Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................
สำานักงานสาขา / โรงงาน / หน่วยงาน ทำางานวันละ................................ชั่วโมงเวลา ....................................
ในกรณีที่มีการทำางานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำางานปกติไม่น้อยกว่า ๒ชั่วโมง ให้ลูกจ้างพัก.....นาที ก่อนเริ่มทำางานล่วงเวลา๒.๑ วัน...
กำาหนดล่วงหน้าให้หรือตามที่ตกลงกัน เว้นแต่ได้ตกลงกันสะสมและเลื่อนวันหยุดที่ยังไม่ได้หยุดในปีนั้น รวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปลูกจ้...
- ๔ -ค่าล่วงเวลา๓.๑ ถ้าให้ลูกจ้างทำางานเกินเวลาทำางานปกติในวันทำางาน ลูกจ้างจะต้องได้รับค่าล่วงเวลาในอัตราดังนี้ก. ไม่น้อย...
ไทย เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างให้จ่ายเป็นตั๋วเงินหรือเงินตราต่างประเทศ โดยกำาหนดจ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง เ...
ข. การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้นแต่ไม่รวมไปถึงการลาศึกษาต่อให้ลูกจ้างยื่นใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว...
๖.๘ ลูกจ้างต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินใดๆ ในบริเวณที่ทำางานหรือโรงงาน โดยมิให้สูญหายหรือเสียหายจากบุคคลใดๆหรื...
ลูกจ้างที่มีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์เนื่องจากการทำางานดังกล่าวข้างต้น ควรยื่นคำาร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้บ...
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดจะพิจารณาอุทธรณ์และดำาเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ตามคำาร้องทุกข์ และแจ้งผลการพิจารณาดำาเนินการใ...
หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำางานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้ายสำาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำานวณเป็นหน่วยง. ลูก...
๘.๒ การเลิกจ้างเพราะเหตุอื่นที่นายจ้างปรับปรุงหน่วยงานกระบวนการผลิต การจำาหน่าย หรือการบริการ อันเนื่องจากการนำาเครื่องจัก...
รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามข้อ๘.๑ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาลูกจ้า...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

10,349 views

Published on

แบบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

Published in: Business
License:
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แบบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

 1. 1. ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................................................................................สถานที่ตั้ง สำานักงานแห่งใหญ่ เลขที่ ................. หมู่ที่..................ซอย........................................................ถนน................................................ตำาบล /แขวง..................................... อำาเภอ /เขต..................................จังหวัด …………………………………………โทรศัพท์............................................................................สำานักงานสาขา / โรงงาน / หน่วยงาน ตั้งอยู่เลขที่............. หมู่ที่............ ซอย...............................................ถนน ................................................ตำาบล /แขวง.................................... อำาเภอ / เขต.................................จังหวัด …………………………………………โทรศัพท์............................................................................ประกอบกิจการ..............................................................................................................................................๑.๑ วันทำางานสำานักงานแห่งใหญ่ ทำางานสัปดาห์ละ................................ วันวัน........................................................ ถึงวัน....................................................สำานักงานสาขา / โรงงาน / หน่วยงาน ทำางานสัปดาห์ละ............................. วันวัน........................................................ ถึงวัน....................................................๑.๒ เวลาทำางานปกติสำานักงานแห่งใหญ่ ทำางานวันละ ...................... ชั่วโมงเวลา ............................................. น. ถึงเวลา................................................ น.๑. วันทำางาน เวลาทำางานปกติ และเวลาพัก
 2. สำานักงานสาขา / โรงงาน / หน่วยงาน ทำางานวันละ................................ชั่วโมงเวลา ............................................. น. ถึงเวลา................................................ น.งานกะ ทำางานวันละ............................................. ชั่วโมงกะที่ ๑ เวลา .............................................น. ถึงเวลา ................................................ น.กะที่ ๒ เวลา.............................................น. ถึงเวลา................................................ น.กะที่ ๓ เวลา .............................................น. ถึงเวลา ................................................ น.งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างได้แก่ ลูกจ้างที่ทำางาน............. .............................. ทำางานวันละ ........... ชั่วโมง เวลา ...................... น. ถึงเวลา..................... น.งานขนส่งทางบกทำางานวันละ............... ชั่วโมง เวลา....................... น. ถึงเวลา .................... น./๑.๓ เวลาพัก- ๒ -๑.๓ เวลาพักก. ระหว่างการทำางานปกติสำานักงานแห่งใหญ่ พักระหว่างเวลา..................................... น. ถึงเวลา ……….....................น.สำานักงานสาขา / โรงงาน / หน่วยงาน พักระหว่างเวลา...................... น. ถึงเวลา ....... .......... น.สำาหรับลูกจ้างเด็ก พักระหว่างเวลา............................น. ถึงเวลา .............................. น. และระหว่างเวลา............................. น. ถึงเวลา............................. น.งานขนส่งทางบก พักระหว่างเวลา.............................น. ถึงเวลา ………..................... น.ข. ก่อนการทำางานล่วงเวลา
 3. ในกรณีที่มีการทำางานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำางานปกติไม่น้อยกว่า ๒ชั่วโมง ให้ลูกจ้างพัก.....นาที ก่อนเริ่มทำางานล่วงเวลา๒.๑ วันหยุดประจำาสัปดาห์สำานักงานแห่งใหญ่ หยุดสัปดาห์ละ ................... วันสำานักงานสาขา / โรงงาน / หน่วยงาน หยุดสัปดาห์ละ................... วันนายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจำาสัปดาห์แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำางาน (สำาหรับลูกจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงานถ้าไม่จ่ายค่าจ้างให้นายจ้างระบุ)๒.๒ วันหยุดตามประเพณีลูกจ้างจะได้หยุดโดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าปีละ ๑๓วัน ดังนี้๑. วันแรงงานแห่งชาติ๒. ........................................................๓. ...........................................................๔. ........................................................๕. ...........................................................๖. ........................................................๗. ...........................................................๘. ........................................................๙. ...........................................................๑๐. ......................................................๑๑. ........................................................๑๒. ......................................................๑๓. .........................................................(หรือนายจ้างจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าแต่ละปี)ถ้าวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำาสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีนั้นในวันทำางานถัดไป/๒.๓ วันหยุดพักผ่อนประจำาปี- ๓ -๒.๓ วันหยุดพักผ่อนประจำาปีลูกจ้างซึ่งทำางานติดต่อกันมาครบหนึ่งปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำาปีโดยได้รับค่าจ้างปีละ......... วันทำางาน ทั้งนี้ นายจ้างจะ๒. วันหยุดและหลัก
 4. กำาหนดล่วงหน้าให้หรือตามที่ตกลงกัน เว้นแต่ได้ตกลงกันสะสมและเลื่อนวันหยุดที่ยังไม่ได้หยุดในปีนั้น รวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปลูกจ้างซึ่งทำางานยังไม่ครบหนึ่งปีนายจ้างอาจกำาหนดวันหยุดพักผ่อนประจำาปีให้แก่ลูกจ้าง โดยคำานวณให้ตามส่วนกรณีลูกจ้างไม่ได้ใช้สิทธิหยุดในวันหยุดพักผ่อนประจำาปีนายจ้างจะจ่ายเงินเป็นค่าทำางานในวันหยุดเสมือนเป็นการทำางานในวันหยุดในกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ใช่กรณีที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำาปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจำาปีที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามวรรคแรกในกรณีลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้าง หรือกรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแม้จะมีกรณีนายจ้าง ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำาปีที่ได้สะสมไว้หลักเกณฑ์ในกรณีที่งานมีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำาติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำางานล่วงเวลาในวันทำางาน หรือทำางานในวันหยุด รวมถึงล่วงเวลาในวันหยุดได้เท่าที่จำาเป็น โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนสำาหรับงานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำางานในวันหยุดก็ได้ในกรณีที่มิใช่งานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำางานล่วงเวลาในวันทำางาน หรือทำางานในวันหยุด รวมถึงล่วงเวลาในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นแต่ละคราวไปการทำางานล่วงเวลาในวันทำางาน ทำางานในวันหยุด และล่วงเวลาในวันหยุด สำาหรับงานตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องไม่เกินสัปดาห์ละ ๓๖ชั่วโมงงานขนส่งทางบก นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำาหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำางานล่วงเวลา เมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้างแล้ว โดยจะทำางานล่วงเวลาไม่เกินวันละ ๒ ชั่วโมง เว้นแต่มีความจำาเป็นอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจร/ค่าล่วงเวลา๓. หลักเกณฑ์การทำางานล่วงเวลา
 5. - ๔ -ค่าล่วงเวลา๓.๑ ถ้าให้ลูกจ้างทำางานเกินเวลาทำางานปกติในวันทำางาน ลูกจ้างจะต้องได้รับค่าล่วงเวลาในอัตราดังนี้ก. ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำางานตามจำานวนชั่วโมงที่ทำา หรือข. ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำางานตามจำานวนผลงานที่ทำาได้ สำาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำานวณเป็นหน่วย๓.๒ ถ้าให้ลูกจ้างทำางานในวันหยุดเกินเวลาทำางานของวันทำางาน ลูกจ้างจะได้รับค่าล่วงเวลา ในวันหยุดในอัตรา ดังนี้ก. ไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำางานตามจำานวนชั่วโมงที่ทำา หรือข. ไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำางานตามจำานวนผลงานที่ทำาได้สำาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำานวณเป็นหน่วยค่าทำางานในวันหยุด๓.๓ ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจำาสัปดาห์วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำาปี ถ้ามาทำางานในวันหยุดดังกล่าว จะได้รับค่าทำางานในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำางานตามจำานวนชั่วโมงที่ทำาหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำางานตามจำานวนผลงานที่ทำาได้ สำาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำานวณเป็นหน่วย๓.๔ ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำาสัปดาห์ ถ้ามาทำางานในวันหยุดดังกล่าว จะได้รับค่าจ้างทำางานในวันหยุดไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำางานตามจำานวนชั่วโมง ที่ทำาหรือไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยตามจำานวนผลงานที่ทำาได้สำาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำานวณเป็นหน่วย๔.๑ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินผลประโยชน์อื่นเนื่องในการจ้างเป็นเงินตรา๔. วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
 6. ไทย เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างให้จ่ายเป็นตั๋วเงินหรือเงินตราต่างประเทศ โดยกำาหนดจ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง โดยจ่าย ณ สถานที่ทำางานของลูกจ้าง ถ้าจะจ่าย ณ สถานที่อื่นและวิธีอื่น เช่น จ่ายผ่านธนาคารต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ซึ่งความยินยอมนั้นนายจ้างจะจัดทำาเป็นหนังสือให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานหรือมีข้อตกลงกันไว้ชัดเจนเป็นการเฉพาะ๔.๒ ในกรณีเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับให้แก่ลูกจ้างภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่เลิกจ้าง/๕. วันลาและหลักเกณฑ์การลา- ๕ -๕.๑ การลาป่วย ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยได้รับค่าจ้างปีหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วันทำางานการลาป่วยตั้งแต่ ๓ วันทำางานขึ้นไป นายจ้างจะให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือของสถานพยาบาลของทางราชการก็ได้ เช่น สถานีอนามัย ในกรณีที่ลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองแพทย์หรือของสถานพยาบาลดังกล่าวได้ ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ ถ้านายจ้างจัดแพทย์ไว้ ให้แล้ว ให้แพทย์นั้นเป็นผู้ออกใบรับรอง เว้นแต่ลูกจ้างไม่สามารถให้แพทย์นั้นตรวจได้วันที่ลูกจ้างไม่สามารถทำางานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนื่องจาก การทำางาน หรือลาคลอดบุตร ไม่ถือเป็นวันลาป่วย๕.๒ การลาเพื่อทำาหมัน ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อทำาหมันได้และมีสิทธิลาเนื่องจากการทำาหมันตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำาหนดและออกใบรับรอง โดยได้รับค่าจ้างตามระยะเวลาที่ลา๕.๓ การลาเพื่อกิจธุระอันจำาเป็น ลูกจ้างมีสิทธิลาปีละ…….วัน(โดยระบุว่าได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้างเพื่อความชัดเจน)๕.๔ การลาเพื่อรับราชการทหาร ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างไม่เกินปีละ ๖๐ วัน๕.๕ การลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ ในกรณีดังต่อไปนี้ก. เพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือการเพิ่มทักษะความชำานาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานของลูกจ้าง๕. วันลาและหลัก
 7. ข. การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้นแต่ไม่รวมไปถึงการลาศึกษาต่อให้ลูกจ้างยื่นใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน เมื่อนายจ้างอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานเพื่อการดังกล่าวได้(โดยระบุว่าได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้างเพื่อความชัดเจน)ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตำ่ากว่าสิบแปดปี มีสิทธิลาเพื่อเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝึก หรือลาเพื่อการอื่น ซึ่งจัดโดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลา พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องถ้ามี และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กไม่เกินปีละ ๓๐ วัน๕.๖ การลาเพื่อคลอดบุตร ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน ๙๐ วัน โดยรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย และได้รับค่าจ้างไม่เกิน ๔๕ วัน/อนึ่ง ลูกจ้างหญิง...- ๖ -อนึ่ง ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ควรแจ้งให้นายจ้างทราบถึงการตั้งครรภ์ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ โดยให้แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่รับรองว่าไม่อาจทำาหน้าที่เดิมต่อไปได้ และนายจ้างจะพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างนั้น๖.๑ ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน๖.๒ ลูกจ้างต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำาสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา๖.๓ ลูกจ้างต้องมาปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลา และลงบันทึกเวลาทำางานตามที่กำาหนด๖.๔ ลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่กลั่นแกล้งหรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างหรือลูกจ้างด้วยกันเอง๖.๕ ลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันและเต็มความสามารถ๖.๖ ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทำางาน๖.๗ ลูกจ้างต้องดูแลบำารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การทำางานให้อยู่ ในสภาพดีเป็นระเบียบเรียบร้อยตามความจำาเป็น หรือตามควรแก่หน้าที่ของตน๖. วินัยและ
 8. ๖.๘ ลูกจ้างต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินใดๆ ในบริเวณที่ทำางานหรือโรงงาน โดยมิให้สูญหายหรือเสียหายจากบุคคลใดๆหรือจากภัยพิบัติอื่นๆ เท่าที่สามารถจะทำาได้๖.๙ ลูกจ้างต้องช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณที่ทำางานหรือโรงงาน๖.๑๐ ลูกจ้างต้องไม่กระทำาการทะเลาะวิวาท หรือทำาร้ายร่างกายบุคคลใดในบริเวณที่ทำางานหรือโรงงาน๖.๑๑ ลูกจ้างต้องไม่นำายาเสพติดผิดกฎหมาย หรืออาวุธที่มีอันตรายร้ายแรง หรือวัตถุระเบิดเข้ามาบริเวณที่ทำางานหรือโรงงานลูกจ้างผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษโดยการตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ให้พักงาน หรือเลิกจ้าง ตามสมควรแห่งความผิดที่ได้กระทำาในกรณีที่ลูกจ้างถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิดวินัยนายจ้างอาจมีคำาสั่งพักงานเป็นหนังสือระบุความผิดและกำาหนดระยะเวลาพักงานในระหว่างการสอบสวนได้ไม่เกินเจ็ดวันโดยแจ้งลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน ซึ่งในระหว่างการพักงานนายจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของค่าจ้างในวันทำางานที่ลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน และเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าลูกจ้างไม่มีความผิดนายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำางานนับแต่วันที่ลูกจ้างถูกสั่งพักงานเป็นต้นไปโดยคำานวณเงินที่นายจ้างจ่ายไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี/๗. การร้องทุกข์- ๗ -๗.๑ ขอบเขตและความหมายการร้องทุกข์ หมายถึง กรณีที่ลูกจ้างมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์อันเกิดขึ้นเนื่องจากการทำางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการทำางาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการทำางานหรือประโยชน์อื่น หรือการปฏิบัติใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาต่อลูกจ้างหรือระหว่างลูกจ้างด้วยกันและลูกจ้างได้เสนอความไม่พอใจหรือความทุกข์นั้นต่อนายจ้างเพื่อให้นายจ้างได้ดำาเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และเพื่อให้ลูกจ้างทำางานด้วยความสุข๗.๒ วิธีการและขั้นตอน๗. การ
 9. ลูกจ้างที่มีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์เนื่องจากการทำางานดังกล่าวข้างต้น ควรยื่นคำาร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้บังคับบัญชาชั้นแรกของตนโดยเร็ว เว้นแต่เรื่องที่จะร้องทุกข์นั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวหรือผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นต้นเหตุก็ให้ยื่นคำาร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งการยื่นคำาร้องทุกข์ให้กรอกข้อความลงในแบบพิมพ์ที่นายจ้างได้กำาหนดขึ้น (เพื่อให้เป็นแบบเดียวกันและได้ข้อมูลที่สำาคัญครบถ้วน)๗.๓ การสอบสวนและพิจารณาเมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับคำาร้องทุกข์จากลูกจ้างแล้ว ให้รีบดำาเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องทุกข์นั้นโดยละเอียดเท่าที่จะทำาได้ โดยดำาเนินการด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจากนายจ้าง ทั้งนี้ ลูกจ้างผู้ยื่นคำาร้องทุกข์ชอบที่จะให้ข้อเท็จจริงโดยละเอียดแก่ผู้บังคับบัญชาด้วยเมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์นั้น หากเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตของอำานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานั้นและผู้บังคับบัญชาสามารถแก้ไขได้ ก็ให้ผู้บังคับบัญชาดำาเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ลูกจ้างผู้ยื่นคำาร้องทุกข์ทราบ พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้าง ทราบด้วยหากเรื่องราวที่ร้องทุกข์นั้น เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานั้นให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอเรื่องราวที่ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขหรือความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามลำาดับให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปดำาเนินการสอบสวนและพิจารณาคำาร้องทุกข์เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ได้รับคำาร้องทุกข์ผู้บังคับบัญชาแต่ละชั้นต้องดำาเนินการเกี่ยวกับคำาร้องทุกข์โดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน ๗ วัน/๗.๔ กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์- ๘ -๗.๔ กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์เมื่อผู้บังคับบัญชาแต่ละชั้นได้พิจารณาคำาร้องทุกข์ ดำาเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ที่เกิดการร้องทุกข์ และได้แจ้งให้ลูกจ้างผู้ยื่นคำาร้องทุกข์ทราบ หากลูกจ้างผู้ยื่นคำาร้องทุกข์พอใจก็ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วแต่ถ้าลูกจ้างผู้ยื่นคำาร้องทุกข์ไม่พอใจ ก็ให้ยื่นอุทธรณ์ โดยกรอกข้อความที่อุทธรณ์ลงในแบบพิมพ์ที่นายจ้างได้กำาหนดขึ้นและยื่นต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบผลการร้องทุกข์จากผู้บังคับบัญชาระดับต้น
 10. ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดจะพิจารณาอุทธรณ์และดำาเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ตามคำาร้องทุกข์ และแจ้งผลการพิจารณาดำาเนินการให้ลูกจ้างผู้ยื่นคำาร้องทุกข์ทราบภายใน ๑๕ วันหากลูกจ้างผู้ยื่นคำาร้องทุกข์ยังไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้บังคับบัญชาสูงสุด ย่อมมีสิทธิดำาเนินการในทางอื่นอันชอบด้วยกฎหมายต่อไปได้ (หรืออาจเสนอต่อนายจ้าง เพื่อร่วมกันตั้งผู้ชี้ขาดขึ้นเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากคำาร้องทุกข์นั้นต่อไปได้)๗.๕ ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากการร้องทุกข์ที่กระทำาไปโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างเป็นส่วนรวม ดังนั้นลูกจ้างผู้ยื่นคำาร้องทุกข์ ลูกจ้างผู้ให้ถ้อยคำา ให้ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริงหรือให้พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และลูกจ้างที่เป็นผู้พิจารณาคำาร้องทุกข์ เมื่อได้กระทำาไปโดยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิดข้อยุ่งยากประการใดแก่นายจ้าง ก็ย่อมได้รับการประกันจากนายจ้างว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้างลงโทษ หรือดำาเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อลูกจ้างดังกล่าว๘.๑ การเลิกจ้างกรณีปกติการเลิกจ้าง หมายความว่า(๑) การที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำางานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด(๒) การที่ลูกจ้างไม่ได้ทำางานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำาเนินกิจการต่อไปจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ดังต่อไปนี้ก. ลูกจ้างซึ่งทำางานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำางานสามสิบวันสุดท้าย สำาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำานวณเป็นหน่วยข. ลูกจ้างซึ่งทำางานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย เก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำางานเก้าสิบวันสุดท้าย สำาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำานวณเป็นหน่วย/ค. ลูกจ้างซึ่งทำางาน...- ๙ -ค. ลูกจ้างซึ่งทำางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย หนึ่งร้อยแปดสิบวัน๘. การเลิกจ้างค่าชดเชย
 11. หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำางานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้ายสำาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำานวณเป็นหน่วยง. ลูกจ้างซึ่งทำางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย สองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำางานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้าย สำาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำานวณเป็นหน่วยจ. ลูกจ้างซึ่งทำางานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำางานสามร้อยวันสุดท้าย สำาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำานวณเป็นหน่วยข้อยกเว้นในการไม่จ่ายค่าชดเชยนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง(๒) จงใจทำาให้นายจ้างได้รับความเสียหาย(๓) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง(๔) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน ระเบียบหรือคำาสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำาเป็นต้องตักเตือนหนังสือเตือนให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำาผิด(๕) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำางานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันควร(๖) ได้รับโทษจำาคุกตามคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุกในกรณี (๖) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุ ให้นายจ้างได้รับความเสียหายการบอกเลิกสัญญาจ้างก. การจ้างที่มีกำาหนดระยะเวลา สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อครบกำาหนดระยะเวลาจ้าง โดยนายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าข. การจ้างที่ไม่มีกำาหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างทดลองงานถือเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างที่ไม่มีกำาหนดระยะเวลา
 12. ๘.๒ การเลิกจ้างเพราะเหตุอื่นที่นายจ้างปรับปรุงหน่วยงานกระบวนการผลิต การจำาหน่าย หรือการบริการ อันเนื่องจากการนำาเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจำานวนลูกจ้าง นายจ้างจะปฏิบัติ ดังนี้/(๑) แจ้งวันที่จะเลิกจ้าง...- ๑๐ -(๑) แจ้งวันที่จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างและรายชื่อลูกจ้างที่จะถูกเลิกจ้างให้พนักงานตรวจแรงงานและลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่จะเลิกจ้างในกรณีนายจ้างไม่สามารถแจ้งได้หรือแจ้งการเลิกจ้างน้อยกว่าหกสิบวันต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายหกสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทำางานหกสิบวันสุดท้าย สำาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำานวณเป็นหน่วย(๒) จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มจากค่าชดเชยปกติตามข้อ ๘.๑ ในกรณีที่ลูกจ้างทำางานติดต่อกันเกินหกปี ขึ้นไป โดยจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสิบห้าวันต่อการทำางานครบหนึ่งปี หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำางานสิบห้าวันสุดท้ายต่อการทำางานครบหนึ่งปีสำาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำานวณเป็นหน่วย ทั้งนี้ ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าวจะไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยหกสิบวันหรือไม่เกินค่าจ้างของการทำางานสามร้อยหกสิบวันสุดท้ายสำาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำานวณเป็นหน่วยกรณีระยะเวลาการทำางานไม่ครบหนึ่งปี ถ้าเศษของระยะเวลาทำางานมากกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้นับเป็นการทำางานครบหนึ่งปี๘.๓ การย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นในกรณีที่นายจ้างจะย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณสถานที่อื่น อันมีผลกระทบสำาคัญต่อการดำารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว นายจ้างจะปฏิบัติดังนี้(๑) นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถแจ้งได้ หรือแจ้งการย้ายสถานประกอบกิจการน้อยกว่าสามสิบวัน จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทำางานสามสิบวันสุดท้ายสำาหรับลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำานวณเป็นหน่วย(๒) หากลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทำางานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายจ้างหรือวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี โดยลูกจ้างมีสิทธิได้
 13. รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามข้อ๘.๑ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำาร้องให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่ วันครบกำาหนดจ่ายค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ว่าเป็นกรณีที่นายจ้างต้อง บอกกล่าวล่วงหน้าหรือลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างโดยมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ประกาศ ณ วันที่……………………………………….ลงชื่อ…………………………………..(…………………………….……………)ตำาแหน่ง…………………………….……………ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒
also

shtory.ua

×