Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
บันทึกข้ อความ ส่ วนราชการ    โรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140ที่ ………/………         วันที่ …...
สรุปผลการสอบ Pre O-net และ Las               รายวิชา..........................................................
ตารางบันทึกคะแนนนักเรียน รายวิชา......................................................         ชั้นมัธยมศึกษาปี ที...
แนวปฏิบัติในการจัดดาเนินการจัดสอบ Pre O-net และ Las          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 61. ใช้ตนฉบับแบบทดสอบท...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บันทึกข้อความเวียนข้อสอบ Pre o net ปี2555

70,209 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บันทึกข้อความเวียนข้อสอบ Pre o net ปี2555

 1. 1. บันทึกข้ อความ ส่ วนราชการ โรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140ที่ ………/……… วันที่ ………………………………………………………..เรื่อง รายงานสรุ ปผลการสอนเสริ มและการทดสอบ Pre O-net และ Las นักเรี ยนเพื่อเตรี ยมความพร้อม ในการทดสอบระดับชาติ ประจาปี การศึกษา 2555เรี ยน ผูอานวยการโรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม ้ ตามที่โรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคมโดยกลุ่มบริ หารงานวิชาการ กาหนดให้ครู ที่รับผิดชอบในการจัดการเรี ยนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 ทุกคนดาเนินการสอบ ทาการสอนเสริ มและทดสอบนักเรี ยนพร้อมบันทึกคะแนนในการสอบนักเรี ยนจานวน 3 ครั้ง เพื่อทาการพัฒนาและสอนเสริ มในเนื้ อหาที่นกเรี ยนยังไม่ ัเข้าใจและรายงานผลให้กลุ่มบริ หารงานวิชาการนั้น บัดนี้ขาพเจ้าได้ดาเนิ นการเรี ยบร้อยแล้ว จึงนาส่ งแบบ ้รายงานสรุ ปผลการสอนเสริ มและการทดสอบ Pre O-net และ Las รายวิชา...................................................ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่................. มาพร้อมนี้ จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการ ลงชื่อ.............................................................. (..........................................................) ความคิดเห็น ความคิดเห็น.............................................................................. .............................................................................................................................................................. ................................................................................ ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ................................................................. (......................................................... (นายพิเชษฐ์ เทียมชัยภูมิ) ผูช่วยรองผูอานวยการกลุ่มบริ หารงานวิชาการ ้ ้ รองผูอานวยการกลุ่มบริ หารงานวิชาการ ้ ทราบ............................................................ .......................................................... ลงชื่อ..................................................... (นายไตรสรณ์ สุ วพงษ์) ผูอานวยการโรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม ้
 2. สรุปผลการสอบ Pre O-net และ Las รายวิชา................................................................ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่........................................ นักเรี ยนเข้าสอบทั้งหมด..........................คน คิดเป็ นร้อยละ.......................... นักเรี ยนที่สอบผ่านทั้งหมด.......................คน คิดเป็ นร้อยละ............................ นักเรี ยนที่สอบตกทั้งหมด.......................คน คิดเป็ นร้อยละ............................ เนื้อที่นกเรี ยนส่ วนมากตอบผิด........................................................................................... ั ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................วิธีการแก้ไขปัญหาคือ............................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ลงชื่อ......................................................... ครู ผสอน ู้ ( ) ตาแหน่ง.........................................................
 3. ตารางบันทึกคะแนนนักเรียน รายวิชา...................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปี ที.่ ...........................................ที่ ชื่อ – สกุล ชั้น คะแนน คะแนนที่ได้ หมายเหตุ เต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
 4. แนวปฏิบัติในการจัดดาเนินการจัดสอบ Pre O-net และ Las ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 61. ใช้ตนฉบับแบบทดสอบที่กลุ่มงานวิชาการจัดพิมพ์ให้สาเนาเพื่อใช้ทดสอบ ้ นักเรี ยนที่สอน โดยครู ผสอน 1 คน / 50 ชุด เช่น ครู ผสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ู้ ู้ ระดับชั้น ม.1 มีจานวน 2 คน ให้จดทาสาเนาแบบทดสอบ สาหรับนักเรี ยน ั วิชาคณิ ตศาสตร์ ม.1 จานวน 100 ชุด เป็ นต้น2. ให้ครู ที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาต่างๆในแต่ละระดับชั้นนั้น นาแบบทดสอบไป ทดสอบกับนักเรี ยนในคาบเรี ยนและบันทึกคะแนน ครั้งที่ 1 ในตารางคะแนน ของนักเรี ยนแต่ละคน3. ให้ครู พิจารณาเนื้อหาที่นกเรี ยนส่วนใหญ่ยงทาไม่ได้ เพื่อทบทวนสอน /ติว เป็ น ั ั กรณี พิเศษในคาบสอน 1 คาบเรี ยนต่อสัปดาห์4. ทาการทดสอบวัดความรู้ครั้งที่ 2 หลังห่วงระยะเวลาที่ทาการ ติวแล้ว ตาม สมควร แล้วบันทึกคะแนนเปรี ยบเทียบหากนักเรี ยนยังไม่เข้าใจเนื้อหาใดให้ ทบทวนซ้ า5. ทาการทดสอบ ครั้งที่ 3 แล้วบันทึกคะแนน เก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนาการคะแนน การทดสอบของนักเรี ยนส่งกลุ่มงานวิชาการภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ลงชื่อ..................................................... (นายไตรสรณ์ สุวพงษ์) ผูอานวยการโรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม ้
Macau Industrial mmgp

profvest.com/

www.alfaakb.com

×