Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
B. Pınar BAYRAK  1) MANN WHITNEY U TEST  2) T TEST    ONE SAMPLE T TEST    INDEPENDENT SAMPLES T TEST1    P...
TEST TĠPOLOJĠSĠ                  İki Örneklem      K ÖrneklemÖlçüm    TekDüzeyi    Örneklem ...
MANN WHITNEY U TEST  TEST NEREDE KULLANıLıR & VARSAYıMLAR  Mann Whitney U Test; 2 bağımsız grup arasındaki  farklılı...
MANN WHITNEY U TEST        ÖRNEK 1Bir nörolojist, ecstacy ve alkolün neden olduğudepresyon düzeylerinin farklı olu...
HIPOTEZ TESTINDE 5 AŞAMALI MODEL1.  Varsayımlarda bulunma ve test gerekliliklerinin   yerine getirilmesi,2.  H0 Hipote...
MANN WHITNEY U TEST          ÖRNEK 1 H0 : Ecstacy ve alkolün neden olduğu depresyon düzeylerinde anlamlı bir fa...
MANN WHITNEY U TEST            ÖRNEK 1 Skor  13 13 14 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 27 35 Sıra...
MANN WHITNEY U TEST   ÖRNEK 1           8
MANN WHITNEY U TEST      ÖRNEK 1?  U1 = 10.10 + 10.11/2 – 119,5 = 35,5?  U2 = 10.10 + 10.11/2 – 90,5 = 64,5  9
MANN WHITNEY U TEST     ÖRNEK 1   NORMAL DAĞILIM    KONTROLÜ Kolmogorov-Smirnov TestiNormal dağılmayan grup i...
MANN WHITNEY U TEST         ÖRNEK 1 H0 : Ecstacy kullananların depresyon dağılımları ile normal dağılım arasınd...
MANN WHITNEY U TEST   ÖRNEK 1           12
MANN WHITNEY U TEST       ÖRNEK 1   U1 = 10.10 + 10.11/2 – 119,5 = 35,5U Dağılımı tablosundan 10x10’luk değere b...
MANN WHITNEY U TEST         ÖRNEK 2 AraĢtırmacı, anti sosyal davranıĢ gösteren ilkokul öğrencilerine iletiĢim bec...
MANN WHITNEY U TEST         ÖRNEK 2 H0 : Deney grubu ile kontrol grubu verileri arasında anlamlı bir farklılık y...
MANN WHITNEY U TEST        ÖRNEK 3Üretimi planlanan bir hesap makinesine ait 2 farklı tuĢtakımı geliĢtirilmiĢtir. ...
MANN WHITNEY U TEST         ÖRNEK 3 H0 : A ve B gruplarının iĢlem tamamlama zamanları arasında anlamlı bir farkl...
TEST TĠPOLOJĠSĠ                  İki Örneklem      K ÖrneklemÖlçüm    TekDüzeyi    Örneklem ...
ONE SAMPLE T-TEST  TEST NEREDE KULLANıLıR & VARSAYıMLAR  Herhangi bir örneklem grubuna ait ortalamanın,  daha öncede...
ONE SAMPLE T-TEST         ÖRNEK 1Bir iĢyerinde rastgele seçilen 30 çalıĢanın 2012yılındaki iĢ doyumları 20’li bir ...
ONE SAMPLE T-TEST         ÖRNEK 1 H0 : ĠĢletme çalıĢanlarının iĢ doyumları arasında anlamlı bir farklılık yoktur...
ONE SAMPLE T-TEST         ÖRNEK 2Bir araĢtırmacı, Ġstanbul ilinde, A filmini seyredenizleyiciler ile filmi ne kada...
ONE SAMPLE T-TEST         ÖRNEK 2 H0 : Kültür Bakanlığı’nın yaptığı araĢtırma ile araĢtırmacının yaptığı araĢtı...
TWO SAMPLES T-TEST        INDEPENDENT SAMPLES    TEST NEREDE KULLANıLıR & VARSAYıMLAR  Ġki  farklı   örnek...
TWO SAMPLES T-TEST      INDEPENDENT SAMPLES         ÖRNEK 15’li likert ölçeği kullanılarak yapılan bir anke...
TWO SAMPLES T-TEST        INDEPENDENT SAMPLES           ÖRNEK 1 H0 : ĠĢletmede çalıĢan kadınlar ile erke...
TWO SAMPLES T-TEST      INDEPENDENT SAMPLES         ÖRNEK 2Kafeinin kas metabolizması üzerine etkisini kend...
TWO SAMPLES T-TEST      INDEPENDENT SAMPLES       ÖRNEK 2 ÇIFT KUYRUK H0 : Kafein tüketiminin kasların oksije...
TWO SAMPLES T-TEST       INDEPENDENT SAMPLES        ÖRNEK 2 TEK KUYRUK H0 : Kafein tüketimi    kasların...
TWO SAMPLES T-TEST      INDEPENDENT SAMPLES         ÖRNEK 3Bir araĢtırmacı, Türklerin ve Ġngilizlerin TV se...
TWO SAMPLES T-TEST       INDEPENDENT SAMPLES       ÖRNEK 3 ÇIFT KUYRUK H0 : Türkler ve Ġngilizlerin TV seyre...
TWO SAMPLES T-TEST      INDEPENDENT SAMPLES       ÖRNEK 3 TEK KUYRUK H0 : Türkler ve Ġngilizler eĢit sürelerd...
TWO SAMPLES T-TEST         PAIRED SAMPLES    TEST NEREDE KULLANıLıR & VARSAYıMLAR  Ġki örneklem grubunun orta...
TWO SAMPLES T-TEST       PAIRED SAMPLES         ÖRNEK 1Üniversite öğrencilerinin vize ve final notlarıaras...
TWO SAMPLES T-TEST        PAIRED SAMPLES       ÖRNEK 1 ÇIFT KUYRUK H0 : Öğrencilerin vize ve final baĢarı du...
TWO SAMPLES T-TEST        PAIRED SAMPLES          ÖRNEK 2Grupla yapılan proje çalıĢmasının üniversiteöğr...
TWO SAMPLES T-TEST        PAIRED SAMPLES       ÖRNEK 2 TEK KUYRUK H0 : Öğrencilerin grupla birlikte proje ...
TWO SAMPLES T-TEST        PAIRED SAMPLES          ÖRNEK 3Büyük ve küçük arabalarının yol tutuĢlarının fa...
TEġEKKÜR EDERĠM.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

T test

4,124 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T test

 1. 1. B. Pınar BAYRAK 1) MANN WHITNEY U TEST 2) T TEST ONE SAMPLE T TEST INDEPENDENT SAMPLES T TEST1 PAIRED SAMPLES T TEST
 2. TEST TĠPOLOJĠSĠ İki Örneklem K ÖrneklemÖlçüm TekDüzeyi Örneklem Bağımsız Bağımlı Bağımsız BağımlıNominal Binomial X2 McNemar X2 Cochran Q X2Ordinal Kolmogo ov Mann Wilcoxon Kruskal Friedman Smirnov Whitney U WallisInterval & T-test T-test Paired Analysis of RepeatedRatio Z-Test Z-test Samples Variance measures T-test of Variance 2
 3. MANN WHITNEY U TEST TEST NEREDE KULLANıLıR & VARSAYıMLAR Mann Whitney U Test; 2 bağımsız grup arasındaki farklılıkların testi için kullanılır. Independet t-test ile farkı, t-test’te ortalamaların; Mann Whitney U’da ise medyanların kullanılıyor olmasıdır. DeğiĢkenler sürekli değildir. Ordinal ölçek ile ölçülmüĢtür. Varyans homojenliğinin olduğu varsayılır. Parametrik olmayan bir test olduğu için normal dağılmaz. 3
 4. MANN WHITNEY U TEST ÖRNEK 1Bir nörolojist, ecstacy ve alkolün neden olduğudepresyon düzeylerinin farklı olup olmadığını ortayaçıkarmak istiyor. Bunun için 20 katılımcı ile bir deneytasarlıyor. Her Pazartesi günü ilgili içeriklerin olduğudoz haplar katılımcılara verildikten belirli bir süresonra depresyon düzeyini test eden bir ölçüm içinanket doldurulması isteniyor.AraĢtırmacı, her iki içeriğin depresyon düzeylerindefarklılık yaratıp yaratmadığını test etmek istiyor. 4
 5. HIPOTEZ TESTINDE 5 AŞAMALI MODEL1. Varsayımlarda bulunma ve test gerekliliklerinin yerine getirilmesi,2. H0 Hipotezinin kurulması,3. Örneklem dağılımının seçilmesi ve kritik bölgenin belirlenmesi,4. Test istatistiğinin hesaplanması,5. Karar alınması ve diğer sonuçların değerlendirilmesi.
 6. MANN WHITNEY U TEST ÖRNEK 1 H0 : Ecstacy ve alkolün neden olduğu depresyon düzeylerinde anlamlı bir farklılık yoktur. H1 : Ecstacy ve alkolün neden olduğu depresyon düzeylerinde anlamlı bir farklılık vardır. Ecstacy Grubu Alkol Grubu  15  16  35  15  16  20  18  15  19  16  17  13  27  14  16  19  13  18 6  20  18
 7. MANN WHITNEY U TEST ÖRNEK 1 Skor 13 13 14 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 27 35 Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Gerçek Sıra 1,5 1,5 3 5 5 5 8,5 8,5 8,5 8,5 11 13 13 13 16 16 18 18 19 20 Grup A E A A A E A A E E E E A A E A E A E EEcstacy için sıralamalar toplamı=119,5 Medyan=17,5Alkol için sıralamalar toplamı=90,5 Medyan=16 7
 8. MANN WHITNEY U TEST ÖRNEK 1 8
 9. MANN WHITNEY U TEST ÖRNEK 1? U1 = 10.10 + 10.11/2 – 119,5 = 35,5? U2 = 10.10 + 10.11/2 – 90,5 = 64,5 9
 10. MANN WHITNEY U TEST ÖRNEK 1 NORMAL DAĞILIM KONTROLÜ Kolmogorov-Smirnov TestiNormal dağılmayan grup ile test yapılır! 10
 11. MANN WHITNEY U TEST ÖRNEK 1 H0 : Ecstacy kullananların depresyon dağılımları ile normal dağılım arasında anlamlı bir farklılık yoktur. H1 : Ecstacy kullananların depresyon dağılımları ile normal dağılım arasında anlamlı bir farklılık vardır. H0 : Alkol kullananların depresyon dağılımları ile normal dağılım arasında anlamlı bir farklılık yoktur. H1 : Alkol kullananların depresyon dağılımları ile normal dağılım arasında anlamlı bir farklılık vardır. 11
 12. MANN WHITNEY U TEST ÖRNEK 1 12
 13. MANN WHITNEY U TEST ÖRNEK 1 U1 = 10.10 + 10.11/2 – 119,5 = 35,5U Dağılımı tablosundan 10x10’luk değere bakılır. U = 23 35,5 > 23 olduğu için H0 kabul edilir.H0 : Ecstacy ve alkolün neden olduğu depresyon 13 düzeylerinde anlamlı bir farklılık yoktur.
 14. MANN WHITNEY U TEST ÖRNEK 2 AraĢtırmacı, anti sosyal davranıĢ gösteren ilkokul öğrencilerine iletiĢim becerileri kazandırmaya yönelik bir programın etkililiğini incelemek istiyor. Bu tür davranıĢları gözlenen 14 öğrenci yansız olarak iki gruba ayrılıyor (deney/kontrol). Deney grubu olarak atanan öğrenciler, iletiĢim becerilerini artırmaya yönelik 4 haftalık X programını alırken diğer öğrencilere hiçbir eğitim verilmiyor. 4 haftalık süre sonunda öğrencilerin iletiĢim becerileri, geliĢtirilen bir araçla ölçülüyor.NOT: yüksek puan, iletiĢim becerilerin yüksek olduğunu 14 göstermektedir.
 15. MANN WHITNEY U TEST ÖRNEK 2 H0 : Deney grubu ile kontrol grubu verileri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. H1 : Deney grubu ile kontrol grubu verileri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 15
 16. MANN WHITNEY U TEST ÖRNEK 3Üretimi planlanan bir hesap makinesine ait 2 farklı tuĢtakımı geliĢtirilmiĢtir. ĠĢletme, farklı tuĢ takımlarınıkıyaslamak amacıyla kendi personelinden 20 kiĢiyirastgele A ve B gruplarına ayırmıĢtır. Her gruba aynıstandartta hesap makinesi verilmiĢ ve grup A birinciçeĢit tuĢ takımını; grup B ise ikinci çeĢit tuĢ takımınıtest etmiĢtir. Bir iĢlemi her bireyin toplam kaçsaniyede tamamladığı ölçülmüĢtür.AraĢtırmacı iki grup arasında iĢlemin tamamlanmasüresine bağlı bir farklılık olup olmadığını test etmekistiyor. 16
 17. MANN WHITNEY U TEST ÖRNEK 3 H0 : A ve B gruplarının iĢlem tamamlama zamanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. H1 : A ve B gruplarının iĢlem tamamlama zamanları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 17
 18. TEST TĠPOLOJĠSĠ İki Örneklem K ÖrneklemÖlçüm TekDüzeyi Örneklem Bağımsız Bağımlı Bağımsız BağımlıNominal Binomial X2 McNemar X2 Cochran Q X2Ordinal Kolmogo ov Mann Wilcoxon Kruskal Friedman Smirnov Whitney U WallisInterval & T-test T-test Paired Analysis of RepeatedRatio Z-Test Z-test Samples Variance measures T-test of Variance 18
 19. ONE SAMPLE T-TEST TEST NEREDE KULLANıLıR & VARSAYıMLAR Herhangi bir örneklem grubuna ait ortalamanın, daha önceden belirlenmiĢ bir değerden, bir ortalamadan anlamlı derecede farklı olup olmadığını belirlemede kullanılır. Ortalamalar test edilir. DeğiĢkenler en az interval ölçüm düzeyinde ölçülmüĢtür. Parametrik bir test olduğu için normal dağıldığı varsayılır. 19
 20. ONE SAMPLE T-TEST ÖRNEK 1Bir iĢyerinde rastgele seçilen 30 çalıĢanın 2012yılındaki iĢ doyumları 20’li bir ölçek ile ölçülmüĢtür.Aynı ölçeğin kullanıldığı bir baĢka iĢletmede budeğerin 15 olduğu bilinmektedir.ĠĢletme yöneticileri, kendi çalıĢanlarının iĢ doyumlarıile diğer iĢletme çalıĢanlarının iĢ doyumları arasındafark olup olmadığını test etmek istemektedir. 20
 21. ONE SAMPLE T-TEST ÖRNEK 1 H0 : ĠĢletme çalıĢanlarının iĢ doyumları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. H1 : ĠĢletme çalıĢanlarının iĢ doyumları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 21
 22. ONE SAMPLE T-TEST ÖRNEK 2Bir araĢtırmacı, Ġstanbul ilinde, A filmini seyredenizleyiciler ile filmi ne kadar beğendiklerini ölçen biranket çalıĢması yapmıĢtır. ÇalıĢmada 10’lu ölçekkullanılmıĢtır.Kültür bakanlığının da benzer bir inceleme yaptığınıöğrenen ve sonucun 6,7 olduğunu öğrenenaraĢtırmacı, kendi sonuçları ile Kültür Bakanlığı’nınsonuçları arasında farklılık olup olmadığını test etmekistemektedir. 22
 23. ONE SAMPLE T-TEST ÖRNEK 2 H0 : Kültür Bakanlığı’nın yaptığı araĢtırma ile araĢtırmacının yaptığı araĢtırma sonuçları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. H1 : Kültür Bakanlığı’nın yaptığı araĢtırma ile araĢtırmacının yaptığı araĢtırma sonuçları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 23
 24. TWO SAMPLES T-TEST INDEPENDENT SAMPLES TEST NEREDE KULLANıLıR & VARSAYıMLAR Ġki farklı örneklem grubunun ortalamaları karĢılaĢtırılır. Ġki grubun üyeleri birbirinden ayrıdır. Ortalamalar test edilir. DeğiĢkenler en az interval ölçüm düzeyinde ölçülmüĢtür. Parametrik bir test olduğu için normal dağıldığı varsayılır. Varyans homojenliği vardır. (Levene’s Test) Ölçülen skorlar birbirinden bağımsızdır. 24
 25. TWO SAMPLES T-TEST INDEPENDENT SAMPLES ÖRNEK 15’li likert ölçeği kullanılarak yapılan bir anketçalıĢmasında, katılımcılardan çalıĢtıkları kurumunkendileri için prestij kaynağı olup olmadığınıbelirtmeleri istenmiĢtir. Katılımcılar erkek ve kadınolarak iki gruba ayrılmıĢ ve sorulan soru ile ilgiliyaptıkları yorumlar karĢılaĢtırılmıĢtır. 25
 26. TWO SAMPLES T-TEST INDEPENDENT SAMPLES ÖRNEK 1 H0 : ĠĢletmede çalıĢan kadınlar ile erkeklerin kurumları ile ilgili prestij algıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. H1 : ĠĢletmede çalıĢan kadınlar ile erkeklerin kurumları ile ilgili prestij algıları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 26
 27. TWO SAMPLES T-TEST INDEPENDENT SAMPLES ÖRNEK 2Kafeinin kas metabolizması üzerine etkisini kendigeliĢtirdiği bir indeks üzerinden ölçmek isteyenaraĢtırmacı bir deney tasarlıyor. 18 kiĢiden oluĢankatılımcı grubunun yarısına bir hafta boyunca kafeinhapları verilirken diğer yarısına plasebo haplarveriliyor. Bir haftanın sonunda ise kasların oksijentutma kapasitesini kontrol ediliyor. 27
 28. TWO SAMPLES T-TEST INDEPENDENT SAMPLES ÖRNEK 2 ÇIFT KUYRUK H0 : Kafein tüketiminin kasların oksijen tutma kapasitesine etkisi yoktur. H1 : Kafein tüketiminin kasların oksijen tutma kapasitesine etkisi vardır. 28
 29. TWO SAMPLES T-TEST INDEPENDENT SAMPLES ÖRNEK 2 TEK KUYRUK H0 : Kafein tüketimi kasların oksijen tutma kapasitesini değiĢtirmez. H1 : Kafein tüketimi kasların oksijen tutma kapasitesini azaltır. 29
 30. TWO SAMPLES T-TEST INDEPENDENT SAMPLES ÖRNEK 3Bir araĢtırmacı, Türklerin ve Ġngilizlerin TV seyretmealıĢkanlıkları ile ilgili bir anket düzenliyor. Bukapsamda 10 Türk, 10 Ġngiliz olmak üzere 20 kiĢi ilegörüĢüyor. AraĢtırmacı, bu iki uyruğa sahip kiĢilerinTV seyretme sürelerinin farklılaĢıp farklılaĢmadığınımerak ediyor. 30
 31. TWO SAMPLES T-TEST INDEPENDENT SAMPLES ÖRNEK 3 ÇIFT KUYRUK H0 : Türkler ve Ġngilizlerin TV seyretme süreleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. H1 : Türkler ve Ġngilizlerin TV seyretme süreleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 31
 32. TWO SAMPLES T-TEST INDEPENDENT SAMPLES ÖRNEK 3 TEK KUYRUK H0 : Türkler ve Ġngilizler eĢit sürelerde TV seyretmektedirler. H1 : Türkler, Ġngilizlerden daha fazla TV seyretmektedirler. 32
 33. TWO SAMPLES T-TEST PAIRED SAMPLES TEST NEREDE KULLANıLıR & VARSAYıMLAR Ġki örneklem grubunun ortalamaları karĢılaĢtırılır. Bu sefer iki grubun üyeleri birbirinin aynısıdır. Genellikle zamansal boyutta bir farklılık olduğu kabul edilir. Ortalamalar test edilir. DeğiĢkenler en az interval ölçüm düzeyinde ölçülmüĢtür. Parametrik bir test olduğu için normal dağıldığı varsayılır. 33
 34. TWO SAMPLES T-TEST PAIRED SAMPLES ÖRNEK 1Üniversite öğrencilerinin vize ve final notlarıarasındaki baĢarı durumunu ölçmek isteyen biröğretim görevlisi 20 kiĢilik grubun vize ve finalnotlarını SPSS’e girer. 34
 35. TWO SAMPLES T-TEST PAIRED SAMPLES ÖRNEK 1 ÇIFT KUYRUK H0 : Öğrencilerin vize ve final baĢarı durumları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. H1 : Öğrencilerin vize ve final baĢarı durumları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 35
 36. TWO SAMPLES T-TEST PAIRED SAMPLES ÖRNEK 2Grupla yapılan proje çalıĢmasının üniversiteöğrencilerinin araĢtırmaya yönelik kaygılarınıazaltmada etkili olup olmadığının incelendiği birçalıĢmada, yansız seçilen bir grup öğrencidençalıĢma öncesi ve sonrasında “AraĢtırmaya YönelikKaygı Ölçeği” ni doldurmaları istenmiĢtir. 36
 37. TWO SAMPLES T-TEST PAIRED SAMPLES ÖRNEK 2 TEK KUYRUK H0 : Öğrencilerin grupla birlikte proje çalıĢması yapmaları araĢtırmaya yönelik kaygılarını anlamlı bir Ģekilde değiĢtirmez. H1 : Öğrencilerin grupla birlikte proje çalıĢması yapmaları araĢtırmaya yönelik kaygılarını anlamlı bir Ģekilde azaltır. 37
 38. TWO SAMPLES T-TEST PAIRED SAMPLES ÖRNEK 3Büyük ve küçük arabalarının yol tutuĢlarının farklıolup olmadığını karĢılaĢtıran bir araĢtırmacı, 8 küçük,8 büyük arabanın yol tutuĢlarını bir indeks yardımı ileölçmüĢtür. 38
 39. TEġEKKÜR EDERĠM.
купить виагру

автоматический полив хантер

×