Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
1 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2557 โครงงาน สุด...
2 
ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1.นางสาวปวิตรา วรรณมณี เลขที่ 6 2.นางสาวรัฐริดา ถาติด เลขที่ 14 ค...
3 
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ปัจจุบันวิถีชีวิตของมนุษย์เราเปลี่ยนไปจากเดิม ทุกคนล้วนแต่อยากสวย อยากหน้าใสไร้สิว จึงต้องพ...
4 
หลักการและทฤษฎี สมุนไพรไทย ๆ ที่มีหน้าตาละม้ายคล้ายกับหางแหลม ๆ ของจระเข้ จนได้ชื่อเรียกที่บ่งบอกถึงลักษณะได้ดี ว่า “ว่...
5 
ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน 
ลาดับ ที่ 
ขั้นตอน 
สัปดาห์ที่ 
ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15...
6 
แหล่งอ้างอิง แชร์ประสบการณ์เคล็ดลับหน้าใสด้วยว่านหางจระเข้ (http://www.kondoodee.com/แชร์ประสบการณ์เคล็ดลับหน้าใสด้วยว่...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงาน สุดยอดว่านหางจระเข้

27,923 views

Published on

  • Be the first to comment

โครงงาน สุดยอดว่านหางจระเข้

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2557 โครงงาน สุดยอดว่านหางจระเข้ ชื่อผู้ทาโครงงาน 1.นางสาวปวิตรา วรรณมณี เลขที่ 6 ชั้น ม.6 ห้อง 11 2.นางสาวรัฐริดา ถาติด เลขที่ 14 ชั้น ม.6 ห้อง 11 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1.นางสาวปวิตรา วรรณมณี เลขที่ 6 2.นางสาวรัฐริดา ถาติด เลขที่ 14 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) สุดยอดว่านหางจระเข้ ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) The most of aloe vera ประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทาโครงงาน 1.นางสาวปวิตรา วรรณมณี เลขที่ 6 2.นางสาวรัฐริดา ถาติด เลขที่ 14 ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน 3 เดือน
  3. 3 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ปัจจุบันวิถีชีวิตของมนุษย์เราเปลี่ยนไปจากเดิม ทุกคนล้วนแต่อยากสวย อยากหน้าใสไร้สิว จึงต้องพึ่ง คลินิกเสริมความงามที่มีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพร้อมทุกอย่าง สามารถรักษาสิวบารุงผิวหน้าช่วยให้ หน้าใสได้เพียงแค่ข้ามคืน แต่การที่พึ่งเครื่องมือเทคโนโลยีเหล่านี้ ถ้าทาซ้าๆในระยะยาวและอาจจะทาให้เกิดผล ข้างเคียงได้ต่อใบหน้าได้ ยิ่งเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ย่อมมีราคาแพง ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาของคนในสมัย นี้ การที่จะรักษาสิวบารุงผิวหน้านั้นมีหลายวิธี เช่นใช้ครีมบารุง เข้าคลินิกเสริมความงามและการใช้สมุนไพร ซึ่งวัยรุ่นไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องของสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัว สมุนไพรไทยมีหลายชนิดที่มีคุณสมบัติที่ช่วยใน การบารุงผิวพรรณ ทาให้ผิวหน้าสดใส เปล่งปลั่ง ขาวเนียนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่ง “ว่านหางจระเข้” เป็นหนึ่งใน สมุนไพรที่มีคุณสมบัติรักษาสิวบารุงผิวหน้า รวมไปถึงหลุมสิวบนใบหน้าตื้นขึ้นและหายรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็น สาเหตุสาคัญที่ทาให้ช่วยทาให้ผิวหน้ากระจ่างใสมากขึ้น ฉะนั้น ว่านหางจระเข้จึงถูกนามาใช้ เพื่อบารุงผิวพรรณ ผู้ ที่ใช้ว่านหางจระเข้บารุงผิวพรรณอยู่เป็นประจา จะรู้สึกได้ชัดว่า ว่านหางจระเข้มีส่วนช่วย ให้ผิวพรรณผุดผ่อง สด ชื่น มีน้ามีนวล และยังสามารถขจัดสิว และลบรอยจุดด่างดาได้ด้วย แต่มักที่จะถูกทุกคนๆคนมองข้าม หรือเกิด ความกลัวไม่กล้าที่จะนามาใช้กับผิวหน้า ถ้าหากนาว่านหางจระเข้ผสมเข้ากับโลชันแล้วทาลงบนผิวก็ยังมีคุณสมบัติในการป้องกันผิวไม่ให้ถูก แสงแดดเผาได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย วัตถุประสงค์ 1.รู้ถึงประโยชน์ของว่านหางจระเข้ 2.เพื่อรักษาสิวและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้า 3.เพื่อทาสูตรพอกหน้าด้วยว่านหางจระเข้ ขอบเขตโครงงาน - เลือกศึกษาสรรพคุณของว่านหางจระเข้ - ทาสูตรพอกหน้าด้วยว่านหางจระเข้
  4. 4 หลักการและทฤษฎี สมุนไพรไทย ๆ ที่มีหน้าตาละม้ายคล้ายกับหางแหลม ๆ ของจระเข้ จนได้ชื่อเรียกที่บ่งบอกถึงลักษณะได้ดี ว่า “ว่านห่างจระเข้” คืออีกหนึ่งพรรณไม้ไทยที่นิยมปลูกไว้ติดบ้าน นอกจากจะใช้ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม แล้ว สรรพคุณต่าง ๆ ของว่านหางจระเข้ยังคุ้มค่าอีกด้วย ว่านหางจระเข้ (Aloe Vera) คือ พืชชนิดหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในประเภทพืชล้มลุก สีเขียว มีลักษณะลาต้นเป็นข้อ ปล้อง ใบเดี่ยว ใบหนายาวและโคนใบใหญ่ ปลายแหลม ขอบใบมีหนามห่างกันเป็นระยะ เรียงเป็นชั้น ข้างในใบ เป็นวุ้นใสสีเขียวอ่อน มีเมือกเหนียว สามารถออกดอกสีแดงอมเหลืองที่ปลายยอดได้ มีถิ่นกาเนิดมาจากแถบชายฝั่ง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและตอนใต้ของทวีปแอฟริกา สามารถปลูกได้ง่ายในดินทราย หรือในกระถางก็ได้ เป็นพืช ชอบน้า แต่ต้องมีทางระบายน้าได้ดี ป้องกันไม่ให้อมน้ามากเกินไปจนรากเน่า วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1.คิดหัวข้อโครงงาน 2.ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3.จัดทาโครงร่างโครงงาน 4.ปฏิบัติการทาโครงงาน 5.ทดสอบ 6.การทาเอกสารรายงาน 7.ประเมินผลงาน 8.นาเสนอโครงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1.ว่านหางจระเข้ 2.ดินสอพอง 3.น้ามะนาว 4.น้าผึ้ง 5.ไข่ขาว 6.นมสด 7.ขมิ้นผง งบประมาณ ประมาณ 110 บาท
  5. 5 ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน   ปวิตรา, รัฐริดา 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล    ปวิตรา, รัฐริดา 3 จัดทาโครงร่างโครงงาน    ปวิตรา, รัฐริดา 4 ปฏิบัติการทาโครงงาน   ปวิตรา, รัฐริดา 5 ทดสอบ   ปวิตรา, รัฐริดา 6 การทาเอกสารรายงาน   ปวิตรา, รัฐริดา 7 ประเมินผลงาน   ปวิตรา, รัฐริดา 8 นาเสนอโครงงาน  ปวิตรา, รัฐริดา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ที่ใช้เคล็ดลับหน้าใสด้วยว่านหางจระเข้ เมื่อใช้แล้วหน้าดูใสขึ้น 2. เคล็ดลับหน้าใสด้วยว่านหางจระเข้ใช้ได้อย่างดีเยี่ยม 3. ไม่เกิดอันตราย เมื่อนาเคล็ดลับหน้าใสด้วยว่านหางจระเข้ใช้ 4. เคล็ดลับหน้าใสด้วยว่านหางจระเข้ เป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 238 ถนนพระปกเกล้า ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์ 4.อังกฤษ 5.สังคม 6.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  6. 6 แหล่งอ้างอิง แชร์ประสบการณ์เคล็ดลับหน้าใสด้วยว่านหางจระเข้ (http://www.kondoodee.com/แชร์ประสบการณ์เคล็ดลับหน้าใสด้วยว่านหางจระเข้/273.html)
читать дальше ry-diplomer.com

источник

http://honda.ua/motorbike/skutery/fizy_125/

×