Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Албан даалгаварын мөрөөр
зохион байгуулсан шалгалт
Холбоо барих:
Narantsengel.blogspot.com
Fb.com/naelism
Ask.fm/naelism
Наряд олгох, шийдвэр өгөх буюу ашиглалтын явцад хийгдэх ажл
ын жагсаалтад хамаарагдсан ажлын даалгавар өгөх
1.Цахилгаан ба...
3
Ажлын хариуцлагатай удирдагч
2. Ажлын аюулгүй байдал. (аюулгүй ажиллагаа) хариуцах хүмүүс:
Наряд олгогч, шийдвэр өгөгч, ...
4
Наряд олгогч нь тухайн ажлыг гүйцэтгэх шаардлага, аж
лыг аюулгүй гүйцэтгэх бололцоог тодорхойлно. Мөн эт
гээд нь наряд (...
5
Үйлдвэр байгууллагын болон түүний нэгжийн захиргааны тех
никийн 1000 В-оос дээш хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид
Yгруппт...
6
Аваари устгах, түүний уршигийг арилгах зайлшгүй шаардлага
тай тохиолдолд наряд, шийдвэр өгөх эрх бүхий ажилтан байхг
үй ...
7
Ажлын удирдагч нь нарядад заасан аюулгүй байдлыг хангах б
үх арга хэмжээний биелэлт, тэдгээрийн бүрэн хангалттай болс
он...
8
Зарим үе шатны ажлыг ажлын удирдагчийн тасралтгүй х
яналтан дор зайлшгүй гүйцэтгэх шаардлагатай тохиолдо
лд наряд олгогч...
9
Хариуцлагатай удирдагчийг 1000 В-оос дээш хүчдэлийн цахи
лгаан байгууламжид ажил гүйцэтгэхэд томилох ба 1000 В-оос
доош ...
10
Хариуцлагатай удирдагч нь нарядад тусгагдсан аюулгүй ажил
лагааны арга хэмжээнүүдийн биелэлт тэдгээр нь хангалттайг,
өө...
11
Зарим ажил (түүний явцад) хариуцлагатай удирдагчийн хяналт
тай түүний удирдлагаар гүйцэтгэгдэх шаардлагатай тохиолдол
д...
12
Хариуцлагатай удирдагчийг дор дурдсан ажлуудыг гүйцэтгэхэд томилно. Үүнд:
Механизм, ачаа өргөх кранаар ажил гүйцэтгэхэд...
13
Ажлын байр бэлтгэх ба ажилд оруулах зөвшөөрөл өг
өгч хүн ажлыг гүйцэтгэхийн тулд тоног төхөөрөмжид
хийх таслалт, газард...
14
Ажлын байр бэлтгэх ба ажилд оруулах зөвшөөрөл ө
гөгч хүн ажлын байр бэлтгэх жижүүр буюу шуурхай
үйлчилгээ-засварын хүмү...
15
Жижүүрийн IY групптэй өөрийн албан тушаалын за
аврын дагуу ажлын байр бэлтгэх ба ажилд оруулах з
өвшөөрөл өгөгч, эсвэл ...
16
Ажлын байр бэлтгэх ба ажилд оруулагч хүн нарядад
заасан, мөн түүнчлэн ажлын нөхцөлөөр шаардлагата
й (цоожлох, плакат өл...
17
Тухайн цахилгаан байгууламжид шуурхай сэ
лгэн залгалт хийх зөвшөөрөлтэй жижүүр бу
юу шуурхай үйлчилгээ-засварын хүн ажл...
18
Ажилд оруулагч нь аюулгүй байдлыг хангахаар аваг
дсан арга хэмжээ үнэн зөв ба хангалттай, мөн тэдгэ
эр нь нарядад зааса...
19
АШ-д ажилд оруулахаас бусад тохиолдолд энэ дүрмийн
2.1.12-р дугаар зүйлд заасан нөхцөлүүдийг мөрдлөг болгож ж
ижүүр бую...
20
Ажил гүйцэтгэгч нь дор дурьдсан асуудлыг хариуцна.
а. Бэлтгэгдсэн ажлын байр нь нарядын заалттай тохирч байх
ыг;
б. Шаа...
21
Зарим ажил (түүний явцад) хариуцлагатай удирдагчийн хяналт
тай түүний удирдлагаар гүйцэтгэгдэх шаардлагатай тохиолдол
д...
22
Хянагчийг цахилгаан байгууламжид бие даан ажиллах эрхгүй хүмүүсэ
эс бүрдсэн бригадын ажиллагаанд хяналт тавихаар томилн...
23
Бригадын гишүүдийн ажлын технологитой холбоотой аюулгүй
байдлыг хариуцагч нь тухайн бригадын бүрэлдэхүүнд орж, аж
лын б...
24
Хянагчаар III групптэй хүн томилог
дож болно.
23. Хянагчаар хэддүгээр групптэй хүний
г томилох вэ?
Албан даалгаварын мө...
25
Бригадын гишүүн бүр энэхүү дүрэм, ажилд ороход
ба ажлын явцад авсан зааварчилгааны заалтууд, мөн
түүнчлэн үйлдвэрийн хө...
26
Үйлдвэр байгууллагын удирдлагын бичгэн шйдвэрээр (заалтаар) өөр
ийн ажилтан, ажилчдад наряд олгох, шийдвэр өгөх хүмүүс ...
27
Шуурхай ажиллагааны хүмүүсээс ажилд оруулаг
ч байвал бригадын гишүүний үүргийг гүйцэтгэж
болно.
26. Шуурхай ажиллагааны...
28
Ажлын удирдагчийг
Байнгын жижүүргүй ажлын байранд ажил
д оруулагчийг
27. Наряд олгогч хэний үүргийг хавсран хариуцаж
бо...
29
Ажил гүйцэтгэгчийг
28. Ажлын удирдагч хэний үүргийг хавс
ран хариуцаж болох вэ?
Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуул...
30
Байнгын жижүүргүй ажлын байранд ажилд
оруулагчийг
29. Шуурхай үйлчилгээ-засварын хүн ажлын уди
рдагч байвал хэний үүрги...
31
Энгийн тодорхой схемтэй цахилгаан байг
ууламжид ажилд оруулагчийг
30. Шуурхай үйлчилгээ-засварын хүн ажи
л гүйцэтгэгч б...
32
Зарим ажил (түүний явцад) хариуцлагатай удирдагчийн хяналт
тай түүний удирдлагаар гүйцэтгэгдэх шаардлагатай тохиолдол
д...
33
Бүх түвшингийн хүчдэлийн АШ-д ажлын байр бэлтгэхийн тулд таслах, з
алгах аппаратаар үйлдэл хийлгүй зөвхөн ажлын байранд...
34
Нарядыг 2 хувь бичнэ. Хэрэв телефоноор буюу радио
гаар дамжуулж байгаа бол гурван хувь бичнэ. Энэ то
хиолдолд наряд олг...
35
Ажил гүйцэтгэгч нь ажилд оруулагчаар давхар то
милогдсон тохиолдолд нарядыг дамжуулах аргаа
с хамаарахгүй 2 хувь бичих ...
36
Ажлын нэг удирдагчид олгох наряд
ын тоог наряд олгогч тодорхойлно.
35. Ажлын нэг удирдагчид олгох нарядын тоог
хэн тодо...
37
Ажилд оруулагч, ажил гүйцэтгэгч
ид (хянагчид) дараалан ажилд ору
улж гүйцэтгүүлэхээр хэд хэдэн нар
ядыг зэрэг олгож бол...
38
Нарядыг ажил эхлэх өдрөөс эхлэ
н хуанлийн 15 хоногоос илүүгүй
хугацаатай олгохыг зөвшөөрнө.
37. Нарядыг хэдэн хоногоос ...
39
Түүнийг сунгасан өдрөөс эхлэн х
уанлийн 15 хоногоос илүүгүй хуг
ацаагаар нэг удаа сунгаж болно.
38. Түүнийг сунгасан өд...
40
Ажлын завсарлагаар наряд
нь хүчинтэй байна.
39. Ажлын завсарлагаар наряд нь хүчинтэй юу?.
Албан даалгаварын мөрөөр зохи...
41
Нарядыг олгосон хүн нь эсв
эл тухайн цахилгаан байгуу
ламжийн наряд олгох эрхтэ
й өөр ажилтан сунгаж болно.
40. Нарядыг...
42
41. Нарядыг сунгах зөвшөөрлийг яаж өгөх вэ?
Нарядыг сунгах зөвшөөрлийг телефон, факс
аар, радиогоор эсвэл эсвэл ажил гү...
42. Бүрэн дууссан ажлын нарядыг хэд хоног хадгалах ёстой вэ?
Бүрэн дууссан, ажлын нарядыг
30 хоног хадгалах ёстой ба дараа...
43. Нарядаар ажил гүйцэтгэхэд осол зөрчил гарса
н бол тухайн нарядыг яах ёстой вэ?
Нарядаар ажил гүйцэтгэхэд осол зө
рчил ...
44. Нарядаар гүйцэтгэсэн ажлыг наряд ба шийдвэрээр гүйцэтгэсэн а
жлын яаж бүртгэх вэ?
Нарядаар гүйцэтгэсэн ажлыг наряд ба
...
45. 1000 В-оос дээш хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид гүйдэл дамжуулах хэ
сэг, тэдгээрийн дотор АШ, КШ-уудын оруулгуудын хү...
46. 1000 В хүртэл хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид гүйдэл дамжуулах бүх хэсгүүдийн бү
х талаас нь бүрэн тасалсан тохиолдол...
47. КРУ маягийн шкафаар тоноглогдсон ХБ-ын холболтууд тэдгээрээс тэжээгдэж байгаа ца
хилгаан хөдөлгүүрүүд дээр ажил гүйцэт...
48. Нэг систем шинтэй 3-110 кВ-ын ХБ-д секцийн тооноос хамаарахгүй нэг секцийг бүхэлд нь засварт гарг
ахад тухайн секцийн ...
49. Нэг цахилгаан байгууламжийн нэг буюу хэд хэдэн холболтод өөр өөр ажлын байранд нэг зэрэг, эсв
эл дараалуулан ажил гүйц...
50. Нарядаар гүйцэтгэх ажил бүрэн дуусахаас өмнө аль нэг холболт, түүний дотор цахи
лгаан хөдөлгүүрүүдийг ажилуулж туршиха...
51. Бригадын гишүүдийг нарядад бичигдсэн ажлын байрны хүрээнд хэдээс доошгүй групптэй нэг б
олон хэд хэдэн хүнийг ажил гүй...
52. Ажил гүйцэтгэгч нь өөрөө байхгүй ажлын байранд ажиллах хүмүүсийг ажилд
нь яаж оруулах вэ?
Ажил гүйцэтгэгч нь өөрөө бай...
53. Хэд хэдэн дэд станц буюу тэлгээрийн нэг дэд станцын хэд хэдэн холболтууд дээр
тус тусад нь дараалуулан гүйцэтгэх адилх...
ХБ-ын хашаанд байгаа АШ-ын хэсэгт АШ-ы
г ашиглагч шуурхай үйлчилгээний хүмүүсий
н олгосон нарядаар ажил гүйцэтгэнэ.
Албан ...
55. АШ-ын төгсгөлийн (эхний) тулгуур дээр ажил гүйцэтгэхэд ямар ажилтан ажил
гүйцэтгэх бригадтай тухайн тулгуурт цуг очиж ...
56. ИХБ-ын портал, ХХБ-ын барилга, КРУН-ын дээвэр дээр ажил г
үйцэтгэхэд шугамын бригадыг хэн нарядын дагуу ажилд оруулах ...
57. ХБ-д байрлалтай кабель шугамын төгсгөлийн муфт, үзүүрлэлт
эд хийгдэх ажлыг хэний олгосон нарядаар гүйцэтгэх вэ?
ХБ-д б...
58. ХБ-ын нутаг дэвсгэрт ба ХБ-ын кабелийн байгууламжид тавигдсан
КШ-д КШ-ын ашиглалт үйлчилгээг хариуцдаг хүмүүсийн олгос...
59. АШ тус бүрд, олон хэлхээт АШ ба түүний хэлхээ тус бүрд нь нэг наряд олгож б
олох уу?
АШ тус бүрд, олон хэлхээт АШ б
а ...
Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
60. Дор заасан тохиолдлуудад хэд хэдэн АШ (тэдгээрийн хэл...
61. Нарядад засварлагдаж байгаа АШ нь нөлө
өллийн хүчдэлтэй эсэх, тухайн АШ-тай огт
лолцсон байршилтай АШ-ын хүчдэлийг тас...
62. Засвар хийгдэж байгаа АШ-ын ойролц
оо байрлалтай АШ-уудын хүчдэлийг тас
алсан байх ажлын нөхцөлийн шаардлага
тай бол т...
63. АШ-ын өөр хэсгүүдэд нэг бригад ажил гү
йцэтгэж байхад нэг ажлын байрнаас өө
р байранд шилжих үйлдлийг нарядад би
чих ү...
64. Ам шийдвэрээр гүйцэтгэх ажил г
эж ямар ажлыг хэлэх вэ?
Шийдвэр нь нэг удаа г
үйцэтгэгдэх ба түүний
хугацаа нь ажлыг би...
65. Ажлын шийдвэрийг хэнд өгөх в
э?
Ажлын шийдвэрийг ажи
л гүйцэтгэгчид ба ажил
д оруулагчид буюу ажл
ын байр бэлтгэх эсвэ...
66. Шийдвэрээр гүйцэтгэж болох ажлын ж
агсаалтад батлагдсан ажлыг нарядаа
р хийж болох уу?
Шийдвэрээр гүйцэтгэ
ж болох ажл...
67. Шийдвэрийг хэд хэдэн цахилгаан ба
йгууламж (холболт) дээр дараалуулан
гүйцэтгэх ажлуудад хэдэн удаа өгөх вэ?
Шийдвэрий...
68. 1000 В-оос дээш хүчдэлийн цахилгаан б
айгууламжид ажлын байр бэлтгэх хуга
цааг оруулалгүй нэг цагаас илүүгүй ху
гацаан...
69. Хойшлуулашгүй боловч хэдэн цагаас
илүү хугацаагаар, мөн хянагчийг оролц
уулаад хэдээс илүү хүн хийх ажлыг наря
даар гү...
70. Ажил гүйцэтгэж байгаа жижүүрийн буюу шу
урхай үйлчилгээ-засварын хүмүүсийн ахлаг
ч, эсвэл хяналт тавигч нь 1000 В-оос ...
Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
71. 1000 В хүртэл хүчдэлийн цахилгаан бай
гууламжид шийдв...
72. Цахилгаан гүйдэлд хүн нэрвэгдэж болзошгүй о
нцгой аюултайд тооцогддогоос бусад тасалга
анд байгаа 1000 В хүртэл хүчдэл...
73. Реле хамгаалалт, автоматик, хоёрдогч хэлхээ,
телемеханик, холбоо, залуур (привод) ба таслах з
алгах аппаратуудын удирд...
74. 1000 В-оос дээш хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид хэддүгээр групптэй а
жилтан дараах ажлуудыг шийдвэрээр гүйцэтгэж боло...
75. 1000 В хүртэл болон түүнээс дээш хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж,
ХХБ, цахилгаан тоноглолын гүйдэл дамжуулах хэсгү...
76. АШ-д хүчдэл таслах шаардлагагүй, гүйдэл дамжуулахгүй хэсгүүдэд тухайлбал: газрын хөрсн
өөс ажиллагчийн хөл хүртэл 3 м ...
77. АШ-д хэддүгээр групптэй нэг хүн ши
йдвэрээр дараах ажлуудыг гүйцэтгэ
ж болох вэ? Үүнд:
Хоногийн гэрэлтэй цагаар,
цаг а...
78. Бригадын бүрэлдхүүнд орох хүний то
о, тэдгээрийн аюулгүй ажиллагааны
группийг тухайн юуг харгалзан тод
орхойлох вэ?
Бр...
Бригадын бүрэлдхүүнд ажил гүйцэтгэгч
ээс гадна нэг хүн ажиллах тохиолдолд т
эр нь III –аас дээш групптэй байх ёстой.
79. Б...
Хүчдэлтэй нөхцөлд ажиллах
а АШ-д ажиллахад (14.15.23
дүгээр зүйл) бригадын гишүү
н нь IY групптэй байх ёстой.
80. Хүчдэлтэ...
82
Бригадын III групптэй гиш
үүн бүрт II групптэй нэг хү
нийг оруулж болох боловч
тухайн бригадад II групптэ
й хүн 3-аас о...
83
Жижүүрийн хүнийг удирдлагынхаа жиж
үүрийн зөвшөөрөлтэйгээр, нарядад оруу
лалгүй, шуурхай ажиллагааны журналд б
ичээд за...
84
Наряд олгосон хүн, эсвэл тухайн цахилгаан байгуул
амжид, тухайн ажилд наряд олгох эрх бүхий хүн бр
игадын бүрэлдхүүнд ө...
85
Ажил гүйцэтгэгч нь бригадын б
үрэлдхүүнд шинээр нэмж орсон
хүмүүст зааварчилгаа өгөх ёстой.
84. Бригадын бүрэлдхүүнд ши...
86
Дулааны автоматик хэмжүүр ба хамгаалалт, дохиолол, алс
ын удирдлагын хэрэгсэл мөн удирдлагын автомат системи
йн техник ...
87
Зөвшөөрлийг ажлын байр бэлтгэх ба хүмүүс
ийг ажилд оруулах арга хэмжээг авах хүнд ө
өрөө шууд өгөх эсвэл телефон, радио...
88
Бригадыг зөвхөн нэг нарядаар а
жилд оруулахыг зөвшөөрнө.
87.Бригадыг хэдэн нарядаар ажилд оруулахыг зөвшөөрөх вэ?
Албан...
89
Ажлын байрыг бэ
лтгэх талаар на
рядад заасан ар
га хэмжээнүүдий
г өөрчлөхийг хори
глоно.
88.Ажлын байрыг бэлтгэх талаа
...
90
Ажлын байрыг бэлтгэ
х явцад авч байгаа а
рга хэмжээ нь ханга
лттай ба зөв болох, мө
н ажлыг аюулгүй гүйц
этгэх бололцоо...
91
Ажил гүйцэтгэгч
нь ажилд оруула
гчийн үүргийг ха
всран гүйцэтгэж
байгаа тохиолд
олд тэр нь брига
дын III групптэй н
эг ...
92
Ажилд оруулагч
нь ажилд оруула
хын өмнө ажлын ба
йр бэлтгэх тала
ар техникийн ар
га хэмжээг бүрэ
н гүйцэтгэсэн г
эдэгт ...
93
Ажилд оруулагч нь өөр
ийн хийсэн үзлэг, шуур
хай ажиллагааны журн
алын бичлэг, шуурхай ү
йлчилгээний схем бую
у жижүүри...
94
Ажлын удирдагч, ажил гүйцэтгэ
гч (хянагч) нар ажилд оруулах
ын өмнө ажилд оруулагчаас ажл
ын байр бэлтгэх талаар ямар а...
95
Ажлын байрны бэлтгэлийг а
жилд оруулахын өмнө ажлын у
дирдагч нь ажилд оруулагч
тай хамтран буюу түүний зөв
шөөрлөөр өө...
96
Наряд ба шийдвэрээр а
жилд оруулах арга хэм
жээг жинхэнэ ажлын ба
йранд явуулах ёстой
95.Наряд ба шийдвэрээр ажилд оруу...
97
Шийдвэрээр гүйцэтгэх
ажилд ажлын байр бэлт
гэх шаардлагагүй тохи
олдолд, мөн АШ, ХАШ ба КШ
-д заавал ажлын байран
д ажи...
98
а. Наряд ба шийдвэрт заагдсан бригадын бүрэлдэхүүн тохирч байгаа
эсэхийг хүн нэг бүрийн үнэмлэхийн нэрээр тулгаж шалгах...
99
Ажил эхлэхийн өмнө тухайн тодорхой ажлыг аюулгүй г
үйцэтгэх талаар наряд олгогчоос бригадын гишүүд хүрт
эл аюулгүй ажил...
100
- Наряд олгогч нь хариуцлагатай удирдагчид, хариуцла
гатай удирдагч томилоогүй тохиолдолд ажил гүйцэтгэг
чид (хянагчид...
101
Шийдвэр өгөгч нь ажил гүйцэтгэгчид (хянагчид) буюу а
жлыг гардан хийх хүнд, мөн ажилд оруулагчид,
Ажилд оруулагч нь аж...
102
Наряд олгогч, шийдвэр өгөгч, хариуцлагатай удирдагч,
ажил гүйцэтгэгч (хянагч) нар тухайн ажлын цахилгааны
аюулгүй байд...
103
Ажил гүйцэтгэгч (хянагч) нь тухайлсан зааварчилгадаа
бригадын гишүүдэд цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэхгүй ба
йх тодорхой з...
104
Ажилд оруулагч нь тухайлсан зааварчилгаа өгөхдөө на
рядын утга агуулга, шийдвэр заалт, ажлын байрны хүрэ
э хязгаар, нө...
105
Нарядаар ажил гүйцэтгэхэд өгөгдсөн тухайлсан заавар
чилгаануудыг нарядын “ анх ажилд оруулахад өгөгдсө
н тухайлсан заа...
106
Шийдвэрээр ажил гүйцэтгэхэд тухайлсан зааварчилгааг
наряд, шийдвэрээр ажил гүйцэтгэх бүртгэл журналын х
олбогдох хуудс...
107
Ажилд оруулах үйл явцыг нарядын 2 хувьд хоёуланд нь
бичиж баталгаажуулаад нэг хувийг ажил гүйцэтгэгч (хя
нагч) авч нөг...
108
Ажил гүйцэтгэгч нь ажилд оруулагчийн үүргийг хослон
гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд ажилд оруулах ажилбар
ын үйлдлийг наря...
109
Шийдвэрээр ажилд оруулсан тухай наряд
шийдвэрээр гүйцэтгэсэн ажлын журналд
(хавсралт №5) бүртгээд шуурхай ажиллага
аны...
110
Ажилд оруулсны дараа аюулгүй ажиллагааны шаардл
агуудыг бригад хэрхэн биелүүлж байгаад ажил гүйцэ
тгэгч (хянагч) нь хя...
111
Ажил гүйцэтгэгч (хянагч) нь ажлын байрны хамгийн ха
риуцлагатай ажил хийгдэж байгаа хэсэгт аль болохоор
ойр байрлаж бр...
112
Хянагч нь хяналт тавихын зэрэгцээ ажил г
үйцэтгэхийг хориглоно.
111. Хянагч нь хяналт тавихын зэрэгцээ ажил гүйцэтгэх ...
113
Ажил гүйцэтгэгч (хянагч) нь ажлын байрнаас түр хугаца
агаар зайлшгүй гарах шаардлагатай үед хэрэв түүнийг а
жлын удирд...
114
Ажил гүйцэтгэгч (хянагч)-ыг өөр хүн
орлон үлдэх бол ажил гүйцэтгэгч (хя
нагч) нь нарядыг өөрийн байхгүй хуг
ацааны тур...
115
Ажил гүйцэтгэгчийн зөвшөөрлөөр бригадын нэг буюу хэд хэдэн гишүүд ажлын байрнаас түр хугацаага
ар гарч явж болно. Энэ ...
116
Энэ дүрмийг зөрчсөнийг буюу ажиллаж байгаа хүмүүст
аюултай бусад нөхцөлийг илрүүлбэл бригадыг ажлын
байрнаас гаргаад а...
117
Цахилгаан станц, дэд станц, үйлдвэр, байгууллагын
1000 В-оос дээш хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид а
жиллаж байгаа бри...
118
Жижүүр буюу шуурхай үйлчилгээ засварын хүм
үүс бригадыг ажлын өөр байранд шилжүүлсэн
бол энэ тухай нарядын хоёр хувьд ...
119
Нэг АШ, ХАШ, КШ ба 1000 В хүртэл хүчдэлийн цахилгаа
н байгууламжид байгаа өөр өөр ажлын байруудад ажи
ллах тохиодолд а...
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт

6,444 views

Published on

Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт

Published in: Law
 • Be the first to comment

Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт

 1. 1. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулсан шалгалт Холбоо барих: Narantsengel.blogspot.com Fb.com/naelism Ask.fm/naelism
 2. Наряд олгох, шийдвэр өгөх буюу ашиглалтын явцад хийгдэх ажл ын жагсаалтад хамаарагдсан ажлын даалгавар өгөх 1.Цахилгаан байгууламжид ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх зо хион байгуулалтын арга хэмжээнүүд: Ажилд оруулах зөвшөөрөл олгох Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт Ажилд оруулах Ажлын явцад хяналт тавих. Ажлын завсарлагаа, ажлын өөр байранд шилжих, ажлын төгсгөли йг бүртгэж бичих
 3. 3 Ажлын хариуцлагатай удирдагч 2. Ажлын аюулгүй байдал. (аюулгүй ажиллагаа) хариуцах хүмүүс: Наряд олгогч, шийдвэр өгөгч, ашиглалтын явцад гүйцэтгэх ажлуу дын нэрсийн жагсаалт батлагч Ажилд оруулах зөвшөөрөл олгогч Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт Ажилд оруулагч Ажил гүйцэтгэгч Хяналт тавигч Бригадын гишүүд
 4. 4 Наряд олгогч нь тухайн ажлыг гүйцэтгэх шаардлага, аж лыг аюулгүй гүйцэтгэх бололцоог тодорхойлно. Мөн эт гээд нь наряд (шийдвэрт)-д тусгагдсан аюулгүй ажиллаг ааны арга хэмжээ хангалттай, үнэн зөв байх, бригадын б үрэлдэхүүний мэдлэг чадварын түвшин, хүмүүсийн тоо, аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нар тухайн ажил гүйцэтгэ х аюулгүй ажиллагааны групп нь тохирох асуудлуудыг хариуцна. 3.Наряд олгогч юу хариуцах вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 5. 5 Үйлдвэр байгууллагын болон түүний нэгжийн захиргааны тех никийн 1000 В-оос дээш хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид Yгрупптэй, 1000 В-оос доош хүчдэлийн цахилгаан байгуулам жид IYгрупптэй хүмүүст наряд олгох буюу шийдвэр өгөх эрх олгоно. 4. Наряд олгох буюу шийдвэр өгөх эрхи йг ямар хүмүүст олгох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 6. 6 Аваари устгах, түүний уршигийг арилгах зайлшгүй шаардлага тай тохиолдолд наряд, шийдвэр өгөх эрх бүхий ажилтан байхг үй бол наряд олгох, шийдвэр өгөх үүргийг шуурхай ажиллагаа ны IY групптэй ажилтан гүйцэтгэж болно. Наряд олгох, шийд вэр өгөх эрх бүхий шуурхай ажиллагааны ажилтны нэрсийг ба йгууллагын удирдлагын шийдвэрээр баталсан байна. 5. Аваари устгах, түүний уршигийг арилгах зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд наряд, шийдвэр өгөх эрх бүхий ажилтан байхгүй бол на ряд олгох, шийдвэр өгөх үүргийг хэн гүйцэтгэж болох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 7. 7 Ажлын удирдагч нь нарядад заасан аюулгүй байдлыг хангах б үх арга хэмжээний биелэлт, тэдгээрийн бүрэн хангалттай болс он ажилд оруулагч ба ажил гүйцэтгэгч нараас бригадын гишүү дэд өгсөн зааварчилгаа бүрэн ба чанартай болсон, мөн түүнчл эн ажлыг аюулгүй явуулах зохион байгуулалтыг хариуцна. 6.Ажлын удирдагч нь юуг хариуцах вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 8. 8 Зарим үе шатны ажлыг ажлын удирдагчийн тасралтгүй х яналтан дор зайлшгүй гүйцэтгэх шаардлагатай тохиолдо лд наряд олгогч нь нарядын ямар мөрөнд энэ тухай бичи х ёстой. Ажлын удирдагчаар Y групптэй инженер техникийн ажи лтныг томилж болно. Зарим үе шатны ажлыг ажлын удир дагчийн тасралтгүй хяналтан дор зайлшгүй гүйцэтгэх ша ардлагатай тохиолдолд наряд олгогч нь нарядын “тусгай заалтууд “ гэсэн мөрөнд энэ тухай бичих ёстой. 7.Ажлын удирдагчаар ямар ажилтныг то милох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 9. 9 Хариуцлагатай удирдагчийг 1000 В-оос дээш хүчдэлийн цахи лгаан байгууламжид ажил гүйцэтгэхэд томилох ба 1000 В-оос доош хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид хариуцлагатай уди рдагч томилохгүй байж болно. 8. Хариуцлагатай удирдагчийг ямар хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид а жил гүйцэтгэхэд томилох ба ямар хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид хар иуцлагатай удирдагч томилохгүй байж болох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 10. 10 Хариуцлагатай удирдагч нь нарядад тусгагдсан аюулгүй ажил лагааны арга хэмжээнүүдийн биелэлт тэдгээр нь хангалттайг, өөрөө авсан аюулгүй ажиллагааны нэмэлт арга хэмжээний бие лэлт, тухайн ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх бригадад өгсөн зааварч илгааны, түүний дотор ажилд оруулагч ба ажил гүйцэтгэгчийн өгсөн зааварчилгааны хангалтайг, мөн түүнчлэн тухайн ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх зохион байгуулалтын бүх ажлын хариуцлаг а хүлээнэ. 9. Хариуцлагатай удирдагч юуг хариуцах вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 11. 11 Зарим ажил (түүний явцад) хариуцлагатай удирдагчийн хяналт тай түүний удирдлагаар гүйцэтгэгдэх шаардлагатай тохиолдол д нарядын хаана бичих вэ? Хариуцлагатай удирдагчаар Y групптэй техникийн удирдлагы н хүнийг томилно. Зарим ажил (түүний явцад) хариуцлагатай у дирдагчийн хяналттай түүний удирдлагаар гүйцэтгэгдэх шаард лагатай тохиолдолд наряд олгогч нь энэ тухай нарядын “тусга й заалт” гэсэн мөрөнд бичиж өгнө. 10. Хариуцлагатай удирдагчаар ямар хү нийг томилох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 12. 12 Хариуцлагатай удирдагчийг дор дурдсан ажлуудыг гүйцэтгэхэд томилно. Үүнд: Механизм, ачаа өргөх кранаар ажил гүйцэтгэхэд Цахилгаан байгууламжийн хүчдэлийг таслаж ажиллахад (Үүнд цахилгаан байгу уламжийн гүйдэл дамжуулах хэсгийн хүчдэлийг бүх талаас нь тасалсан, энэ дүрм ийн 2.2.8-р зүйл, ил харагдахуйц энгийн схемтэй цахилгаан байгууламжид, цахил гаан хөдөлгүүр, түүний ХБ дахь холболтод хамаарагдахгүй) КШ, ХКШ-д олон төрлийн байгууламжтай болон тээврийн хэрэгслэлийн хөдөлгө өний нягтрал ихтэй газарт ажил гүйцэтгэхэд АШ-ын бүх төрлийн тулгуур босгох, буулгах, тэдгээрийн хийц хэсгийг солих аж илд 11. Хариуцлагатай удирдагчийг ямар аж луудыг гүйцэтгэхэд томилох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 13. 13 Ажлын байр бэлтгэх ба ажилд оруулах зөвшөөрөл өг өгч хүн ажлыг гүйцэтгэхийн тулд тоног төхөөрөмжид хийх таслалт, газардуулгын арга хэмжээнүүдийг хэрэ гжүүлэх боломжтой ба тэдгээр нь хангалттай болохы г, мөн түүнчлэн ажилд оруулж байгаа бригадуудын а жлын хугацаа, ажлын байрны зохицуулалтын ажлыг хариуцна. 12. Ажлын байр бэлтгэх ба ажилд оруулах зөвшөөрөл өгөгч хүн юу хариуцах вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 14. 14 Ажлын байр бэлтгэх ба ажилд оруулах зөвшөөрөл ө гөгч хүн ажлын байр бэлтгэх жижүүр буюу шуурхай үйлчилгээ-засварын хүмүүст, мөн түүнчлэн тоног тө хөөрөмжид урьд гүйцэтгэсэн таслалт ба газардуулга тавьсан газруудын тухай ажилд оруулагчид мэдэгдэ х ёстой. 13. Ажлын байр бэлтгэх ба ажилд оруулах зөвшөөрөл өгөгч хүн ажлын байр бэлтгэх жижүү р буюу шуурхай үйлчилгээ-засварын хүмүүст, мөн түүнчлэн тоног төхөөрөмжид урьд гүйцэ тгэсэн таслалт ба газардуулга тавьсан газруудын тухай хэнд мэдэгдэх ёстой вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 15. 15 Жижүүрийн IY групптэй өөрийн албан тушаалын за аврын дагуу ажлын байр бэлтгэх ба ажилд оруулах з өвшөөрөл өгөгч, эсвэл үйлдвэр байгууллагын захирг ааны шийдвэрээр эрх олгосон захиргааны техникий н ажилтан нар ажлын байр бэлтгэх ба ажилд оруула х зөвшөөрөл өгч болно. 14. Ажлын байр бэлтгэх ба ажилд оруулах зөвшөөрлийг хэн өг ч болох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 16. 16 Ажлын байр бэлтгэх ба ажилд оруулагч хүн нарядад заасан, мөн түүнчлэн ажлын нөхцөлөөр шаардлагата й (цоожлох, плакат өлгөх, хаалт хашилт тавих гэх м эт) ажлын байр бэлтгэх аргаар хэмжээнүүдийг бүрэн, үнэн зөвөөр тохируулж гүйцэтгэхийг хариуцна. 15. Ажлын байр бэлтгэх ба ажилд оруулагч хүн юу хариуцах вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 17. 17 Тухайн цахилгаан байгууламжид шуурхай сэ лгэн залгалт хийх зөвшөөрөлтэй жижүүр бу юу шуурхай үйлчилгээ-засварын хүн ажлын байр бэлтгэх эрхтэй байна. 16. Ажлын байр бэлтгэх эрхийг хэнд өгөх вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 18. 18 Ажилд оруулагч нь аюулгүй байдлыг хангахаар аваг дсан арга хэмжээ үнэн зөв ба хангалттай, мөн тэдгэ эр нь нарядад заасан арга хэмжээтэй тохирч тохирч байгааг, мөн түүнчлэн өөрийн өгсөн зааварчилгааны бүрэн ба чанартай болсныг хариуцна. 17. Ажилд оруулагч юу хариуцах вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 19. 19 АШ-д ажилд оруулахаас бусад тохиолдолд энэ дүрмийн 2.1.12-р дугаар зүйлд заасан нөхцөлүүдийг мөрдлөг болгож ж ижүүр буюу шуурхай үйлчилгээ-засварын хүмүүсээс ажилд ор уулагчийг томилсон байх ёстой. Ажилд оруулагч нь 1000 В-оо с дээш хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид IY групптэй, 1000 В-оос доош хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид III групптэй б айх ёстой. 18. Ажилд оруулагчаар ямар хүнийг томилох вэ, х эддүгээр групптэй байх вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 20. 20 Ажил гүйцэтгэгч нь дор дурьдсан асуудлыг хариуцна. а. Бэлтгэгдсэн ажлын байр нь нарядын заалттай тохирч байх ыг; б. Шаардлагатай хамгаалах хэрэгсэл, багаж, эдлэл ба бусад х эрэгсэл бүрэн бүтэн байх тэдгээрийг зөв хэрэглэхийг; в. Ажлын байранд хаалт хашилт, аюулгүй ажиллагааны плак ат, тэмдэг, цоож түгжээний бүрэн бүтэн, хөдөлгөөнгүй байдлыг; г. Ажлыг аюулгүй явуулах, энэ дүрмийг мөрдөхийг; Ажил гүйцэтгэгч нь бригадын гишүүдийн ажиллагаанд байнг а хяналт тавьж , дүрмийн зөрчил гаргасан буюу согтуурсан хүнийг аж лын байрнаас зайлуулах ёстой. 19. Ажил гүйцэтгэгч нь юу хариуцах вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 21. 21 Зарим ажил (түүний явцад) хариуцлагатай удирдагчийн хяналт тай түүний удирдлагаар гүйцэтгэгдэх шаардлагатай тохиолдол д нарядын хаана бичих вэ? Хариуцлагатай удирдагчаар Y групптэй техникийн удирдлагы н хүнийг томилно. Зарим ажил (түүний явцад) хариуцлагатай у дирдагчийн хяналттай түүний удирдлагаар гүйцэтгэгдэх шаард лагатай тохиолдолд наряд олгогч нь энэ тухай нарядын “тусга й заалт” гэсэн мөрөнд бичиж өгнө. 20. Ажил гүйцэтгэгч хэддүгээр групптэй байх вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 22. 22 Хянагчийг цахилгаан байгууламжид бие даан ажиллах эрхгүй хүмүүсэ эс бүрдсэн бригадын ажиллагаанд хяналт тавихаар томилно. Хянагч нь дор дурьдсан асуудлыг хариуцна: а. Бэлтгэсэн ажлын байр нь нарядад заасантай тохирч байгааг; б. Ажлын байранд тавьсан газардуулга, хаалт хашилт, аюулгүй байдлы н плакат, тэмдэг, залгуурын цоож түгжээний тоноглолыг бүрэн бүтэн б айлгахыг; в. Цахилгаан байгууламжийн цахилгаан гүйдэлд бригадын ги шүүд нь нэрвэгдэхгүй байх аюулгүй байдлыг; 21. Хянагчийг ямар тохиолдолд томилох вэ? Хянагч нь юу хариуцах вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 23. 23 Бригадын гишүүдийн ажлын технологитой холбоотой аюулгүй байдлыг хариуцагч нь тухайн бригадын бүрэлдэхүүнд орж, аж лын байранд байнга байх ба түүнийг толгойлогч байх ёстой. Т үүний овог нэрийг нарядын “тусгай заалтууд” гэсэн мөрөнд би чсэн байх ёстой. 22. Бригадын гишүүдийн ажлын технологитой холбоотой аюулгүй байдлыг хар иуцагч нь тухайн бригадын бүрэлдэхүүнд орох уу, ажлын байранд ямар үед ба йх вэ? Түүний овог нэрийг нарядын хаана бичих вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 24. 24 Хянагчаар III групптэй хүн томилог дож болно. 23. Хянагчаар хэддүгээр групптэй хүний г томилох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 25. 25 Бригадын гишүүн бүр энэхүү дүрэм, ажилд ороход ба ажлын явцад авсан зааварчилгааны заалтууд, мөн түүнчлэн үйлдвэрийн хөдөлмөр хамгааллын заавруу дыг биелүүлэх үүрэгтэй. 24. Бригадын гишүүн ямар үүрэгтэй вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 26. 26 Үйлдвэр байгууллагын удирдлагын бичгэн шйдвэрээр (заалтаар) өөр ийн ажилтан, ажилчдад наряд олгох, шийдвэр өгөх хүмүүс ажлын уд ирдагч, ажил гүйцэтгэгч, ажилд оруулах зөвшөөрөл өгөгч, ажилд ор уулагч (шуурхай үйлчилгээ-засварын хүмүүсээс) хийх хүмүүс, цахи лгаан байгууламжид ганцаараа үзлэг хийж, мөн биедээ удаан хугаца агаар түлхүүр авч явах эрх олгосон хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтыг баталсан байх ёстой. 25.Үйлдвэр байгууллагын удирдлагын бичгэн шйдвэрээр ямар эрх о лгосон хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтыг баталсан байх ёстой вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 27. 27 Шуурхай ажиллагааны хүмүүсээс ажилд оруулаг ч байвал бригадын гишүүний үүргийг гүйцэтгэж болно. 26. Шуурхай ажиллагааны хүмүүсээс ажилд оруулагч байвал хэн ий үүргийг хавсран гүйцэтгэж болох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 28. 28 Ажлын удирдагчийг Байнгын жижүүргүй ажлын байранд ажил д оруулагчийг 27. Наряд олгогч хэний үүргийг хавсран хариуцаж болох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 29. 29 Ажил гүйцэтгэгчийг 28. Ажлын удирдагч хэний үүргийг хавс ран хариуцаж болох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 30. 30 Байнгын жижүүргүй ажлын байранд ажилд оруулагчийг 29. Шуурхай үйлчилгээ-засварын хүн ажлын уди рдагч байвал хэний үүргийг хавсран хариуцаж б олох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 31. 31 Энгийн тодорхой схемтэй цахилгаан байг ууламжид ажилд оруулагчийг 30. Шуурхай үйлчилгээ-засварын хүн ажи л гүйцэтгэгч байвал хэний үүргийг хавсра н хариуцаж болох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 32. 32 Зарим ажил (түүний явцад) хариуцлагатай удирдагчийн хяналт тай түүний удирдлагаар гүйцэтгэгдэх шаардлагатай тохиолдол д нарядын хаана бичих вэ? Хариуцлагатай удирдагчаар Y групптэй техникийн удирдлагы н хүнийг томилно. Зарим ажил (түүний явцад) хариуцлагатай у дирдагчийн хяналттай түүний удирдлагаар гүйцэтгэгдэх шаард лагатай тохиолдолд наряд олгогч нь энэ тухай нарядын “тусга й заалт” гэсэн мөрөнд бичиж өгнө. 31. Шуурхай үйлчилгээ-засварын хүн ажилд оруулагч байвал хэний үүргийг хавсран хари уцаж болох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 33. 33 Бүх түвшингийн хүчдэлийн АШ-д ажлын байр бэлтгэхийн тулд таслах, з алгах аппаратаар үйлдэл хийлгүй зөвхөн ажлын байранд хүчдэлгүй болс ныг шалгаад зөөврийн газардуулга тавих шаардлагатай тохиолдлуудад за сварын хүмүүсээс томилогдсон ажлын удирдагч буюу ажил гүйцэтгэгч н ь ажилд оруулагчийн үүргийг хавсран гүйцэтгэж болно. 32. Бүх түвшингийн хүчдэлийн АШ-д ажлын байр бэлтгэхийн тулд таслах, залгах аппаратаар үйлдэл хийлгүй зөвхөн ажлын байранд хүчдэлгүй болсн ыг шалгаад зөөврийн газардуулга тавих шаардлагатай тохиолдлуудад засва рын хүмүүсээс томилогдсон ажлын удирдагч буюу ажил гүйцэтгэгч нь хэни й үүргийг хавсран гүйцэтгэж болох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 34. 34 Нарядыг 2 хувь бичнэ. Хэрэв телефоноор буюу радио гаар дамжуулж байгаа бол гурван хувь бичнэ. Энэ то хиолдолд наряд олгож байгаа хүн нэг хувийг бичих б а телефоноор буюу факсаар, электрон шуудангаар хү лээн авч байгаа хүн хоёр хувь бичиж эргүүлэн шалгас ны дараа наряд олгогчийн гарын үсэг зурах мөрөнд н аряд олгосон хүний овог нэрийг бичээд өөрийн гарын үсгээ зурж бичлэгийн үнэн зөв болохыг батална. 33. Нарядыг хэдэн хувь бичих вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 35. 35 Ажил гүйцэтгэгч нь ажилд оруулагчаар давхар то милогдсон тохиолдолд нарядыг дамжуулах аргаа с хамаарахгүй 2 хувь бичих ба нэг хувь нь наряд олгосон хүнд үлдэх ёстой. Тухайн нөхцөлө өс шалтгаалан (ээлжийн инженерийн байрлал) на рядын нэг хувийг ажлын байр бэлтгэх ба ажилд о руулах зөвшөөрөл өгөгчид (ээлжийн инженерт) ү лдээж болно. 34. Ажил гүйцэтгэгч нь ажилд оруулагчаар давхар томилог дсон тохиолдолд нарядыг хэдэн хувь бичих вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 36. 36 Ажлын нэг удирдагчид олгох наряд ын тоог наряд олгогч тодорхойлно. 35. Ажлын нэг удирдагчид олгох нарядын тоог хэн тодорхойлох вэ?. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 37. 37 Ажилд оруулагч, ажил гүйцэтгэгч ид (хянагчид) дараалан ажилд ору улж гүйцэтгүүлэхээр хэд хэдэн нар ядыг зэрэг олгож болно. 36. Ажилд оруулагч, ажил гүйцэтгэгчид (хянагчид) дар аалан ажилд оруулж гүйцэтгүүлэхээр хэдэн нарядыг зэ рэг олгож болох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 38. 38 Нарядыг ажил эхлэх өдрөөс эхлэ н хуанлийн 15 хоногоос илүүгүй хугацаатай олгохыг зөвшөөрнө. 37. Нарядыг хэдэн хоногоос илүүгүй хугацаатай олгохыг зөвшөөрөх вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 39. 39 Түүнийг сунгасан өдрөөс эхлэн х уанлийн 15 хоногоос илүүгүй хуг ацаагаар нэг удаа сунгаж болно. 38. Түүнийг сунгасан өдрөөс эхлэн хэдэн хоного ос илүүгүй хугацаагаар хэдэн удаа сунгаж болох в э? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 40. 40 Ажлын завсарлагаар наряд нь хүчинтэй байна. 39. Ажлын завсарлагаар наряд нь хүчинтэй юу?. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 41. 41 Нарядыг олгосон хүн нь эсв эл тухайн цахилгаан байгуу ламжийн наряд олгох эрхтэ й өөр ажилтан сунгаж болно. 40. Нарядыг хэн сунгах вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 42. 42 41. Нарядыг сунгах зөвшөөрлийг яаж өгөх вэ? Нарядыг сунгах зөвшөөрлийг телефон, факс аар, радиогоор эсвэл эсвэл ажил гүйцэтгэгч ид өгч болох ба энэ тохиолдолд зөвшөөрөл авсан хүн нь нарядад өөрийн гарын үсгийн ард зөвшөөрөл өгсөн хүний овог нэрийг бич нэ. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 43. 42. Бүрэн дууссан ажлын нарядыг хэд хоног хадгалах ёстой вэ? Бүрэн дууссан, ажлын нарядыг 30 хоног хадгалах ёстой ба дараа нь устгаж болно. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 44. 43. Нарядаар ажил гүйцэтгэхэд осол зөрчил гарса н бол тухайн нарядыг яах ёстой вэ? Нарядаар ажил гүйцэтгэхэд осол зө рчил гарсан бол тухайн нарядыг ос ол зөрчлийг судалсан материалтай хамт хадгална. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 45. 44. Нарядаар гүйцэтгэсэн ажлыг наряд ба шийдвэрээр гүйцэтгэсэн а жлын яаж бүртгэх вэ? Нарядаар гүйцэтгэсэн ажлыг наряд ба шийдвэрээр гүйцэтгэсэн ажлын бүртгэ лийн журналд бичнэ. (хавсрал №5) Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 46. 45. 1000 В-оос дээш хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид гүйдэл дамжуулах хэ сэг, тэдгээрийн дотор АШ, КШ-уудын оруулгуудын хүчдэлийг бүрэн тасалсан (бүх талаас нь) зэргэлдээх цахилгаан байгууламжийн байранд орох хаалгыг хаа ж түгжсэн тохиодолд тухайн байгууламжийн бүх холболтууд дээр нэг зэрэг аж иллах хэдэн наряд олгох вэ? 1000 В-оос дээш хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид гүйдэл дамжуулах хэсэг, тэдгээрийн дотор АШ, КШ-уудын оруулгуудын хүчдэлийг бүрэн тасалсан (бү х талаас нь) зэргэлдээх цахилгаан байгууламжийн байранд орох хаалгыг хааж түгжсэн тохиодолд тухайн байгууламжийн бүх холболтууд дээр нэг зэрэг ажи ллах нэг наряд олгож болно. (1000 В хүртэл хүчдэлийн шит, цуглуулга нь хүч дэлтэй байж болно) Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 47. 46. 1000 В хүртэл хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид гүйдэл дамжуулах бүх хэсгүүдийн бү х талаас нь бүрэн тасалсан тохиолдолд тухайн ХБ-ын ерөнхий шин, хуваарилах шит, цуглуу лга мөн түүнчлэн бүх холболтууд дээр нэг зэрэг ажиллах үед хэдэн наряд олгох вэ? 1000 В хүртэл хүчдэлийн цахилгаан байгууламж ид гүйдэл дамжуулах бүх хэсгүүдийн бүх талаас нь бүрэн тасалсан тохиолдолд тухайн ХБ-ын ерө нхий шин, хуваарилах шит, цуглуулга мөн түүнч лэн бүх холболтууд дээр нэг зэрэг ажиллах нэг н аряд олгохыг зөвшөөрнө. Нэг нарядыг зөвхөн нэг түвшингийн хүч дэлийн цахилгаан хөдөлгүүрүүд, нэг ХБ-ын холб олтууд дээр ажил гүйцэтгэхэд олгож болно. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 48. 47. КРУ маягийн шкафаар тоноглогдсон ХБ-ын холболтууд тэдгээрээс тэжээгдэж байгаа ца хилгаан хөдөлгүүрүүд дээр ажил гүйцэтгэхэд нэг ажлын байрнаас нөгөө ажлын байранд ш илжих үйлдлийг нарядад бичих үү? бригадын гишүүдийг өөр өөр ажлын байруудад тараан ажиллуулахыг зөвшөөрөх үү? ХБ нь өөр хийцийн (маркийн) тоног төхөөрөмжтэй бол түүн ий холболтууд болон цахилгаан хөдөлгүүрүүд дээр ажиллахад ажилд оруулах, ажлын нэг б айрнаас өөр байранд шилжихэд нарядад бичих үү? Нэг нарядаар КРУ маягийн шкафаар тоноглогдсон ХБ-ын холболтууд тэдгээрээс тэжээгдэж б айгаа цахилгаан хөдөлгүүрүүд дээр ажил гүйцэтгэхэд нэг ажлын байрнаас нөгөө ажлын байра нд шилжих үйлдлийг нарядад бичих шаардлагагүй, бригадын гишүүдийн өөр өөр ажлын байр уудад тараан ажиллуулахыг зөвшөөрнө. ХБ нь өөр хийцийн (маркийн) тоног төхөөрөмжтэй б ол түүний холболтууд болон цахилгаан хөдөлгүүрүүд дээр ажиллахад ажилд оруулах, ажлын нэг байрнаас өөр байранд шилжихэд нарядад бичих ёстой. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 49. 48. Нэг систем шинтэй 3-110 кВ-ын ХБ-д секцийн тооноос хамаарахгүй нэг секцийг бүхэлд нь засварт гарг ахад тухайн секцийн ерөнхий шин, түүний бүх холболтууд болон аль нэг холболтод гүйцэтгэх ажилд хэдэн наряд олгох вэ? Энэ секцийн хүрээнд бригадын гишүүдийг өөр өөр байранд тараан ажиллуулж болох уу? Нэг систем шинтэй 3-110 кВ-ын ХБ-д секцийн тооноос хамаа рахгүй нэг секцийг бүхэлд нь засварт гаргахад тухайн секций н ерөнхий шин, түүний бүх холболтууд болон аль нэг холбол тод гүйцэтгэх ажилд нэг наряд олгохыг зөвшөөрнө. Энэ секц ийн хүрээнд бригадын гишүүдийг өөр өөр байранд тараан аж иллуулахыг зөвшөөрнө. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 50. 49. Нэг цахилгаан байгууламжийн нэг буюу хэд хэдэн холболтод өөр өөр ажлын байранд нэг зэрэг, эсв эл дараалуулан ажил гүйцэтгэх дор дурдсан нөхцөлүүдэд хэдэн наряд олгох вэ? Хүчний ба хяналтын (контрольный) кабель сунгаж угсрах, зөөж тавих, цахилгаан тоног төхөөрөмжийг турших, реле хамгаалалт, автоматик, телемеханик, хориг түгжээ, хэмжих хэрэгслийг шалгаж тохируулах ажилд; Нэг холболтын сэлгэн аппаратуудын засвар хийхэд, Үүнд тухайн аппаратын залуур (поивод) нь өөр таса лгаанд тасалгаанд байх тохиолдолд хамаарагдана; Туннель, коллектор, худаг, ухсан нүхэнд байгаа кабелиудын бусадтай холбогдоогүй нэг кабелийг засах ажилд; Ажил гүйцэтгэгч ажлын байранд хяналт тавих боломжтой хоёроос илүүгүй кабелийн хоёр ухсан хонхорт, эсвэл нэг хонхор, нэг нь зэргэлдээх ХБ-д кабелийн засвар хийхэд Нэг цахилгаан байгууламжийн нэг буюу хэд хэдэн холболтод өөр өөр ажлын байранд нэг зэрэг, эсвэл да раалуулан ажил гүйцэтгэх дор дурдсан нөхцөлүүдэд нэг наряд олгож болно. Дээр дурдсан нөхцөлүүдэд бригадын гишүүдийг нарядад заасан ажлын байруудад тараан ажил луулахыг зөвшөөрнө. Нэг ажлын байрнаас нөгөө ажлын байранд шилжих үйлдлийг нарядад бичих шаардлагагүй. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 51. 50. Нарядаар гүйцэтгэх ажил бүрэн дуусахаас өмнө аль нэг холболт, түүний дотор цахи лгаан хөдөлгүүрүүдийг ажилуулж туршихаар хүчдэл залгах бэлтгэл хийж болох уу? Нарядаар гүйцэтгэх ажил бүрэн дуусахаас өмнө аль ч холболт, түүний дотор цахилга ан хөдөлгүүрүүдийг ажилуулж туршихаар хүчдэл залгах бэлтгэл хийж болохгүй.. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 52. 51. Бригадын гишүүдийг нарядад бичигдсэн ажлын байрны хүрээнд хэдээс доошгүй групптэй нэг б олон хэд хэдэн хүнийг ажил гүйцэтгэгчээс тусад нь ажиллуулах болох вэ? Бригадын гишүүдийг нарядад бичигдсэ н ажлын байрны хүрээнд III-аас доошг үй групптэй нэг болон хэд хэдэн хүний г ажил гүйцэтгэгчээс тусад нь ажиллуу лах болно. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 53. 52. Ажил гүйцэтгэгч нь өөрөө байхгүй ажлын байранд ажиллах хүмүүсийг ажилд нь яаж оруулах вэ? Ажил гүйцэтгэгч нь өөрөө байхгүй аж лын байранд ажиллах хүмүүсийг туха йн ажлын байранд нь хүргэж өгөөд аж ил гүйцэтгэхэд мөрдвөл зохих аюулгү й ажиллагааны зааварчилгаа өгнө. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 54. 53. Хэд хэдэн дэд станц буюу тэлгээрийн нэг дэд станцын хэд хэдэн холболтууд дээр тус тусад нь дараалуулан гүйцэтгэх адилхан ажлуудыг гүйцэтгэхэд хэдэн наряд олгох вэ? Хэд хэдэн дэд станц буюу тэлгээрийн нэг дэд станцын хэд хэдэн холболтууд дээр тус тусад нь дараалуул ан гүйцэтгэх адилхан ажлуудыг гүйцэтгэхэд нэг наряд олгож болно. Энэ тохиолдолд дараах ажлуудыг гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө: Хөндийрүүлэгчийг (изолятор) арчиж цэвэрлэх, контакт авалцах холбоосуудыг чангалах, тосны сорьц авах, тос нэмэх, трансформаторын анцапф өөрчлөх, реле хамгаалалт, автоматик, хэмжих багажийг шалгах, гаднын эх үүсвэрээс хүчдэл авч өндөр хүчдэлийн туршилт хийх, хөндийрүүлэгч (изолятор)-ийг т уйвангаар (штанг) шалгах, КШ-ын гэмтлийг тодорхойлох ажлууд хамаарагдана. Энэ заалтаар олгосон наряд нэг хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. Дэд станц ба холболт тус бүрт ажилд оруулахдаа нарядад холбогдох хэмжээнд нь бичиж баталг аажуулна. (Энэ дүрмийн 4-р хавсралт) Дэд станц тус бүрийг нарядад тусгагдсан ажил бүрэн дууссаны дараа хүчдэлд залгахыг зөвшөө рнө. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 55. ХБ-ын хашаанд байгаа АШ-ын хэсэгт АШ-ы г ашиглагч шуурхай үйлчилгээний хүмүүсий н олгосон нарядаар ажил гүйцэтгэнэ. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт 54. ХБ-ын хашаанд байгаа АШ-ын хэсэгт ямар хүмүүсийн олгосон нарядаар ажил гүйцэтгэх вэ?
 56. 55. АШ-ын төгсгөлийн (эхний) тулгуур дээр ажил гүйцэтгэхэд ямар ажилтан ажил гүйцэтгэх бригадтай тухайн тулгуурт цуг очиж зааварчилгаа өгөх үүрэгтэй вэ? АШ-ын төгсгөлийн (эхний) тулгуу р дээр ажил гүйцэтгэхэд шуурхай ү йлчилгээний ажилтан ажил гүйцэтг эх бригадтай тухайн тулгуурт цуг о чиж зааварчилгаа өгөх үүрэгтэй. . Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 57. 56. ИХБ-ын портал, ХХБ-ын барилга, КРУН-ын дээвэр дээр ажил г үйцэтгэхэд шугамын бригадыг хэн нарядын дагуу ажилд оруулах в э? ИХБ-ын портал, ХХБ-ын барилга, КРУН- ын дээвэр дээр ажил гүйцэтгэхэд шугамын бригадыг ХБ-ын шуурхай ажиллагааны хү н нарядын дагуу ажилд оруулна. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 58. 57. ХБ-д байрлалтай кабель шугамын төгсгөлийн муфт, үзүүрлэлт эд хийгдэх ажлыг хэний олгосон нарядаар гүйцэтгэх вэ? ХБ-д байрлалтай кабель шугамын төгсгөлийн м уфт, үзүүрлэлтэд хийгдэх ажлыг ХБ-ын ашигла лт үйлчилгээ хариуцдаг хүмүүсийн олгосон нар ядаар гүйцэтгэнэ. Хэрэв ХБ, КШ хоёр өөр байгууллагын эзэмшил д байдаг бол дээр дурдсан ажлыг энэ дүрмийн 12 дугаар бүлэгт тусгагдсан шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 59. 58. ХБ-ын нутаг дэвсгэрт ба ХБ-ын кабелийн байгууламжид тавигдсан КШ-д КШ-ын ашиглалт үйлчилгээг хариуцдаг хүмүүсийн олгосон нар ядаар гүйцэтгэнэ. ХБ-ын нутаг дэвсгэрт ба ХБ-ын кабелийн байгуула мжид тавигдсан КШ-д КШ-ын ашиглалт үйлчи лгээг хариуцдаг хүмүүсийн олгосон нарядаар гүйц этгэнэ. КШ-д ажилд оруулахад ХБ-ын ашиглалт ү йлчилгээг хариуцдаг хүмүүсээс зөвшөөрөл авсны д араа КШ-ын ашиглалт үйлчилгээг хариуцдаг хүмүү с ажилд оруулна. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 60. 59. АШ тус бүрд, олон хэлхээт АШ ба түүний хэлхээ тус бүрд нь нэг наряд олгож б олох уу? АШ тус бүрд, олон хэлхээт АШ б а түүний хэлхээ тус бүрд нь тусга й наряд олгоно. . Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 61. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт 60. Дор заасан тохиолдлуудад хэд хэдэн АШ (тэдгээрийн хэлхээнүүд)-д хэд эн наряд олгох вэ? Тухайлбал: Бүх хэлхээний хүчдэлийг тасалсан, эсвэл бүх хэлх ээ нь хүчдэлтэй байгаа АШ-д гүйцэтгэх ажилд АШ-ын огтлолцсон хэсгүүдэд гүйцэтгэх ажилд 1000 В хүртэл хүчдэлийн АШ-уудад тэдгээрийн т эжээлийн трансформаторууд (АТП, ХТП, КТП,)-ы н хүчдэлийг тасалсан нөхцөлд Хүчдэлийг таслах шаардлагагүйгээр АШ-ын гүйд эл дамжуулах хэсгүүд дээр ижил төрлийн ажил гү йцэтгэхэд Нэг наряд олгож болно
 62. 61. Нарядад засварлагдаж байгаа АШ нь нөлө өллийн хүчдэлтэй эсэх, тухайн АШ-тай огт лолцсон байршилтай АШ-ын хүчдэлийг тас алсан байх ба газардлага тавьсан байх ш аарлагатайг бичих үү? Нарядад засварлагдаж ба йгаа АШ нь нөлөөллийн хүчд элтэй эсэх, тухайн АШ-тай огтлолцсон байршилтай А Ш-ын хүчдэлийг тасалсан б айх ба газардлага тавьса н байх шаарлагатайг (энэ дүрмийн 3.6 дугаар зүйлд та вигдсан заалтын дагуу) т одорхой бичнэ. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 63. 62. Засвар хийгдэж байгаа АШ-ын ойролц оо байрлалтай АШ-уудын хүчдэлийг тас алсан байх ажлын нөхцөлийн шаардлага тай бол тэдгээрийг нарядад бичих үү? засвар хийгдэж байгаа А Ш-ын ойролцоо байрлалта й АШ-уудын хүчдэлийг тас алсан байх ажлын нөхцөли йн шаардлагатай бол тэд гээрийг нарядад бичнэ. Э нэ тохиодолд засварын а жил гүйцэтгэх АШ-тай огт лолцож байгаа ойролцоо байрлалтай АШ-д засварл ах шугамд ажилд оруулах ын өмнө газардуулга тавь сан байх ёстой. Засварла гдаж байгаа шугамд хийг дэж байгаа ажил бүрэн ду устал дээр дурдсан шуга муудын газардуулгыг ав ахыг хориглоно. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 64. 63. АШ-ын өөр хэсгүүдэд нэг бригад ажил гү йцэтгэж байхад нэг ажлын байрнаас өө р байранд шилжих үйлдлийг нарядад би чих үү? АШ-ын өөр хэсгүүдэд нэг бригад ажил гү йцэтгэж байхад нэ г ажлын байрнаас өө р байранд шилжих ү йлдлийг нарядад (э нэ дүрмийн 4 дүгээр хавсралт) бичихгүй. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 65. 64. Ам шийдвэрээр гүйцэтгэх ажил г эж ямар ажлыг хэлэх вэ? Шийдвэр нь нэг удаа г үйцэтгэгдэх ба түүний хугацаа нь ажлыг бие лүүлж байгаа хүний ажл ын өдрийн үргэлжлэх х угацаагаар тодорхой логдоно. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 66. 65. Ажлын шийдвэрийг хэнд өгөх в э? Ажлын шийдвэрийг ажи л гүйцэтгэгчид ба ажил д оруулагчид буюу ажл ын байр бэлтгэх эсвэл ажилд оруулах зөвшөөрө л олгох хүнд өгнө. Байнг ын жижүүргүй цахилгаан байгууламжид ажлын б айранд ажилд оруулах шаарлагагүй тохиолдо лд ажлыг гүйцэтгэх хүн д шийдвэрийг шууд өгч болно. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 67. 66. Шийдвэрээр гүйцэтгэж болох ажлын ж агсаалтад батлагдсан ажлыг нарядаа р хийж болох уу? Шийдвэрээр гүйцэтгэ ж болох ажлын жагсаа лтад батлагдсан ажл ыг наряд олгогчийн ш ийдсэнээр нарядаар хийж болно. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 68. 67. Шийдвэрийг хэд хэдэн цахилгаан ба йгууламж (холболт) дээр дараалуулан гүйцэтгэх ажлуудад хэдэн удаа өгөх вэ? Шийдвэрийг хэд хэд эн цахилгаан байгу уламж (холболт) дээ р дараалуулан гүйц этгэх ажлуудад нэг удаа өгч болно. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 69. 68. 1000 В-оос дээш хүчдэлийн цахилгаан б айгууламжид ажлын байр бэлтгэх хуга цааг оруулалгүй нэг цагаас илүүгүй ху гацаанд хойшлуулашгүй гүйцэтгэх шаа рдлагатай ажлыг хэн ам шийдвэрээр гү йцэтгэж болох вэ? 1000 В-оос дээш хүчдэлийн ц ахилгаан байгууламжид а жлын байр бэлтгэх хугац ааг оруулалгүй нэг цагаа с илүүгүй хугацаанд хойшл уулашгүй гүйцэтгэх шаард лагатай ажлыг шуурхай үй лчилгээ-засварын хүн эсв эл түүний хяналтын дор за сварын ажилтан ам шийдв эрээр гүйцэтгэж болно. Дээр дурьдсан ажлыг гүйц этгэхэд хянагчийг оролц уулаад гурваас илүүгүй хү н ажиллах ёстой. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 70. 69. Хойшлуулашгүй боловч хэдэн цагаас илүү хугацаагаар, мөн хянагчийг оролц уулаад хэдээс илүү хүн хийх ажлыг наря даар гүйцэтгэх вэ? Хойшлуулашгүй боло вч 1 цагаас илүү хуга цаагаар, мөн хянагчи йг оролцуулаад 3-аа с илүү хүн хийх ажлыг нарядаар гүйцэтгэн э. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 71. 70. Ажил гүйцэтгэж байгаа жижүүрийн буюу шу урхай үйлчилгээ-засварын хүмүүсийн ахлаг ч, эсвэл хяналт тавигч нь 1000 В-оос дээш хүч дэлийн цахилгаан байгууламжид хэддүгээр групптэй, 1000 В хүртэл хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид хэддүгээр групптэй байх ёс той вэ?. . Ажил гүйцэтгэж байгаа жижүүрийн буюу шуурхай ү йлчилгээ-засварын хүмүү сийн ахлагч, эсвэл хяна лт тавигч нь 1000 В-оос дэ эш хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид IY групптэ й, 1000 В хүртэл хүчдэлийн цахилгаан байгууламжи д III групптэй байх ёстой. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 72. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт 71. 1000 В хүртэл хүчдэлийн цахилгаан бай гууламжид шийдвэрээр ямар нөхцлөөс б усад нөхцөлд ажлуудыг гүйцэтгэж боло х вэ? 1000 В хүртэл хүчдэлийн цахил гаан байгууламжид дор заас наас бусад нөхцөлд шийдвэрэ эр ажил гүйцэтгэж болно. Ту хайлбал: Хуваарилах байгууламжийн ерөнхий шин ба түүний холбол туудаар ерөнхий шинд нь хүч дэл залгагдаж болзошгүй нө хцөлтэй, АШ-д ачаа өргөх механизмаар ажил гүйцэтгэх, Энэ дүрмийг 1.4.15, 4.15.20, 4.15.77, 4.15.88 зүйлүүдэд заагдсан нөхцөлүүд, гадна гэрэлтүүлгийн сүлжээ ний ашиглалт, засвар үйлчил гээний ажил явуулахад тус тус ам шийдвэрээр ажил гүйц этгэж болохгүй.
 73. 72. Цахилгаан гүйдэлд хүн нэрвэгдэж болзошгүй о нцгой аюултайд тооцогддогоос бусад тасалга анд байгаа 1000 В хүртэл хүчдэлийн цахилгаан ба йгууламжид хэддүгээр групптэй хүн ажил гүйцэ тгэгчийн үүрэг гүйцэтгэх ба ганцаараа ажилла ж болох вэ? Цахилгаан гүйдэлд хүн нэр вэгдэж болзошгүй онцгой аюултайд тооцогддогоос бусад тасалгаанд байгаа 1000 В хүртэл хүчдэлийн цах илгаан байгууламжид III гр упптэй хүн ажил гүйцэтгэг чийн үүрэг гүйцэтгэх ба га нцаараа ажиллаж болно. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 74. 73. Реле хамгаалалт, автоматик, хоёрдогч хэлхээ, телемеханик, холбоо, залуур (привод) ба таслах з алгах аппаратуудын удирдлагын шүүгээнд угсра лт, засвар, ашиглалтын ажил гүйцэтгэх явцад тэд гээр нь хүчдэлтэй эсэхээс хамааралгүй дээрх т оноглолуудыг ажил гүйцэтгэгч таслах буюу зал гаж болох уу? Ямар хүмүүсийн зөвшөөрөлтэй бол рел е хамгаалалт, цахилгаан автоматикийн тоногло лыг ажиллуулан шалгаж болох вэ? Реле хамгаалалт, автоматик, хоёрдогч хэлхээ, телемеханик, холбоо, залуур (привод) ба таслах залгах аппаратуудын удирдлагын шүүгээнд угсралт, засвар, ашиглалтын ажил гүй цэтгэх явцад тэдгээр нь хүчдэлтэй эсэхээс хамааралгүй дээрх тоноглолуудыг ажил гүйцэ тгэгч таслах буюу залгаж болох ба шуурхай ажиллагааны хүмүүси йн зөвшөөрөлтэй бол реле хамгаалалт, цахилгаан автоматикийн тоноглолыг ажиллуула н шалгаж болно. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 75. 74. 1000 В-оос дээш хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид хэддүгээр групптэй а жилтан дараах ажлуудыг шийдвэрээр гүйцэтгэж болох вэ? ИХБ-ын дэвсгэр газрыг тохижуулах, өвс ургамлыг хадаж цэвэрлэх, зам талбайна цасыг цэвэрлэх; ХБ-ын байрны гадна, 2.5 м-ээс илүүгүй өндөрт байрлалтай радио телефоны утсан холбооны тоноглол, гэрэ лтүүлгийн цахилгааны утас ба тоноглолын засвар үйлчилгээ хийх; ХБ-ын байрны гадна байрлалтай тоног төхөөрөмжийн их бие дээрх бичлэгийг шинэчлэн сэргээх; Тос цэвэрлэх ба түүнтэй адилтгах туслах аппаратуудын тосыг цэвэрлэх ба хатаах үйлчилгээ хийх; Ажиллагаанаас гаргагдсан трансформатор, генератор ба бусад тоног төхөөрөмжийн хатаалтын явцад хяна лт тавих; Трансформатор, компрессоруудын салхилуур (вентилятор) тосны насосуудын цахилгаан хөдөлгүүр болон механик хэсгүүд дээр ажиллах Энэ дүрэмд заагдсан бусад ажлуудыг гүйцэтгэх 1000 В-оос дээш хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид III групптэй ажилтан дээрх ажлуудыг шийдвэрээр гү йцэтгэж болно. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 76. 75. 1000 В хүртэл болон түүнээс дээш хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, ХХБ, цахилгаан тоноглолын гүйдэл дамжуулах хэсгүүд нь хаалт хашилттай нө хцөлд өрөө тасалгааны коридорыг хэддүгээр групптэй нэг хүн шийдвэрээр цэв эрлэж болох вэ? ИХБ-ын цэвэрлэгээг хэддүгээр групптэй нэг хүн хийж болох вэ? 1000 В хүртэл болон түүнээс дээш хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, Х ХБ, цахилгаан тоноглолын гүйдэл дамжуулах хэсгүүд нь хаалт хашилттай нөх цөлд өрөө тасалгааны коридорыг II групптэй нэг хүн шийдвэрээр цэвэрлэж б олно. ИХБ-ын цэвэрлэгээг III групптэй нэг хүн хийж болно. 1000 В хүртэл хү чдэлийн тус тусдаа барлалтай хуваарилах шит, хайрцаг байрлуулсан өрөө тас алгааны цэвэрлэгээг II групптэй нэг хүн хийж болно. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 77. 76. АШ-д хүчдэл таслах шаардлагагүй, гүйдэл дамжуулахгүй хэсгүүдэд тухайлбал: газрын хөрсн өөс ажиллагчийн хөл хүртэл 3 м хүртэл өндөрт авирах, тулгуурын хийцийг задлаж салгахгүй, ту лгуурын ёроол (суурийн) газрыг 0.5 м-ээс илүү гүн ухахгүй ажлууд болон тайрсан мод шугамын утсан дээр унахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах шаардлагагүй, эсвэл тайрсан мод мөч ир нь унахдаа шугамын утсанд ойртож хүмүүс, багаж хэрэгсэл, машин механизмд аюултай нөхц өл бүрдүүлэхээргүй тохиодолд АШ-ын шугамын трассыг цэвэрлэх ажлуудыг шийдвэрээр гүйцэт гэж болох уу? АШ-д хүчдэл таслах шаардлагагүй, гүйдэл дамжуулахгүй хэсгүүдэд тухайлбал: газрын хөрснө өс ажиллагчийн хөл хүртэл 3 м хүртэл өндөрт авирах, тулгуурын хийцийг задлаж салгахгүй, ту лгуурын ёроол (суурийн) газрыг 0.5 м-ээс илүү гүн ухахгүй ажлууд болон тайрсан мод шугамы н утсан дээр унахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах шаардлагагүй, эсвэл тайрсан мод м өчир нь унахдаа шугамын утсанд ойртож хүмүүс, багаж хэрэгсэл, машин механизмд аюултай н өхцөл бүрдүүлэхээргүй тохиодолд АШ-ын шугамын трассыг цэвэрлэх ажлуудыг шийдвэрээр г үйцэтгэж болно. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 78. 77. АШ-д хэддүгээр групптэй нэг хүн ши йдвэрээр дараах ажлуудыг гүйцэтгэ ж болох вэ? Үүнд: Хоногийн гэрэлтэй цагаар, цаг агаарын аятай нөхцөлд А Ш-д үзлэг хийж тулгуурын бүр эн бүтэн байдлыг хянах, мод он тулгуурын өмхрөлтийг ша лгах; Тулгуур дээрх байнгын сан амж, бичлэгийг сэргээх; Шугамын овор хэмжээг зори улалтын багажаар хэмжих; Тулгуурын эргэн тойронд г ал түймрээс хамгаалах цэвэ рлэгээ хийх; Тулгуурын боолт бэхэлгээ будах; АШ-д II групптэй нэг хүн ший двэрээр дараах ажлуудыг гү йцэтгэж болно. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 79. 78. Бригадын бүрэлдхүүнд орох хүний то о, тэдгээрийн аюулгүй ажиллагааны группийг тухайн юуг харгалзан тод орхойлох вэ? Бригадын бүрэлдхүүнд о рох хүний тоо, тэдгээр ийн аюулгүй ажиллагаа ны группийг тухайн аж лыг гүйцэтгэх нөхцөл, мө н түүнчлэн ажил гүйцэт гэгч (хянагч) бригады н гишүүдэд хяналт тави х бололцоог харгалза н тодорхойлох ёстой. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 80. Бригадын бүрэлдхүүнд ажил гүйцэтгэгч ээс гадна нэг хүн ажиллах тохиолдолд т эр нь III –аас дээш групптэй байх ёстой. 79. Бригадын бүрэлдхүүнд ажил гүйцэтг эгчээс гадна нэг хүн ажиллах тохио лдолд тэр нь хэддүгээр групптэй ба йх ёстой вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 81. Хүчдэлтэй нөхцөлд ажиллах а АШ-д ажиллахад (14.15.23 дүгээр зүйл) бригадын гишүү н нь IY групптэй байх ёстой. 80. Хүчдэлтэй нөхцөлд ажиллах ба АШ-д ажиллахад (14.15.23 дүгээр зүйл) бригадын гишүүн нь хэддүгээр групп тэй байх ёстой вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 82. 82 Бригадын III групптэй гиш үүн бүрт II групптэй нэг хү нийг оруулж болох боловч тухайн бригадад II групптэ й хүн 3-аас олонгүй байх ё стой. 81. Бригадын III групптэй гишүүн бүрт II групптэй хэдэн х үнийг оруулж болох боловч тухайн бригадад II групптэй хү н хэдээс олонгүй байх ёстой вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 83. 83 Жижүүрийн хүнийг удирдлагынхаа жиж үүрийн зөвшөөрөлтэйгээр, нарядад оруу лалгүй, шуурхай ажиллагааны журналд б ичээд засварын бригадын ажилд оролцуу лж болно. 82. Жижүүрийн хүнийг хэний зөвшөөрөлтэйгээр ямар жур маар засварын бригадын ажилд оролцуулж болох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 84. 84 Наряд олгосон хүн, эсвэл тухайн цахилгаан байгуул амжид, тухайн ажилд наряд олгох эрх бүхий хүн бр игадын бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөр нө. Бригадын бүрэлдхүүнийг өөрчлөх тухай заалтыг телефон, радиогоор эсвэл бие хүнээр дамжуулан аж лын удирдагчид буюу ажил гүйцэтгэгчид шийдвэр өгч болно. Шийдвэрийг хүлээж авсан ажлын удирд агч буюу ажил гүйцэтгэгч нь бригадын бүрэлдхүүн д өөрчлөлт оруулах шийдвэр өгсөн хүний овог нэри йг нарядад бичнэ. 83. Бригадын бүрэлдхүүнд хэн өөрчлөлт оруулах эрхтэй вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 85. 85 Ажил гүйцэтгэгч нь бригадын б үрэлдхүүнд шинээр нэмж орсон хүмүүст зааварчилгаа өгөх ёстой. 84. Бригадын бүрэлдхүүнд шинээр нэмж орсон хүмүүст хэ н зааварчилгаа өгөх ёстой вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 86. 86 Дулааны автоматик хэмжүүр ба хамгаалалт, дохиолол, алс ын удирдлагын хэрэгсэл мөн удирдлагын автомат системи йн техник хэрэгслийн байгууламжид ажилд оруулахаас бу сад тохиолдолд зөвхөн диспетчерээс буюу түүнээс эрх олг осон хүнээс зөвшөөрөл авсны дараа ажлын байр бэлтгэх б а ажилд оруулах арга хэмжээг явуулж болно. 85. Дулааны автоматик хэмжүүр ба хамгаалалт, дохиолол, алсын удирдла гын хэрэгсэл мөн удирдлагын автомат системийн техник хэрэгслийн байг ууламжид ажилд оруулахаас бусад тохиолдолд хэнээс зөвшөөрөл авсны д араа ажлын байр бэлтгэх ба ажилд оруулах арга хэмжээг явуулах вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 87. 87 Зөвшөөрлийг ажлын байр бэлтгэх ба хүмүүс ийг ажилд оруулах арга хэмжээг авах хүнд ө өрөө шууд өгөх эсвэл телефон, радио, бие х үнээр буюу завсрын дэд станцын жижүүрээ р дамжуулан өгч болно. Ийм зөвшөөрлийг у рьдчилан өгөхийг хориглоно. 86. Зөвшөөрлийг ажлын байр бэлтгэх ба хүмүүсийг ажилд оруулах арга хэмжээг авах хүнд хэн ямар аргаар өгөх вэ? И йм зөвшөөрлийг урьдчилан өгч болох уу? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 88. 88 Бригадыг зөвхөн нэг нарядаар а жилд оруулахыг зөвшөөрнө. 87.Бригадыг хэдэн нарядаар ажилд оруулахыг зөвшөөрөх вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 89. 89 Ажлын байрыг бэ лтгэх талаар на рядад заасан ар га хэмжээнүүдий г өөрчлөхийг хори глоно. 88.Ажлын байрыг бэлтгэх талаа р нарядад заасан арга хэмжээ нүүдийг өөрчилж болох уу?. Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 90. 90 Ажлын байрыг бэлтгэ х явцад авч байгаа а рга хэмжээ нь ханга лттай ба зөв болох, мө н ажлыг аюулгүй гүйц этгэх бололцооны эр гэлзээ төрвөл (аюулгү й ажиллагааг хангах техникийн арга хэмж ээг бүрэн тусгасан ш инэ наряд олготол х угацаанд) ажлын бай р бэлтгэх ажиллагаа г зогсоох ёстой. 89. Ажлын байрыг бэлтгэх явцад ав ч байгаа арга хэмжээ нь хангалтт ай ба зөв болох, мөн ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх бололцооны эргэлзээ т өрвөл яах вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 91. 91 Ажил гүйцэтгэгч нь ажилд оруула гчийн үүргийг ха всран гүйцэтгэж байгаа тохиолд олд тэр нь брига дын III групптэй н эг гишүүний хамт ажлын байр бэлт гэх арга хэмжээ г гүйцэтгэнэ. 90. Ажил гүйцэтгэгч нь ажилд оруул агчийн үүргийг хавсран гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд тэр нь ажлын байр бэлтгэх арга хэмжээг яаж гү йцэтгэх вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 92. 92 Ажилд оруулагч нь ажилд оруула хын өмнө ажлын ба йр бэлтгэх тала ар техникийн ар га хэмжээг бүрэ н гүйцэтгэсэн г эдэгт итгэлтэй болсон байх ёст ой. 91. Ажилд оруулагч нь ажилд оруул ахын өмнө ажлын байр бэлтгэх тала ар ямар арга хэмжээг бүрэн гүйцэт гэсэн гэдэгт итгэлтэй болсон ба йх ёстой вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 93. 93 Ажилд оруулагч нь өөр ийн хийсэн үзлэг, шуур хай ажиллагааны журн алын бичлэг, шуурхай ү йлчилгээний схем бую у жижүүрийн, шуурхай үй лчилгээ- засварын хүн ий ба хэрэглэгчийн хү ний мэдээллийг үндэс лэн уг арга хэмжээни й гүйцэд авагдсанд ит гэлтэй болж болно. 92. Ажилд оруулагч нь юуг үндэслэ н уг арга хэмжээний гүйцэд авагд санд итгэлтэй болж болох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 94. 94 Ажлын удирдагч, ажил гүйцэтгэ гч (хянагч) нар ажилд оруулах ын өмнө ажилд оруулагчаас ажл ын байр бэлтгэх талаар ямар а рга хэмжээнүүд авсныг тодруу лаад энэ бэлтгэлийг ажлын ба йрны хэмжээнд өөрийн биеэр ша лгаж үзэх ёстой. 93. Ажлын удирдагч, ажил гүйцэтгэгч (хя нагч) нар ажилд оруулахын өмнө ажилд о руулагчаас ажлын байр бэлтгэх талаа р ямар арга хэмжээнүүд авсныг тодруу лаад энэ бэлтгэлийг хэрхэн шалгаж үз эх ёстой вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 95. 95 Ажлын байрны бэлтгэлийг а жилд оруулахын өмнө ажлын у дирдагч нь ажилд оруулагч тай хамтран буюу түүний зөв шөөрлөөр өөрөө бие даан шалгах ёстой. Харин ажил гүйцэтгэг ч нь ажлын удирдагчтай бую у ажилд оруулагчтай хамт ш алгана. 94. Ажлын байрны бэлтгэлийг ажилд ору улахын өмнө ажлын удирдагч, ажил гүйц этгэгч нар яаж шалгах ёстой вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 96. 96 Наряд ба шийдвэрээр а жилд оруулах арга хэм жээг жинхэнэ ажлын ба йранд явуулах ёстой 95.Наряд ба шийдвэрээр ажилд оруулах арга хэмжээг хаана явуулах ёстой вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 97. 97 Шийдвэрээр гүйцэтгэх ажилд ажлын байр бэлт гэх шаардлагагүй тохи олдолд, мөн АШ, ХАШ ба КШ -д заавал ажлын байран д ажилд оруулах шаард лагагүй. 96. Шийдвэрээр гүйцэтгэх ажилд ажлын байр бэлтгэх шаардлагагүй тохиолдо лд, мөн АШ, ХАШ ба КШ-д заавал ажлын бай ранд ажилд оруулах шаардлагатай юу? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 98. 98 а. Наряд ба шийдвэрт заагдсан бригадын бүрэлдэхүүн тохирч байгаа эсэхийг хүн нэг бүрийн үнэмлэхийн нэрээр тулгаж шалгах; б.Тавьсан газардуулгыг үзүүлж,ажлын байранд газардуулагагүй тохиолдолд хүчдэлгүй болохыг хүчдэл заагуураар шалгаж мөн 35 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид (хийц нь боломжтой газарт) гүйдэл дамжуулах хэсэгт гар хүрч хүчдэлгүй байгааг бригадад батлаж өгөх. 97. Бригадыг хэзээ ажилд оруулах вэ? Энэ үед ажилд оруулагч ямар үүрэгтэй вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 99. 99 Ажил эхлэхийн өмнө тухайн тодорхой ажлыг аюулгүй г үйцэтгэх талаар наряд олгогчоос бригадын гишүүд хүрт эл аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нар нь шат дараалан т ухайлсан зааварчилгаа өгнө. Тухайлсан зааварчилгаа ө гөлгүй ажилд оруулахыг хориглоно. 98.Ажил эхлэхийн өмнө ямар зааварчилгаа өгөгдө х вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 100. 100 - Наряд олгогч нь хариуцлагатай удирдагчид, хариуцла гатай удирдагч томилоогүй тохиолдолд ажил гүйцэтгэг чид (хянагчид), Ажилд оруулагч нь хариуцлагатай удирдагчид, ажил гй цэтгэгчид (хянагчид), мөн бригадын гишүүдэд, Ажил гүйцэтгэгч (хянагч) нь бригадын гишүүдэд, 99. Нарядаар ажил гүйцэтгэхэд ямар дарааллаар зааварчилгаа өгөх вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 101. 101 Шийдвэр өгөгч нь ажил гүйцэтгэгчид (хянагчид) буюу а жлыг гардан хийх хүнд, мөн ажилд оруулагчид, Ажилд оруулагч нь ажил гүйцэтгэгчид (хянагчид), брига дын гишүүдэд (ажлыг хийх хүмүүст) Бригадын бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулж шинээр хүн а жилд нэмж оруулахад зааварчилгааг ажил гүйцэтгэгч (х янагч) өгнө. 100.Шийдвэрээр ажил гүйцэтгэхэд ямар дарааллаар туха йлсан зааварчилгаа өгөх вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 102. 102 Наряд олгогч, шийдвэр өгөгч, хариуцлагатай удирдагч, ажил гүйцэтгэгч (хянагч) нар тухайн ажлын цахилгааны аюулгүй байдлыг хангах талаар зааварчилгаа өгөхөөс г адна ачаа өргөх зөөх машин, механизм, зориулалтын б агаж төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллах талаар тодорхой заалт өгнө. 101. Наряд олгогч, шийдвэр өгөгч, хариуцлагатай удирдагч, аж ил гүйцэтгэгч (хянагч) нар ямар зааварчилгаа ө гөх вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 103. 103 Ажил гүйцэтгэгч (хянагч) нь тухайлсан зааварчилгадаа бригадын гишүүдэд цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэхгүй ба йх тодорхой заавар өгөх ёстой. 102. Ажил гүйцэтгэгч (хянагч) нь тухайлсан зааварчилгадаа бр игадын гишүүдэд юуны талаар тодорхой заавар өг өх ёстой вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 104. 104 Ажилд оруулагч нь тухайлсан зааварчилгаа өгөхдөө на рядын утга агуулга, шийдвэр заалт, ажлын байрны хүрэ э хязгаар, нөлөөллийн хүчдэл байж болох орчинг танил цуулж, ажлын байранд ойр байгаа тоноглол гүйдэл да мжуулах хэсэг хүчдэлтэй эсэхийг үл харгалзан тэдгээрт ойртож болохгүй, засварлагдаж байгаа болон зэргэлдэ эх холболтуудын тоног төхөөрөмж, гүйдэл дамжуулах х эсгүүдийг үзүүлэн зааж өгөх ёстой. 103. Ажилд оруулагч нь тухайлсан зааварчилгааг ямар х үрээнд өгөх вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 105. 105 Нарядаар ажил гүйцэтгэхэд өгөгдсөн тухайлсан заавар чилгаануудыг нарядын “ анх ажилд оруулахад өгөгдсө н тухайлсан зааварчилгааны бүртгэл” гэсэн хуудсанд бү ртгэж зааварчилгаа өгсөн ба авсан ажилтнууд гарын ү сэг зурна. (Энэ дүрмийн 4 дүгээр хавсралт) 104. Нарядаар ажил гүйцэтгэхэд өгөгдсөн тухайлсан зааварчи лгаануудыг хаана бүртгэж зааварчилгаа өгсөн ба авсан ажилтнууд гарын үсэг зурах вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 106. 106 Шийдвэрээр ажил гүйцэтгэхэд тухайлсан зааварчилгааг наряд, шийдвэрээр ажил гүйцэтгэх бүртгэл журналын х олбогдох хуудсанд зааварчилгааны утга агуулгыг бичи ж тухайн зааварчилгааг өгсөн ба авсан этгээдүүд гарын үсэг зурна. (Энэ дүрмийн 5 дугаар хавсралт) 105. Шийдвэрээр ажил гүйцэтгэхэд тухайлсан зааварчилгааны утга агуулгыг хаана бичиж тухайн зааварчилгааг өгсөн б а авсан этгээдүүд гарын үсэг зурах вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 107. 107 Ажилд оруулах үйл явцыг нарядын 2 хувьд хоёуланд нь бичиж баталгаажуулаад нэг хувийг ажил гүйцэтгэгч (хя нагч) авч нөгөө хувийг ажилд оруулагч буюу ажилд ору улагч шуурхай үйлчилгээний ажилтан авч үлдэнэ. 106. Ажилд оруулах үйл явцыг яаж баталгаажуулаад яа ж хадгалах вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 108. 108 Ажил гүйцэтгэгч нь ажилд оруулагчийн үүргийг хослон гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд ажилд оруулах ажилбар ын үйлдлийг нарядын нэг хувь дээр бичиж баталгаажуу лж болно. 107. Ажил гүйцэтгэгч нь ажилд оруулагчийн үүргийг хослон гүйцэтгэж байг аа тохиолдолд ажилд оруулах ажилбарын үйлдлийг яаж баталгаажуулж болох вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 109. 109 Шийдвэрээр ажилд оруулсан тухай наряд шийдвэрээр гүйцэтгэсэн ажлын журналд (хавсралт №5) бүртгээд шуурхай ажиллага аны журналд бичнэ. 108. Шийдвэрээр ажилд оруулсаныг хаана бүртгэж бич их вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 110. 110 Ажилд оруулсны дараа аюулгүй ажиллагааны шаардл агуудыг бригад хэрхэн биелүүлж байгаад ажил гүйцэ тгэгч (хянагч) нь хяналт тавих үүрэгтэй. 109. Ажилд оруулсны дараа аюулгүй ажиллагааны шаардлагуудыг бригад хэрхэн биелүүлж байгаад ажил хэн хяналт тавих үүрэгтэй вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 111. 111 Ажил гүйцэтгэгч (хянагч) нь ажлын байрны хамгийн ха риуцлагатай ажил хийгдэж байгаа хэсэгт аль болохоор ойр байрлаж бригадын бүх гишүүдэд хяналт тавьж бай хаар өөрийн ажлыг зохион байгуулах ёстой. 110. Ажлын байрны хамгийн хариуцлагатай ажил хийгдэж байгаа хэсэгт хэн аль болохоор ойр байрлаж бригадын бүх гишүүдэд хяналт тавьж б айхаар өөрийн ажлыг зохион байгуулах ёстой вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 112. 112 Хянагч нь хяналт тавихын зэрэгцээ ажил г үйцэтгэхийг хориглоно. 111. Хянагч нь хяналт тавихын зэрэгцээ ажил гүйцэтгэх үү? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 113. 113 Ажил гүйцэтгэгч (хянагч) нь ажлын байрнаас түр хугаца агаар зайлшгүй гарах шаардлагатай үед хэрэв түүнийг а жлын удирдагч, ажилд оруулагч, наряд олгогч нараас о рлон үлдэх боломжгүй байвал бригадыг ажлын байрна ас гаргаж холдуулах (ХБ-аас гаргаж орох хаалгуудыг цо ожлох, АШ-ын тулгууруудаас хүмүүсийг буулгах) үүрэгт эй. 112. Ажил гүйцэтгэгч (хянагч) нь ажлын байрнаас түр хугацаагаар зайлшгүй гарах шаардлагатай үед хэрэв түүнийг ажлын удирдагч, ажилд оруулагч, на ряд олгогч нараас орлон үлдэх боломжгүй байвал яах ёстой вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 114. 114 Ажил гүйцэтгэгч (хянагч)-ыг өөр хүн орлон үлдэх бол ажил гүйцэтгэгч (хя нагч) нь нарядыг өөрийн байхгүй хуг ацааны туршид орлон үлдэх хүнд өг өх ёстой. 113. Ажил гүйцэтгэгч (хянагч)-ыг өөр хүн орлон үлдэх бол ажил гүйцэтгэгч (хянагч) нь өөрийн байхгүй хугацааны туршид орлон үлдэх хүнд юуг өгө х ёстой вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 115. 115 Ажил гүйцэтгэгчийн зөвшөөрлөөр бригадын нэг буюу хэд хэдэн гишүүд ажлын байрнаас түр хугацаага ар гарч явж болно. Энэ үед 1000 В-оос дээш хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид ажлын байранд үлдс эн гишүүдийн тоо ажил гүйцэтгэгчийг оролцуулаад хоёроос цөөнгүй байх ёстой. Түр гарсан хүмүүсийг бригадын бүрэлдэхүүнээс хасах шаардлагагүй. Бригадын III групптэй гишүүд биеэ дааж ХБ-аас гарах б а ажлын байрандаа буцаж ирж болно. Бригадын II ба III групптэй гишүүд нь ХБ-аас гарах ба ажлын ба йрандаа буцаж ирэхдээ зөвхөн бригадын III групптэй гишүүн эсвэл цахилгаан байгууламжид ганцаар ү злэг хийх эрхтэй хүний хамт явж болно. ХБ-аас гарсаны дараа хаалгыг түгжилгүй орхихыг хориглоно. Ажлын байранд буцаж ирсэн бригадын гишүүд зөвхөн ажил гүйцэтгэгчийн зөвшөөрлөөр ажи лд орж болно. Ажил гүйцэтгэж байгаа цахилгаан байгууламжийн байрыг цоожлох боломжгүй бол бри гадын гишүүдыг эргэж иртэл ажил гүйцэтгэгч нь ажлын байрыг орхиж явах эрхгүй. 114. Бригадын нэг буюу хэд хэдэн гишүүд ажлын байрнаас түр хугацаагаа р гарч явж болох уу? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 116. 116 Энэ дүрмийг зөрчсөнийг буюу ажиллаж байгаа хүмүүст аюултай бусад нөхцөлийг илрүүлбэл бригадыг ажлын байрнаас гаргаад ажил гүйцэтгэгчээс нарядыг хурааж а вах ёстой. Зөвхөн илрүүлсэн зөрчлийг арилгасны дараа бригадыг анх ажилд оруулдаг шаардлагыг биелүүлэн ерэнхий жу рмаар шинээр ажилд оруулж болно. 115. Энэ дүрмийг зөрчсөнийг буюу ажиллаж байгаа хүмүүст аюултай бусад нөхцөлийг илрүүлбэл ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 117. 117 Цахилгаан станц, дэд станц, үйлдвэр, байгууллагын 1000 В-оос дээш хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид а жиллаж байгаа бригадыг ажлын өөр байранд шилжүүл эх арга хэмжээг ажилд оруулагч хэрэгжүүлнэ. Хэрэв на рядын “тусгай заалт” гэсэн мөрөнд наряд олгогч заалт бичсэн байвал тэр заалтын дагуу ажлын удирдагч буюу ажил гүйцэтгэгч нь бригадыг ажлын өөр байранд шилж үүлж болно. (хавсралт №4) 116. Цахилгаан станц, дэд станц, үйлдвэр, байгууллагын 1000 В-оос дээш х үчдэлийн цахилгаан байгууламжид ажиллаж байгаа бригадыг ажлын өөр б айранд шилжүүлэх арга хэмжээг хэн хэрэгжүүлэх вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 118. 118 Жижүүр буюу шуурхай үйлчилгээ засварын хүм үүс бригадыг ажлын өөр байранд шилжүүлсэн бол энэ тухай нарядын хоёр хувьд бичнэ. 117. Жижүүр буюу шуурхай үйлчилгээ засварын хүмүүс бригадыг ажлын өө р байранд шилжүүлсэн бол энэ тухай хаана бичих вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
 119. 119 Нэг АШ, ХАШ, КШ ба 1000 В хүртэл хүчдэлийн цахилгаа н байгууламжид байгаа өөр өөр ажлын байруудад ажи ллах тохиодолд ажил гүйцэтгэгч нь нарядад бичилгүйг ээр ажлын өөр байранд шилжүүлнэ. 118. Нэг АШ, ХАШ, КШ ба 1000 В хүртэл хүчдэлийн цахилгаан байгууламжи д байгаа өөр өөр ажлын байруудад ажиллах тохиолдолд хэрхэн ш илжүүлэх вэ? Албан даалгаварын мөрөөр зохион байгуулж байгаа сургалт, шалгалт
https://monaliza.kiev.ua

oncesearch.com/category/fisting

×