Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
                     สวนดุสิต

   295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต 10300

        ...
(
ดร.นิ ศานาถ  มังศิริ)
        ่
                      อาจารย์ประจำาวิชา
สัมมนาปั ญหาทางการ...
อาจารย์อยากลองให้คิดถึงคำาถามดูใหม่ ลองคิดว่าถ้าเรา
เป็ นผ้ประกอบการ แล้วเจอคำาถามแบบนี้ แล้วเราจะตอบได้
    ู
ไหม มันเ...
แบบฟอร์มข..[1]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบฟอร์มข..[1]

10,889 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แบบฟอร์มข..[1]

 1. 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต 10300 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2553 เร่ ือง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและขอเข้าสัมภาษณ์ เรียน ผู้จัดการร้านระเบียงทะเล ด้วยภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2553 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสต ได้เปิ ด ิ สอนวิชา สัมมนาปั ญหาทางการเงินให้กบนักศึกษาชันปี ท่ี 4 โดยมี ั ้ วัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการในการบริหารทางการเงิน สามารถอภิปรายถึงปั ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นภายใต้การตัดสินใจตาม หลักการ ทฤษฎี และความเหมาะสมตามสถานการณ์ และสามารถบูรณา การทางด้านความคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ภายใต้สถานการณ์จริง รวมทัง และเพ่ ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการประกอบธุรกิจท่ีแท้จริง รวมทัง ้ ้ สามารถถ่ายทอดความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับผู้ท่ีสนใจได้ ดังนั ้นเพ่ ือเป็ นการเพ่ิมทักษะ ความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ท่ีเรียนในวิชาดังกล่าว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและขออนุญาตเข้า สัมภาษณ์ผู้จดการร้าน รวมทังขออนุญาตบันทึกเสียง และภาพ โดยสัญญา ั ้ ว่าจะนำ าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั ้น จึงขออนุญาตเข้า สัมภาษณ์ระหว่างวันท่ี 5-11 กรกฎาคม 2553 ดังมีรายละเอียดคำาขอ สัมภาษณ์ ตามเอกสารดังแนบ ซ่ ึงผู้ประสานงานคือนายธงชัย หอมแดง ประธานกลุ่มนั กศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 085-3602036 หรือ E-mail : [email protected] จึงเรียนมาเพ่ ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็ นอย่าง สูงมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนั บถือ
 2. ( ดร.นิ ศานาถ มังศิริ) ่ อาจารย์ประจำาวิชา สัมมนาปั ญหาทางการเงิน ประเด็นสัมภาษณ์ ประวัติและความเป็ นมาธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ ภาพรวมสภาวะอุตสาหกรรม วิสัยทัศน พ ์ ั นธกิจและเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้ าหมาย (Objectives) การกำาหนดกลยุทธ์ กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) กลยุทธ์รดับธุรกิจ (Business Strategies) กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Function Strategies) ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการจัดการ ปั จจัยท่ีจะทำาให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จ การบริหารโครงการ การก่อตังกิจการ ้ รายช่ ือผู้ถือหุ้น / ห้นส่วน ุ ประวัติและความสามารถของผู้บริหาร กลยุทธ์การสรรหาและจัดเตรียมบุคลากร กลุุมลูกค้า ตลาดเป้ าหมาย / สุวนแบุงการตลาด ประมาณการยอดขาย ต้นทุนการผลิต รายได้อ่ืน ๆ และคุาใช้จุายในการขาย และการบริหารของโครงการ ประมาณการยอดขาย ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จายในการขายและบริหาร ่ กลยุทธ์สุูความสำาเร็จ ด้านการจัดการ ด้านการผลิต / การบริการ ด้านการตลาด ด้านการเงิน
 3. อาจารย์อยากลองให้คิดถึงคำาถามดูใหม่ ลองคิดว่าถ้าเรา เป็ นผ้ประกอบการ แล้วเจอคำาถามแบบนี้ แล้วเราจะตอบได้ ู ไหม มันเป็ นทฤษฏีมากเกินไปหรือเปล่า วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ มันไมุเห็นเก่ียวกับธุรกิจร้านอาหาร ตรงไหน 1. เพ่ ือศึกษาการเป็ นผ้ประกอบการใหม่ในธุรกิจด้านเทคโนโลยี ู 2. เพ่ ือศึกษาถึงปั จจัยท่ีมีอิทธิพลด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และพัฒนากระบวนการ 2. เพ่ ือศึกษากลยุทธ์และวิธีการท่ีใช้ในการดำาเนิ นงาน ท่ีทำาให้องค์กรเติบโต อย่างต่อเน่ ืองและยังยืน ่ 3. เพ่ ือศึกษาแนวทางการประเมินผลสำาเร็จของกิจการ หมายเหตุ รายช่ ือนั กศึกษาท่ีจะเข้าสัมภาษณ์ ได้แก่ 1. นางสาวกรองทอง ไตรรินทร์ รหัสนั กศึกษา 50152795003 2. นางสาววรรณภา ใจบุญมา รหัสนั กศึกษา 50152795019 3. นายธนั ญชนก ขยันเกตกรณ์ รหัสนั กศึกษา 50152795020 4. นางสาวนวรัตน์ คนทน รหัสนั กศึกษา 50152795022 5. นางสาวภูลิตรา กาวิชา รหัสนั กศึกษา 50152795027 6. นากิตติพงษ์ สังทรัพย์ รหัสนั กศึกษา 50152795042 7. นายธงชัย หอมแดง รหัสนั กศึกษา 50152795043
http://medicaments-24.com

220km.com/category/castrol/

×