Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
ที่ กษ ๐๔ ชร /๙๓๖ สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย ๕๗๐๐๐
๑ กรกฎำคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอแจ้งกำหนดกำรจัด...
กำหนดกำรอบรม
โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร
ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ประจำปีงบประ...
วันที่ 12 กรกฎำคม 2556
08.30 – 10.00 น. การจัดทาบัญชีสาหรับกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
โดย นายพินิจชัย รัตนวรรณ์ นักวิชาการ...
ลำดับ นักเรียน ครู หมำยเหตุ
1 ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย - พะเยา 3 2 -
2 ตชด.เทคนิคดุสิต 3 2 -
3 ตชด.บารุงที่112 2 2 -
4 ตชด.บ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หนังสือแจ้งอบรมตชด. 13 แห่ง

2,212 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

หนังสือแจ้งอบรมตชด. 13 แห่ง

  1. 1. ที่ กษ ๐๔ ชร /๙๓๖ สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย ๕๗๐๐๐ ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอแจ้งกำหนดกำรจัดฝึกอบรม หลักสูตร “กำรจัดทำบัญชีสำหรับกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมอำหำร กลำงวัน กิจกรรมผลิตผลทำงกำรเกษตร บัญชีต้นกล้ำเศรษฐกิจพอเพียง และกำรจัดทำบัญชี รับ – จ่ำยในครัวเรือน” เรียน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรจัดฝึกอบรมให้แก่นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน จำนวน ๑ ชุด ตำมที่สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย ได้ดำเนินกำรตำมนโยบำยกรมตรวจบัญชี สหกรณ์และได้จัดทำโครงกำรฝึกอบรม “กำรจัดทำบัญชีสำหรับกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมอำหำรกลำงวัน กิจกรรมผลิตผลทำงกำรเกษตร บัญชีต้นกล้ำเศรษฐกิจพอเพียง และกำรจัดทำบัญชีรับ - จ่ำยในครัวเรือน” ให้แก่นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม รำชกุมำรี ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๖ เพื่อสร้ำงอำสำสมัครครูบัญชีเยำวชนชำยแดนของโรงเรียนในโครงกำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีในพื้นที่จังหวัดเชียงรำย นั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรประสบผลสำเร็จ สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ เชียงรำยจึงได้จัดฝึกอบรมดังกล่ำวขึ้น ในระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม โรงแรม พิมำนอินน์ เชียงรำย ตำมกำหนดกำรที่ได้แนบมำพร้อมนี้ และขอควำมกรุณำส่งรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรม ดังกล่ำวกลับมำยังสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย ภำยในวันที่ ๙ กรกฎำคม ๒๕๕๖ โดยหวังเป็นอย่ำง ยิ่งว่ำจะได้รับควำมร่วมมือด้วยดี และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ ขอแสดงควำมนับถือ (นำงวิมลรัตน์ จันทร์สกำว) หัวหน้ำสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย โทรศัพท์/โทรสำร. ๐ ๕๓๗๔ ๔๖๙๘ โทร. (มท) ๒๖๑๘๙ ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำย อนุชิต อิ่นคำ โทร ๐๘๙ ๑๙๒ ๑๖๕๓
  2. กำหนดกำรอบรม โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ********************************* วันที่ 10 กรกฎำคม 2556 13.00 – 14.00 น. ลงทะเบียนเข้าอบรม 14.00 – 15.00 น. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 15.00 – 17.00 น. แนะนานโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดย นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ผู้เข้ารับการอบรมพักค้างคืน) 19.00 – 20.30 น. กิจกรรมเตรียมความพร้อม / กลุ่มสัมพันธ์ โดย ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย วันที่ 11 กรกฎำคม 2556 08.30 – 10.00 น. การจัดทาบัญชีกลุ่มกิจกรรมอาหารกลางวัน โดย นางสาวนุชจรี งอกขึ้น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.15 – 12.00 น. ฝึกบันทึกบัญชีและแบบฝึกหัดกลุ่มกิจกรรมอาหารกลางวัน โดย ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานกลางวัน 13.00 – 14.00 น. การจัดทาบัญชีกลุ่มกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร โดย นางสาวรพีพรรณ เยาว์ธานี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ สังกัดสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 14.00 – 17.00 น. ศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดย ครูบัญชี นางขนิษฐา มะโนสมบัติ อาสาสมัครเกษตรครูบัญชีดีเด่นระดับจังหวัดประจาปี 2556 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ผู้เข้ารับการอบรมพักค้างคืน) 19.00 – 20.30 น. ฝึกบันทึกบัญชีและแบบฝึกหัดกลุ่มกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร กิจกรรมเตรียมความพร้อม / กลุ่มสัมพันธ์ โดย ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
  3. วันที่ 12 กรกฎำคม 2556 08.30 – 10.00 น. การจัดทาบัญชีสาหรับกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดย นายพินิจชัย รัตนวรรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.15 – 12.00 น. ฝึกบันทึกบัญชีและแบบฝึกหัดกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดย ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานกลางวัน 13.00 – 15.30 น. สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการอบรม และปิดการอบรม ผู้รับการอบรมเดินทางกลับ จัดโดย สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย นายอนุชิต อิ่นคา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการ โทรศัพท์ 0846167740
  4. ลำดับ นักเรียน ครู หมำยเหตุ 1 ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย - พะเยา 3 2 - 2 ตชด.เทคนิคดุสิต 3 2 - 3 ตชด.บารุงที่112 2 2 - 4 ตชด.บ้านนาโต่ 2 2 - 5 ตชด.ทอท เฉลิมพระเกียรติฯ 3 2 - 6 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4 2 2 - 7 ตชด.ศรีสมวงศ์ 2 2 - 8 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 2 2 - 9 ตชด.บ้านดอยล้าน 3 2 - 10 ตชด.ชนัตถ์ปิยอุย 2 2 - 11 ตชด.สมถวิลจินตมัย 2 2 - 12 ตชด.บารุงที่87 2 2 - 13 ตชด.สังวาลย์วิท 8 2 2 - รวม 30 26 - โครงกำรจัดฝึกอบรมประจำปี 2556 ในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ระหว่ำง วันที่ 10 - 12 กรกฎำคม 2556 ชื่อ โรงแรมพิมำนอินน์ เชียงรำย
https://citroen.niko.ua

источник

https://salon-svadebny.com.ua/

×