Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
การเติบโตและการเจริญของเนื้อเยื่อต้นค้อ
(Livistona speciosa Kurz.) ในหลอดแก้ว
Growth and Development of
Livistona speciosa...
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
1. รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
2. ผศ. ดร. ศศิธร แท่นทอง
3. อาจารย์ ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
คณะวิทยาศาสตร...
ที่มาและความสาคัญ
ค้อเป็นพืชวงศ์ปาล์ม
ตัวอย่างที่พบในไทย
ลักษณะทั่วไปของพืชวงศ์ปาล์ม
เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
งอกขึ้นจากพื้นต...
ที่มาและความสาคัญ
ตัวอย่างที่พบในไทย
มีประมาณ 3000 ชนิด
หวายปาล์มน้าพุ
ตาลโตนดมะพร้าวปาล์มน้ามัน
ตัวอย่างพืชวงศ์ปาล์ม
สาคู จาก สละ
ค้อ ระกา
ค้อเป็นพืชวงศ์ Palmae
ที่ระดับความสูง 600 - 1,200 เมตร
พบทางภาคเหนือ
ชอบขึ้นในบริเวณที่มีความชุ่มชื้น
พบทางภาคใต้
มีหลายชน...
เพชรบูรณ์
อาเภอเขาค้อ
ประโยชน์ของค้อ
ใบค้อ
ผลค้อต้มผลค้อ
ยอดอ่อนค้อ
แกงป่ า
ผัด
นาต้นค้อมาจัดตกแต่งสวน
ในปัจจุบันค้อที่อาเภอเข้าค้อกาลังจะสูญพันธุ์
ไฟป่ า ต้นค้อถูกไฟป่ าเผาไหม้
พื้นที่ป่ า พื้นที่เกษตรกรรม
จากการรายงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 12 เพชรบูรณ์ พบว่าค้อเป็น
พืชที่งอกช้า ใช้เวลาเจริญเติบโตยาวนาน จะนาไปใช้ปร...
วิธีการขยายพันธุ์ค้อ
เทคนิคการเพาะเมล็ดค้อ เมล็ดงอกได้เร็วกว่าปกติ
เจริญเติบโตได้มากขึ้นเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.หาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดค้อในอาหารสูตร MS
ที่มีความเข้มข้นของ 2,4 - D แตกต่างกัน เ...
วิธีดาเนินการวิจัย
ตอนที่ 1 หาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดค้อในอาหาร
สูตร MS ที่มีความเข้มข้นของ 2,4- D แตกต่างกัน...
วิธีดาเนินการวิจัย
1. หาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสม
2. หาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเมล็ดค้อ
3. ศึกษาวิธีการที่เหม...
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การหาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสม
ใช้แผนการทดลอง 2x2 in factorial RBD
คัดเมล็ดค้อ
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ฟอก...
ผลการวิจัย
ตารางที่ 4.1 เปอร์เซ็นต์การไม่ติดเชื้อของเมล็ดพันธุ์ค้อที่ฟอกฆ่าเชื้อด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
ขนาดเมล็ด ครั้งที่ เ...
หมายเหตุ ตัวอักษร a,b,c,d,f,g ที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อเปรียบเ...
2. การเพาะเลี้ยงค้อในอาหารสูตร MS ที่มี 2,4-D แตกต่างกัน
ใช้แผนการทดลองแบบcompletely randomized design (CRD)
เมล็ดค้อขนาดเ...
ผลการวิจัย
หมายเหตุ ตัวอักษร ns ตามแนวตั้ง หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบโดย ...
อัตราส่วนของดิน ทราย
และแกลบ
1 : 1 : 1
1 : 2 : 1
1 : 1 : 2
2 : 1 : 1
3. ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการเพาะเมล็ดค้อในดิน
ใช้แผ...
ผลการวิจัย
หมายเหตุ ตัวอักษร a,b,c ที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อ
เ...
ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบระยะเวลา อัตราการงอกและการเติบโตของเมล็ดค้อที่เพาะในดิน
กับที่เพาะเลี้ยง ในอาหารสูตร MS
วิธีการเพา...
วิธีดาเนินการวิจัยตอนที่ 2
สังเกต
การเจริญเติบโต
ศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของต้นค้อ
ศึกษาโครงสร้าง
ภายนอก
วัดขนาด
...
วิธีดาเนินการวิจัยตอนที่ 2
ฝังตัวอย่างในพารัฟฟิน ตามวิธีการของ เจนเสน
ศึกษาโครงสร้างภายใน
ราก ลาต้นใบ เอ็มบริโอ
ผลการวิจัย
สัณฐานวิทยาของการเจริญเติบโตของต้นค้อ
ค้อเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีการเจริญเติบโตช้า ใช้เวลาในการ
งอกของรากประม...
ผลการวิจัย
ตอนที่ การศึกษาสัณฐานวิทยาของการเจริญ
แสดงรากค้อที่เพาะในดิน
รากอายุ 60 วัน
แสดงลักษณะรากค้อที่เพาะเลี้ยงในอาหา...
ผลการวิจัย
ตอนที่ การศึกษาสัณฐานวิทยาของการเจริญ
การเจริญของต้นค้อที่เพาะในดิน
อายุ 3 เดือน
การเจริญของต้นค้อที่เพาะเลี้ยง...
ผลการวิจัย
ตอนที่ 2 การศึกษาสัณฐานวิทยาของการเจริญ
การเจริญของต้นค้อที่เพาะในดิน อายุ 6 เดือน
การเจริญของต้นค้อที่เพาะในดิ...
ผลการวิจัย
สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของราก
จากการศึกษาคู่มือการศึกษากายวิภาคของพฤกษ์
โดย Esau : 1964 พบว่า รากค้อเป็นรากใต้ดิ...
ผลการวิจัย
สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของราก
รากของค้ออายุ 20 วัน
รากค้อที่มีอายุ 4 เดือน
ผลการวิจัย
กายวิภาคของรากตัดตามขวาง
เอพิเดอร์มิส (epidermis)
คอร์เทกซ์ (cortex)
กลุ่มท่อลำเลียง
(vascular bundle)
พิธ (pit...
ผลการวิจัย
กายวิภาคของรากตัดตามยาว
โฟโตไมโครกราฟของรากค้อตัดตามยาว
หมวกราก (root cap)
เขตแบ่งเซลล์
ท่อลาเลียง
(vascular bu...
ผลการวิจัย
สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบค้อ
ใบค้อเป็นใบประกอบแต่ละใบแผ่เป็นรูปวงกลมคล้ายพัด
หรือฝ่ ามือ ใบย่อยจะแตกออกจากจุด...
ผลการวิจัย
สัณฐานวิทยาของใบค้อ
ใบอายุ 1 ปีใบที่มีอายุ 4 เดือน
ผลการวิจัย
กายวิภาคของใบค้อ
โฟโตไมโครกราฟโครงสร้างภายในของใบค้อ
A = cutin B = upper epidermis
C = mesophyll D = vascular b...
สัณฐานวิทยาของลาต้นค้อ
ลาต้นค้อ เมื่อแรกเกิดเป็นลาต้นใต้ดิน โครงสร้าง
ภายในพบว่ามี เอพิเดอร์มิส อยู่ชั้นนอกสุด ถัดเข้า
ไปเ...
ลักษณะของต้นค้อ
ต้นค้ออายุ 3 เดือน 10 วัน
ใบเลี้ยง
รากแรกเกิด
ก้านชูใบ
ลาต้น
รากฝอย
ลักษณะของต้นค้อ
ต้นค้ออายุ 5 ปี
ผลการวิจัย
กายวิภาคของลาต้น
โฟโตไมโครกราฟโครงสร้างภายในของลาต้นค้อตัดตามขวาง
ผลการวิจัย
สัณฐานวิทยาของผลและเมล็ด
ผลค้อเป็นผลเดี่ยว รูปกลมแกมขอบขนาน โดยเฉลี่ยความกว้าง
1.78 เซนติเมตร ยาว 2.74 เซนติเมต...
ผลการวิจัย
สัณฐานวิทยาของผลค้อ
ลักษณะผลอ่อนค้อ ลักษณะผลแก่ค้อ
ผลการวิจัย
สัณฐานวิทยาของผลค้อ
โครงสร้างภายในผลค้อ
A = เมล็ดค้อ B = เนื้อผลค้อ
B
A
ผลการวิจัย
สัณฐานวิทยาของผลค้อ
โครงสร้างภายในของเมล็ดค้อ
A = เอ็มบริโอ B = เอนโดสเปิร์ม
C = เนื้อไม้ในเมล็ด D = เปลือกหุ้ม...
ผลการวิจัย
สันฐานวิทยาของเอ็มบริโอ
แสดงพัฒนาการของเอ็มบริโอต้นค้อ
A = เอ็มบริโอ อายุ 20 วัน B = เอ็มบริโอ อายุ 30 วัน
C = ...
ผลการวิจัย
กายวิภาคของเอ็มบริโอ
โฟโตไมโครกราฟโครงสร้างภายในของเอ็มบริโอ
ส่วนเจริญ
เป็นใบเลี้ยง
กลุ่มท่อลาเลียง
วิธีดาเนินการวิจัยตอนที่ 3
บดทาให้เซลล์
แตก
แยกเศษเซลล์ CTAB buffer
ตกตะกอนและแยก
โปรตีน
เติม Chloroform :
Iso Amyl Alcoho...
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยใช้ ปฏิกิริยา PCR
ตรวจสอบ PCR Product
ด้วยวิธี Agarose gel electrophoresis
ตรวจสอบคุณภาพและวัดปริมาณดีเอ็นเอ
Spectrophotometer
ความบริสุทธิ์ของสารละลายดีเอ็นเอ
หาได้จากอัตราส่วนระหว่างค่าการดูดกลืน...
การสกัด DNA ด้วยวิธี CTAB และเพิ่มปริมาณ
ยีน rbcL ด้วยวิธี PCR พบ ขนาดของ DNA ค้ออยู่ที่
1,600 bp ซึ่งเป็นขนาดของยีน rbcL ...
ผลการวิจัย
1 หมายถึง DNA marker
1.1 2.1 และ 3.1 หมายถึง สกัดยีน rbcL ของค้อโดยใช้ Primer มะขามเก่า
1.2 2.2 และ 3.2 หมายถึง...
ผลการวิจัย
ผลการตรวจสอบ genomic DNA และทาการวัดปริมาณ
DNA ด้วย spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร
พบว่า ให้ปริ...
สรุปผลการวิจัย
1. วิธีฟอกฆ่าเชื้อเมล็ดค้อที่ดีที่สุด คือ วิธีที่ 4 คือการฟอกฆ่าเชื้อ
เมล็ดค้อที่ไม่แกะเปลือกหุ้มเมล็ด ล้าง...
สรุปผลการวิจัย
2. ค้อเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลักษณะของราก ลาต้น ใบ คล้ายกับ
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไป คือ รากเป็นรากฝอย ใบเป็น...
สรุปผลการวิจัย
3. การสกัด DNA ค้อด้วยวิธี CTAB ให้ปริมาณ
genomic ของค้อเท่ากับ 43.5 µg/ml
DNA ค้อมีความบริสุทธิ์ 1.74 และข...
ผศ. ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด ประธานกรรมการ
ดร. ปิยะ เฉลิมกลิ่น กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
อาจารย์ ดร.แขก บุญมาทัน กรรมการ
รศ...
นำเสนอวิทยานิพนธ์ค้อ4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

นำเสนอวิทยานิพนธ์ค้อ4

1,166 views

Published on

ผลงานวิจัย

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

นำเสนอวิทยานิพนธ์ค้อ4

 1. 1. การเติบโตและการเจริญของเนื้อเยื่อต้นค้อ (Livistona speciosa Kurz.) ในหลอดแก้ว Growth and Development of Livistona speciosa Kurz. embryonic Tissue in vitro. ชโลธร กีรติศักดิ์กุล หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ) รหัสประจาตัว 541307129104 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ผู้วิจัย
 2. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 1. รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ 2. ผศ. ดร. ศศิธร แท่นทอง 3. อาจารย์ ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 3. ที่มาและความสาคัญ ค้อเป็นพืชวงศ์ปาล์ม ตัวอย่างที่พบในไทย ลักษณะทั่วไปของพืชวงศ์ปาล์ม เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว งอกขึ้นจากพื้นต้นเดียว ไม่แตกหน่อ ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ลาต้นเป็นข้อ ใบประกอบ ผลมีเปลือกแข็ง
 4. ที่มาและความสาคัญ ตัวอย่างที่พบในไทย มีประมาณ 3000 ชนิด หวายปาล์มน้าพุ ตาลโตนดมะพร้าวปาล์มน้ามัน
 5. ตัวอย่างพืชวงศ์ปาล์ม สาคู จาก สละ ค้อ ระกา
 6. ค้อเป็นพืชวงศ์ Palmae ที่ระดับความสูง 600 - 1,200 เมตร พบทางภาคเหนือ ชอบขึ้นในบริเวณที่มีความชุ่มชื้น พบทางภาคใต้ มีหลายชนิด ได้แก่ ค้อเขียว ค้อหมู ค้อกา ค้อไก่ ค้อควาย และค้อเชียงดาว (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 12 เพชรบูรณ์ สานักจัดการป่ าชุมชน กรมป่ าไม้ 2551)
 7. เพชรบูรณ์ อาเภอเขาค้อ
 8. ประโยชน์ของค้อ ใบค้อ
 9. ผลค้อต้มผลค้อ ยอดอ่อนค้อ แกงป่ า ผัด
 10. นาต้นค้อมาจัดตกแต่งสวน
 11. ในปัจจุบันค้อที่อาเภอเข้าค้อกาลังจะสูญพันธุ์ ไฟป่ า ต้นค้อถูกไฟป่ าเผาไหม้ พื้นที่ป่ า พื้นที่เกษตรกรรม
 12. จากการรายงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 12 เพชรบูรณ์ พบว่าค้อเป็น พืชที่งอกช้า ใช้เวลาเจริญเติบโตยาวนาน จะนาไปใช้ประโยชน์ได้เมื่อมีอายุ 10 ปีขึ้นไป และจากการสารวจครั้งล่าสุด เมื่อปีพุทธศักราช 2551 มีจานวนต้นค้อที่อยู่ในป่ า ธรรมชาติของอาเภอเขาค้อประมาณ 2 ต้นต่อพื้นที่ป่ า 1 ไร่ (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวน ศาสตร์ชุมชน 12 เพชรบูรณ์)
 13. วิธีการขยายพันธุ์ค้อ เทคนิคการเพาะเมล็ดค้อ เมล็ดงอกได้เร็วกว่าปกติ เจริญเติบโตได้มากขึ้นเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์
 14. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.หาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดค้อในอาหารสูตร MS ที่มีความเข้มข้นของ 2,4 - D แตกต่างกัน เปรียบเทียบกับวิธีเพาะใน ดินตามธรรมชาติ เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ 2.ศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของต้นค้อโดยใช้เทคนิคการฝัง ตัวอย่างในพารัฟฟิน เพื่อจัดองค์ความรู้ใหม่ให้ถูกต้องตามหลัก พฤกษศาสตร์ 3.ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการสกัด DNA ของค้อ โดยศึกษาจากยีน rbcL ในคลอโรพลาสต์ของใบ
 15. วิธีดาเนินการวิจัย ตอนที่ 1 หาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดค้อในอาหาร สูตร MS ที่มีความเข้มข้นของ 2,4- D แตกต่างกัน เปรียบเทียบกับ วิธีเพาะในดินตามธรรมชาติ ตอนที่ 2 ศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของต้นค้อ ตอนที่ 3 ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการสกัด DNA ของค้อ โดยศึกษาจากยีน rbcL ในคลอโรพลาสต์ของใบ
 16. วิธีดาเนินการวิจัย 1. หาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสม 2. หาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเมล็ดค้อ 3. ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการเพาะเมล็ดค้อในดิน ตอนที่ 1 หาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดค้อในอาหาร สูตร MS ที่มีความเข้มข้นของ 2,4-D แตกต่างกัน เปรียบเทียบกับ วิธีเพาะในดินตามธรรมชาติ เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์
 17. วิธีดาเนินการวิจัย 1. การหาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสม ใช้แผนการทดลอง 2x2 in factorial RBD คัดเมล็ดค้อ เล็ก กลาง ใหญ่ ฟอกฆ่าเชื้อ วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 วิธีที่ 4 เลี้ยงใน อาหาร สูตร MS ทา 3 ซ้า สังเกต อัตรา การไม่ติดเชื้อ ของเมล็ดค้อ 1 = แกะเปลือกหุ้มเมล็ด ล้างน้ายาล้างจาน ล้างคลอรอกซ์ 10% 3 ครั้งๆ ละ 10 นาที ล้างน้าสะอาด 2 = ไม่แกะเปลือกหุ้มเมล็ด ล้างน้ายาล้างจาน ล้างคลอรอกซ์ 10% 3 ครั้งๆ ละ 10 นาที ล้างน้าสะอาด 3 = แกะเปลือกหุ้มเมล็ด ล้างน้ายาล้างจาน ล้างคลอรอกซ์ 10% นาน 10 นาที ล้างน้าสะอาด จุ่มแอลกอฮอล์ 95% เผาไฟ 4 = ไม่แกะเปลือกหุ้มเมล็ด ล้างน้ายาล้างจาน ล้างคลอรอกซ์ 10% นาน 10 นาที ล้างน้าสะอาด จุ่มแอลกอฮอล์ 95% เผาไฟ
 18. ผลการวิจัย ตารางที่ 4.1 เปอร์เซ็นต์การไม่ติดเชื้อของเมล็ดพันธุ์ค้อที่ฟอกฆ่าเชื้อด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ขนาดเมล็ด ครั้งที่ เปอร์เซ็นต์การไม่ติดเชื้อของการฟอกฆ่าเชื้อ วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 วิธีที่ 4 เล็ก 1 10 20 40 80 2 20 40 40 90 3 20 40 60 90 รวม 50 100 140 260 เฉลี่ย 16.67±5.77f 33.33±11.55cd 46.67±11.55c 86.67±5.77a กลาง 1 10 20 30 60 2 10 30 40 80 3 30 40 50 90 รวม 50 90 120 230 เฉลี่ย 16.67±11.55f 30.00±10.00d 40.00±10.00c 76.67±15.28ab
 19. หมายเหตุ ตัวอักษร a,b,c,d,f,g ที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบโดย DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) ขนาดเมล็ด ครั้งที่ เปอร์เซ็นต์การไม่ติดเชื้อของการฟอกฆ่าเชื้อ วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 วิธีที่ 4 ใหญ่ 1 0 10 30 60 2 10 20 40 70 3 30 30 40 70 รวม 40 60 110 200 เฉลี่ย 13.33±15.28g 20.00±10.00e 36.67±5.77cd 66.67±5.77b 1 = แกะเปลือกหุ้มเมล็ด ล้างน้ายาล้างจาน ล้างคลอรอกซ์ 10% 3 ครั้งๆ ละ 10 นาที ล้างน้าสะอาด 2 = ไม่แกะเปลือกหุ้มเมล็ด ล้างน้ายาล้างจาน ล้างคลอรอกซ์ 10% 3 ครั้งๆ ละ 10 นาที ล้างน้าสะอาด 3 = แกะเปลือกหุ้มเมล็ด ล้างน้ายาล้างจาน ล้างคลอรอกซ์ 10% นาน 10 นาที ล้างน้าสะอาด จุ่มแอลกอฮอล์ 95% เผาไฟ 4 = ไม่แกะเปลือกหุ้มเมล็ด ล้างน้ายาล้างจาน ล้างคลอรอกซ์ 10% นาน 10 นาที ล้างน้าสะอาด จุ่มแอลกอฮอล์ 95% เผาไฟ
 20. 2. การเพาะเลี้ยงค้อในอาหารสูตร MS ที่มี 2,4-D แตกต่างกัน ใช้แผนการทดลองแบบcompletely randomized design (CRD) เมล็ดค้อขนาดเล็ก MS + 2,4-D 0 ppm MS + 2,4-D 0.5 ppm MS + 2,4-D 1.0 ppm MS + 2,4-D 1.5 ppm MS + 2,4-D 2.0 ppm ทา 3 ซ้า สังเกตอัตรา การงอกและ การเติบโต
 21. ผลการวิจัย หมายเหตุ ตัวอักษร ns ตามแนวตั้ง หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบโดย DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) 1 = MS + 2,4-D 0.0 ppm. 2 = MS + 2,4-D 0.5 ppm. 3 = MS + 2,4-D 1.0 ppm. 4 = MS + 2,4-D 1.5 ppm. 5 = MS + 2,4-D 2.0 ppm. ตารางที่ 4.2 แสดงอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ค้อในอาหารสูตรMS ที่มีความเข้มข้นของ 2,4– D แตกต่างกัน สูตรอาหาร เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดค้อ ค่าเฉลี่ย (%) ซ้าที่ 1 ซ้าที่ 2 ซ้าที่ 3 1 70 80 90 80.00±11.55ns 2 80 70 90 80.00±10.00ns 3 80 80 90 83.33 ±5.77ns 4 70 80 90 80.00±10.00ns 5 70 80 90 80.00±10.00ns
 22. อัตราส่วนของดิน ทราย และแกลบ 1 : 1 : 1 1 : 2 : 1 1 : 1 : 2 2 : 1 : 1 3. ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการเพาะเมล็ดค้อในดิน ใช้แผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) ทา 3 ซ้า สังเกตอัตรา การงอกและ การเติบโต
 23. ผลการวิจัย หมายเหตุ ตัวอักษร a,b,c ที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อ เปรียบเทียบโดย DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) ตารางที่ 4. 3 แสดงเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดค้อที่เพาะใน ดิน ทราย และแกลบ ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน สูตร เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดค้อ ค่าเฉลี่ย (%) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 1:1:1 80 70 90 80.00±10.00a 1:2:1 60 50 60 56.67 ± 5.77b 1:1:2 40 50 50 46.67 ± 5.77ab 2:1:1 30 50 40 40.00 ± 10.00c
 24. ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบระยะเวลา อัตราการงอกและการเติบโตของเมล็ดค้อที่เพาะในดิน กับที่เพาะเลี้ยง ในอาหารสูตร MS วิธีการเพาะ อัตราการงอก (%) ระยะเวลา (วัน) ค่าเฉลี่ย (%) การ เจริญเติบโต (%)ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ในดิน 80 70 90 60 80.00±10.00ns 80.00±10.00a ในอาหารสูตร MS 80 80 90 45 83.33±5.77ns 13.33 ±15.28b หมายเหตุ ตัวอักษร ns ตามแนวตั้ง หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ตัวอักษร a b ตามแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบโดย DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) (p<0.05)
 25. วิธีดาเนินการวิจัยตอนที่ 2 สังเกต การเจริญเติบโต ศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของต้นค้อ ศึกษาโครงสร้าง ภายนอก วัดขนาด ราก ลาต้นใบ สังเกตการ เจริญเติบโต ผลและเมล็ด เอ็มบริโอ บันทึกภาพหาค่าเฉลี่ย
 26. วิธีดาเนินการวิจัยตอนที่ 2 ฝังตัวอย่างในพารัฟฟิน ตามวิธีการของ เจนเสน ศึกษาโครงสร้างภายใน ราก ลาต้นใบ เอ็มบริโอ
 27. ผลการวิจัย สัณฐานวิทยาของการเจริญเติบโตของต้นค้อ ค้อเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีการเจริญเติบโตช้า ใช้เวลาในการ งอกของรากประมาณ 2 เดือน จากนั้นรากจะขยายขนาดและยาว ขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งค้อมีอายุได้ประมาณ 3 เดือน ค้อเริ่มมีส่วน ของใบงอกออกมาให้เห็น ใบจะมีลักษณะคล้ายกับเส้นไม้หรือเข็มเย็บ ผ้าขนาดใหญ่ และเมื่อมีอายุได้ประมาณ 4 เดือน จะมองเห็นรูปร่าง ของใบเลี้ยงซึ่งเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว มีลักษณะคล้ายกับใบเลี้ยงของ ใบมะพร้าว
 28. ผลการวิจัย ตอนที่ การศึกษาสัณฐานวิทยาของการเจริญ แสดงรากค้อที่เพาะในดิน รากอายุ 60 วัน แสดงลักษณะรากค้อที่เพาะเลี้ยงในอาหาร A = อายุ 45 B = อายุ 60 วัน A B
 29. ผลการวิจัย ตอนที่ การศึกษาสัณฐานวิทยาของการเจริญ การเจริญของต้นค้อที่เพาะในดิน อายุ 3 เดือน การเจริญของต้นค้อที่เพาะเลี้ยงในอาหาร อายุ 3 เดือน
 30. ผลการวิจัย ตอนที่ 2 การศึกษาสัณฐานวิทยาของการเจริญ การเจริญของต้นค้อที่เพาะในดิน อายุ 6 เดือน การเจริญของต้นค้อที่เพาะในดิน อายุ 3 เดือน 10 วัน
 31. ผลการวิจัย สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของราก จากการศึกษาคู่มือการศึกษากายวิภาคของพฤกษ์ โดย Esau : 1964 พบว่า รากค้อเป็นรากใต้ดิน ระบบราก ฝอย เมื่ออายุ 4 เดือน จะมีความยาวเฉลี่ย 7.36 ซ.ม. โครงสร้างภายในพบว่ามีหมวกราก เขตแบ่งเซลล์ เซลล์ชั้นนอกสุด คือ เอพิเดอร์มิส (epidermis) ถัดเข้าไป จะพบกลุ่มท่อลาเลียง (Vascular bundle) และเซลล์ ชั้นในสุด คือ พิท (pith)
 32. ผลการวิจัย สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของราก รากของค้ออายุ 20 วัน รากค้อที่มีอายุ 4 เดือน
 33. ผลการวิจัย กายวิภาคของรากตัดตามขวาง เอพิเดอร์มิส (epidermis) คอร์เทกซ์ (cortex) กลุ่มท่อลำเลียง (vascular bundle) พิธ (pith) โฟโตไมโครกราฟของรากค้อตัดตามขวาง
 34. ผลการวิจัย กายวิภาคของรากตัดตามยาว โฟโตไมโครกราฟของรากค้อตัดตามยาว หมวกราก (root cap) เขตแบ่งเซลล์ ท่อลาเลียง (vascular bundle) ปลายราก (root tip)
 35. ผลการวิจัย สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบค้อ ใบค้อเป็นใบประกอบแต่ละใบแผ่เป็นรูปวงกลมคล้ายพัด หรือฝ่ ามือ ใบย่อยจะแตกออกจากจุดเดียวกันเป็นรัศมี แผ่ออกไป ใบอ่อนสีเขียวเข้มเป็นมัน ใบยาวเฉลี่ย 16.17 เซนติเมตร กว้างเฉลี่ย 4.78 เซนติเมตร
 36. ผลการวิจัย สัณฐานวิทยาของใบค้อ ใบอายุ 1 ปีใบที่มีอายุ 4 เดือน
 37. ผลการวิจัย กายวิภาคของใบค้อ โฟโตไมโครกราฟโครงสร้างภายในของใบค้อ A = cutin B = upper epidermis C = mesophyll D = vascular bundle E = lowerepidermis A B C D E
 38. สัณฐานวิทยาของลาต้นค้อ ลาต้นค้อ เมื่อแรกเกิดเป็นลาต้นใต้ดิน โครงสร้าง ภายในพบว่ามี เอพิเดอร์มิส อยู่ชั้นนอกสุด ถัดเข้า ไปเป็น คอร์เทกซ์ (cortex) และมีกลุ่มท่อลาเลียง (vascular bundle) กระจัดกระจายอยู่ทั่วลาต้น ชั้นในสุด คือ พิธ
 39. ลักษณะของต้นค้อ ต้นค้ออายุ 3 เดือน 10 วัน ใบเลี้ยง รากแรกเกิด ก้านชูใบ ลาต้น รากฝอย
 40. ลักษณะของต้นค้อ ต้นค้ออายุ 5 ปี
 41. ผลการวิจัย กายวิภาคของลาต้น โฟโตไมโครกราฟโครงสร้างภายในของลาต้นค้อตัดตามขวาง
 42. ผลการวิจัย สัณฐานวิทยาของผลและเมล็ด ผลค้อเป็นผลเดี่ยว รูปกลมแกมขอบขนาน โดยเฉลี่ยความกว้าง 1.78 เซนติเมตร ยาว 2.74 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่มีสี ม่วงคล้า ภายในผลมี 1 เมล็ด สีเหลืองรูปไข่กลับ ภายในเมล็ดมี เอนโดสเปิร์ม (endosperm ) ภายในเอนโดสเปิร์มมีส่วนของ เปลือกหุ้มเมล็ดเจริญเข้าไปใน มีลักษณะเป็นเนื้อไม้ (woody) และมีเอ็มบริโออยู่
 43. ผลการวิจัย สัณฐานวิทยาของผลค้อ ลักษณะผลอ่อนค้อ ลักษณะผลแก่ค้อ
 44. ผลการวิจัย สัณฐานวิทยาของผลค้อ โครงสร้างภายในผลค้อ A = เมล็ดค้อ B = เนื้อผลค้อ B A
 45. ผลการวิจัย สัณฐานวิทยาของผลค้อ โครงสร้างภายในของเมล็ดค้อ A = เอ็มบริโอ B = เอนโดสเปิร์ม C = เนื้อไม้ในเมล็ด D = เปลือกหุ้มเมล็ด B A
 46. ผลการวิจัย สันฐานวิทยาของเอ็มบริโอ แสดงพัฒนาการของเอ็มบริโอต้นค้อ A = เอ็มบริโอ อายุ 20 วัน B = เอ็มบริโอ อายุ 30 วัน C = เอ็มบริโอ อายุ 45 วัน D = เอ็มบริโอ อายุ 60 วัน
 47. ผลการวิจัย กายวิภาคของเอ็มบริโอ โฟโตไมโครกราฟโครงสร้างภายในของเอ็มบริโอ ส่วนเจริญ เป็นใบเลี้ยง กลุ่มท่อลาเลียง
 48. วิธีดาเนินการวิจัยตอนที่ 3 บดทาให้เซลล์ แตก แยกเศษเซลล์ CTAB buffer ตกตะกอนและแยก โปรตีน เติม Chloroform : Iso Amyl Alcohol ตกตะกอนดีเอ็นและทาให้บริสุทธิ์ เติม 90% ethanol ที่เย็นจัด 50 mg ระเหย แห้ง ละลายดีเอ็นเอด้วย น้ากลั่นบริสุทธิ์ กาจัดอาร์เอ็นเอ เติม RNase A ศึกษาวิธีการสกัด DNA ด้วยวิธี CTAB โดยใช้ไนโตรเจนเหลวในการบดตัวอย่าง dry block heater
 49. การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยใช้ ปฏิกิริยา PCR
 50. ตรวจสอบ PCR Product ด้วยวิธี Agarose gel electrophoresis
 51. ตรวจสอบคุณภาพและวัดปริมาณดีเอ็นเอ Spectrophotometer ความบริสุทธิ์ของสารละลายดีเอ็นเอ หาได้จากอัตราส่วนระหว่างค่าการดูดกลืน แสง ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตรและ 280 นาโนเมตร (A260/A280) ดีเอ็นเอที่มีความบริสุทธิ์ควรมีอัตราส่วน ระหว่าง A260/A280 อยู่ในช่วง 1.6 -1.8 (ถ้า>1.8 = มีการปนเปื้นของอาร์เอ็นเอ แต่ถ้า < 1.6 = มีการ ปนเปื้อนของโปรตีน) ความเข้มข้นของดีเอ็นเอ (µg/ml) = 50 x A260 x ปริมาตรของสารละลายทั้งหมด (µL) ปริมาตรของสารละลายดีเอ็นเอที่ใช้ (µL)
 52. การสกัด DNA ด้วยวิธี CTAB และเพิ่มปริมาณ ยีน rbcL ด้วยวิธี PCR พบ ขนาดของ DNA ค้ออยู่ที่ 1,600 bp ซึ่งเป็นขนาดของยีน rbcL ที่ได้จากการเพิ่ม ปริมาณ DNA ค้อ ด้วย Primer ของข้าว ผลการวิจัย
 53. ผลการวิจัย 1 หมายถึง DNA marker 1.1 2.1 และ 3.1 หมายถึง สกัดยีน rbcL ของค้อโดยใช้ Primer มะขามเก่า 1.2 2.2 และ 3.2 หมายถึง สกัดยีน rbcL ของค้อโดยใช้ Primer มะขามใหม่ 1.3 2.3 และ 3.3 หมายถึง สกัดยีน rbcL ของค้อโดยใช้ Primer ข้าว 1,600 2,000 500 10,000 5,000 1,600 5,000 ผลการตรวจสอบคุณภาพขผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ด้วยวิธีอิเล็กโตโฟเรซีส
 54. ผลการวิจัย ผลการตรวจสอบ genomic DNA และทาการวัดปริมาณ DNA ด้วย spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร พบว่า ให้ปริมาณ genomic ของค้อเท่ากับ 43.5 µg/ml และจากการ หาความบริสุทธิ์ของ genomic ค้อ จากการเปรียบเทียบการวัด ปริมาณ ที่ความยาวคลื่น260/280 นาโนเมตร พบว่ามีความบริสุทธิ์ 1.74
 55. สรุปผลการวิจัย 1. วิธีฟอกฆ่าเชื้อเมล็ดค้อที่ดีที่สุด คือ วิธีที่ 4 คือการฟอกฆ่าเชื้อ เมล็ดค้อที่ไม่แกะเปลือกหุ้มเมล็ด ล้างด้วยน้ายาล้างจาน ล้างน้าสะอาด จุ่มแอลกอฮอล์ 95% และเผาไฟ เมล็ดค้อมี เปอร์เซ็นต์การไม่ติดเชื้อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 ± 5.77 การเพาะเลี้ยงเมล็ดค้อในอาหารสูตร MS ที่ระดับความเข้มข้น ของ 2,4 –D ที่ระดับ 1.0 ppm เมล็ดค้อมีอัตราการงอกสูงที่สุดคิด เป็นร้อยละ 83.33 ± 5.77 การเพาะเมล็ดค้อในดิน ทราย และ แกลบ ในอัตราส่วน 1:1:1 มีอัตราการงอกมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80.00 ± 10.00
 56. สรุปผลการวิจัย 2. ค้อเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลักษณะของราก ลาต้น ใบ คล้ายกับ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไป คือ รากเป็นรากฝอย ใบเป็นใบประกอบ ลาต้นใต้ดิน ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีม่วงคล้า โครงสร้างภายใน ราก ลาต้น มีเซลล์เอพิเดอร์มิส คอร์เทกซ์ กลุ่มท่อลาเลียง และพิธ ใบมีเอพิเดอร์มิส มีโซฟิลล์ กลุ่มท่อลาเลียง ภายใน ผลมี 1 เมล็ด มีสีเหลืองรูปไข่กลับ ภายในเมล็ดมีเอนโดสเปิร์ม (endosperm ) ภายในเอนโดสเปิร์มมีส่วนของเปลือกหุ้ม เมล็ดเจริญเข้าไปใน มีลักษณะเป็นเนื้อไม้ (woody) และมี เอ็มบริโออยู่
 57. สรุปผลการวิจัย 3. การสกัด DNA ค้อด้วยวิธี CTAB ให้ปริมาณ genomic ของค้อเท่ากับ 43.5 µg/ml DNA ค้อมีความบริสุทธิ์ 1.74 และขนาดของยีน rbcL ของค้ออยู่ที่ 1,600 bp
 58. ผศ. ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด ประธานกรรมการ ดร. ปิยะ เฉลิมกลิ่น กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) อาจารย์ ดร.แขก บุญมาทัน กรรมการ รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ กรรมการและเลขานุการ
steroid-pharm.com

×