Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
จัดทำโดย
เด็กหญิงศิวพร เดชคงแก้ว
เด็กหญิงจุฑำมณี มัธยม
เด็กหญิงสวลี คงยืน
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
นำงจุฑำรัตน์ ใจบุญ
นำงสำวเรณู ห...
“ประชาคมอาเซียน” เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกัน
ของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอานาจต่อรองและขีด
ความสามารถการแข่งขันของอาเ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผ่นพับโครงงาน

96,820 views

Published on

  • Be the first to comment

แผ่นพับโครงงาน

  1. 1. จัดทำโดย เด็กหญิงศิวพร เดชคงแก้ว เด็กหญิงจุฑำมณี มัธยม เด็กหญิงสวลี คงยืน อำจำรย์ที่ปรึกษำ นำงจุฑำรัตน์ ใจบุญ นำงสำวเรณู หลวงคลัง เปิดประตู..สู่อาเซียน โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สรุปผลและข้อเสนอแนะ สรุปผลการดาเนินงานโครงงาน จากการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เปิดประตู..สู่อาเซียน ทาให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาและเตรียมความพร้อมสาหรับการก้าวสู่สังคม อาเซียนได้อย่างเชื่อมั่นและมั่นใจภายในปี 2558 ที่จะ มาถึงในอีกไม่ช้า มีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ง่าย รวดเร็วขึ้น สามารถเรียนซ้าได้หลายครั้งเท่าที่ต้องการ โต้ตอบกับคอมพิวเตอร์และสามารถควบคุมการเรียนได้ เอง มีภาพ ภาพเคลื่อนไหว สี เสียง ทาให้ผู้เรียนไม่เบื่อ หน่ายการเรียนอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการ เรียนรู้ ส่งเสริมสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เปิดประตู..สู่อาเซียน ด้านองค์ประกอบ เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า เนื้อหาที่ใช้งานมีความเหมาะสม อยู่ใน ระดับมากที่สุด ด้านตัวอักษร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สีตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านภาพประกอบเนื้อหา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขนาดของภาพที่ใช้นาเสนอมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านเสียงและภาษา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เสียงดนตรีประกอบมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อเสนอแนะ ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ครั้งต่อไป ควร จะทาเนื้อหาอื่นตามกลุ่มสาระหรือตามความสนใจ และอาจ นาเสนอในรูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชั่นหรือเกมส์ ภาคผนวก
  2. “ประชาคมอาเซียน” เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกัน ของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอานาจต่อรองและขีด ความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ ในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหา ใหม่ๆ ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น ภาวะโลกร้อน การก่อการร้าย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเป็นประชาคมอาเซียน คือการทาให้ประเทศสมาชิก อาเซียนเป็น “ครอบครัว เ ดี ย ว กั น ” ที่ มี ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร่ ง แ ล ะ มี ภู มิ ต้านทานที่ดี โดยสมาชิก ในครอบครัวมีสภาพความ อยู่ที่ดี ปลอดภัย และ สามารถทามาค้าขายได้ อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ที่มาและความสาคัญของโครงงาน การรวมกลุ่มประชาชาติในอาเซียนที่เรียกว่า “ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community )” โดยเฉพาะ บทบาทสาคัญในด้านการศึกษาที่จะเป็นยุทธศาสตร์สาคัญใน การขับเคลื่อนวิถีแห่งสมาคมอาเซียนให้ก้าวไกลในสังคมโลก อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางกลุ่มของ ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของอาเซียนจึงได้จัดทา โครงงานสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เปิดประตู..สู่อาเซียนนี้ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเตรียมความพร้อม สาหรับการก้าวสู่สังคมอาเซียนได้อย่างเชื่อมั่นและมั่นใจ ภายในปี 2558 ที่จะมาถึงในอีกไม่ช้า วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและสร้างสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เปิดประตู..สู่ อาเซียน 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างสื่อมัลติมีเดียได้ด้วยตนเอง และนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดการเรียนรู้ของตนเองมาก ยิ่งขึ้น 3. เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียน 4. เพื่อศึกษาการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ 5. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เปิดประตู..สู่อาเซียน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เปิดประตู..สู่อาเซียน 2. มีความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มขึ้น 3. เพื่อศึกษาการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ 4. ผู้เรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการสร้างสื่อมัลติมีเดีย 5. สามารถนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมี คุณค่า และสร้างสรรค์ หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน มาก ที่สุด มาก ปาน กลาง น้อย น้อย ที่สุด ด้านองค์ประกอบ 1. ภาพที่ใช้เป็นพื้นหลังมีความ เหมาะสม 60 28 8 4 - 2. สีพื้นที่ใช้ในการนาเสนอ มีความเหมาะสม 70 25 5 - - 3. เนื้อหาที่ใช้งานมีความเหมาะสม 80 20 - - - 4. การนาเสนอเนื้อหามีความ เหมาะสม 78 18 4 - - 5. ขนาดของปุ่มมีความเหมาะสม 60 35 5 - - ด้านตัวอักษร 6. รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในการ นาเสนอมีความเหมาะสม 73 20 5 2 - 7. ขนาดตัวอักษรที่ใช้มีความ เหมาะสม 75 25 - - - 8. สีตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 77 20 3 - ด้านภาพประกอบเนื้อหา 9. ภาพที่ใช้นาเสนอมีความ เหมาะสม 85 15 - - - 10.ขนาดของภาพที่ใช้นาเสนอมี ความเหมาะสม 89 11 - - - 11.ความน่าสนใจของภาพทีใช้ นาเสนอ 78 20 2 - - 12.การวางภาพมีความสอดคล้อง ต่อการนาเสนอ 80 20 - - - ด้านเสียงและภาษา 13.เสียงบรรยายมีความ เหมาะสม 75 18 7 - - 14.เสียงดนตรีประกอบมีความ เหมาะสม 90 10 - - - 15.ระดับความดังของเสียงดนตรี ประกอบ 86 14 - - - ผลการศึกษา
Питьевая вода киев http://etalon.com.ua
www.pharmacy24.com.ua

www.velotime.com.ua

×