Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
แฟ้มสะสมงาน
[PORTFOLIO]
ของ
นางสาว..............................................
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่............
โ...
ชื่อ..............................................................................................
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
คานา
แฟ้มสะสมงานชิ้นนี้(เอกสารฉบับนี้)เป็นของนาย / นางสาว...................................นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่.....
สารบัญ **** (ทาสุดท้าย)
===========================================================
เรื่อง หน้า
ประวัติส่วนตัว
จุดมุ่งหมาย...
ประวัติส่วนตัว
============================================================
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-สกุล (นาย / นางสาว).........
จานวนพี่น้อง ( ไม่นับตัวเอง ให้นับแต่เฉพาะพี่หรือน้อง )
คนที่ เพศ ชื่อ - สกุล อายุ เรียนที่ / ทางานที่
ด้านอื่นๆ
ความสนใจ
...
ความคาดหวังในอนาคต
เมื่อท่านสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย.....(ที่นักเรียนเข้า)...... ในอนาคตท่านคาดว่า
( ) จะศึกษาต่อในระด...
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของข้าพเจ้าคือ.......................
ควรเขียนให้ครอบคลุมถึง
1. เลือกคณะนี้เพ...
ประวัติการศึกษา
ระดับ ปีการศึกษา สถานศึกษา เกรดเฉลี่ย
ชั้นประถมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นม...
ประวัติการอบรม / ศึกษาเพิ่มเติม ด้าน.....................
 วิทยาศาสตร์
 คณิตศาสตร์
 ETC.
1. เรื่องที่ศึกษา / อบรม.........
ประวัติผลงานแสดงความสามารถพิเศษทางวิชาการ / ความสามารถเฉพาะด้าน
ปีการศึกษา กิจกรรมที่ร่วมแข่งขัน / ประกวด หน่วยงานที่จัด ผ...
ประวัติผลงานแสดงคุณลักษณะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
ปีการศึกษา โครงการ / กิจกรรมที่เข้าร่วม หน่วยงานที่จัด
[ภายใน – ภาย...
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด / ความสนใจ
ปีการศึกษา กิจกรรมที่เข้าร่วม หน่วยงานที่จัด
[ภายใน – ภายนอก รร.]
หลักฐาน
...
ใบรับรองความประพฤติ
ด้านการเรียน
............................................................................................
ภาคผนวก
 ภาพถ่าย ถาพกิจกรรมต่าง
 เกียรติบัตร
 เอกสารรับรองต่าง
เรียงลาดับตั้งแต่
 ด้านวิชาการ
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แฟ้มสะสมงาน

49,389 views

Published on

 • Be the first to comment

แฟ้มสะสมงาน

 1. 1. แฟ้มสะสมงาน [PORTFOLIO] ของ นางสาว.............................................. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่............ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เพื่อนาเสนอคณะ..................................สาขา.................................... มหาวิทยาลัย...................................... [ตรวจสอบชื่อ สกุล ตัวสะกด ขนาด ฟร้อน ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะชื่อคณะ สาขา]
 2. ชื่อ.............................................................................................. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่......................แผนการเรียน............................................ ปีการศึกษา.......................... โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 PIC - ภาพถ่าย [ควรมีขนาดให้เหมาะสม สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เลือก]  ชุดนักเรียน  ชุดนักกีฬา  ชุดบัลเล่
 3. คานา แฟ้มสะสมงานชิ้นนี้(เอกสารฉบับนี้)เป็นของนาย / นางสาว...................................นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่.............โรงเรียน..........................................มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประกอบการ พิจารณาในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย.......คณะ.......... สาขาวิชา ........... ภายในรายงานเล่มนี้ประกอบไปด้วย........................ ลงชื่อ................................................................ ( นาย / นางสาว.............................................) (ควรเป็นภาษาเขียน) (ไม่ควรลงท้ายว่า หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ และ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ x)
 4. สารบัญ **** (ทาสุดท้าย) =========================================================== เรื่อง หน้า ประวัติส่วนตัว จุดมุ่งหมายทางการศึกษา ประวัติการศึกษา การอบรมศึกษาเพิ่มเติม ประวัติผลงานด้านวิชาการ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาภาษาไทย  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  Etc. ประวัติผลงานด้านทักษะ ความสามารถพิเศษ  ................  ............... ประวัติผลงานด้าน คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา  .........  ............... ประวัติด้านกิจกรรม ความถนัด ความสนใจ  ...............  ............... ใบรับรอง แบบแสดงความคิดเห็น ภาคผนวก  ภาพแสดงผลงาน ความสามารถต่างๆ
 5. ประวัติส่วนตัว ============================================================ ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ-สกุล (นาย / นางสาว)................................................................ ชื่อเล่น.......................................................อายุ.................................ปี วันเดือนปีเกิด..............................................เชื้อชาติ...............................สัญชาติ..................... ศาสนา ...............................ส่วนสูง...............................น้าหนัก............................................... เลขที่บัตรประชาชน --- หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ บ้าน...........................................มือถือ............................................... Fax................................................E-mail............................................................................ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่.........................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย/ถนน.............................................. แขวง/ ตาบล................................เขต/อาเภอ....................................จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์......................................................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.........................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย/ถนน.............................................. แขวง/ ตาบล................................เขต/อาเภอ....................................จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์......................................................................................... ข้อมูลครอบครัว ชื่อบิดา...............................................................................................อายุ...........................ปี ประกอบอาชีพ..........................................................รายได้....................................ต่อ เดือน/ปี ที่อยู่....................................................................................................................................... ................................................................................โทรศัพท์................................................. ชื่อมารดา............................................................................................อายุ...........................ปี ประกอบอาชีพ..........................................................รายได้....................................ต่อ เดือน/ปี ที่อยู่....................................................................................................................................... ................................................................................โทรศัพท์................................................. บิดา - มารดา อยู่ด้วยกัน บิดาถึงแก่กรรม บิดาและมารดาถึงแก่กรรม เลิกร้างกัน มารดาถึงแก่กรรม อื่นๆ ระบุ........................
 6. จานวนพี่น้อง ( ไม่นับตัวเอง ให้นับแต่เฉพาะพี่หรือน้อง ) คนที่ เพศ ชื่อ - สกุล อายุ เรียนที่ / ทางานที่ ด้านอื่นๆ ความสนใจ ................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ความสามารถพิเศษ ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา.......................... ดนตรี กีฬา ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง อื่นๆ ระบุรายละเอียดความสามารถพิเศษ.............................................................................................. ............................................................................................................................................................. ประวัติสังคมและทั่วไป ลักษณะเด็ก ปกติ พิการ ระบุ ทางการมองเห็น ทางการพูด/ภาษา ทางการได้ยิน ทางพฤติกรรม/อารมณ์ ทางสติปัญญา ออทิสติก ทางร่างกาย/สุขภาพ พิการซ้าซ้อน ทางการเรียนรู้ อื่นๆ ระบุ………………………………….. โรคประจาตัว ไม่มี มี ระบุ………………………………………………………………………………………….............. หมู่เลือด A B AB O กีฬาที่ท่านสนใจ (ระบุได้มากกว่าหนึ่งอย่าง) ………………………………………………………………………………………………………. กีฬาที่ท่านสามารถเล่นได้ดีเป็นพิเศษ ……………………………………………………………………………………………………….
 7. ความคาดหวังในอนาคต เมื่อท่านสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย.....(ที่นักเรียนเข้า)...... ในอนาคตท่านคาดว่า ( ) จะศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น ( ) ประกอบอาชีพส่วนตัว ( ) รับราชการ ( ) ทางานในรัฐวิสาหกิจ ( ) ทา งานบริษัทเอกชน ( ) ทางานในองค์กรระหว่างประเทศ ( ) อื่น ๆ (ระบุ) ……...…………………………………………………………...………… ชื่อบุคคลที่จะติดต่อได้ในกรณีที่เหตุฉุกเฉิน ชื่อ - สกุล………………………………………………ความสัมพันธ์……………………………... ที่อยู่………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………โทรศัพท์…………………………....……….. ลงชื่อ…………………………………………… (……………………………………………………) วันที่……เดือน…………….พ.ศ…………
 8. จุดมุ่งหมายทางการศึกษา จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของข้าพเจ้าคือ....................... ควรเขียนให้ครอบคลุมถึง 1. เลือกคณะนี้เพราะอะไร / ทาไมถึงเรียนคณะนี้ 2. จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไร อย่างไร ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
 9. ประวัติการศึกษา ระดับ ปีการศึกษา สถานศึกษา เกรดเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระต่างๆ ดังนี้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย .................  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ................  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ .................  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาฝรั่งเศส ..................  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ .................  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา .................  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ..................  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ..................  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ .................  อื่นๆ.................. ................. (อย่าลืมขอหลักฐานทางโรงเรียนมาด้วย หรือมีตราโรงเรียนและลายเซ็นต์รับรอง) (หรือมีเอกสารแนบมา คือหลักฐานการเรียนจากฝ่ายวัดผล)
 10. ประวัติการอบรม / ศึกษาเพิ่มเติม ด้าน.....................  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ETC. 1. เรื่องที่ศึกษา / อบรม................................................โครงการที่อบรม................................. จัดโดย................(สถาบัน).................. ระหว่างวันที่....................................(ปี/เดือน/วัน) ปีการศึกษา............................................... แสดงหลักฐานประกอบ (เช่น ภาพถ่าย หรือใบรับรอง) 2. เรื่องที่ศึกษา / อบรม................................................โครงการที่อบรม................................. จัดโดย................(สถาบัน).................. ระหว่างวันที่....................................(ปี/เดือน/วัน) ปีการศึกษา............................................... แสดงหลักฐานประกอบ (เช่น ภาพถ่าย หรือใบรับรอง) XX. เรื่องที่ศึกษา / อบรม.............................................โครงการที่อบรม............................... จัดโดย................(สถาบัน).................. ระหว่างวันที่....................................(ปี/เดือน/วัน) ปีการศึกษา............................................... แสดงหลักฐานประกอบ (เช่น ภาพถ่าย หรือใบรับรอง) เรียนตามกลุ่มสาระและลาดับไปเรื่อย อาจเรียงตามวันเวลา เป็นต้น ไม่ต้องใส่อาทิ
 11. ประวัติผลงานแสดงความสามารถพิเศษทางวิชาการ / ความสามารถเฉพาะด้าน ปีการศึกษา กิจกรรมที่ร่วมแข่งขัน / ประกวด หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน / ประกวด <ตัวอย่าง> 255x แข่งขันการทดสอบวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ <แสดงหลักฐานในหน้าที่.......> <ตัวอย่าง> 255x นักเรียน “ผลการเรียนดีเด่น” ประจาปี โรงเรียนวิสุทธรังษี ได้รับเกีตรติบัตร <แสดงหลักฐานในหน้าที่.......>
 12. ประวัติผลงานแสดงคุณลักษณะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ปีการศึกษา โครงการ / กิจกรรมที่เข้าร่วม หน่วยงานที่จัด [ภายใน – ภายนอก รร.] หลักฐาน <ตัวอย่าง> 255x เข้าร่วมโครงการคุณธรรมนาใจ กระทรวงสาธารณะสุข  เกียรติบัตร  ใบรับรอง  ภาพผลงาน  Etc. <แสดงหลักฐานในหน้าที่.......> <ตัวอย่าง> 255x เป็นผู้นาโครงการ อ.ย. น้อย สานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี  เกียรติบัตร  ใบรับรอง  ภาพผลงาน  Etc. <แสดงหลักฐานในหน้าที่.......>
 13. ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด / ความสนใจ ปีการศึกษา กิจกรรมที่เข้าร่วม หน่วยงานที่จัด [ภายใน – ภายนอก รร.] หลักฐาน <ตัวอย่าง> 255x ผู้นากิจกรรมเต้นส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียน.........................  เกียรติบัตร  ใบรับรอง  ภาพผลงาน  Etc. <แสดงหลักฐานในหน้าที่.......>
 14. ใบรับรองความประพฤติ ด้านการเรียน ............................................................................................................................. . .............................................................................................................................. ............................................................................................................................. . .............................................................................................................................. ด้านความประพฤติ ............................................................................................................................. . .............................................................................................................................. ............................................................................................................................. . .............................................................................................................................. ด้านอื่นๆ ........................................................................................................................... ... ............................................................................................................................. . ............................................................................................................................. . ลงชื่อ......................................... (อาจารย์....................................) หัวหน้างานแนะแนว (ตัวอย่าง) ครูแนะแนวหรือครูประจาชั้น เป็นผู้ออกเอกสาร
 15. ภาคผนวก  ภาพถ่าย ถาพกิจกรรมต่าง  เกียรติบัตร  เอกสารรับรองต่าง เรียงลาดับตั้งแต่  ด้านวิชาการ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านกิจกรรมตามความถนัด
стратегия инвестирования

https://pillsbank.net

www.13.ua/

×