Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
ANATOMİYE GİRİŞ 
Öğr. Gör. Burcu Dedeoğlu Demir
Anatomi en eski temel medikal 
bilimdalıdır 
Anatomi: Ana + Temnein 
(Yunanca) 
Ana : içinde, ayrılmış 
Tomie : kesmek ayı...
Tanım : 
Anatomi vucudun normal şeklini 
yapısını, 
Vucudu oluşturan organları, 
Organlar arasındaki yapısal 
ilişkileri, ...
Neden Anatomi 
• Anatomi bilmeyen doktorlar köstebekler gibi 
belirsiz mezarlar açarlar 
• Gemi kaptanı için pusula ve har...
Tarihsel gelişimi 
• Anatomi tarihi İnsanlık tarihi ile başlar. 
• İnsan kendini öğrenmek istemiştir. 
• Çürüyen cesetler ...
Hipokrat (Hippocrates) (MÖ:460-377) tıp tarihinin en eski 
isimlerindendir 
Galen (Claudius Galenus) (MS:130-200) Bergama ...
Türkiye de Normal anatomi öğretimi 
Dört dönemde toplanır 
1-Medrese dönemi (1200-1816) 
Skolastik eğitim hakimiyeti 
1205...
2-Şanizade Dönemi (1816-1827) 
-Şanizade Mehmet Ataullah Efendi 
“MİR’AT’ÜL EBDAN Fİ TEŞRİH-İ AZA’ÜL 
İNSAN” adlı kitabı 
...
3-Tıphane ve Cerrahhane-i Amire Dönemi (1827- 
1839) 
Bu okul Sultan II. Mahmut tarafından açılan okuldur 
Tıbbiye 5, cerr...
4-Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Dönemi (1839-günümüze 
kadar gelen dönem) 
Bu okulda Sultan III. Selim tarafından açılan okuld...
ANATOMİNİN GENEL 
BÖLÜMLERİ 
 ■ Mikroskopik Anatomi, 
 ■ Makroskopik anatomi, 
 ■ Gelişim anatomisi, 
 ■ Neuro-anatomi...
Makroskopik Anatomi 
 ■ Topoğrafik anatomi, 
 İnsan vücudunun bölüm ve bölgelere 
ayrılması sonucu ortaya çıkan anatomik...
SİSTEMATİK ANATOMİ 
• ■ İskelet sistemi, 
• ■ Kas sistemi, 
• ■ Sindirim sistemi, 
• ■ Solunum sistemi, 
• ■ Kalp ve dolaş...
Vücudumuzda temel fonksiyonları 
gerçekleştiren sistemler 
Temel Fonksiyon İlgili Sistemler 
Dış ortamda hareket İskelet, ...
VÜCUDUN BÖLÜMLERİ, 
ANATOMİK DÜZLEMLER, 
EKSENLER VE YÖNLER 
15
İNSAN VÜCUDUNUN 
BÖLÜMLERİ 
 BAŞ (Caput) 
 BOYUN (Collum veya Cervix) 
 GÖVDE (Truncus) 
 Göğüs (Toraks) 
 Karın (Abd...
İnsan Vücudunun Boşlukları 
(Cavites Corporis Humani) 
 Dorsal Boşluk 
 Cavitas Cranii 
 Canalis Vertebralis 
 Ventral...
Ventral Boşuk içinde yer alan 
organlar 
Göğüs Boşluğu Karın Boşluğu Leğen Boşluğu 
Akciğerler Mide İdrar kesesi 
Kalp Bar...
Vücut Zarları 
 Müköz Membranlar:ağız,burun sindirim 
kanalı 
 Seröz Membranlar: periton, plevra, 
perikard 
 Sinoviyal...
ANATOMİK POZİSYON 
Ayakta dik duran, 
topukları ve ayak 
başparmakları 
birleşmiş, el ayaları öne 
bakar ve yüzü karşıya 
...
•Sagital düzlemler 
•Koronal düzlemler 
•Transvers düzlemler
Sagital Düzlemler 
 Vücudu önden arkaya dik 
keserler. 
 Tam ortadan geçerek vücudu 
birbirine eşit iki parçaya 
ayıran ...
Koronal veya Frontal Düzlemler 
 Vücut boyunca uzanan fakat 
vücudu sağdan sola kesen 
düzlemlerdir. 
 Vücudun ön cephes...
Transvers veya Horizontal Düzlemler 
 Vücudu enine kesen 
düzlemlerdir. 
 Başa daha yakın oluşumlar 
için superior veya ...
Oblik Düzlemler 
 Diğer düzlemleri herhangi bir açı ile kesen 
düzlemlerdir. 
Böylece vücudun içindeki herhangi bir organ...
 Ekstremite'nin gövdeye yakın kısmı için proksimal, 
 Daha uzak kısmı için distal terimi kullanılır. 
 El ve ayakta el ...
Vücudun veya boynun yana doğru 
bükülme hareketine lateral 
fleksiyon 
Öne bükülmesine fleksiyon, 
arkaya doğru bükülmesin...
Protraksiyon; Çene ve omuz kemerinin 
öne doğru hareketidir. 
Retraksiyon; Çene ve omuz kemerinin 
arkaya doğru harekettir...
•Ekstremitenin median 
düzlemden uzaklaşmasına 
=abduksiyon 
• Median düzleme 
yaklaşmasına 
=adduksiyon denir.
El başparmağının, el 
küçük parmağına 
yaklaşma hareketine 
oppozisyon, 
Uzaklaşma hareketine 
repozisyon denir.
Sirkumdiksiyon, bir 
koniyi tanımlar 
şekilde ard arda 
fleksiyon, 
abduksiyon, 
ekstensiyon ve 
adduksiyon 
hareketlerind...
Ayak tabanına doğru 
bükülme= Plantar 
fleksiyon 
Ayak sırtına doğru 
bükülme= Dorsal fleksiyon 
Ayak tabanının içe 
döndü...
Genel Anatomik Terimler 
 Anterior :Ön 
 Posterior: Arka 
 Superior: Üst 
 İnferior: Alt 
 Dexter (Dextra): Sağ 
 Si...
 Corpus: Gövde 
 Foramen: Delik 
 Fossa: Çukur 
 Fovea: Sığ çukur 
 Processus: Çıkıntı 
 Sulcus:Oluk 
 Magnus: büyü...
 Apicalis: tepe 
 Basilaris : taban 
 Centralis: merkez 
 Periferalis: uzak 
 İnternus: iç 
 Externus: dış 
 Proxim...
SAYILAR 
1- Primus, -a –um 
2- Secundus 
3- Tertius 
4- Quartus 
5- Quintus 
6- Sextus 
7-Septimus 
8-Octavus 
9-Nonus 
10...
Hareketlerle ilgili Genel Anatomik 
Terimler 
 Flexion: Bükme, bükülme 
 Extention: Germe, gerilme 
 Abduction: Vücut o...
41
Terminoloji 
 Abductio (-onis) : Vücut orta çizgisinden / 
düzleminden uzaklaşma 
 Adductio (-onis) : Vücut orta çizgisi...
 Circumduction : Çepeçevre / dairesel hareket 
 Cranialis : Kafa (baş) ile ilgili 
 Dexter : Sağ (yan) 
 Distal (= dis...
 Flexio (= onis) : Bükülme. Fleksion 
 Frontalis : Alına ait / alınla ilgili 
 Internus : İç / içte olan 
 Lateral (= ...
 Palma : Avuç, elayası 
 Perifer (periphericus) : Dış taraf, merkezden uzakta 
(dışta) 
 Planta : Ayak tabanı (çukuru) ...
 Reposition : Eski (ilk) duruma dönüş 
 Sagitta (- ae) : Ok 
 Sinister (-tra) : Sol, sol yan (daki) 
 Superficialis : ...
TDS 1 - Anatomiye Giriş
TDS 1 - Anatomiye Giriş
TDS 1 - Anatomiye Giriş
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TDS 1 - Anatomiye Giriş

14,640 views

Published on

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik + Anatomiye Giriş

Published in: Education
 • Be the first to comment

TDS 1 - Anatomiye Giriş

 1. 1. ANATOMİYE GİRİŞ Öğr. Gör. Burcu Dedeoğlu Demir
 2. Anatomi en eski temel medikal bilimdalıdır Anatomi: Ana + Temnein (Yunanca) Ana : içinde, ayrılmış Tomie : kesmek ayırmak Dissection: Kesmek (Latince)
 3. Tanım : Anatomi vucudun normal şeklini yapısını, Vucudu oluşturan organları, Organlar arasındaki yapısal ilişkileri, Organların görevsel ilişkilerini inceler.
 4. Neden Anatomi • Anatomi bilmeyen doktorlar köstebekler gibi belirsiz mezarlar açarlar • Gemi kaptanı için pusula ve harita ne ise bir doktor için de anatomi odur • Sağlık ordusu veya insan ile ilgilenen herkes insan anatomisini en iyi şekilde öğrenmeye mecburdur
 5. Tarihsel gelişimi • Anatomi tarihi İnsanlık tarihi ile başlar. • İnsan kendini öğrenmek istemiştir. • Çürüyen cesetler • Savaş meydanlarında açığa çıkan organlar • Vucuduna ait bölümlerin ayrıntılarını merak etmiştir. • Yaralandığı vakit vucudu ile ilgili gördüğü herşey (kan, kemik), ona bir şey öğretmiştir • Savaş esnasında parçalanan insan vucudu ona çok şey öğretmiştir
 6. Hipokrat (Hippocrates) (MÖ:460-377) tıp tarihinin en eski isimlerindendir Galen (Claudius Galenus) (MS:130-200) Bergama doğumludur, hayvanlar üzerinde otopsi yaparak normal anatomik yapıları tanımlamıştır. Galenizm ekolü oluşmuştur Andreas Vesalius (1514-1564) Çağdaş anatomi döneminin kurucusu 1543-1555 tarihlerinde “De Humani Corporis Fabrica” isimli eserini yazmıştır. Sistematik Diseksiyon ile, İnsan anatomisinin temellerini atmıştır İbni Sina (980-1037) (Avicenna) “El-Kanûn Fi’t-Tıb” adlı eserinde Fizyoloji, hıfzısıhha, tedavi ve farmakoloji konularını anlatır
 7. Türkiye de Normal anatomi öğretimi Dört dönemde toplanır 1-Medrese dönemi (1200-1816) Skolastik eğitim hakimiyeti 1205 (Kayseri Darüşşifasının kuruluşu) 1816 arası dönem (Diseksiyon masası yok) Hekimbaşı Emir Çelebi (öl:1638) “Enmüzec al-Tıp” adlı eseri yazmıştır Savaştaki gayrimüslim ölülere diseksiyon yapılmasına izin verilmiştir Medresede iskelet yok
 8. 2-Şanizade Dönemi (1816-1827) -Şanizade Mehmet Ataullah Efendi “MİR’AT’ÜL EBDAN Fİ TEŞRİH-İ AZA’ÜL İNSAN” adlı kitabı yazmıştır; -Normal anatomi kitabı, ilk basılı tıp kitabıdır -Batılı kaynaklardan tercüme ve derlemedir -Diseksiyon eğitimi hala yapılamamaktadır
 9. 3-Tıphane ve Cerrahhane-i Amire Dönemi (1827- 1839) Bu okul Sultan II. Mahmut tarafından açılan okuldur Tıbbiye 5, cerrahhane 3 yıl eğitim vermekte Osman Saip Efendi Normal anatomi eğitimi vermekte Ancak ilk üç dönemde diseksiyon olmaması dikkat çekmekte. Bu dönemde; Avrupa'da da patolojik anatomi eğitiminde bağımsız ve bilimsel kişilik yoktur.
 10. 4-Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Dönemi (1839-günümüze kadar gelen dönem) Bu okulda Sultan III. Selim tarafından açılan okuldur Dr. C. A. Bernard (1808-1844) ve Dr. Spitzer (Avusturyalı-Anatomist) getirtilerek kendilerinden yardım alınmıştır 1841 den sonra bizde de diseksiyon eğitimi ile anatomi verilmeye başlamıştır Ancak Kadavra bulmadaki zorluklar o günlerden bu günlere kadar hala devam etmektedir
 11. ANATOMİNİN GENEL BÖLÜMLERİ  ■ Mikroskopik Anatomi,  ■ Makroskopik anatomi,  ■ Gelişim anatomisi,  ■ Neuro-anatomi. 11
 12. Makroskopik Anatomi  ■ Topoğrafik anatomi,  İnsan vücudunun bölüm ve bölgelere ayrılması sonucu ortaya çıkan anatomik yapıların hangi sisteme ait olursa olsun kat kat bir düzen içinde incelenmesidir.  ■ Sistematik anatomi.  İnsan vücudunda organların bir araya gelerek oluşturduğu sistemleri inceler. 12
 13. SİSTEMATİK ANATOMİ • ■ İskelet sistemi, • ■ Kas sistemi, • ■ Sindirim sistemi, • ■ Solunum sistemi, • ■ Kalp ve dolaşım sistemi, • ■ Üro-genital sistem, • ■ Endokrin sistem, • ■ Sinir sistemi ve duyu organları. 13
 14. Vücudumuzda temel fonksiyonları gerçekleştiren sistemler Temel Fonksiyon İlgili Sistemler Dış ortamda hareket İskelet, musküler, sinir sistemi, duyu organları İç taşıma Kardiyovasküler ve Lenfatik sistem Hammadde alımı (Besinler ve oksijen) Sindirim ve Solunum sistemleri Artık maddelerin uzaklaştırılması İdrar, solunum ve sindirim sistemleri Dış ortam şartlarına karşı koruma Deri ve mukoza İletişim Dış Dünya ile İç Dünya ile Sinir, duyu, solunum(konuşma) İskelet, musküler sistemler Sinir ve Endokrin sistemler Üreme Erkek ve Kadın üreme sistemleri ile endokrin sistem 14
 15. VÜCUDUN BÖLÜMLERİ, ANATOMİK DÜZLEMLER, EKSENLER VE YÖNLER 15
 16. İNSAN VÜCUDUNUN BÖLÜMLERİ  BAŞ (Caput)  BOYUN (Collum veya Cervix)  GÖVDE (Truncus)  Göğüs (Toraks)  Karın (Abdomen)  Leğen (Pelvis)  Sırt (Dorsum)  TARAFLAR, EKSTREMİTELER (membra veya extremitas)  Üst taraf (membrum superior)  Alt taraf (membrum inferior) 16
 17. İnsan Vücudunun Boşlukları (Cavites Corporis Humani)  Dorsal Boşluk  Cavitas Cranii  Canalis Vertebralis  Ventral Boşluk  Cavitas Thoracis  Cavitas abdomino-pelvina (cavitas peritonealis)  Cavitas abdominis  Cavitas pelvis 17
 18. Ventral Boşuk içinde yer alan organlar Göğüs Boşluğu Karın Boşluğu Leğen Boşluğu Akciğerler Mide İdrar kesesi Kalp Barsaklar İç genital organlar Timus Karaciğer İnce barsak kıvrımları Yemek Borusu Safra kesesi Rektum Soluk Borusu Dalak Büyük Damarlar Pankreas Ductus Thoracicus Böbrekler N. Vagus Böbrek üstü Bezi N. Phrenicus Abdominal Aorta 18
 19. Vücut Zarları  Müköz Membranlar:ağız,burun sindirim kanalı  Seröz Membranlar: periton, plevra, perikard  Sinoviyal membranlar 19
 20. ANATOMİK POZİSYON Ayakta dik duran, topukları ve ayak başparmakları birleşmiş, el ayaları öne bakar ve yüzü karşıya bakar vaziyette bir insanın durumuna Anatomik Pozisyon denir
 21. •Sagital düzlemler •Koronal düzlemler •Transvers düzlemler
 22. Sagital Düzlemler  Vücudu önden arkaya dik keserler.  Tam ortadan geçerek vücudu birbirine eşit iki parçaya ayıran = median düzlem  Sagital düzlem üzerinde olan iki oluşumdan median düzleme yakın olanına medial,  Orta hatta daha uzak olanına lateral denir. Median düzlem üzerindeki bir oluşum için median terimi kullanılır.
 23. Koronal veya Frontal Düzlemler  Vücut boyunca uzanan fakat vücudu sağdan sola kesen düzlemlerdir.  Vücudun ön cephesine daha yakın olanların üstünde bulunan oluşumlar için anterior veya ventral, arkada bulunan oluşumlar için posterior veya dorsal terimleri kullanılır.
 24. Transvers veya Horizontal Düzlemler  Vücudu enine kesen düzlemlerdir.  Başa daha yakın oluşumlar için superior veya sefalik, altta kalanları için ise inferior veya kaudal terimleri kullanılır.
 25. Oblik Düzlemler  Diğer düzlemleri herhangi bir açı ile kesen düzlemlerdir. Böylece vücudun içindeki herhangi bir organın izafi pozisyonu; medial, lateral, anterior, posterior, superior veya inferior diye tanımlanır. Bazen bunların karışımları kullanılır. Posterolateral, anteromedial gibi.
 26.  Ekstremite'nin gövdeye yakın kısmı için proksimal,  Daha uzak kısmı için distal terimi kullanılır.  El ve ayakta el ayası için palmar veya volar yüz, ayak tabanı için plantar yüz terimi kullanılır.  El ve ayak sırtlarının her ikisi için dorsum terimi kullanılır.
 27. Vücudun veya boynun yana doğru bükülme hareketine lateral fleksiyon Öne bükülmesine fleksiyon, arkaya doğru bükülmesine ise ekstensiyon denir. Uzun bir eksen etrafında olan dönme hareketine rotasyon adı verilir.
 28. Protraksiyon; Çene ve omuz kemerinin öne doğru hareketidir. Retraksiyon; Çene ve omuz kemerinin arkaya doğru harekettir.
 29. •Ekstremitenin median düzlemden uzaklaşmasına =abduksiyon • Median düzleme yaklaşmasına =adduksiyon denir.
 30. El başparmağının, el küçük parmağına yaklaşma hareketine oppozisyon, Uzaklaşma hareketine repozisyon denir.
 31. Sirkumdiksiyon, bir koniyi tanımlar şekilde ard arda fleksiyon, abduksiyon, ekstensiyon ve adduksiyon hareketlerinden oluşmaktadır.
 32. Ayak tabanına doğru bükülme= Plantar fleksiyon Ayak sırtına doğru bükülme= Dorsal fleksiyon Ayak tabanının içe döndürülmesine= İnversiyon Dışa döndürülmesine Eversiyon denir.
 33. Genel Anatomik Terimler  Anterior :Ön  Posterior: Arka  Superior: Üst  İnferior: Alt  Dexter (Dextra): Sağ  Sinister (Sinistra):sol  Ventralis: ön önde  Dorsalis: Arka, arkada  Medialis: İç yan  Lateralis: Dış yan  Medianus: Tam ortada bulunan  İntermedius: İki şeyin ortasında  Arteria: Atar damar  Vena: Toplar damar  Musculus: Kas  Nervus: Sinir  Canalis: Kanal 36
 34.  Corpus: Gövde  Foramen: Delik  Fossa: Çukur  Fovea: Sığ çukur  Processus: Çıkıntı  Sulcus:Oluk  Magnus: büyük,  Major: daha büyük,  Maximus: en büyük  Parvus: küçük,  Minor: daha küçük,  Minimus: en küçük  Longus: uzun,  Longior: daha uzun,  Longissimus: en uzun 37
 35.  Apicalis: tepe  Basilaris : taban  Centralis: merkez  Periferalis: uzak  İnternus: iç  Externus: dış  Proximal: merkeze yakın  Distal: merkezden uzak  Vertical: dikey  Horizontal: yatay  Superficialis: yüzeyel  Profundalis: derin 38
 36. SAYILAR 1- Primus, -a –um 2- Secundus 3- Tertius 4- Quartus 5- Quintus 6- Sextus 7-Septimus 8-Octavus 9-Nonus 10-Decimus 11-Undecimus 12-Duodecimus 13-Tertius decimus 39
 37. Hareketlerle ilgili Genel Anatomik Terimler  Flexion: Bükme, bükülme  Extention: Germe, gerilme  Abduction: Vücut orta hattından uzaklaştırma  Adduction: Vücut orta hattına yaklaştırma  Circumduction: Yukarıdaki dört hareketin kombine yapılmasına denir  Rotation: Dönme, döndürme  Bazı Özel Rotasyon Hareketleri  External (Dış) Rotation: Dışa döndürme  İnternal (İç) Rotation: İçe döndürme  Supinasyon: Ön kolun dışa döndürülmesi,  Pronasyon: Ön kolun içe döndürülmesi  İnversion: Ayak tabanının içe döndürülmesi  Eversion: Ayak tabanının dışa döndürülmesi  Elevation: Yukarı doğru kaldırma  Depression: Aşağı doğru bastırma 40
 38. 41
 39. Terminoloji  Abductio (-onis) : Vücut orta çizgisinden / düzleminden uzaklaşma  Adductio (-onis) : Vücut orta çizgisine / düzlemine yaklaşma  Anterior : Ön, ön tarafta bulunan  Apex : Tepe / uç  Basalis : Tabana ait  Cauda : Kuyruk 42
 40.  Circumduction : Çepeçevre / dairesel hareket  Cranialis : Kafa (baş) ile ilgili  Dexter : Sağ (yan)  Distal (= distalis) : Merkezden veya gövdeden uzakta.  Dorsal (= dorsalis) : Sırta ait / sırt taraf  Dorsum : Sırt  Extensio (-onis) : Açma / germe  Externus : Dış / dışta bulunan 43
 41.  Flexio (= onis) : Bükülme. Fleksion  Frontalis : Alına ait / alınla ilgili  Internus : İç / içte olan  Lateral (= lateralis) : Dış / dış taraf  Medial : İçyan  Median (= madianus) : Ortada olan / ortada  Oppositio (- onis) : Muhalefet / karşıt  Burada el başparmağının diğer parmaklara yaklaşması 44
 42.  Palma : Avuç, elayası  Perifer (periphericus) : Dış taraf, merkezden uzakta (dışta)  Planta : Ayak tabanı (çukuru)  Posterior : Arkada bulunan  Profundus : Derin  Pronatio (- onis) : Döndürme, içe dönme (al ve ayak sırtının içe döndürülme hareketi)  Proximalis (= proksimal): Gövdeye yakın 45
 43.  Reposition : Eski (ilk) duruma dönüş  Sagitta (- ae) : Ok  Sinister (-tra) : Sol, sol yan (daki)  Superficialis : Yüzyesel, sathi olan  Superior : Üst, üstte olan  Supination : Elayasının, ön tarafa getirilmesi.  Transversalis : Enine olan, transvers olan  Truncus : Kök, sap, gövde  Ventralis : Karına doğru, ön tarafta  Vesicula : Küçük kesecik, torbacık 46
читать далее chemtest.com.ua

トピックの詳細

ka4alka-ua.com

×