Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
บอกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า                  วันที่ 28 มีนาคม 2552เรื่อง บอกเลิกสัญญาเรียน นายเสงี่ยม แซ่อึ้ง ...
(นางสาวลัดดาภรณ์ แซ่เซียว)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หนังสือบอกเลิกเช่า

87,824 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

หนังสือบอกเลิกเช่า

 1. 1. บอกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า วันที่ 28 มีนาคม 2552เรื่อง บอกเลิกสัญญาเรียน นายเสงี่ยม แซ่อึ้ง ที่อยู่ 1475/14 ถ.พัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนครสิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือสัญญาเช่าบ้าน เช่าตึกแถว จำานวน 1 ชุด สำาเนาใบเสร็จการชำาระเงินค่าภาษีโรงเรือน จำานวน 1ชุด ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวลัดดาภรณ์ แซ่เซียว ให้เช่าบ้าน เลขที่ 1725/30 ถ. รัฐพัฒนา อ.เมือง จ.สกลนคร กับท่านรายละเอียดปรากฏตามสัญญา ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สัญญา” นั้น เนื่องจากท่านได้ครบกำาหนดสัญญาเช่า และปฏิบัติผิดนัด ผิดสัญญา โดยการค้างค่าเช่า ซึ่งข้าพเจ้าได้บอกกล่าวให้ท่านแก้ไขเยียวยาการผิดสัญญาของท่านในเวลาอันเหมาะสมแล้ว แต่ท่านยังคงเพิกเฉย ทำาให้ข้าพเจ้าได้รับความเสียหาย ฉะนั้นโดยหนังสือนี้ ข้าพเจ้าขอบอกเลิกสัญญากับท่านโดยให้สัญญามีผลสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ และให้ท่านชดใช้ค่าเสียหาย ที่ท่านค้างชำาระค่าเช่าจำานวนเดือนละ 3,500.-บาท (ตามหนังสือสัญญาที่แนบมาพร้อมเอกสารฉบับนี้) เป็นระยะเวลา 4 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และค่าภาษีโรงเรือน รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 900 .-บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) (ตามสำาเนาใบเสร็จที่แนบมาพร้อมเอกสารฉบับนี้) พร้อมกับชำาระดอกเบี้ยอัตราสูงสุด ตามกฎหมายกำาหนดของปีนั้นๆนับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระเสร็จสิ้น รวมทั้งส่งมอบทรัพย์สินของข้าพเจ้าที่ท่านครอบครองคืนให้แก่ข้าพเจ้าในสภาพเรียบร้อย ภายในวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2552 อนึ่ง ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิเรียกค่าเสียหายที่ข้าพเจ้าตรวจพบจากการกระทำาของท่านในอนาคตอีกโสดหนึ่งด้วย ขอแสดงความนับถือ
 2. (นางสาวลัดดาภรณ์ แซ่เซียว)
復縁屋

best-cooler.reviews/

×