Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
หนังสือมอบอำำนำจ                                      (ทั่วไป)           ...
ลงชื่อ………………………….…….ผู้รับ           มอบอำำนำจ                   (………………………………….)ต่อหน้ำ 2  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หนังสือมอบอำนาจ

24,213 views

Published on

 • Be the first to comment

หนังสือมอบอำนาจ

 1. 1. หนังสือมอบอำำนำจ (ทั่วไป) ทำำที่………………..……… วัน ที……….เดือน…………….พ.ศ………… ่ โดยหนังสือฉบับนี้ข้ำพเจ้ำ……………………………………………….ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประชำชนเลขที………………………ออกให้ ณ …. ………………..เมื่อ ่วันที่…………….อยูบ้ำนเลขที่……..…..ตรอก/ซอย………….…….ถนน………… ่…..……...แขวง/ตำำบล …………………. เขต/อำำเภอ …………….…จังหวัด…………………………… ขอมอบอำำนำจให้………………………………………..…………………ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประชำชนเลขที่ ……………….. ออกให้ ณ …………………. เมื่อวันที่ ……………………อยู่บ้ำนเลขที่ ……………ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………แขวง/ตำำบล………………….เขต/เภอ………………….จังหวัด…………………………. เป็นผู้มีอำำนำจในกำร…………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................แทนข้ำพเจ้ำจนเสร็จกำร ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบในกำรที่ผู้รับมอบอำำนำจได้กระทำำไปตำมหนังสือมอบอำำนำจนี้เสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำำด้วยตนเองทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อ/ลำยพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสำำคัญต่อหน้ำพยำนแล้ว ลงชื่อ…………………………………..ผู้มอบ อำำนำจ (………………………………….)
 2. ลงชื่อ………………………….…….ผู้รับ มอบอำำนำจ (………………………………….)ต่อหน้ำ 2 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นลำยมือชื่อ/ลำยพิมพ์นวมืออันแท้จริงของผู้มอบ ิ้อำำนำจ และผู้มอบอำำนำจได้ลงลำยมือชื่อ/ลำยพิมพ์นวมือต่อหน้ำข้ำพเจ้ำ ิ้ ลงชื่อ……………………………………..พยำน (…………………………………….) ลงชื่อ……………………………………….พยำน (……………………………………..)
220km.com.ua

steroid-pharm.com

купить аккумулятор в украине

×