Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ2011 оны 10 сарын 06 өдөр                Төрийн ордон, Улаанбаатар хот         ...
2.5.Төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрыг компанийнхэлбэрт оруулан өөрчлөн зохион байгуулах замаар үүссэн төри...
4 дүгээр зүйл.Хувьцаат компани   4.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчнь бусад хувьцаа эз...
5.7.Энэ хуулийн 5.6-д заасан мэдэгдэлд хувьцаа худалдан авагчийн эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, х...
алдагдлын улмаас охин компанид учирсан хохирлыг толгой компаниар нөхөнтөлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй.   6.8...
7.4.Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол компанийн салбар,төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай шийдвэрийг компанийн төлөөлө...
9 дүгээр зүйл. Компанийн болон хувьцаа эзэмшигчийн хариуцлага   9.1.Компанийн эд хөрөнгө нь эзэмшиж байгаа эд хөрөнгө б...
11.2.Компанийг хувьчлах замаар үүсгэн байгуулах тохиолдолд үүсгэнбайгуулагчийн үүргийг төр хүлээх бөгөөд хувьцааг худалдах...
13 дугаар зүйл.Шинээр компани үүсгэн байгуулах   13.1.Үүсгэн  байгуулагчдын  хурлын  шийдвэрээр  компанийг  үүсгэ...
14.3.4.төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байхаар шийдвэрлэсэн болтүүний гишүүдийг сонгох, тэдгээрийн цалин, урамшууллын хэмжээг т...
16.2.4.хэрэв төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байхаар шийдвэрлэсэнбол төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн тоо;      16.2....
17.5.Бүртгэх байгууллага энэ хуулийн 17.3-т заасан баримт бичгийгхүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын гурван өдрийн дотор компан...
18.5.4.хуваах болон тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулж байгаатохиолдолд хуваах баланс.   18.6.Хувьцаат компани нь өөрчл...
20.4.Компанийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах тухай шийдвэрийг энэхуулийн 20.2-т заасан хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд орол...
22.3.Компанийг тусгаарлах нөхцөл, журам, хуваах балансыг батлах болоншинэ компани байгуулах тухай шийдвэрийг өөрчлөн байгу...
24 дүгээр зүйл.Компанийг өөрчлөн байгуулсантай холбогдсон             хувьцаа эзэмшигчийн эрх   24.1.Нийлү...
26.2.Шүүх компанийг дор дурдсан үндэслэлээр татан буулгана:      26.2.1.дампуурсан;      26.2.2.нэг ч гишүүн үлд...
балансыг гаргах бөгөөд түүнийг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүйбол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/ батална.   27....
29.1.Татан буулгах комисс нь компанийн бүх эд хөрөнгийг хуваарилсныдараа компанийг татан буулгах замаар үйл ажиллагаа дуус...
/байхгүй бол гүйцэтгэх удирдлага/ хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлаж, хувьнийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт оруулах, компанийг ...
33.4.Гаргасан хувьцааны тоог компанийн балансад төрөл тус бүрээр ньтусгана.   33.5.Аль нэг төрлийн зарласан хувьцааны т...
35.1.Бүх төрлийн давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигч нь дараах эрх эдэлнэ:      35.1.1.эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон да...
35.7.Компанийн дүрэмд дээгүүр хувь тогтоогоогүй бол энэ хуулийн 35.6-дзаасан  асуудлыг зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал...
нь хүчингүй болох бөгөөд хугацааг дахин сунгахгүй.   37 дугаар зүйл.Хувьцаанд хамаарах үнэт цаас   37.1.Энгийн хувьц...
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
монгол улсын хууль компаний тухай
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

монгол улсын хууль компаний тухай

10,968 views

Published on

 • Be the first to comment

монгол улсын хууль компаний тухай

 1. 1. МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ2011 оны 10 сарын 06 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот КОМПАНИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь компани үүсгэн байгуулах, бүртгүүлэх,өөрчлөн байгуулах, компанийн удирдлага, зохион байгуулалт, хяналтын бүтэц,хувьцаа эзэмшигчийн эрх, үүргийг тогтоох, компани татан буулгахтайхолбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ 2.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлажиллагаа явуулж байгаа бүх компани өмчийн хэлбэр, эд хөрөнгийн болонүйлдвэрлэлийн хэмжээ, дотоод зохион байгуулалтаас үл хамааран энэ хуулийгдагаж мөрдөнө. 2.2.Банк, санхүү, даатгал, үнэт цаасны салбарт компани үүсгэн байгуулах,түүний үйл ажиллагааны онцлогтой холбогдсон харилцааг бусад хуулиар,нийтлэг харилцааг энэ хуулиар тус тус зохицуулна. 2.3.Төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрыг хувьчлах замаарбайгуулагдсан компанийн үйл ажиллагааг энэ хуулиар, түүнийг үүсгэнбайгуулахтай холбогдсон харилцааг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухайхуулиар1 зохицуулна. 2.4.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой компанид төрийнболон орон нутгийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх журмыг Төрийн болон ороннутгийн өмчийн тухай хуулиар, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бусгишүүнийг сонгох, гүйцэтгэх удирдлагыг томилох, төлөөлөн удирдах зөвлөлийндэргэдэх хороо, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга болонтэдгээрийн үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.1 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль-“Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 1996 оны 11дугаарт нийтлэгдсэн. 1
 2. 2.5.Төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрыг компанийнхэлбэрт оруулан өөрчлөн зохион байгуулах замаар үүссэн төрийн болон ороннутгийн өмчит компанийн үйл ажиллагааг энэ хуулиар зохицуулна. 2.6.Энэ хуулийн 2.5-д заасны дагуу үүссэн төрийн өмчит компанийн хувьдөмчлөгч нь төрийг төлөөлж Улсын Их Хурал, орон нутгийн өмчит компанийнхувьд тухайн орон нутгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал байх бөгөөдтэдгээрийг төлөөлж хувьцаа эзэмшигч нь Засгийн газар болон орон нутгийниргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас эрх олгосон этгээд байж болно. 2.7.Компаниас өөр хэлбэрийн ашгийн төлөө үйл ажиллагаа эрхлэххуулийн этгээдийг байгуулахтай холбогдсон харилцаа, түүний үйл ажиллагаагбусад хуулиар зохицуулна. ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ КОМПАНИ, ТҮҮНИЙ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ З дугаар зүйл.Компани, түүний хэлбэр 3.1.Хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө нь тодорхой тооны хувьцаандхуваагддаг, өөрийн тусгайлсан эд хөрөнгөтэй, үндсэн зорилго нь ашгийн төлөөхуулийн этгээдийг компани гэнэ. 3.2.Хувьцаа нь тухайн компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өмчлөлдоролцох эрхийг нотлох бөгөөд харин компанийн эд хөрөнгийг тусгайлан өмчлөхэрхийг нотлохгүй. 3.3.Хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг энэ хууль болон компанийн дүрмээртогтоох бөгөөд хувьцаа эзэмшигч нь ногдол ашиг авах, хувьцаа эзэмшигчдийнхуралд оролцож, хэлэлцэж байгаа асуудлаар санал өгөх, компанийг татанбуулгасны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогоос хувьхүртэх зэрэг үндсэн эрх эдэлнэ. 3.4.Компани нь хязгаарлагдмал хариуцлагатай болон хувьцаат компанигэсэн хэлбэртэй байна. 3.5.Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани гэж хувьцаа эзэмшигчийноруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж, түүнийг захиран зарцуулах эрх ньхууль болон компанийн дүрмээр хязгаарлагддаг компанийг хэлнэ. 3.6.Хувьцаат компани нь нээлттэй болон хаалттай гэсэн төрөлтэй байна. 3.7.”Нээлттэй хувьцаат компани” гэж хувьцаа эзэмшигчийн оруулсанхөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж, хувьцаа нь үнэт цаасны арилжаа эрхлэхбайгууллагад бүртгэгдэж, нийтэд чөлөөтэй арилжаалагддаг компанийг хэлнэ. 3.8.”Хаалттай хувьцаат компани” гэж хувьцаа эзэмшигчийн оруулсанхөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж, хувьцаа нь үнэт цаасны хадгаламжийн үйлажиллагаа эрхлэх байгууллагад бүртгэгдэж, үнэт цаасны арилжаа эрхлэхбайгууллагаас гадуур зах зээлд хаалттай хүрээнд арилжаалагддаг компанийгхэлнэ. 2
 3. 4 дүгээр зүйл.Хувьцаат компани 4.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчнь бусад хувьцаа эзэмшигчийн саналыг харгалзахгүйгээр өөрийн эзэмшижбайгаа хувьцаагаа чөлөөтэй захиран зарцуулах эрх эдэлнэ. 4.2.Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаагаа үнэт цаасныарилжаа эрхлэх байгууллагаар дамжуулан худалдахаас бусад хэлбэрээршилжүүлсэн бол хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэл хөтлөх этгээдэд бүртгүүлэхүүрэгтэй. 4.3.Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол нээлттэй хувьцаат компанинь нээлттэй буюу хаалттай захиалгын үндсэн дээр хувьцаа болон бусад үнэтцаас гаргаж болно. 4.4.Нээлттэй хувьцаат компанийн хаалттай захиалгын үндсэн дээр нэмжгаргасан хувьцааг худалдан авагч нь түүнийг чөлөөтэй захиран зарцуулах эрхэдэлнэ. 4.5.Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчид тохиролцсоны үндсэн дээрхувьцаагаа захиран зарцуулах эрхээ харилцан хязгаарласан гэрээ байгуулжболно. 5 дугаар зүйл.Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 5.1.Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн үүсгэн байгуулагчдын тоо50-аас дээшгүй байна. 5.2.Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь хувьцаа, түүнийг худалданавах эрхийн бичиг болон тэдгээрт хөрвөх үнэт цаасыг зөвхөн хаалттайзахиалгын үндсэн дээр гаргах бөгөөд нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргахгүй. 5.3.Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол хязгаарлагдмалхариуцлагатай компанийн хувьцаа эзэмшигч нь компанийн болон бусад хувьцааэзэмшигчийн худалдах хувьцаа, түүнийг худалдан авах эрхийн бичиг болонтэдгээрт хөрвөх үнэт цаасыг гуравдагч этгээдэд санал болгох үнээр өөрийнэзэмшлийн хувьцааныхаа тоонд хувь тэнцүүлэн энэ хууль болон компанийндүрэмд заасны дагуу тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхтэй. 5.4.Хувьцаагаа худалдахаар санал болгож байгаа хувьцаа эзэмшигч ньуг саналаа компанид мэдэгдэх бөгөөд энэ тухай компани нь бусад хувьцааэзэмшигчид бичгээр мэдэгдэнэ. 5.5.Энэ хуулийн 5.4-т заасан мэдэгдэлд худалдах хувьцааны төрөл, тоо,худалдах үнэ, тэргүүн ээлжид худалдан авч болох хувьцааны тоо, худалданавах хугацаа, журмыг тодорхойлсон байна. 5.6.Хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах хувьцаа эзэмшигч нь энэшийдвэрээ тогтоосон хугацааны дотор бичгээр компанид мэдэгдэнэ. 3
 4. 5.7.Энэ хуулийн 5.6-д заасан мэдэгдэлд хувьцаа худалдан авагчийн эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, худалдан авах хувьцаанытоо зэргийг зааж, төлбөр хийсэн баримтыг хавсаргасан байна. 5.8.Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол хувьцаа эзэмшигч нь бусадхувьцаа эзэмшигчийн хувьцааг энэ хуулийн 5.3-т заасны дагуу тэргүүн ээлжидхудалдан авах эрхээ бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг нь хэрэгжүүлэх, эсхүл энээрхээ бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг нь бусад хувьцаа эзэмшигчид шилжүүлэхэрхтэй. 5.9.Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 5.З-т заасанэрхийг хувьцаа эзэмшигч тогтоосон хугацаанд бүрэн хэрэгжүүлээгүй тохиолдолдуг эрх компанид шилжих бөгөөд компани нь энэхүү эрхийг хэрэгжүүлэх эсэхтухай шийдвэрээ энэ хуулийн 5.4-т заасан мэдэгдэлд заасан хугацаадууссанаас хойш ажлын таван өдрийн дотор гаргана. 5.10.Энэ хуулийн 5.3, 5.9-д заасан этгээд тэргүүн ээлжид худалдан авахэрхээ хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд хувьцаагаа худалдахаар санал болгож байгаахувьцаа эзэмшигч нь энэ хуулийн 5.4-т заасан мэдэгдэлд зааснаас багагүйүнээр гуравдагч этгээдэд худалдах эрхтэй. 5.11.Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа эзэмшигч нькомпанийн талаарх бүх мэдээллийг авах, санхүүгийн болон бусад баримтбичигтэй танилцах эрхтэй. 6 дугаар зүйл.Хараат болон охин компани, компанийн нэгдэл 6.1.Компанийн нийт гаргасан энгийн хувьцааны 20-50 хувийг өөр /толгой/компани дангаараа буюу нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшижбайгаа тохиолдолд уг компанийг хараат компани гэнэ. 6.2.Хараат компани нь бие даасан тайлан баланс гаргадаг хуулийн этгээдбайна. 6.3.Компанийн нийт гаргасан энгийн хувьцааны 50-аас дээш хувийг өөр/толгой/ компани дангаараа буюу нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтранэзэмшдэг бие даасан компанийг охин компани гэнэ. 6.4.Охин компани нь санхүүгийн тайлангаа тусдаа гаргах ба толгойкомпани нь охин компанитайгаа нэгдсэн санхүүгийн тайлан гаргана. 6.5.Хараат болон охин компани нь толгой компанийнхаа өрийгхариуцахгүй бөгөөд хууль болон тэдгээрийн хооронд байгуулсан гэрээнд өөрөөрзаагаагүй бол толгой компани нь хараат болон охин компанийнхаа өрийгхариуцахгүй. 6.6.Толгой компанийн гаргасан шийдвэрийн улмаас охин компанитөлбөрийн чадваргүй болсон бол толгой компани нь тухайн өрийг хамтранхариуцна. 6.7.Охин компанийн хүлээсэн алдагдал нь толгой компанийн гаргасаншийдвэрээс шалтгаалсан гэж үзвэл охин компанийн хувьцаа эзэмшигч 4
 5. алдагдлын улмаас охин компанид учирсан хохирлыг толгой компаниар нөхөнтөлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй. 6.8.Толгой компани нь гуравдагч компанийн хараат болон охин компанибол түүний хараат болон охин компани нь гуравдагч компанийн хувьд мөнхараат болон охин компани болох бөгөөд энэ зарчмыг үүнээс ч илүүүргэлжилсэн хэлхээ холбоонд ашиглан хамаарлыг тогтооно. 6.9.Хараат болон охин компани нь толгой компанийн хувьцааг эзэмшижболно. 6.10.Энэ хуулийн 6.9-д заасны дагуу охин компанийн эзэмшиж байгаатолгой компанийн хувьцаа нь саналын эрхгүй бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийнхурлын ирцийг тооцохдоо охин компанийн эзэмшиж байгаа хувьцааг хасчтооцно. 6.11.Энэ хуулийн 6.9-д заасны дагуу эзэмшиж байгаа хувьцааг гуравдагчэтгээдэд шилжүүлсэн тохиолдолд уг этгээдэд хувьцаа эзэмшигчийн бүх эрхшилжинэ. 6.12.Толгой компани нь үйл ажиллагаагаа уялдуулах зорилгоорбайгуулсан гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээс бусад тохиолдолд хараатболон охин компанийн үйл ажиллагаанд зөвхөн эзэмшиж байгаа хувьцааныхааэрхээр оролцоно. 6.13.Толгой компани, түүнтэй энэ хуулийн 6.1, 6.3, 6.8-д заасан хамааралбүхий компаниуд, нэг этгээд дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэйхамтран хувьцааных нь хяналтын багцыг эзэмшдэг, эсхүл компанийнудирдлагын шийдвэрийг нь тодорхойлох боломжтой компаниудыг компанийннэгдэл гэнэ. 6.14.Нэг толгой компанийн хараат болон охин компаниуд, эсхүл нэг этгээддангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран хувьцааных ньхяналтын багцыг эзэмшдэг компаниудыг зэргэлдээ компани гэнэ. 6.15.Компанийн нэгдэлд хамаарагдаж байгаа компани нь толгой компани,эсхүл хараат болон охин компани, зэргэлдээ компани аль нь болохоос үлхамааран түүнийг нэгдлийн оролцогч компани гэнэ. 7 дугаар зүйл.Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар 7.1.Компанийн салбар нь компанийн оршин байгаа газраас өөр газарбайрладаг нэгж бөгөөд компанийн үндсэн чиг үүргийг бүхэлд нь буюу заримхэсгийг нь, түүнчлэн төлөөлөгчийн газрын үүргийг гүйцэтгэж болно. 7.2.Компанийн төлөөлөгчийн газар нь компанийн оршин байгаа газраасөөр газар байрладаг нэгж бөгөөд компанийн хууль ѐсны ашиг сонирхлыгхамгаалах, компанийн нэрийн өмнөөс хэлцэл хийх зэрэг эрх зүйн төлөөллийнүйл ажиллагаа явуулна. 7.3.Компани нь Монгол Улсад болон гадаад улсад өөрийн салбар,төлөөлөгчийн газартай байж болно. 5
 6. 7.4.Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол компанийн салбар,төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай шийдвэрийг компанийн төлөөлөн удирдахзөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/ гаргана. 7.5.Гадаад улсын хуулийн этгээдийн Монгол Улсад оршин байгаа салбар,төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх байгууллагад бүртгүүлнэ. 7.6.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол гадаад улсадкомпанийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах асуудлыг тухайн улсын хуультогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. 7.7.Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар нь хуулийн этгээдийн эрхийгэдлэхгүй бөгөөд түүнийг байгуулсан компаниас баталсан журмын дагуу үйлажиллагаагаа эрхлэн явуулна. 7.8.Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газрын эд хөрөнгийг түүнийгбайгуулсан компанийн балансад тусгана. 7.9.Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар нь үйл ажиллагаагаа түүнийгбайгуулсан компанийн нэрийн өмнөөс явуулна. 7.10.Компани нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаанаасүүсэх үр дагаврыг хариуцна. 7.11.Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол компанийн салбар,төлөөлөгчийн газрын удирдлагыг төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй болгүйцэтгэх удирдлага/ томилох бөгөөд тэдгээр нь компаниас олгосонитгэмжлэлийн үндсэн дээр үйл ажиллагаа явуулна. 8 дугаар зүйл.Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, байгуулах хугацаа 8.1.Компани нь хуулиар хориглоогүй бүх төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлжболох бөгөөд компани нь үйл ажиллагаагаа эрхлэхэд шаардагдах эрх эдэлж,үүрэг хүлээнэ. 8.2.Компани эрхлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээг дүрмээрээ хязгаарлажболно. 8.3.Энэ хуулийн 8.2-т заасны дагуу компани эрхлэх үйл ажиллагааныхаахүрээг хязгаарласан нь уг хязгаарлалтыг мэдэхгүйгээр хуулийн хүрээнд үйлажиллагаагаа явуулж байгаа гуравдагч этгээдийн өмнө уг компанийн хүлээсэнүүргээ биелүүлэхээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй. 8.4.Компани нь тусгай зөвшөөрөл шаардагдах үйл ажиллагааг хуульдзаасны дагуу холбогдох эрх бүхий байгууллагын бичгээр олгосон зөвшөөрлийнүндсэн дээр эрхэлнэ. 8.5.Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол компанийг тодорхой бусхугацаагаар үүсгэн байгуулна. 6
 7. 9 дүгээр зүйл. Компанийн болон хувьцаа эзэмшигчийн хариуцлага 9.1.Компанийн эд хөрөнгө нь эзэмшиж байгаа эд хөрөнгө болон эдхөрөнгийн эрхээс бүрдэх бөгөөд компани нь эдгээр бүх эд хөрөнгөөрөөхариуцлага хүлээнэ. 9.2.Компани нь хувьцаа эзэмшигчийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй. 9.3.Хувьцаа эзэмшигч нь компанийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй бөгөөдгагцхүү өөрийн эзэмшлийн хувьцааныхаа хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ. 9.4.Дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийнхувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшигч болон компанийн үйл ажиллагаагбусад хэлбэрээр тодорхойлох эрх бүхий этгээдийн буруутай үйл ажиллагааныулмаас компанид учирсан эд хөрөнгийн хохирлыг тухайн этгээд өөрийнхөрөнгөөр компанийн өмнө хариуцна. 9.5.Хувьцаа эзэмшигчийн компанид оруулсан эд хөрөнгө, эд хөрөнгийнэрх нь хувийн эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхээс тодорхой зааглагдаагүй бол угхувьцаа эзэмшигч өөрийн бүх эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхээр компанийн өртөлбөрийг давхар хариуцна. 10 дугаар зүйл.Компанийн оноосон нэр, оршин байгаа газар 10.1.Компани оноосон нэртэй байх бөгөөд түүнийг хэрэглэх тохиолдолбүрд уг нэрийн ард компанийн хэлбэрийг тодорхойлсон хувьцаат компани буюу"ХК", хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани буюу "ХХК" гэсэн ялгахтэмдэглэгээ заасан байна. 10.2.Компанийн оноосон нэр нь бусад компани, өөр хуулийн этгээдийноноосон нэртэй давхардаагүй байх бөгөөд компани оноосон нэрээ бүртгэхбайгууллагад бүртгүүлснээр түүнийг хэрэглэх онцгой эрхтэй болно. 10.3.Компани нь бүртгэх байгууллагад бүртгэгдсэн өөрийн бэлгэдэлболон барааны тэмдэгтэй байж болно. 10.4.Компанийн оршин байгаа газар, шуудангийн хаягийг түүний ерөнхийзахиргаа байршин байгаа газраар тодорхойлно. 10.5.Компанийн хаягийн өөрчлөлтийг Хуулийн этгээдийн улсынбүртгэлийн тухай хуульд2 заасны дагуу бүртгэх байгууллагад бүртгүүлнэ. ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ КОМПАНИ БАЙГУУЛАХ 11 дүгээр зүйл.Компани байгуулах 11.1.Компанийг шинээр, эсхүл хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах/нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх/ замаар байгуулж болно.2 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль-“Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 2003 оны 22дугаарт нийтлэгдсэн. 7
 8. 11.2.Компанийг хувьчлах замаар үүсгэн байгуулах тохиолдолд үүсгэнбайгуулагчийн үүргийг төр хүлээх бөгөөд хувьцааг худалдах, шилжүүлэхажиллагааг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд заасны дагуухэрэгжүүлнэ. 12 дугаар зүйл.Компанийн үүсгэн байгуулагч 12.1.Компанийн үүсгэн байгуулагч нь Монгол Улсын иргэн, хуулийнэтгээд, хуульд заасан бол гадаад улсын иргэн, хуулийн этгээд, харьяалалгүйхүн байж болно. 12.2.Компаниас гаргасан хувьцааг Монгол Улсын болон гадаад улсыниргэн, хуулийн этгээд, харьяалалгүй хүн эзэмшиж болно. 12.3.Компани нэг үүсгэн байгуулагчтай байж болно. 12.4.Компанийн үүсгэн байгуулагч нь тухайн компанийн хувьцаагэзэмшихгүй байж болно. 12.5.Төр, түүний байгууллага нь дараах тохиолдолд компанийн үүсгэнбайгуулагч болон түүний хувьцаа эзэмшигч байж болно: 12.5.1.төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрыгхувьчилснаар шинээр бий болсон компанийн; 12.5.2.төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг компанийн хэлбэрт орууланөөрчлөн байгуулах замаар үүссэн төрийн өмчит компанийн; 12.5.3.хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу дампуурч байгаакомпанийн төрд төлөх өрийг хувьцаагаар нь сольж авсан компанийн (Энэтохиолдолд төр тухайн хувьцааг гурван жилийн дотор бусад этгээдэдхудалдах үүрэгтэй); 12.5.4.гадаад улсын хуулийн этгээдтэй хамтран байгуулсанкомпанийн; 12.5.5.хуульд заасан бусад. 12.6.Компанийг үүсгэн байгуулах, улсын бүртгэлд бүртгүүлэхтэйхолбогдсон зардлыг компанийн үүсгэн байгуулагчид хамтран хариуцна. 12.7.Компани үүсгэн байгуулах хурлын буюу төлөөлөн удирдах зөвлөл/хэрэв нэг үүсгэн байгуулагчтай бол үүсгэн байгуулагч/-ийн шийдвэрээр энэхуулийн 12.6-д заасан зардлыг компани хариуцаж болно. 12.8.Энэ хуулийн 12.6, 12.7-д заасны дагуу компанийг үүсгэнбайгуулахтай холбогдсон зардлыг төлсөн этгээд нь бусад үүсгэн байгуулагч,түүний эзэмшиж байгаа болон эзэмшихээр захиалсан хувьцааны тоотой нь хувьтэнцүүлэн уг зардлыг нэхэмжлэн авах, эсхүл гаргасан зардлынхаа хэмжээндхувьцаа эзэмших эрхтэй. 12.9.Компанийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь бусад компанийнүүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч байж болно. 8
 9. 13 дугаар зүйл.Шинээр компани үүсгэн байгуулах 13.1.Үүсгэн байгуулагчдын хурлын шийдвэрээр компанийг үүсгэнбайгуулна. 13.2.Компанийг нэг этгээд үүсгэн байгуулж байгаа тохиолдолд тухайнэтгээд нь үүсгэн байгуулах шийдвэр гаргана. 13.3.Компанийг нэгээс дээш этгээд үүсгэн байгуулах тохиолдолд үүсгэнбайгуулагчид нь компани үүсгэн байгуулах талаар хамтран ажиллах гэрээбайгуулж болох бөгөөд уг гэрээнд үүсгэн байгуулагчдын хамтран ажиллахжурам, үүсгэн байгуулагч тус бүрийн хүлээх үүрэг, тэдгээрийн худалдан аваххувьцаа болон бусад үнэт цаасны ангилал, төрөл тус бүрийн тоо, үнэ, худалданавах хугацаа зэрэг шаардлагатай гэж үзсэн бусад асуудлыг тусгана. 13.4.Энэ хуулийн 13.3-т заасан гэрээ нь компанийг үүсгэн байгуулахбаримт бичигт хамаарахгүй. 13.5.Цөөн тооны этгээдээс захиалга авах арга /цаашид “хаалттайзахиалга” гэх/-аар шинээр хаалттай хувьцаат компанийг үүсгэн байгуулахаддараах журмыг баримтална: 13.5.1.хаалттай захиалгыг захиалгын хуудсаар авах бөгөөд түүндзахиалагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, захиалсан хувьцааны төрөл,ангилал, тоо, үнийн дүн, захиалсан он, сар, өдрийг тусгах бөгөөд захиалагч,эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурснаар захиалга хийгдсэндтооцох; 13.5.2.захиалсан нийт хувьцааны төлбөрийг захиалгын хугацаадууссанаас хойш ажлын 30 өдрийн дотор хийх. 13.6.Тодорхой шалтгаанаар компани байгуулагдаагүй бол компани үүсгэнбайгуулах хурал товлосон өдрөөс хойш ажлын 14 өдрийн дотор захиалагчийнурьдчилан хийсэн төлбөрийг буцаан олгох үүргийг үүсгэн байгуулагч хүлээнэ. 14 дүгээр зүйл.Компани үүсгэн байгуулах хурал 14.1.Компани үүсгэн байгуулах хурлыг үүсгэн байгуулагчид зарланхуралдуулна. 14.2.Компани үүсгэн байгуулагчид санал нэгтэйгээр өөрөөршийдвэрлээгүй бол үүсгэн байгуулагч бүр компани үүсгэн байгуулах хуралдсаналын тэнцүү эрхтэй оролцоно. 14.3.Компани үүсгэн байгуулах хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэжшийдвэрлэнэ: 14.3.1.компани байгуулах тухай; 14.3.2.компанийн дүрэм; 14.3.3.зарласан болон гаргах хувьцаа, тэдгээрээс үүсгэнбайгуулагчдын худалдан авах үнэ; 9
 10. 14.3.4.төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байхаар шийдвэрлэсэн болтүүний гишүүдийг сонгох, тэдгээрийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох; 14.3.5.компани үүсгэн байгуулахад гаргасан зардлыг нөхөн олгохжурам; 14.3.6.компанид хувь нийлүүлэх хөрөнгийг бүрэн оруулж дуусаххугацаа. 14.4.Үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан гэрээнд өөрөөр заагаагүйбол бүх үүсгэн байгуулагч оролцсоноор компани үүсгэн байгуулах хурал хүчинтөгөлдөр болох бөгөөд уг хуралд оролцогчдын дийлэнх олонхийн саналааршийдвэр гаргана. 14.5.Компани үүсгэн байгуулах хурлын даргыг үүсгэн байгуулагчдаассонгоно. 14.6.Үүсгэн байгуулагчид мөнгөн бус хэлбэрээр төлбөр хийх тохиолдолдсанал болгож байгаа эд хөрөнгийн үнийн талаар шаардлагатай гэж үзвэлүнэлгээний байгууллага болон холбогдох мэргэжлийн шинжээчийн дүгнэлтгаргуулан санал боловсруулж, компани үүсгэн байгуулах хуралд оруулна. 14.7.Үүсгэн байгуулагчид мөнгөн бус хэлбэрээр төлбөр хийх тохиолдолдэд хөрөнгийн үнийг компани үүсгэн байгуулах хуралд оролцогчид санал нэгтэйшийдвэрлэнэ. 15 дугаар зүйл.Компанийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 15.1.Компани байгуулах тухай шийдвэр гарснаас хойш 30 хоногийн доторкомпанийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр холбогдох баримт бичгийг бүртгэхбайгууллагад өгнө. 15.2.Компанийг бүртгэхтэй холбогдсон харилцааг хуулиар зохицуулна. 16 дугаар зүйл.Компанийн дүрэм 16.1.Компанийн дүрэм нь түүнийг үүсгэн байгуулах үндсэн баримт бичигмөн. 16.2.Компанийн дүрэмд дараах зүйлийг заавал тусгана: 16.2.1.компанийн бүрэн болон товчилсон оноосон нэр, түүнийхэлбэрийг тодорхойлсон товчилсон ялгах тэмдэглэгээ; 16.2.2.компанийн зарласан болон гаргасан хувьцааны тоо,тэдгээрийн төрөл, нэрлэсэн үнэ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ; 16.2.3.компанийн дүрмээр давуу эрхийн хувьцааг зарласаннөхцөлд давуу эрхийн хувьцааны зарласан тоо, түүний эзэмшигчийн эрх; 10
 11. 16.2.4.хэрэв төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байхаар шийдвэрлэсэнбол төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн тоо; 16.2.5.хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, төлөөлөн удирдах зөвлөлийнэнэ хуулиар тодорхойлсноос бусад бүрэн эрх; 16.2.6.компанийн үйл ажиллагааны чиглэл; 16.2.7.компанийн дүрэмд тусгахаар энэ хуульд заасан бусад зүйл. 16.3.Компанийн дүрэмд Иргэний хууль3 болон бусад хууль тогтоомжтойзөрчилдөөгүй зүйлийг тусгаж болно. 16.4.Компани нь хувьцаа эзэмшигчийн шаардлагаар компанийн дүрэм,түүнд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг түүнд танилцуулах үүрэгтэй. 17 дугаар зүйл.Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах, бүртгэх 17.1.Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон компанийндүрмийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаархэлэлцэж, хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийнсаналын дийлэнх олонхоор батална. 17.2.Компанийн дүрэмд орсон нэмэлт, өөрчлөлт, компанийн дүрмийншинэчилсэн найруулга нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хөндсөнтохиолдолд эсрэг саналтай байсан, эсхүл санал хураалтад оролцоогүй хувьцааэзэмшигч энэ хуулийн 53, 54 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу өөрийнэзэмшлийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас шаардах эрхтэй. 17.3.Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, компанийн дүрмийншинэчилсэн найруулгыг бүртгүүлэхэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ: 17.3.1.компанийн дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, компанийндүрмийн шинэчилсэн найруулгыг бүртгүүлэх тухай компанийн эрх бүхийэтгээдийн гарын үсэг бүхий өргөдөл; 17.3.2.компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, компанийндүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыншийдвэр, орж байгаа нэмэлт, өөрчлөлт, шинэчилсэн найруулгыг бүрэн эхийнхамтаар; 17.3.3.компанийн дүрмийн хуулбар; 17.3.4.бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт. 17.4.Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, компанийн дүрмийншинэчилсэн найруулгыг тухайн шийдвэр гарснаас хойш ажлын 10 өдрийн доторхуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.3 Иргэний хууль-“Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 2002 оны 7 дугаарт нийтлэгдсэн. 11
 12. 17.5.Бүртгэх байгууллага энэ хуулийн 17.3-т заасан баримт бичгийгхүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын гурван өдрийн дотор компанийн дүрэмдоруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг бүртгэх, эсхүлбүртгэхээс татгалзсан үндэслэл бүхий шийдвэр гаргана. 17.6.Энэ хуулийн 17.3-т заасан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд бүртгэхбайгууллага компанийн дүрэмд орсон нэмэлт, өөрчлөлт, компанийн дүрмийншинэчилсэн найруулгыг бүртгэхээс татгалзана. 17.7.Бүртгэх байгууллага энэ хуулийн 17.6-д заасны дагуу бүртгэхээстатгалзсан бол энэ тухай шийдвэр гаргаснаас хойш ажлын гурван өдрийн дотортатгалзсан үндэслэлээ тусгасан мэдэгдлийг өргөдөлд заасан шуудангийнхаягаар илгээнэ. 17.8.Энэ хуулийн 17.6-д заасан бүртгэх байгууллагын гаргасаншийдвэрийг компани эс зөвшөөрвөл шүүхэд гомдол гаргаж болно. 17.9.Компанийн дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, шинэчлэннайруулсан дүрэм нь улсын бүртгэлд бүртгэснээр хүчин төгөлдөр болно. ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ, ӨРИЙГ ХУВЬЦААГААР СОЛИХ 18 дугаар зүйл.Компанийг өөрчлөн байгуулах 18.1.Компанийг энэ хуульд заасан журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийнхурлын шийдвэрээр нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх замаарөөрчлөн байгуулж болно. 18.2.Хуульд заасан тохиолдолд шүүх компанийг хуваах, тусгаарлахшийдвэр гаргаж болно. 18.3.Компанийг нэгтгэхээс бусад хэлбэрээр өөрчлөн байгуулж байгаатохиолдолд шинээр бий болж байгаа компанийг улсын бүртгэлд бүртгэснээркомпани өөрчлөн байгуулагдсанд тооцно. 18.4.Компанийг нэгтгэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулж байгаа тохиолдолднэгдэж байгаа компанийг улсын бүртгэлээс хассанаар, хэрэв нэгтгэсэнкомпанийн дүрэмд өөрчлөлт орсон бол түүнийг улсын бүртгэлд бүртгэснээртэдгээрийг өөрчлөн байгуулагдсанд тооцно. 18.5.Компанийг өөрчлөн байгуулах тухай шийдвэр гарснаас хойш ажлын15 өдрийн дотор өөрчлөн байгуулагдсан компани нь зээлдүүлэгч болон бусадхарилцагчид өөрчлөн байгуулагдсан тухайгаа бичгээр мэдэгдэх бөгөөдмэдэгдэлд дараах зүйлийг тусгана: 18.5.1.өөрчлөн байгуулсан арга, хэлбэр; 18.5.2.өөрчлөн байгуулагдсан болон түүний үр дүнд шинээр үүссэнкомпани тус бүрийн оноосон нэр болон байршил; 18.5.3.өөрчлөн байгуулах тухай шийдвэр гарсан он, сар, өдөр; 12
 13. 18.5.4.хуваах болон тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулж байгаатохиолдолд хуваах баланс. 18.6.Хувьцаат компани нь өөрчлөн байгуулагдах, татан буулгах тухайшийдвэр гаргаснаас хойш энэ тухайгаа Санхүүгийн зохицуулах хороо болонүнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад ажлын гурван өдрийн дотормэдэгдэнэ. 19 дүгээр зүйл.Компанийг нийлүүлэх 19.1.Хоѐр буюу хэд хэдэн компанийн үйл ажиллагааг зогсоож, тэдгээрийнэрх, үүрэг, хариуцлагыг шинээр бий болсон компанид шилжүүлэхийг компанийгнийлүүлэх гэнэ. 19.2.Нийлж байгаа компани тус бүрийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүйбол гүйцэтгэх удирдлага/ нь компанийг нийлүүлэх замаар өөрчлөн байгуулахтухай шийдвэрийн төсөл болон өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журмыгтодорхойлсон гэрээ, шинээр бий болсон компанийн дүрэм, компани тус бүрийнүнэт цаасыг шинээр бий болсон компанийн үнэт цаас буюу эд хөрөнгөдхөрвүүлэх журмыг тодорхойлсон саналаа компани тус бүрийн хувьцааэзэмшигчдийн хуралд оруулж шийдвэрлүүлнэ. 19.3.Компаниудыг нийлүүлэх тухай шийдвэр, гэрээг хувьцааэзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийнсаналын дийлэнх олонхоор батална. 19.4.Гэрээнд шинээр үүссэн компанийн хувьцаа, хувьцаа эзэмшигчдийнхурал хуралдах хугацаа, товыг заана. 19.5.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар компанийн дүрмийг батлах бөгөөдхэрэв төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байхаар шийдвэрлэсэн бол түүнийгишүүдийг сонгоно. 19.6.Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа хувьцааэзэмшигчдийн саналын эрх нь энэ хуулийн 19.2-т заасан гэрээгээртодорхойлсон хөрвөсөн саналын эрхтэй тэнцүү байна. 20 дугаар зүйл.Компанийг нэгтгэх 20.1.Компанийн үйл ажиллагааг зогсоож, түүний эрх, үүрэг, хариуцлагыгөөр компанид шилжүүлэхийг компанийг нэгтгэх гэнэ. 20.2.Нэгдэж байгаа болон нэгтгэж байгаа компанийн төлөөлөн удирдахзөвлөл /хэрэв байхгүй бол гүйцэтгэх удирдлага/ нь компанийг нэгтгэх тухайшийдвэрийн төсөл болон компанийг нэгтгэх гэрээг компани тус бүрийн хувьцааэзэмшигчдийн хуралд оруулж шийдвэрлүүлнэ. 20.3.Энэ хуулийн 20.2-т заасан гэрээнд компанийг нэгтгэх нөхцөл, журмыгтодорхойлохоос гадна нэгдэж байгаа компанийн үнэт цаасыг нэгтгэж байгаакомпанийн үнэт цаас, бусад хөрөнгөд хөрвүүлэх журмыг тусгасан байна. 13
 14. 20.4.Компанийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах тухай шийдвэрийг энэхуулийн 20.2-т заасан хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа саналынэрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор гаргана. 20.5.Нэгдэж байгаа компанийн нийт энгийн хувьцааны 75-аас дээш хувийгэзэмшиж байгаа бөгөөд компанийг нэгтгэснээр компанийн дүрэмд өөрчлөлторох шаардлагагүй гэж үзсэн тохиолдолд нэгтгэж байгаа компанийн төлөөлөнудирдах зөвлөлийн хурал /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-ааркомпанийг нэгтгэх тухай шийдвэр гаргаж, нэгтгэх журмыг баталж болно. 21 дүгээр зүйл.Компанийг хуваах 21.1.Компанийн үйл ажиллагааг зогсоож, түүний эрх, үүрэг, хариуцлагыгшинээр үүсэх хоѐр буюу түүнээс дээш компанид шилжүүлэхийг компанийгхуваах гэнэ. 21.2.Компанийг хуваах тухай шийдвэрт өөрөөр заагаагүй бол хуваагдажбайгаа компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигч нь компанийн хөрөнгийн хуваагдсанхэмжээтэй хувь тэнцүүлэн шинээр бий болсон компани тус бүрийн энгийнхувьцааны эзэмшигч болно. 21.3.Компанийг хуваах замаар өөрчлөн байгуулах, шинээр компанибайгуулах, хуваах балансыг батлах асуудал болон тухайн компанийн үнэтцаасыг шинээр байгуулагдсан компанийн үнэт цаас буюу эд хөрөнгөд хөрвүүлэхжурмыг хуваагдаж байгаа компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй болгүйцэтгэх удирдлага/ хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж, хуралд оролцожбайгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхооршийдвэрлэнэ. 21.4.Шинээр байгуулагдсан компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлааркомпанийн дүрмийг батлах бөгөөд хэрэв төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байхааршийдвэрлэсэн бол түүний гишүүдийг сонгоно. 21.5.Энэ хуулийн 21.4-т заасан хурлыг хуралдуулах тусгайлсан журмыгхуваах замаар өөрчлөн байгуулах тухай шийдвэрт заана. 21.6.Компанийг хуваахад түүний эрх, үүрэг, хариуцлага шинээрбайгуулагдсан компаниудад хуваах балансын дагуу шилжинэ. 21.7.Компанийг хуваах тухай гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол шинээр үүссэнкомпани бүр бусад компанийнхаа өмнөөс давхар хариуцлага хүлээнэ. 22 дугаар зүйл.Компанийг тусгаарлах 22.1.Компанийн үйл ажиллагааг зогсоохгүйгээр түүний зарим эрх, үүрэг,хариуцлагыг шинээр байгуулагдсан компанид шилжүүлэхийг компанийгтусгаарлах гэнэ. 22.2.Компанийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулахад өөрчлөнбайгуулагдаж байгаа компани нь шинээр байгуулагдсан компанийн хувьцааэзэмшигч байна. 14
 15. 22.3.Компанийг тусгаарлах нөхцөл, журам, хуваах балансыг батлах болоншинэ компани байгуулах тухай шийдвэрийг өөрчлөн байгуулагдаж байгаакомпанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол гүйцэтгэх удирдлага/ гаргана. 22.4.Энэ хуулийн 22.1-д заасны дагуу шинээр байгуулагдсан компанийнхувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн дүрмээ батлах бөгөөд хэрэвтөлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байхаар шийдвэрлэсэн бол түүний гишүүдийгсонгоно. 22.5.Компанийг тусгаарлахад өөрчлөн байгуулагдаж байгаа компани ньөөрийн бүх өрийг хариуцна. 22.6.Өөрчлөн байгуулагдаж байгаа компанийн өмнөөс түүний өрийг энэхуулийн 22.1-д заасны дагуу шинээр байгуулагдаж байгаа компаниартөлүүлэхийг хуваах балансаар тогтоож болно. 22.7.Энэ хуулийн 22.6-д заасны дагуу өр төлөх тохиолдолд өөрчлөнбайгуулагдаж байгаа компани нь шинээр байгуулагдсан компанид шилжүүлсэнүүргээ хамтран хүлээнэ. 22.8.Компанийг тусгаарлах замаар шинээр байгуулагдсан компаниасгаргасан үнэт цаасыг энэ хуулийн долдугаар бүлэгт заасныг үндэслэн бүгдийгнь, эсхүл түүний зарим хэсгийг ногдол ашиг хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдсанкомпанийн хувьцаа эзэмшигчид шилжүүлж болно. 23 дугаар зүйл.Компанийг өөрчлөх 23.1.Хувьцаат компанийг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани,хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийг хувьцаат компани болгох замааркомпанийн хэлбэрийг өөрчилж болно. 23.2.Энэ хуулийн 23.1-д заасны дагуу компанийг өөрчлөх төслийгкомпанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол гүйцэтгэх удирдлага/боловсруулан хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж, хуралд оролцож байгаасаналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхооршийдвэрлэнэ. 23.3.Энэ хуулийн 23.2-т заасан төсөлд компанийг өөрчлөх зорилго,нөхцөл, журам, хугацаа, хувьцааг харилцан хөрвүүлэх арга, тооцоо, хувьцааэзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах хугацаа зэргийг тусгасан байна. 23.4.Энэ хуулийн 60.1-д заасан эрх бүхий этгээд шаардлагатай гэж үзсэнтохиолдолд компанийг өөрчлөх замаар үүссэн компанийн хувьцааэзэмшигчдийн хурлыг хуульд заасан журмын дагуу зарлан хуралдуулж,компанийн дүрэм, удирдах байгууллагыг шинэчлэн баталж болох бөгөөд энэтухай компанийг өөрчлөх төсөлд заана. 23.5.Компанийг өөрчлөхөд түүний эрх, үүрэг, хариуцлага шинээр бийболж байгаа компанид шилжинэ. 23.6.Компанийг өөрчлөх тохиолдолд холбогдох өөрчлөлтийг компанийноноосон нэр болон дүрэмд тусгана. 15
 16. 24 дүгээр зүйл.Компанийг өөрчлөн байгуулсантай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчийн эрх 24.1.Нийлүүлэх, нэгтгэх буюу өөрчлөх замаар өөрчлөн байгуулагдажбайгаа компанийн саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигч нь өөрчлөн байгуулахынэсрэг саналтай байсан, эсхүл санал хураалтад оролцоогүй бол энэ хуулийн 53,54 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу өөрийн эзэмшиж байгаа хувьцаагэргүүлэн худалдаж авахыг компаниас шаардах эрхтэй. 24.2.Компанид эргүүлэн худалдахаар тохиролцсон хувьцаа эзэмшигчийнхувьцааг уг компанийг өөрчлөн байгуулах шийдвэрийн дагуу хөрвүүлж үл болно. 24.3.Энэ хуулийн 24.2-т заасан тохиолдолд тухайн хувьцаа эзэмшигч ньөөрийн эзэмшлийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг компаниасшаардахаас бусад хувьцаа эзэмшихтэй холбогдсон эрхээ алдана. 24.4.Өөрийн эзэмшлийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг компаниасшаардаагүй хувьцаа эзэмшигчийн хувьцааг компанийг өөрчлөн байгуулахшийдвэрийн дагуу хөрвүүлнэ. 25 дугаар зүйл.Компанийн өрийг хувьцаагаар солих 25.1.Компанийн хувьцаанаас бусад үнэт цаас болон өрийг хувьцаагаарсольж болох бөгөөд үүнийг өрийг хувьцаагаар солих гэнэ. 25.2.Зээлдүүлэгч болон бусад харилцагчтай байгуулсан гэрээнд өөрөөрзаагаагүй бол компанийн өрийг хувьцаагаар солиход хувьцаа авах тухайнзээлдүүлэгч, харилцагчийн зөвшөөрлийг авсан байна. 25.3.Төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол гүйцэтгэх удирдлага/ нькомпанийн өрийг хувьцаагаар солих тухай төсөл боловсруулан хувьцааэзэмшигчдийн хуралд оруулж, хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцааэзэмшигчдийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэрлүүлнэ. 25.4.Өрийг хувьцаагаар солих тухай төсөлд хувьцаагаар солих өр, гаргаххувьцааны хэмжээ, үнэ, зорилго, хэрэгжүүлэх нөхцөл, журам, компанийн дүрэмдоруулах өөрчлөлт зэргийг зааж өгсөн байна. 25.5.Хувьцаа, түүнийг худалдан авах эрхийн бичиг буюу хувьцаандхөрвөх үнэт цаасыг тэдгээрийн хөрвөх нөхцөлийн дагуу хөрвүүлэхийг компанийнөрийг хувьцаагаар сольсонд тооцохгүй. 25.6.Компанийн өрийг хувьцаагаар солихоор нэмж гаргасан хувьцаагхувьцаа эзэмшигч тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрхтэй. 26 дугаар зүйл.Компанийг татан буулгах 26.1.Компанийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон шүүхийншийдвэрээр Иргэний хууль, энэ хууль болон бусад хуульд заасан үндэслэлээртатан буулгана. 16
 17. 26.2.Шүүх компанийг дор дурдсан үндэслэлээр татан буулгана: 26.2.1.дампуурсан; 26.2.2.нэг ч гишүүн үлдээгүй; 26.2.3.хуульд заасан бусад үндэслэл. 26.3.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр татан буугдаж байгаакомпанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол гүйцэтгэх удирдлага/ нькомпанийг татан буулгах комисс томилох, татан буулгах хугацаа, журам,зээлдүүлэгчдийн нэхэмжлэлийг барагдуулсны дараа компанид үлдэх эдхөрөнгийг хувьцаа эзэмшигчдэд хуваарилах журам зэргийг тусгасан татанбуулгах төслийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж, хуралд оролцож байгаасаналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхооршийдвэрлэнэ. 26.4.Татан буулгах комиссыг томилсноор тухайн компанийн гүйцэтгэхудирдлагын бүрэн эрх дуусгавар болж татан буулгах комисст шилжих бөгөөд угкомисс нь татан буугдаж байгаа компанийн нэрийн өмнөөс шүүх хуралдтөлөөлөн оролцоно. 26.5.Татан буулгах комисс үүргээ гүйцэтгэх үедээ өөрийн буруутай үйлажиллагааны улмаас тухайн компанид, эсхүл зээлдүүлэгчид хохирол учруулсанбол уг хохирлыг хуульд заасан журмын дагуу нөхөн төлнө. 26.6.Санхүүгийн зохицуулах хороо энэ хуулийн 26.2-т заасан үндэслэлээрхувьцаат компанийг татан буулгах шийдвэр гаргуулахаар шүүхэд нэхэмжлэлгаргаж болно. 27 дугаар зүйл.Компанийг татан буулгахад өр төлбөрийг барагдуулах журам 27.1.Компанийг татан буулгах үед түүний өр төлбөрийг барагдуулахдааИргэний хууль, энэ хууль болон бусад хуулийг дагаж мөрдөнө. 27.2.Татан буулгах комисс нь компанийг татан буулгах болон нэхэмжлэлгаргах журам, хугацааг нийтэд мэдээлэх бөгөөд нэхэмжлэл гаргах хугацаа ньтатан буулгах тухай нийтэд мэдээлснээс хойш хоѐр сараас доошгүй, зургаансараас дээшгүй байна. 27.3.Татан буулгах комисс нь компанийг татан буулгах, нэхэмжлэл гаргахжурам, хугацааг зээлдүүлэгчид бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй. 27.4.Компанийг татан буулгах тухай шийдвэр гаргах үед тухайн компанинь ямар нэгэн өр төлбөргүй бол уг компанийг татан буулгах тухай мэдэгдлийгнийтэд мэдээлэхгүйгээр татан буулгаж болно. 27.5.Энэ хуулийн 27.4-т заасан тохиолдолд компанийн эд хөрөнгийг энэхуулийн 28 дугаар зүйлд заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд хуваарилна. 27.6.Нэхэмжлэл гаргах хугацаа дууссанаар татан буулгах комисс нь татанбуугдаж байгаа компанийн эд хөрөнгийн тухай мэдээ, зээлдүүлэгчийн гаргасаннэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрхэн шийдвэрлэх дүнг агуулсан татан буулгах 17
 18. балансыг гаргах бөгөөд түүнийг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүйбол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/ батална. 27.7.Татан буулгах комисс нь нэхэмжлэлийг хэрхэн барагдуулах тухайгаазээлдүүлэгчид бичгээр мэдэгдэх бөгөөд зээлдүүлэгч нь энэ шийдвэрийг эсзөвшөөрвөл татан буулгах балансыг батлахаас өмнө шүүхэд гомдол гаргажболно. 27.8.Хэрэв татан буугдаж байгаа компанийн мөнгөн хөрөнгө ньнэхэмжлэлийг барагдуулахад хүрэлцэхгүй бол татан буулгах комисс нькомпанийн бусад эд хөрөнгийг худалдана. 27.9.Энэ хуулийн 27.8-д заасны дагуу татан буугдаж байгаа компанийн эдхөрөнгийг худалдах нь энэ хуулийн арван хоѐрдугаар бүлэгт заасан сонирхлынзөрчилтэй хэлцэлд тооцогдохоор бол Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд 4заасны дагуу дуудлага худалдаагаар худалдана. 27.10.Татан буулгах комисс нь татан буугдаж байгаа компанийнзээлдүүлэгчдийн өр төлбөрийг татан буулгах балансыг баталсан өдрөөс эхлэнтус балансын дагуу Иргэний хууль болон энэ хуульд заасан дарааллын дагуубарагдуулна. 27.11.Татан буулгах комисс нь өр төлбөрийг барагдуулсан тухаймэдэгдлийг компанийг татан буулгах шийдвэр гаргасан эрх бүхий этгээдэдявуулснаас хойш 30 хоногийн дотор эцсийн баланс гаргана. 27.12.Энэ хуулийн 27.11-д заасан эцсийн балансыг гаргаснаас хойш шүүхтусгайлан шийдвэрлээгүй бол аливаа нэхэмжлэлийг хүлээн авахгүй. 28 дугаар зүйл.Татан буугдаж байгаа компанийн эд хөрөнгийг хувьцаа эзэмшигчид хуваарилах 28.1.Татан буулгах комисс нь зээлдүүлэгч болон бусад үүрэггүйцэтгүүлэгчийн өр төлбөрийг барагдуулсны дараа үлдсэн эд хөрөнгийгхудалдсанаас олсон орлогыг дараах дарааллын дагуу хувьцаа эзэмшигчдэдхуваарилна: 28.1.1.давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ногдол ашиг болондавуу эрхийн хувьцааны татан буулгалтын үнэ, түүнчлэн энэ хуулийн 53, 54дүгээр зүйлд заасны дагуу эргүүлэн худалдаж авах давуу эрхийн хувьцаанытөлбөр; 28.1.2.энэ хуулийн 53, 54 дүгээр зүйлд заасны дагуу эргүүлэнхудалдаж авах энгийн хувьцааны төлбөр. 28.2.Энэ хуулийн 28.1-д заасны дагуу үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаасолсон орлогыг компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж байгаахувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэн хуваарилна. 29 дүгээр зүйл.Компанийг татан буулгасан тухай мэдээлэх4 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль-“Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 2002 оны 8 дугаартнийтлэгдсэн. 18
 19. 29.1.Татан буулгах комисс нь компанийн бүх эд хөрөнгийг хуваарилсныдараа компанийг татан буулгах замаар үйл ажиллагаа дуусгавар болсон тухайбүртгэх байгууллагад мэдэгдэж, татан буулгах балансын нэг хувийг бүртгэхбайгууллагад хүргүүлнэ. 29.2.Бүртгэх байгууллага компанийг улсын бүртгэлээс хассанаар түүнийгтатан буугдсанд тооцох бөгөөд энэ тухай бүртгэх байгууллага нийтэд мэдээлнэ. ТАВДУГААР БҮЛЭГ КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ, КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА, БУСАД ҮНЭТ ЦААС 30 дугаар зүйл.Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө болон өөрийн хөрөнгө 30.1.Тухайн компаниас хувьцаа эзэмшигчдэд эзэмшүүлсэн буюу гаргасаннийт давуу эрхийн болон энгийн хувьцааны нэрлэсэн үнийн дүнг компанийн хувьнийлүүлсэн хөрөнгө гэх бөгөөд компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд тухайнкомпанийн зарласан болон эргүүлэн худалдаж авсан халаасны хувьцаахамаарахгүй. 30.2.Компанийн балансад тусгагдсан биет болон биет бус хөрөнгийндүнгээс компанийн нийт өр төлбөрийг хасаад үлдсэн хэсгийг компанийн өөрийнхөрөнгө гэнэ. 30.3.Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь тухайн компанийнөөрийн хөрөнгийн хэмжээнээс илүүгүй байна. 30.4.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол компанийг үүсгэн байгуулахад хувьнийлүүлсэн хөрөнгийн доод хязгаар тавихгүй. 30.5.Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг компанийн дүрэмдтусгасан байна. 31 дүгээр зүйл.Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх 31.1.Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахтухай бүрд компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулна. 31.2.Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хувьцааэзэмшигчдийн хурлын шийдвэрт үндэслэн дор дурдсан хэлбэрээр өөрчилжболно: 31.2.1. нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх, эсхүл бууруулах; 31.2.2. хувьцаа нэмж гаргах замаар өсгөх; 31.2.3.өөрийн гаргасан хувьцааг эргүүлэн худалдан авч, хүчингүйболгох замаар бууруулах. 31.3.Тухайн жилийн санхүүгийн тайлангаар компанийн өөрийн хөрөнгийнхэмжээ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнээс багассан тохиолдолд угтайлан гарснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор төлөөлөн удирдах зөвлөл 19
 20. /байхгүй бол гүйцэтгэх удирдлага/ хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлаж, хувьнийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт оруулах, компанийг дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүлтатан буулгах асуудлыг шийдвэрлүүлэх үүрэгтэй. 31.4.Гүйцэтгэх удирдлага нь энэ хуулийн 31.3-т заасан нөхцөл байдалүүссэн тухай болон түүнийг хэрхэн шийдвэрлэсэн тухай мэдээллийг шийдвэргарснаас хойш 30 хоногийн дотор тухайн компанийн зээлдүүлэгчид мэдээлэхүүрэгтэй. 31.5.Энэ хуулийн 31.3-т заасан асуудлыг зохих журмын дагуушийдвэрлээгүй тохиолдолд тухайн компанийн хувьцаа эзэмшигч, зээлдүүлэгч,хувьцаат компанийн тухайд Санхүүгийн зохицуулах хороо тухайн компанийгшүүхийн журмаар татан буулгах шийдвэр гаргуулахаар шүүхэд нэхэмжлэлгаргах эрхтэй. 32 дугаар зүйл.Компанийн хувьцаа 32.1.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд5 заасны дагуу компанийнхувьцаа нь компанид хөрөнгө оруулж, түүнийг үндэслэн санал өгөх, ногдолашиг авах, компанийг татан буулгасны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаасолсон орлогоос хувь хүртэх зэрэг хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг гэрчилнэ. 32.2.Хувьцаа нь энгийн ба давуу эрхийн гэсэн төрөлтэй байна. 32.3.Компани нь энгийн хувьцааг заавал гаргах үүрэг хүлээх ба компанинь давуу эрхийн хувьцааг гаргаж болно. 32.4.Хувьцаа нь компанийн дүрмээр тогтоосон нэрлэсэн үнэтэй байхбөгөөд тухайн компанийн нэг төрлийн хувьцааны нэрлэсэн үнэ ижил байна. 32.5.Хувьцааг нэрлэсэн үнээс нь доогуур үнээр гаргахыг хориглоно. 32.6.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хувьцаа бүр саналын нэг эрхтэй байна. 32.7.Хувьцаа нь нэрийн үнэт цаас байх бөгөөд хувьцааны саналын эрххуваагдахгүй. 33 дугаар зүйл.Компанийн зарласан болон гаргасан хувьцаа 33.1.Компанийн энгийн болон давуу эрхийн хувьцааны тоог компанийндүрмээр тогтоох бөгөөд үүнийг зарласан хувьцаа гэнэ. 33.2.Зарласан хувьцаанаас хувьцаа эзэмшигчдийн худалдан авчэзэмшсэн хэсгийг эргэлтэд гаргасан хувьцаа гэнэ. 33.3.Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол зарласан хувьцааны төрөлтус бүрээс гаргах хувьцааны тоо, гаргах хугацаа, нөхцөлийг төлөөлөн удирдахзөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/ тогтооно.5 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль-“Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 2002 оны 48 дугаартнийтлэгдсэн. 20
 21. 33.4.Гаргасан хувьцааны тоог компанийн балансад төрөл тус бүрээр ньтусгана. 33.5.Аль нэг төрлийн зарласан хувьцааны тоо нь тухайн төрлийнхувьцааны гаргасан тоо болон тухайн хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыгхөрвүүлэхэд шаардагдах хувьцааны тооны нийлбэрээс багагүй байна. 33.6.Компаниас гаргасан хувьцаа нь түүнийг компани худалдан авах буюуэргүүлэн авах, эсхүл бусад төрлийн үнэт цаас буюу эд хөрөнгөд хөрвүүлэххүртэл эргэлтэд байна. 33.7.Компани өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авсан тохиолдолд угхувьцааг зарласан боловч гаргаагүй хувьцаа гэж тооцно. 33.8.Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол компани нь энэ хуулийн33.7-д заасан хувьцааг дахин гаргаж болно. 34 дүгээр зүйл.Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчийн эрх 34.1.Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигч нь дараах эрх эдэлнэ: 34.1.1.хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож, хурлаар хэлэлцэжбайгаа бүх асуудлаар өөрийн эзэмшлийн хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэнсанал өгөх; 34.1.2.давуу эрхийн хувьцааны ногдол ашиг төлсний дараагааркомпанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийнхурал/-өөс тогтоосон хэмжээгээр ногдол ашиг авах; 34.1.3.компанийг татан буулгах үед энэ хуулийн 28 дугаар зүйлдзаасан журмын дагуу үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогоос хувьхүртэх. 34.2.Хувьцаат компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигч нь энэ хуулийн 38дугаар зүйл болон компанийн дүрэмд заасны дагуу компаниас нэмж гаргаххувьцаа, түүнд хамаарах үнэт цаасыг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхтэй. 34.3.Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол хязгаарлагдмалхариуцлагатай компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаанд хамаарахбусад үнэт цаасыг энэ зүйлд заасан бусад журмын дагуу тэргүүн ээлжидхудалдан авах эрхтэй. 34.4.Компанийн дүрмээр хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж болох энгийнхувьцааны тоог хязгаарлаж болохгүй. 34.5.Энгийн хувьцааг компанийн давуу эрхийн хувьцаа болон бусад үнэтцаасанд хөрвүүлж үл болно. 34.6.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх зарим асуудлаар энгийнхувьцаа эзэмшигчийн санал өгөх эрхийг энэ хуулиар хязгаарлаж болно. 35 дугаар зүйл.Компанийн давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигчийн эрх 21
 22. 35.1.Бүх төрлийн давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигч нь дараах эрх эдэлнэ: 35.1.1.эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон давуу эрхийн хувьцааныногдол ашгийг тэргүүн ээлжид авах; 35.1.2.энэ хууль, компанийн дүрэм болон тухайн төрлийн давууэрхийн хувьцаа гаргах тухай шийдвэрт заасан асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийнхуралд саналын эрхтэй оролцох; 35.1.3.компанийг татан буулгасны дараа үлдсэн эд хөрөнгийгхудалдсанаас олсон орлогоос хуримтлагдсан ногдол ашиг болон өөрийнэзэмшлийн хувьцааны татан буулгалтын үнийг авах. 35.2.Компанийн дүрэм, эсхүл тухайн төрлийн давуу эрхийн хувьцаа гаргахтухай шийдвэрт дараах зүйлийг тусгана: 35.2.1.татан буулгах үед давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигчид төлөхтөлбөр, түүнийг төлөх журам, дэс дараалал; 35.2.2.хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрхтэй оролцохнөхцөл, давуу эрхийн нэг хувьцаанд ногдох саналын тоо; 35.2.3.давуу эрхийн хувьцааг энгийн хувьцаанд хөрвүүлэх болтүүний нөхцөл; 35.2.4.давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн эзэмшилд байгаадавуу эрхийн хувьцаагаа компанид эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах нөхцөл. 35.3.Компани нь давуу эрхийн хувьцааны ногдол ашгийг бүрэн төлсөнболон эргүүлэн худалдаж авах үүрэг бүхий давуу эрхийн хувьцааг худалдажавсны дараа энгийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах, түүнд ногдол ашиг төлөхэрхтэй болно. 35.4.Энэ хуулийн 47.З-т заасан нөхцөлд компани нь давуу эрхийнхувьцаанд ногдох ногдол ашгийг компанийн дүрэмд заасан хэмжээ болонхугацаанд төлнө. 35.5.Компанийг татан буулгах тохиолдолд энгийн хувьцаа эзэмшигчидногдох хөрөнгийг олгохоос өмнө дарааллын дагуу давуу эрхийн хувьцааэзэмшигчид татан буулгалтын үнэ, төлөгдөөгүй ногдол ашгийг төлнө. 35.6.Давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаа эзэмшигчдийн хуралддараах тохиолдолд саналын эрхтэй оролцоно: 35.6.1.компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болонкомпанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлахдаа түүний эрхийгхязгаарласан заалтыг оруулж байгаа бол; 35.6.2.компанийг өөрчлөн байгуулах явцад давуу эрхийн хувьцаагэнгийн хувьцаа, бусад төрлийн үнэт цаас болон бусад хөрөнгөд хөрвүүлжбайгаа бол. 22
 23. 35.7.Компанийн дүрэмд дээгүүр хувь тогтоогоогүй бол энэ хуулийн 35.6-дзаасан асуудлыг зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаасаналын эрхтэй давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигчдийн саналын олонхооршийдвэрлэнэ. 35.8.Хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийг сонгох хувьцааэзэмшигчдийн хуралд давуу эрхтэй хувьцаа эзэмшигчийг дараах тохиолдолдсаналын эрхтэй оролцуулахаар компанийн дүрэмд зааж болно: 35.8.1. энгийн хувьцаанд хөрвөх давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигчидтөлөөлөн удирдах зөвлөлд өөрийн төлөөлөгчийг оруулж болохоор компанийндүрэмд заасан бол; 35.8.2.давуу эрхийн хувьцааны ногдол ашгийг хугацаанд ньтөлөөгүй бол. 35.9.Компани нь давуу эрхийн хувьцаа гаргах тухай асуудлыг хувьцааэзэмшигчийн хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааэзэмшигчдийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. 36 дугаар зүйл.Алтан хувьцаа 36.1.Засгийн газар төрийн өмчит үйлдвэрийн газар болон төрийн өмчдавамгайлсан компанийн төрд ногдох хэсгийг бүхэлд нь хувьчлах тухайшийдвэр гаргахдаа тодорхой хугацаанд энэ хуулийн 36.2-т заасан асуудлааркомпанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн болонгүйцэтгэх удирдлагын шийдвэрт хориг тавих эрхтэй, ногдол ашиг авдаггүй, өөрямар нэг эрхгүй алтан хувьцааг гаргахаар зааж болно. 36.2.Алтан хувьцаатай компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал,төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлагаас дор дурдсан асуудлааргаргасан шийдвэр нь үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн эрх ашигт харшилсантохиолдолд Засгийн газар хориг тавина: 36.2.1.хувьчлахаас өмнө эрхэлж байсан үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөх; 36.2.2.компанийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах; 36.2.3.их хэмжээний хэлцэл байгуулах; 36.2.4.бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний үнэ, тарифыг тогтоох,өөрчлөх. 36.3.Засгийн газар энэ хуулийн 36.2-т заасны дагуу хориг тавих тухайшийдвэртээ хориг тавьж байгаа үндэслэлээ заана. 36.4.Энэ хуулийн 36.2-т заасан асуудлаар компанийн гаргасан шийдвэрЗасгийн газрын батламжилснаар хүчин төгөлдөр болно. 36.5.Алтан хувьцааг бусдад шилжүүлэхийг хориглоно. 36.6.Энэ хуулийн 36.1-д заасан тодорхой хугацаа дуусмагц алтан хувьцаа 23
 24. нь хүчингүй болох бөгөөд хугацааг дахин сунгахгүй. 37 дугаар зүйл.Хувьцаанд хамаарах үнэт цаас 37.1.Энгийн хувьцааг худалдан авах эрхийн бичиг болон хувьцаандхөрвөх үнэт цаас, опционыг хувьцаанд хамааруулах бөгөөд тэдгээрийг гаргах,худалдах журмыг компанийн дүрмээр тодорхойлно. 38 дугаар зүйл.Хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрх 38.1.Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигч нь компаниас нэмж гаргажбайгаа энгийн хувьцааг өөрийн энгийн хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэнтодорхой нөхцөлөөр тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхтэй. 38.2.Энэ хуулийн 62.1.3-т заасны дагуу хувьцааг нэмж гаргах шийдвэргаргах үед нэмж гаргаж байгаа хувьцааны тоо, үнэ, хувьцаа эзэмшигч бүрийнхудалдан авч болох хувьцааны тоо, төлбөр хийх хугацаа, журам зэргийг заасанмэдэгдлийг энгийн хувьцаа эзэмшигч бүрд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зархүргэдэг журмаар хүргүүлнэ. 38.3.Хувьцаа эзэмшигч тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхээр хувьцаагхудалдан авах тухай саналаа хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гарснаасхойш ажлын 30 өдрийн дотор ирүүлнэ. 38.4.Энэ хуулийн 38.1-д заасны дагуу хувьцааг тэргүүн ээлжид худалданавах үнэ нь тухайн хувьцааг гаргах үеийн зах зээлийн үнийн 90 хувиас доошгүйбайна. 38.5.Энэ хуулийн 38.1-д заасан эрх бүхий хувьцаа эзэмшигч нь тогтоосонхугацаанд нэр, оршин суугаа газрын хаяг, худалдан авах хувьцааны тоо, үнийгтөлсөн баримтыг компанид ирүүлснээр тэргүүн ээлжид хувьцааг худалданавсанд тооцно. 38.6.Хувьцаа эзэмшигч нь энэ хуулийн 38.1-д заасан эрхээ бүхэлд ньбуюу хэсэгчлэн хэрэгжүүлж болно. 38.7.Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигч нь энэ хуулийн 38.1-д заасанэрхээ бусад этгээдэд бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн шилжүүлж болно. 38.8.Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаасаналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор хувьцаагтэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэж болно. 39 дүгээр зүйл.Хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас 39.1.Компанийн давуу эрхийн хувьцаа, өрийн бичгийг тодорхой нөхцөлдтодорхой тооны энгийн хувьцаанд хөрвүүлэх болзолтойгоор гаргаж болно. 39.2.Давуу эрхийн хувьцаа, өрийн бичгийг энгийн хувьцаанд хөрвөхэрхийг гэрчлэх эрхтэйгээр гаргах тохиолдолд хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыгхамт гаргана. 24
浮気

seo киев

×