Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
ง
สารบัญ (ต่อ)
สารบัญ
บทคัดย่อ ก
ประกาศคุณูปกการ ข
สารบัญ ค
1 ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย 1
ความสาคัญของการศึกษาค้นค...
ง
สารบัญ (ต่อ)
5 สรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 36
การอภิปรายผลการศึกษา 36
ข้อเสนอแนะ 36
บรรณานุกรม 38
ภาคผนวก 40
แบบ...
ง
สารบัญ (ต่อ)
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่องวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชี...
ง
สารบัญ (ต่อ)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 สาขาการบัญชี...
ง
สารบัญ (ต่อ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
กันยายน 2557
ลิขสิทธิ์เป็นของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
ประกาศคุณูปการ
งานวิจัยเรื่อ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สารบัญ

485 views

Published on

3

Published in: Education
  • Be the first to comment

สารบัญ

  1. 1. ง สารบัญ (ต่อ) สารบัญ บทคัดย่อ ก ประกาศคุณูปกการ ข สารบัญ ค 1 ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย 1 ความสาคัญของการศึกษาค้นคว้า 2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 สมมติฐานการวิจัย 2 ขอบเขตของการวิจัย 2 ตัวแปรที่ศึกษา 2 ขอบเขตระยะเวลา 3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 3 นิยามศัพท์เฉพาะ 3 2 เอกสารและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 4 ทฤษฎีสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความเครียดกับสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิต บทบาทของบ้าน โรงเรียน และชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพจิต 4 7 8 23 24 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 25 3 วิธีดาเนินการวิจัย 28 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 28 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 28 วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 29 การรวบรวมข้อมูล 29 การวิเคราะห์ข้อมูล 30 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 30 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 31
  2. ง สารบัญ (ต่อ) 5 สรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 36 การอภิปรายผลการศึกษา 36 ข้อเสนอแนะ 36 บรรณานุกรม 38 ภาคผนวก 40 แบบสอบถาม 41
  3. ง สารบัญ (ต่อ) บทคัดย่อ ชื่อเรื่องวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช จ.ระยอง ประจาปีการศึกษา 2557 ชื่อผู้วิจัย นางสาวกัญจ์ชลิการ์ กันทะเจตน์ ปีที่ทาวิจัยเสร็จ ปีการศึกษา 2557 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดเกี่ยวกับการเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช จ.ระยอง ประจาปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3 สาขาการบัญชี ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จานวน 30 และ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสารวจมาตราส่วน สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ผลการวิจัย ปรากฏว่า นักศึกษามีความเครียดระดับปานกลางในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านปัจจัย สิ่งแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภายในวิทยาลัย และปัจจัยระดับบุคคล โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.28, 3.05 และ 3.30 ตามลาดับ หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกสูงสุด 3 อันดับ คือ 1. กฏระเบียบวิทยาลัย 2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อุปกรณ์การเรียน 3. ปัญหาด้านยาเสพติด ด้านปัจจัยภายในวิทยาลัยสูงสุด 3 อันดับ คือ 1. การทางานผิดพลาด 2.ปริมาณของงานที่ได้รับ มอบหมาย 3. จานวนคาบเรียนใน 1 วัน ด้านปัจจัยระดับบุคคลสูงสุด 3 อันดับ คือ 1. ปัญหาภายในครอบครัวของนักศึกษา และ ความวิตก กังวลต่องานที่ได้รับมอบหมาย 2.บุคลิกภาพของนักศึกษา 3. สุขภาพของนักศึกษา
  4. ง สารบัญ (ต่อ) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช จ.ระยอง ประจาปีการศึกษา 2557 กัญจ์ชลิการ์ กันทะเจตน์ งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  5. ง สารบัญ (ต่อ) วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช กันยายน 2557 ลิขสิทธิ์เป็นของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ประกาศคุณูปการ งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช จ.ระยอง ประจาปีการศึกษา 2557 นี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์สุวิมล จันทร์แดง ที่กรุณาให้ความเมตตารับเป็นที่ ปรึกษางานวิจัย ดูแลให้คาแนะนา เสนอแนะแนวทาง ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง และให้กาลังใจแก่ผู้วิจัยมา โดยตลอด ซึ่งผู้วิจัยต้องการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช จ.ระยอง ประจาปี การศึกษา 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบคุณเพื่อนครูทุกคน ที่คอยให้กาลังใจและร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างมาก ท้ายที่สุด ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ครูไทยทุกคนเป็นครูที่เก่ง ดี มีความสุข ช่วยกันพัฒนา เยาชนไทยให้เป็นผู้มีศักยภาพอย่างเต็มภาคภูมิ นางสาวกัญจ์ชลิการ์ กันทะเจตน์
что такое хедж фонд

продвижение сайта

www.220km.com

×