Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
โครงงานวิท ยาศาสตร์ป ระเภททดลอง      เรื่อ ง ยาสระผมมะกรูด/อัญชัญ           จัด ทำา โดย๑.เด็กชายกานน    ...
ครูจ รีพ ร  วัง คีร ีโรงเรีย นมวกเหล็ก วิย า อำา เภอมวกเหล็ก จัง หวัด           สระบุร ี สำา นัก งานการศึก ษามั...
บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง๔ชื่อพืชที่ศึกษา๕สรรพคุณ๖ชื่อพืชที่ศึกษา๗สรรพคุณ๘บทที่ ๓ วิธีดำาเนินการ๙-วิธีการทำา๑๐บทที่ ๔ ผล...
เอกสารอ้างอิง๑๕        กิต ติก รรมประกาศ ในการทำาแชมพูอัญชัญกับแชมพูมะกรูดนี้เพื่อใช้ในการเรียนวิชาพืชสมุนไพรเพื่...
กลุ่มของข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณะครู อาจารย์ ที่ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำาโครงงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณ ครูจรีพร วังคีรี ทีปรึก...
แชมพูมะกรูดมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแชมพูอัญชันเพราะจากการสอบตามผู้ที่ทดลองใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพงานของแชมพูมะกรูดมากก...
บทนำาที่ม าและความสำา คัญ  ต้องการศึกษาเกี่ยวกับแชมพูมะกรูดและอัญชัญความสำาคัญ ต้องการรู้ว่าระหว่างแชมพูมะกรูดกับแชมพูอัญ...
ตัว แปรที่เ กีย วข้อ งกับ การทดลอง       ่ตัว แปรต้น ประสิทธิภาพของแชมพูมะกรูด แชมพูอัญชัญตัว แปรตาม ทำาให้ศีรษะไม่...
ประโยชน์ท ี่ค าดว่า จะได้ร บ              ั๑ แชมพูที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพ ขจัดรังแค และบำารุงผมได้จริง๒ ใช้ส...
บทที่ ๒         เอกสารที่เ กี่ย วข้อ งวิธ ก ารทำา  ี  นำามะกรูดมาหั่นเป็นชิ้นแล้ว นำาหม้อมาตั้งแล้วจุดไฟพอนำ้า...
ชื่อ พืช ที่ศ ึก ษา มะกรูดชื่อ วิท ยาศาสตร์ Citrus hystrix  Dc.ชื่อ สามัญ kifflr lime Leech limeชื่อ ท้อ งถิ่น มะกรูดชื่อ...
สรรพคุณ ทางยาราก - กระทุ้งพินแก้ฝีภายในและแก้เสมหะเป็นพิษใบ – มีนำ้ามันหอมราเหยผล นำ้าดื่มจากผล- ใช้แต่งกลิ่น สระผมรักษาชั...
ชื่อ พืช ที่ศ ึก ษา อัญชันชื่อ วิท ยาศาสตร์ clitoria ternafeal.ชื่อ สามัญ    Bluepea Butterfiy Peaชื่อ ท้อ งถิ่น  อัญช...
สรรพคุณ ทางยา    นำ้าไปสกัดผสมลงในหัวแชมพูช่วยให้ผมดำา เงางาม            บทที่ ๓วัส ดุอ ุป กรณ์ส่ว นผสม๑ ม...
๑ หม้อ ๑ ใบ      ๒ ทับพี ๑ อัน  ๓ กาละมัง ๑ ใบ๔ ขวดที่จะใส่๕ ถ้วยตวง ๑ ใบวิธ ก ารดำา เนิน การ  ี๑ เทหัวเชื่อลงในภ...
บทที่ ๔          ผลการศึก ษา ทดลองจากการทดลองระหว่างแชมพูมะกรูด กับแชมพูอัญชันแชมพูมะกรูดใช้ได้ดีกว่าแชมพูอัญชัน ...
บทที่ ๕       สรุป ผลการศึก ษา ทดลองสรุป ผลการศึก ษา ทดลองแชมพูมะกรูดมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแชมพูอัญชันเพราะจากการสอบ...
ภาพนวก ก.
ภาพผนวก ข.
เอกสารอ้า งอิงhttp://www.bansuanporpeang.com/node/858http://clip.siamha.com/topic/http://www.bloggang.com/http://www.googl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด

378,129 views

Published on

โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด

 1. 1. โครงงานวิท ยาศาสตร์ป ระเภททดลอง เรื่อ ง ยาสระผมมะกรูด/อัญชัญ จัด ทำา โดย๑.เด็กชายกานน ภู่ตระกูล เลขที่ ๑ ชั้น ม.๒/๔๒.เด็กหญิงเบญญาภา สอนด้วย เลขที่ ๖ ชั้น ม.๒/๔๓.เด็กหญิงสุวนันท์ กะรัมย์ เลขที่ ๙ ชั้น ม.๒/๔๔.เด็กชายชาญยุทธ เทพจันทึก เลขที่ ๑๘ ชั้นม.๒/๔๕.เด็กชายพิชานันท์ ซื่อตรง เลขที่ ๒๐ ชั้นม.๒/๔๖.เด็กหญิงวิภาวดี เม้ากำาเนิด เลขที่ ๒๘ ชั้น ม.๒/๔ เสนอ
 2. ครูจ รีพ ร วัง คีร ีโรงเรีย นมวกเหล็ก วิย า อำา เภอมวกเหล็ก จัง หวัด สระบุร ี สำา นัก งานการศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต ๔ ปทุม ธานี- สระบุร ี สารบัญเรื่อ ง หน้าบทที่ ๑ บทนำา๑-ที่มาและความสำาคัญ-วัตถุประสงค์ของโครงงานตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง๒-ตัวแปรต้น-ตัวแปรตาม-ตัวแปรที่ควบคุม-สมมติฐาน-ขอมเขตการทดลองประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ๓
 3. บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง๔ชื่อพืชที่ศึกษา๕สรรพคุณ๖ชื่อพืชที่ศึกษา๗สรรพคุณ๘บทที่ ๓ วิธีดำาเนินการ๙-วิธีการทำา๑๐บทที่ ๔ ผลการศึกษาทดลอง๑๑บทที่ ๕ สรุปผลการศึกษาทดลอง๑๒ภาพผนวก ก.๑๓ภาพผนวก ข.๑๔
 4. เอกสารอ้างอิง๑๕ กิต ติก รรมประกาศ ในการทำาแชมพูอัญชัญกับแชมพูมะกรูดนี้เพื่อใช้ในการเรียนวิชาพืชสมุนไพรเพื่อศึกษาว่าระหว่างแชมพูอัญชัญกับแชมพูมะกรูดว่าแชมพูชนิดใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน เวลาใช้ได้ผลเร็วกว่ากัน คณะผู้จัดทำาคาดหวังไว้ว่าจะได้ความรู้และประโยชน์จากการทดลองครั้งนี้ไม่มากก็น้อย
 5. กลุ่มของข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณะครู อาจารย์ ที่ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำาโครงงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณ ครูจรีพร วังคีรี ทีปรึกษาโครงงานที่ช่วยชี้แนะ ่ข้อมูลในการทำาโครงงาน รวมถึกการตรวจสอบความถูกต้องทุกขั้นตอน และที่สำาคัญขอขอบใจเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มทุกคนนี้ให้ความสามัคคีรวมมือรวมใจกันทำางานครั้งนี้จนโครงงานสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เด็กหญิงเบญญาภา สอนด้วง ผู้จัดทำา และคณะ บทคัด ย่อสรุป ผลการศึก ษา ทดลอง
 6. แชมพูมะกรูดมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแชมพูอัญชันเพราะจากการสอบตามผู้ที่ทดลองใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพงานของแชมพูมะกรูดมากกว่าแชมพูอัญชันข้อ เสนอแนะแชมพูอัญชันก็มีประสิทธิภาพแต่น้อยกว่าแชมพูมะกรูดในการรักษาสุขภาพหนังศีรษะ(ได้ดีในเรื่อง การรักษารังแคการรักษาเส้นผม ) บทที่ ๑
 7. บทนำาที่ม าและความสำา คัญ ต้องการศึกษาเกี่ยวกับแชมพูมะกรูดและอัญชัญความสำาคัญ ต้องการรู้ว่าระหว่างแชมพูมะกรูดกับแชมพูอัญชัญว่าใช้ได้ผลตามที่คาดหวังหรือไม่ เพราะเนื่องจากทางบ้านหรือในชุมชุนมีพืชสมุนไพรจำาพวกมะกรูดอัญชัญ เกือบทุกบ้านเรือน ทางกลุ่มข้าพเจ้าจึงคิดหากรรมวิธีที่แปรรูปพืชสมุนไพรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์และสืบเนื่องกับในวิชาการเรียนการสอนได้เรียนเกี่ยวกับสมุนไพร รวมถึงสรรพคุณของมะกรูดซึ่งสามารถทำาความสะอาดและกำาจัดเชื่อราได้ อัญชัญทำาให้ผมดกดำา ทางกลุ่มข้าพเจ้าคิดที่จะนำาสมุนไพรสองชนิดนี้มาผสมกัน ทำาเป็นแชมพูเพื่อใช้ในครัวเรือน และเผื่อการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว สารารถทำาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อจำาหน่ายได้อีกด้วยวัต ถุป ระสงค์ข องโครงงาน1 เพื่อต้องการศึกษาว่าแชมพูมะกรูดกับแชมพูอัญชัญ แชมพูอัญชัญแชมพูชนิดใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน2 เพื่อใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์3 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 8. ตัว แปรที่เ กีย วข้อ งกับ การทดลอง ่ตัว แปรต้น ประสิทธิภาพของแชมพูมะกรูด แชมพูอัญชัญตัว แปรตาม ทำาให้ศีรษะไม่มีรังแคช่วยกำาจัดรังแคและความคันของศีรษะตัว แปรที่ค วบคุม ๑ ต้องใช้ในปริมาณที่พอดีและเท่ากันสมำ่าเสมอ ๒ ใช้ในระยะเวลาที่เท่ากัน ๓ ส่วนผสมของแชมพูสมมติฐ านถ้าแชมพูมะกรูดกับแชมพูอัญชัญมีประสิทธิภาพดีดังนั้นคนที่ใช้จะมีสุขภาพหนังศีรษะที่ดีขึ้นผมดกดำา เงางามขึ้นขอบเขตการทดลอง 1 แชมพูมะกรูดเริ่มใช้วันที่ ๒๒ ส.ค. ถึง ๒๘ ส.ค. 2 แชมพูอัญชัญ เริ่มใช้วันที่ ๓๐ ส.ค ถึง ๖ ก.ย. 3 กับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จำานวน ๖ คน
 9. ประโยชน์ท ี่ค าดว่า จะได้ร บ ั๑ แชมพูที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพ ขจัดรังแค และบำารุงผมได้จริง๒ ใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์๓ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 10. บทที่ ๒ เอกสารที่เ กี่ย วข้อ งวิธ ก ารทำา ี นำามะกรูดมาหั่นเป็นชิ้นแล้ว นำาหม้อมาตั้งแล้วจุดไฟพอนำ้าอุ่นๆ ก็เอามะกรูดใส่ลงในหม้อที่เราตั้งเตรียมเอาไว้ พอจนนำ้าเดือด ยกหม้อออกจาไฟแล้วทิ้งไว้จนกว่านำ้าจะอุ่น เสร็จแล้วก็เอามะกรูดที่เป็นชิ้นที่อยู่ในหม้อออกเหลือนำ้ามะกรูดตั้งต่อไปทิ้งไว้สักพัก แล้วเท่หัวเชื่อลงในหม้อเติมนำ้ามากกว่าหัวเชื่อที่เท่ลงไป ๓-๔ เท่า ต่อมานำาผงฟองใส่ลงไปในหม้อจากนั้นคนเบาๆ จนเข้ากัน เติมลาโนลีนใส่ลงไปในถ้วยที่มีนำ้าอุ่นอยู่ใส่ลงไปประมาณ ๑๐๐กรัมละลายในนำ้าอุ่นเล็กน้อย พอละลายเสร็จแล้วเท่ลาโนลีนที่อยูในถ้วยลงในหม้อเพื่อผสมให้เข้ากัน แล้วคนต่อจากนั้นเท่ผงข้นใส่ลงในหม้อเล็กน้อยพอประมาณคนจนได้ความหนืดตามที่ต้องการไว้ ต่อมาเติมนำ้าหอม และ สีผสม ละลายในนำ้าอุ่นที่อยู่ในถ้วย ละลายพอเข้าที่ก็นำาเท่ลงไปแล้วคนสักพัก พอหายร้องนำาแชมพูมาบรรจุลงในขวดที่เราเตรียมไว้ แค่นี้เราก้ได้แชมพูตามที่เราต้องการ
 11. ชื่อ พืช ที่ศ ึก ษา มะกรูดชื่อ วิท ยาศาสตร์ Citrus hystrix Dc.ชื่อ สามัญ kifflr lime Leech limeชื่อ ท้อ งถิ่น มะกรูดชื่อ วงศ์ RUTACEAEลัก ษณะทัว ไป ไม้ต้มขนาดเล็กสูง ๒-๘ เมตร เปลือก ่ต้นเรียบสีนำ้าตาลมีหนามแหลมตามกิ่งก้านใบเป็นใบประกอบที่มีใบย่อยใบเดียวออกเรียงสลับ ปลายใบและโคนใบมันขอบใบเรียบแผ่นใบเรียบเป็นสีเขียวเข้ม มีต่อมนำ้ามันอยู่ตามผิวใบ มีกลิ่นหอม เฉพาะก้านใบมีปีกดูดล้ายใบดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบที่ปลายกิ่งดอกสีขาว กลีบเลียงมี ๕ กลีบดอก ้กลีบดอกมี ๕ แนก โคนกลีบดอกติดกันผล อ่อนสีเขียวแก่สุกโปนสีเหลือง มีรสเปรี้ยว เมล็ดกลมรี สีขาว มีหลายเม็ด
 12. สรรพคุณ ทางยาราก - กระทุ้งพินแก้ฝีภายในและแก้เสมหะเป็นพิษใบ – มีนำ้ามันหอมราเหยผล นำ้าดื่มจากผล- ใช้แต่งกลิ่น สระผมรักษาชันนะตุทำาให้ผมสะอาด ผิวจากผล-ปรุงเป็นยาขับลมในลำาไส้-เป็นยาบำารุงหัวใจ
 13. ชื่อ พืช ที่ศ ึก ษา อัญชันชื่อ วิท ยาศาสตร์ clitoria ternafeal.ชื่อ สามัญ Bluepea Butterfiy Peaชื่อ ท้อ งถิ่น อัญชันชื่อ วงศ์ Leguminosae-papilionoideaeลัก ษณะทัว ไป ไม้ล้มลุกเลื้อยพัน ยาว 1-5 เมตร ใบ ่ประกอบขนนกเรียง สลับใบย่อย 3-9 ใบ รูปรี แกมขอบขนาดหรือรูปรีทรงไข่ กลับกว้าง 1-3 ซ.ม ยาว 2-5 ซ.มดอกเดียวออกที่นอกใบกลีบออกรุปออกดอกสีนำ้าเงิน ม่วงหรือขาวตกตรงกลางกลีบสีเหลืองหม่นขอบสีขาวผลเป็นผักรูปดาบ โค้งเล็กน้อยปลายเป็นจางอยแตกเป็น 2 ฝักเมล็ดรูปไต จำานวน 6-10 เมล็ด
 14. สรรพคุณ ทางยา นำ้าไปสกัดผสมลงในหัวแชมพูช่วยให้ผมดำา เงางาม บทที่ ๓วัส ดุอ ุป กรณ์ส่ว นผสม๑ มะกรูดตามความต้องการ๒ อัญชันตามความต้องการ๓ หัวนำ้าหอม ๑๕ กรัม๔ ผงฟอง ๑๐๐ กรัม๕ ผงข้น ๑๐๐ กรัม๖ ลาโนลีน ๑๐๐ กรัม๗ หัวแชมพู ๑๐๐๐ กรัม๘ นำ้าเปล่า ๓-๔ เท่าของหัวแชมพูอุปกรณ์
 15. ๑ หม้อ ๑ ใบ ๒ ทับพี ๑ อัน ๓ กาละมัง ๑ ใบ๔ ขวดที่จะใส่๕ ถ้วยตวง ๑ ใบวิธ ก ารดำา เนิน การ ี๑ เทหัวเชื่อลงในภาชนะเติมนำ้า ๓-๔ เท่าของหัวเชื่อ เทผงฟองคนเบาๆ นำา ลาโนลี น ๑๐๐ กรั ม ละลายในนำ้านำ้าอุ่นเล็กน้อย เทผสมแล้วคน๒ เทผงข้นที่ละน้อย คนจนได้ความนิดตาม ต้องการ๓ เติมนำ้าหอมและสี (ละลายในนำ้าอุ่นแล้ว)๔ บรรจุลงขวด
 16. บทที่ ๔ ผลการศึก ษา ทดลองจากการทดลองระหว่างแชมพูมะกรูด กับแชมพูอัญชันแชมพูมะกรูดใช้ได้ดีกว่าแชมพูอัญชัน ทำาให้ผมเงางามดกดำา ลดการขาดล่วง และรังแค ทำาให้สุขภาพหนังศีรษะดีขึ้น ผู้ใช้ที่ได้ผล แชมพูมะกรูด แชมพูอัญชัน ๑ / ๒ / ๓ / ๔ / ๕ / ๖ / ๗ /
 17. บทที่ ๕ สรุป ผลการศึก ษา ทดลองสรุป ผลการศึก ษา ทดลองแชมพูมะกรูดมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแชมพูอัญชันเพราะจากการสอบตามผู้ที่ทดลองใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพงานของแชมพูมะกรูดมากกว่าแชมพูอัญชันข้อ เสนอแนะแชมพูอัญชันก็มีประสิทธิภาพแต่น้อยกว่าแชมพูมะกรูดในการรักษาสุขภาพหนังศีรษะ(ได้ดีในเรื่อง การรักษารังแคการรักษาเส้นผม )ประโยชน์ท ี่ไ ด้ร บ ั1 เพื่อต้องการศึกษาว่าแชมพูมะกรูดกับแชมพูอัญชัญ แชมพูอัญชัญแชมพูชนิดใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน2 เพื่อใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์3 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 18. ภาพนวก ก.
 19. ภาพผนวก ข.
 20. เอกสารอ้า งอิงhttp://www.bansuanporpeang.com/node/858http://clip.siamha.com/topic/http://www.bloggang.com/http://www.google.co.th/
www.profvest.com

https://monaliza.kiev.ua

×