Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
KULLANILABĠLĠRLĠKUSABILITY
YENĠ BĠR DÖNEM
KULLANICI DENEYĠMĠUX
KULLANICI DENEYĠMĠNĠN ÖNEMĠ
ĠYĠ BĠR KULLANICI DENEYĠMĠ ĠÇĠNFaydalı? Oldukça. Otel bulmakve rezervasyon için.Kullanılabilir? Çok kolay. Yazve tıkla.Bul...
KULLANICI DENEYĠMĠ PETEĞĠUX HONEY COMBfaydalıkullanılabilirbulunabilirgüvenilirulaĢılabilirarzu edilendeğerli
Kullanım Kalitesi Olarak KullanılabilirlikISO 9241′e göre;KULLANILABĠLĠRLĠKUSABILITY"Bir ürünün potansiyel kullanıcıları t...
KULLANILABĠLĠR DEĞĠLSE
“Veriler gösteriyor ki kullanılabilirlik herhangi bir iş aksiyonundandaha fazla bir yatırım geri dönüşü sağlamaktadır. Ne ...
 1O Dakika Kuralı 2 Saniye Kuralı 3 Tık Kuralı 5 Saniye Kuralı 7±2 Kuralı 80/20 KuralıKULLANILABĠLĠRLĠK KURALLARI
Kullanılabilirlik testleri aĢağıdaki soruların vebenzerlerinin cevabını bulmayı sağlar Neden kullanıcılar sayfanın alt bö...
A/B TESTĠA/B testinde adresi iki farklı Ģekildeveriliyor. Ġlk örnekte “I‟m on Twitter” Ģeklinde linkverilmiĢken ik...
A/B TESTĠ“Start a Highrise Account” cümlesi yerine “30-day free trial onall accounts.” cümlesi konularak ilk sayfaya göre ...
Ağaç Testi web sitesindeki konuların, baĢlıkların bulunabilirliğiniölçmek için yapılan bir kullanılabilirlik testidir.AĞAÇ...
Gerilla kullanılabilirlik testi aĢağıdaki baĢlıkları içerir: Hedef Kitle Belirleme & Senaryo OluĢturma : Hedef kitleniz v...
GERĠLLA TESTĠWORLD ÜYE ĠġYERĠ LĠSTESĠNDE KĠTAPÇI ARAYAN KULLANICI
Kullanıcıların bütün süreçleri online ortamdagerçekleĢtirdikleri, önceden belirlenmiĢ yönergelerleyönetilen ya da yönetici...
Göz Ġzleme Nedir?Kullanıcının nereye, ne kadar süre ve kaç kere baktığına, anlıkve geçmiĢ dikkatinin nerede yoğunlaĢtığına...
Göz izleme ile kullanılabilirlik testi sonrası aĢağıdaki çıktılarelde edilir: Sıcaklık Haritaları: Her sayfa için kullanı...
GÖZ ĠZLEMENĠN 6 SIRRI1. ÖLÜ KÖġELERDEN SAKININ
Banner körlüğü, kullanıcıların reklam gibi algıladığı her imgeyiyoksaydıkları duruma verilen addır. Reklamlar sitenin bir ...
Bilinçaltı neyin önemli ve dikkate değer olduğunu kavramak içinbir hiyerarĢi içerisine girmek ister.GÖZ ĠZLEMENĠN 6 SIRRI3...
Hikayenin özünü oluĢturan imge ya da detaylar, gözün dikkatiniçeker ve kalp de onu izler.GÖZ ĠZLEMENĠN 6 SIRRI4. ANLAM KUR...
AraĢtırmalar ünlü bir yüzün, mimiklerini iyikullanan baĢka bir yüze oranla daha azduygusal tepki oluĢturduğunu göstermekte...
Merkeze yerleĢtirilmiĢ bir eleman mutlaka görülecektirGÖZ ĠZLEMENĠN 6 SIRRI6. MERKEZE ĠNĠN
Strateji ve araĢtırma için kullanılır. Rakip web siteleri veuygulamaları üzerinde indirme, kayıt olma, satın alma ve ürünk...
JACOB NĠELSEN KONTROL LĠSTESĠ1 • Sistem durumunun görünürlüğü2 • Sistem ile gerçek dünyanın eĢleĢmesi3 • Kullanıcı kontrol...
Web sitesinin ve uygulamanın değerini ölçmek içinkullanılabilirlik hatalarının ve diğer geliĢtirmeler için gerekenalanları...
KULLANILABĠLĠRLĠK TESTLERĠKULLANIM ORANLARI
 Web Analitik Bağlamsal GörüĢme DönüĢüm Oranı Anket Günlük ÇalıĢması Kullanıcı GörüĢmeleri Storyboards Beta Lunch...
„a ve „a TEġEKKÜRLER
TEġEKKÜRLERSorularınız?Ġrem Türkay TavĢancıl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kullanıcı Deneyimi & Kullanılabilirlik

919 views

Published on

Kullanıcı deneyimi, kullanılabilirlik ve kullanılabilirlik testleri hakkında türkçe bir sunum.

Published in: Technology, Business
 • Aynı konu başlığını aradan iki sene geçtikten sonra yeni edindiğin bilgilerle sunman dilerim
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kullanıcı Deneyimi & Kullanılabilirlik

 1. 1. KULLANILABĠLĠRLĠKUSABILITY
 2. YENĠ BĠR DÖNEM
 3. KULLANICI DENEYĠMĠUX
 4. KULLANICI DENEYĠMĠNĠN ÖNEMĠ
 5. ĠYĠ BĠR KULLANICI DENEYĠMĠ ĠÇĠNFaydalı? Oldukça. Otel bulmakve rezervasyon için.Kullanılabilir? Çok kolay. Yazve tıkla.Bulunabilir? Ana fonksiyonlargöz önünde. Gözden kaçırmaihtimali yok. Buton arama yok.Arzu edilir? Tasarımı güzel vemodern. En ucuz, en uygunvurgusu.Güvenilir? Evet. Mail ile tümbilgileri kullanıcı ile paylaĢıyor.Değerli? En ucuz, en uygunvurgusu.UlaĢılabilir? Dil desteği
 6. KULLANICI DENEYĠMĠ PETEĞĠUX HONEY COMBfaydalıkullanılabilirbulunabilirgüvenilirulaĢılabilirarzu edilendeğerli
 7. Kullanım Kalitesi Olarak KullanılabilirlikISO 9241′e göre;KULLANILABĠLĠRLĠKUSABILITY"Bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından,belirli bir kullanım bağlamı içinde,amaçlanan kullanım hedeflerine ulaĢmakiçin,etkin, verimli ve tatmin edici bir Ģekildekullanılabilmesi" olarak tanımlanmaktadır.Yazılım Kalitesi Olarak KullanılabilirlikISO/IEC 9126-1‟e göre;"Kullanılabilirlik kavramı belirlenmiĢĢartlar altında anlaĢılacak, öğrenilecek,kullanılacak ve kullanıcı tarafındanbeğenilecek yazılım olma becerisi"olarak tanımlanmaktadır.
 8. KULLANILABĠLĠR DEĞĠLSE
 9. “Veriler gösteriyor ki kullanılabilirlik herhangi bir iş aksiyonundandaha fazla bir yatırım geri dönüşü sağlamaktadır. Ne zaman işler zoragirerse, kullanılabilirlik parlamaktadır. Faydaları düşünülemeyecekkadar fazladır. Kullanılabilirlik; para kazanmanızı, rekabetinizdegelişmenizi ve müşteri sadakatini arttırmanızı sağlayan bir silahtır.”John S. RhodesNEDEN KULLANILABĠLĠRLĠK
 10.  1O Dakika Kuralı 2 Saniye Kuralı 3 Tık Kuralı 5 Saniye Kuralı 7±2 Kuralı 80/20 KuralıKULLANILABĠLĠRLĠK KURALLARI
 11. Kullanılabilirlik testleri aĢağıdaki soruların vebenzerlerinin cevabını bulmayı sağlar Neden kullanıcılar sayfanın alt bölümüne inmiyor? Neden kullanıcılar ilgili bölümleri görmüyor? Neden kullanıcılar alıĢveriĢ adımlarını terk ediyor?Kullanılabilirlik testi sonucunda sitelerde; Form tamamlama oranları artar, DönüĢüm oranı artar, Hemen çıkıĢ oranı azalır, SatıĢ adımları tamamlama oranları artar.KULLANILABĠLĠRLĠK TESTLERĠ
 12. A/B TESTĠA/B testinde adresi iki farklı Ģekildeveriliyor. Ġlk örnekte “I‟m on Twitter” Ģeklinde linkverilmiĢken ikincisinde ise “You should follow meon Twitter here” Ģeklinde verilmiĢ. Test sonucundailk örnekte %4.7 ikincisinde de %12.3 dönüĢümoranı (conversion rate) yakalanmıĢ.
 13. A/B TESTĠ“Start a Highrise Account” cümlesi yerine “30-day free trial onall accounts.” cümlesi konularak ilk sayfaya göre üyelikte %30artıĢ elde edilmiĢ.
 14. Ağaç Testi web sitesindeki konuların, baĢlıkların bulunabilirliğiniölçmek için yapılan bir kullanılabilirlik testidir.AĞAÇ TESTĠ
 15. Gerilla kullanılabilirlik testi aĢağıdaki baĢlıkları içerir: Hedef Kitle Belirleme & Senaryo OluĢturma : Hedef kitleniz vegerçekleĢtirmelerini istediğiniz görevler belirlenir. Test : Kullanıcılar verilen görevleri gerçekleĢtirmeyeçalıĢırken, mouse hareketleri, sesleri ve görüntüleri kayıtaltına alınır. Analiz ve Raporlama : Test sonucunda elde edilen kullanıcıyaait bütün geribildirimler (mouse hareketleri, ses ve mimikler)yardımıyla analiz sürecine geçilir. Analiz sonrasında ortayaçıkan baĢarı oranları, anket sonuçları ve diğer önemli bulgularkapsamlı bir rapor haline getirilir. Uygulama : Raporda göze çarpan maddeler için tasarımönerileri ve çözüm yolları oluĢturulur.GERĠLLA TESTĠ
 16. GERĠLLA TESTĠWORLD ÜYE ĠġYERĠ LĠSTESĠNDE KĠTAPÇI ARAYAN KULLANICI
 17. Kullanıcıların bütün süreçleri online ortamdagerçekleĢtirdikleri, önceden belirlenmiĢ yönergelerleyönetilen ya da yönetici olmadan yapılan kullanılabilirliktestleridir.ONLINE KULLANILABĠLĠRLĠK TESTĠ
 18. Göz Ġzleme Nedir?Kullanıcının nereye, ne kadar süre ve kaç kere baktığına, anlıkve geçmiĢ dikkatinin nerede yoğunlaĢtığına, niyetine, zihinseldurumuna iliĢkin bilgi sağlamakta kullanılan bir yöntemdir.Göz Ġzleme ile; Ürünün kullanıcı gözüyle görülebilir Kullanıcıların neleri önemli ve ilginç buldukları ve nelerigörmezden geldikleri belirlenebilir Kullanıcıların karar verme mekanizmaları hakkında bilgisahibi olunabilir Arayüzdeki verimsiz ve etkisiz alanlar belirlenebilir Kullanıcıların arama yolları ve stratejileri tespit edilebilir Görsel tasarım ile hedeflerin ne kadar uyuĢtuğu görülebilir Kullanıcı deneyimine nelerin etki ettiğini gözlemlenebilirGÖZ ĠZLEME CĠHAZI ĠLEKULLANILABĠLĠRLĠK TESTĠ
 19. Göz izleme ile kullanılabilirlik testi sonrası aĢağıdaki çıktılarelde edilir: Sıcaklık Haritaları: Her sayfa için kullanıcıların hanginoktalara ve ne kadar süre baktıklarını gösteren haritalar. Kullanıcı Videoları: Kullanıcıların görevleri gerçekleĢtirirkençekilmiĢ, sesli düĢünce ve mimiklerini içeren videolar. Yol Haritaları: Her bir görev için kullanıcıların ne kadarkısmının, hangi yolları izlediğini gösteren haritalar. Mouse Hareketleri: Kullanıcının hangi anda, nereye, kaç keretıkladığını belirleyen istatistikler. Zaman Ġstatistikleri: Kullanıcıların görev bitirme, sayfadakalma, link arama süreleri gibi zaman bazlı istatistikleriniiçeren veriler.GÖZ ĠZLEME CĠHAZI ĠLEKULLANILABĠLĠRLĠK TESTĠ
 20. GÖZ ĠZLEMENĠN 6 SIRRI1. ÖLÜ KÖġELERDEN SAKININ
 21. Banner körlüğü, kullanıcıların reklam gibi algıladığı her imgeyiyoksaydıkları duruma verilen addır. Reklamlar sitenin bir parçasıgibi göründüklerinde kullanıcılar tarafından daha fazla dikkat edilir.GÖZ ĠZLEMENĠN 6 SIRRI2. BANNER KÖRLÜĞÜ
 22. Bilinçaltı neyin önemli ve dikkate değer olduğunu kavramak içinbir hiyerarĢi içerisine girmek ister.GÖZ ĠZLEMENĠN 6 SIRRI3. HĠYERARġĠ ÖNEM DENGESĠ
 23. Hikayenin özünü oluĢturan imge ya da detaylar, gözün dikkatiniçeker ve kalp de onu izler.GÖZ ĠZLEMENĠN 6 SIRRI4. ANLAM KURUNfiil kullanmak, kullanıcı tarafından daharahat anlaĢılmanızı sağlar
 24. AraĢtırmalar ünlü bir yüzün, mimiklerini iyikullanan baĢka bir yüze oranla daha azduygusal tepki oluĢturduğunu göstermektedir.GÖZ ĠZLEMENĠN 6 SIRRI5. YÜZLERKullanıcılar web sitesinde bulunan yüzlerkendilerine bakıyorsa yüzlere, eğer baĢka tarafabakıyorsa da yüzün baktığı yere odaklanır.
 25. Merkeze yerleĢtirilmiĢ bir eleman mutlaka görülecektirGÖZ ĠZLEMENĠN 6 SIRRI6. MERKEZE ĠNĠN
 26. Strateji ve araĢtırma için kullanılır. Rakip web siteleri veuygulamaları üzerinde indirme, kayıt olma, satın alma ve ürünkullanma konuları rakip analizinde bakılması gerekenkriterlerin bir parçasıdır. Değerlendirmeler elde etmek içinkullanıcı testi görüĢmeleri yapılmalıdır.Hangisinin kullanımı daha kolay?RAKĠP ANALĠZĠ
 27. JACOB NĠELSEN KONTROL LĠSTESĠ1 • Sistem durumunun görünürlüğü2 • Sistem ile gerçek dünyanın eĢleĢmesi3 • Kullanıcı kontrolü ve özgürlüğü4 • Tutarlılık ve standartlar5 • Hata engelleme6 • Hatırlama yerine tanımlama7 • Kullanımın esneklik ve verimliliği8 • Estetik ve sade tasarımlar9 • Hataları tanıma, tanımlama ve geri almada kullanıcılara yardım10 • Yardım ve belgelendirme
 28. Web sitesinin ve uygulamanın değerini ölçmek içinkullanılabilirlik hatalarının ve diğer geliĢtirmeler için gerekenalanların uzmanlar tarafından dökümantasyonu demektir. Birsitenin ne kadar kullanılabilir olduğunu belirlemek için çeĢitlikontrol listeleri bulunmaktadır. Bu kontrol listeleri ile de websitenin kullanılabilir olup olmadığı sonucuna varılabilir. Uzman analizi metodu, katılımcı gereksinimi olmadanyapıldığı için diğer yöntemlere göre daha ekonomiktir. Arayüzdeki genel kullanılabilirlik hatalarını ve kullanıcıdeneyimini negatif yönde etkileyen faktörleri çok daha hızlıĢekilde görmeyi sağlar.SEZGĠSEL / UZMAN ANALĠZ
 29. KULLANILABĠLĠRLĠK TESTLERĠKULLANIM ORANLARI
 30.  Web Analitik Bağlamsal GörüĢme DönüĢüm Oranı Anket Günlük ÇalıĢması Kullanıcı GörüĢmeleri Storyboards Beta Lunch Shadowing Wireframing Prototipleme (Prototyping) KiĢilik Katları (Personas) F Tipi Okuma Donald Norman Ben ShneidermanDĠĞER TERĠMLER / KĠġĠLER
 31. „a ve „a TEġEKKÜRLER
 32. TEġEKKÜRLERSorularınız?Ġrem Türkay TavĢancıl
http://pills24.com.ua

https://designedby3d.com

×