันหนึ่งคงได้ดีเพราะเชื่อครู ่เราได้มีโอกาสได้กราบครู ตั้งใจนะลูก ทุกคนในโลกนี้ไม่วาจะเป็ นใครทุกคนก็ตองมีครู เป็ นผูสั่งสอน เราอ่านออกเขียนได้ครู ท้ งนั้น ผูอยูเ่ บื้องหลัง ้ ้ ั ้ความสาเร็ จของคนทั้งชาติ ่จึงมันใจได้วาการกราบครู น้ ีเป็ นสิ่ งที่ดีแท้ ่
 4. มองมาข้างหน้าซิ บุคคลเหล่านี้ใคร ครู ของเราใช่ไหม ท่านยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อมีงานนี้ หลายคนคิดว่าพระอาจารย์คงจะเหนื่อย แต่คนที่เหนื่อยมากกว่าพระอาจารย์หลายเท่าคือ ครูอาจารย์ พระอาจารย์เหนื่อยแค่ไม่กี่วน แต่ท่านต้องเหนื่อยกับพวกเราเป็ นแรมปี ัใกล้จะสิ้ นสุ ดการอบรมแล้วลูกมองท่านซิ ท่านมีความสุ ขหรื อความทุกข์ที่เห็นลูกศิษย์ของท่านตั้งใจท่านไม่ใช่พ่อใช่แม่ของพวกเราท่านไม่ใช่ญาติพี่นอง แต่ท่านก็เป็ นห่วงพวกเรา ้ ็ห่วงใยตลอดเวลา เธอจะเป็ นคนดีคนเลว คนโง่หรื อคนฉลาด ครู กรักเหมือนกัน ่หมด อยากให้เธอไปดีมีความเจริ ญในชีวิต แม้ครู ไม่อยูแล้วก็ตามหลายคนมองครู เป็ นแค่เรื องจ้าง พอถึงฝั่งแล้วก็ถีบหัวเรื อส่ ง ทั้ง ๆ ที่พวกเธอแสนดื้อแสนซนแค่ไหน ็ครู กอดทนสอนตลอดมา ไม่ทอดทิ้ง บางครั้งเธอมองเห็นท่านเป็ นศัตรู เมื่อท่านตีเธอหรื อลงโทษเธอ เธอโกรธ เธอด่าเขาในใจ บางครั้งเธอเถียงเขา พระอาจารย์อยากจะบอกว่า ไม่มีครู คนใด- ชีวิตของคุณครู เหนื่อยล้าท้อแท้ ขอให้ลกศิษย์ท้งหลายมองดูหน้าของคุณครู ของเธอไว้ ู ั- มองดูแววตาของคุณครู ดูสิ- ครู คนแรกจับมือเขียน ก ไก่ ข ไข่- ชีวิตของคุณครู เหมือนเรื อจ้าง
 5. ่่- คุณครู มีอุดมการณ์อยูวา เธอจะเป็ นลูกใครไม่สาคัญ ้ ั- ต้นกล้าน้อยๆ สักวันคงจะโตขึ้นยืนหยัดต่อสูกบโลกภายนอกได้ ่ สักวันหนึ่งคงจะรู้วาครู รัก สักวันหนึ่งคงประจักเป็ นสักขี ่ สักวันหนึ่งคงจะรู้วาครู ดี สักวันหนึ่งคงได้ดีเพราะคุณครู กลิ่นหญ้าแพรกดอกมะเขือเจือกลิ่นธูป ก่อเป็ นรู ปวันพิธีมีความหมาย เพื่อราลึกนึกถึงครู ผพลีกาย ู้ สองมือหมายปั้นศิษย์ตนเป็ นคนดี ปาเจรา เปล่งมาด้วยเคารพ จริ ยา น้อมนบทบถวาย โหนติ แด่คุณครู มิรู้คลาย คุณฺตรา ร่ ายนุสาสการคุณ ขอปวงศิษย์ร่วมใจให้เป็ นหนึ่ง กระทาซึ่งสิ่ งที่ดีดีที่เกื้อหนุน สารวมสารวมกายให้เป็ นบุญ ทดแทนคุณแด่ปวงครู ผปราณี ู้ ครู สอนพูดสอนทานาให้คิด ให้ชีวิตมีเสน่ห์ดงเลขา ั สอนให้ศิษย์ได้รู้ดีมีปัญญา ทุกวิชามีคุณครู เป็ นผูนา้ อาจริ ยา ทักขิณา ทิสา “ครู อาจารย์เหมือนทิศเบื้องขวา” บางครั้งรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและเมื่อยล้า บางครั้งครู อยากจะบอกว่าหมดกาลังใจสอน ็ ้ ั บางครั้งครู กทอแท้กบศิษย์ที่ไม่เอาไหน ั บางครั้งครู อยากจะร้องให้กบศิษย์ท่ีซุกซน
 6. บางครั้งคุณครู คิดว่าจะไม่อยากบ่นบางครั้งครู คิดว่าจะไม่อยากสนบางครั้งครู คิดว่าจะเลิกอดทน ็ ับางครั้งครู กสบสนต่อตนเอง แต่เกรงว่าวันหน้าศิษย์จะไม่รู้หนังสื อ ทั้งผูคนอาจลบหลูและข่มเหง ้ ่ จึงพยายามพร่ าสอนด้วยตนเอง เพื่อรี บเร่ งให้ศิษย์ได้กระทาดีอนาคตเด็กไทยฝากใครหนอครู ดีพอสอนได้ไม่อดสูเอาธูปเทียนดอกไม้ใส่พานดูกราบเท้าครู ผมีจิตคิดเมตตา ู้ สองมือเกรงแข็งขันปันลูกศิษย์ รู้จกคิดและรู้จกแก้ปัญหา ั ั คิดสิ่ งที่ดีทาสิ่ งที่ถูกปลูกปัญญา เพื่อช่วยพาชาติเราก้าวหน้าเดินอันคุณครู ผสอนประสาทวิทย์ ู้บรรดาศิษย์ทวไปไม่เลือกหน้า ั่จาก ก.ไก่ ข.ไข่ เป็ นต้นมาจนเพิ่มพูนปัญญาปรี ชาเชาว์ วิชาโลกวิชาธมครู พร่ าสอน ทุกบทตอนสารพันกันโง่เขลา ศิษย์ฉลาดปราชญ์เปรี ยบกระจกเงาขอเพียงเห็นศิษย์ดีมีคุณค่าครู หลับตาลงได้หายสงสัยเพราะคนดีอยูที่ไหนได้รู้ใจ่ไม่ทาให้เศร้าหมองครองคนดี
 7. ขอให้ศิษย์เป็ นเด็กดีมีธรรมะ ขอให้ศิษย์สละกรรมที่ทาไว้ ขอให้เป็ นคนดีมีน้ าใจ อย่าทาตามสิ่ งยัวยวนชวนผิดไป ่เธอจงทาตัวดีมีคุณค่าสร้างปัญญาเรี ยนรู้คู่คาสอนจงจดจาใส่ใจครู ให้พรเป็ นคาสอนวอนบอกออกจากจิต เพียงก้าวเท้าห่างก็คิดถึง เสมือนหนึ่งสายใยรั้งใจฉัน ขณะที่เร่ าต่างคนจะห่างกัน หัวใจครู อนอ่อนเริ่ มคลอนแคลน ัเหนื่อยทั้งกายเพลียทั้งใจให้ความรู้พระคุณครู ผสงระวังสอน ู้ ั่หลายบทเรี ยนคุณครู ฝึกนึกทุกตอนศิษย์อาวรณ์หมื่นราลึกสานึกคุณ ศิษย์ขอกราบลงที่ตกพร้อมรักมัน ั ่ จะขยันการศึกษาและสังคม คุณธรม ความรู้ สุดชื่นชม เร่ งระดมความก้าวหน้ามุ่งฝ่ าฟันเพราะคุณครู เหมือนพ่อแม่คนที่สองเราจึงต้องกราบไหว้ให้เหนือเศียรใจของครู สุกปลังดังแสงเทียน ่ส่องนักเรี ยนให้สว่างทางวิญญาณ สมควรยิงที่พวกเราเฝ้ าก้มกราบ ่ รักซึมซาบในกรุ ณามหาศาล เราจะรักคุณครู คู่จกรวาล ั
 8. แม้ลมปราณสิ้นไปไม่ลืมเลยครู ถูกด่าว่าเป็ นเช่นเรื อจ้างแล่นระหว่างสองฟากไม่ไปไหนให้นกเรี ยนนักศึกษาก้าวหน้า ัให้เป็ นใหญ่เป็ นโตมโหฬาร นี่แหละงานของครู รู้ไว้เถิด ประโยชน์เกิดแก่ประเทศยิงไพศาล่ ศิษย์ได้ดีครู มีใจชื่นสราญ กล้วยไม้บานออกดอกสมเจตนามุ่งอบรมบ่มนิสยให้ศิษย์ดี ัความเหนื่อยยากหากมีกไม่วา ็ ่เจริ ญรอยตามบาทพระศาสดาจะเรี ยกว่าเรื อจ้างได้อย่างไร ครู เหน็ดเหนื่อยแสนเมื่อยล้า อุรารวดร้าวแค่ไหน เหน็ดเหนื่อยแสนลาบากทนต่อไป เพื่อให้ศิษย์เป็ นคนดีมีน้ าใจกายวาจาอันใดได้พลั้งผิดพร้อมดวงจิตรคิดชัวต่อครู น้ น ่ ัขออภัยหากจิตคิดพลั้งพลันขอครู ฉนจงเป็ นสุขทุกวันคืน ัลาแล้วลาทีใช่ลาจาก จาต้องพรากจากไปไกลแล้วหนา ่จาต้องพรากจากไปไกลลับตา ไม่รู้วาเมื่อไหร่ ได้พบกัน ให้ลูกศิษย์นึกถึงคาครู พร่ าสอน ครั้นเข้าเรี ยนไม่เพียรหนี มีคุณครู ช่วยชี้แนะที่ใจดี
 9. ช่วยบอกชี้แนวทางสว่างใจ เมื่อจาพรากจากไกลอาลัยรัก ด้วยความพักมิ่งไมตรี จะหนีห่าง นับแต่น้ ีตองจากไกลในทิศทาง ้ แต่ใจครู ไม่ขอห่างสร้างสัมพันธ์คุณครู จ๋าโปรดทราบไว้สกนิด ัว่าดวงจิตของศิษย์คนึงหาเคารพรักเชิดชูและบูชาเช่นมารดาบิดาของศิษย์เอง แม้บางครั้งคุณครู จะหงุดหงิด สังสอนศิษย์ดวยจิตใจคล้ายข่มเหง ่ ้ ศิษย์ท้งกลัวทั้งเศร้าทั้งยาเกรง ั ศิษย์ผดเองทาให้ครู ไม่สบายใจ ิขอคุณครู ผมีคุณการุ ณย์ดวย ู้ ้โปรดจงช่วยอโหสิ กรรมศิษย์ทาไว้ปลดเปลื้องบาปออกไปจากกายและใจโปรดอภัยความผิดพลั้งแต่หลังมา นับแต่น้ ีศิษย์ฝึกตนเริ่ มต้นใหม่ สารวมกายวาจาใจให้แน่นหนา ไม่ให้ผดต่อคุณครู ผเู้ มตตา ิ ขอสัญญาเป็ นเด็กดีแด่คุณครู ฝากบทกลอนจากใจมอบให้ศิษย์ เก็บไปคิดอีกสักครั้งยังไม่สาย ครู ทุกคนยอมเหนื่อยยากลาบากกาย ขอเพียงหมายให้ศิษย์ได้เป็ นคนดี เธอจากไปได้ดีมีความสุข พ้นจากทุกข์ครู ดีใจให้เสมอ
 10. แต่สิ่งที่ครู ฝากจากดวงจิตเมื่อเห็นเธอจากดไปไร้ความดีบทสุดท้ายครู ขอฝากจากดวงจิตขอให้ศิษย์ของคุณครู ทุกผูน้ ี ้จากครู ไปให้ทุกคนเป็ นคนดีเพียงแค่น้ ีจากใจครู สู่กานัลการจากกันนั้นพลันจิตหวันไหว ่ชลนัยน์หลังลงจากใบหน้า ่แม้จะต้องไปเสี ยดายอาลัยลาครู หวังว่าศิษย์จากไปคงได้ดี
velotime.com.ua/category/velosipedy-giant/

https://yarema.ua

adulttorrent.org

×