Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
คณะผูจดทา
้ั
นาย พีรวิชญ์

สุ วรรณรัฐ

ชั้น ม.5/2

เลขที่ 3

นาย อมรณัฐ

อ่อนน้อม

ช...
คานา
โครงงานประดิษฐ์ เรื่ อง การประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก เล่มนี้จดทาขึ้นเพื่อเป็ นเอกสาร
ั
ประกอบการนาเสนอโครงงานประดิษ...
สารบัญ
เรื่ อง

หน้า

ที่มาและความสาคัญของโครงงาน

1

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1

ปัญหาที่ตองการทราบ
้

1

ขอบเขตของโครงงาน...
1

บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญของโครงงำน
ในปัจจุบนควำมนิยมในกำรใช้ขวดพลำสติกในกำรบรรจุอำหำรและเครื่ องดื่มมีเป็ นจำนวนม...
2

ขอบเขตของโครงงำน
1. ระยะเวลำในกำรศึกษำ เดือนธันวำคม 2556 ถึงเดือนมกรำคม 2557
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรดำเนินโครงงำน
2....
3

บทที่ 2
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
โครงงำนกำรประดิษฐ์กระถำงจำกขวดพลำสติก ศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กำรประดิษฐ์
2. พลำ...
4

วเทนและเพนเทน และสำรในกลุ่มอะโรแมติก(Aromatics) เช่น เบนซี น และอนุพนธ์ของเบนซี น สำรทั้ง ๒
กลุ่มสำมำรถนำมำผลิตมอนอเมอร...
5

พลำสติกหมำยเลข 2 มีชื่อว่ำ พอลิเอธิ ลีนควำมหนำแน่นสู ง (High Density Polyethylene) หรื อที่
เรี ยกแบบย่อว่ำ เอชดีพีอี (...
6

Polyethyretherketone (PEEK) (Polyketone) เป็ นพลำสติกที่แพงที่สุดชนิดหนึ่ง เป็ น thermoplastic
ที่คงทน ทนควำมร้อนและสำร...
7

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
วิธีดำเนินกำรศึกษำ มีวิธีดงนี้
ั
1. รวมกลุ่มและกำหนดหัวข้อในกำรทำโครงงำน
2. ค้นคว้ำเอกสำรตำร...
8

บทที่ 4
ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล
กำรประดิษฐ์กระถำงต้นไม้จำกขวดพลำสติกสำมำรถทำได้ง่ำย เนื่องจำกขวดพลำสติกมี
รู ปทรงแปลกใหม...
9

บทที่ 5
สรุ ปผล ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ
สรุ ปผล
่
จำกกำรประดิษฐ์กระถำงจำกขวดพลำสติก สรุ ปผลได้วำเป็ นกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนตำม
...
10

กำรแก้ไขปั ญหำ
1. ใช้อุปกรณ์ที่หลำกหลำย
2. ใช้อุปกรณ์ให้เหมำะสมกับขวดพลำสติก

ข้อเสนอแนะ
1. ควรใช้วสดุธรรมชำติมำมำทดแท...
11

ภำคผนวก
12

ภำคผนวก
สำรบัญภำพ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

ขวดพลาสติก

กรรไกร

ปากกาเมจิก

คัตเตอร์

เชือก

ดินสอ

ไม้ บรรทัด
13

วิธีกำรทำงำน

รู ป 1.เตรียมอุปกรณ์

รู ป 2.นาขวดมาวัดขนาดทีต้องการ
่
14

รู ป 3.ตัดตามทีเ่ ราวัด

รู ป 3.1.ตัดเสร็จแล้ ว
15

รู ป 4.นากรรไกรเล็มขอบให้ เรียบร้ อย

รู ป 5.เจาะรู ทก้นขวดเพือระบายนา
ี่
่
้

ขอขอบคุณภำพจำก Pantip.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก

585,784 views

Published on

โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก

 1. 1. โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก คณะผูจดทา ้ั นาย พีรวิชญ์ สุ วรรณรัฐ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 3 นาย อมรณัฐ อ่อนน้อม ชั้น ม.5/2 เลขที่ 4 นาย ฉัตรกาล สื บต้อย ชั้น ม.5/2 เลขที่ 5 นาย ราชสิ งห์ ทรงบัณฑิตย์ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 10 นาย อังกูร ชั้น ม.5/2 เลขที่ 11 ตันประเสริ ฐ อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ทรงศักดิ์ โพธิ์ เอี่ยม โครงงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาวิชา IS2 ภาคเรี ยนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2556 โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ กาญจนบุรี
 2. คานา โครงงานประดิษฐ์ เรื่ อง การประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก เล่มนี้จดทาขึ้นเพื่อเป็ นเอกสาร ั ประกอบการนาเสนอโครงงานประดิษฐ์ เรื่ อง การประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก ของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5/2 โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ กาญจนบุรี ภายในเล่มได้จดทาตาม ั รู ปแบบของรายงานโครงงานประดิษฐ์เพื่อให้ผสนใจได้ใช้ประกอบการศึกษาโครงงานได้อย่างเต็มที่ ทาง ู้ คณะผูจดทาหวังเป็ นอย่างยิงว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างมาก ้ั ่ หากมีขอผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่น้ ีดวย ้ ้ คณะผูจดทา ้ั
 3. สารบัญ เรื่ อง หน้า ที่มาและความสาคัญของโครงงาน 1 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1 ปัญหาที่ตองการทราบ ้ 1 ขอบเขตของโครงงาน 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3 วัตถุดิบจากธรรมชาติสาหรับการผลิตพลาสติก 3 พลาสติกที่มีวตถุประสงค์พิเศษ ั 5 ผลต่อสิ่ งแวดล้อม 6 วิธีดาเนินการศึกษา 7 ผลการศึกษาและอภิปรายผล 8 สรุ ปผล 9 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน 9 ปัญหาในการดาเนินงาน 9 การแก้ไขปั ญหา 10 ข้อเสนอแนะ 10 ภาคผนวก 11
 4. 1 บทที่ 1 บทนำ ที่มำและควำมสำคัญของโครงงำน ในปัจจุบนควำมนิยมในกำรใช้ขวดพลำสติกในกำรบรรจุอำหำรและเครื่ องดื่มมีเป็ นจำนวนมำก ั เนื่องจำกสะดวกในกำรใช้งำน หำง่ำยและมีรำคำถูก ผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้จะทำให้เกิดขยะมูลฝอยพลำสติก ซึ่ ง เป็ นสำเหตุประกำรหนึ่งที่ก่อให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและมีผลต่อสุ ขภำพอนำมัย ขยะมีปริ มำณเพิ่มขึ้นทุกปี เพรำะสำเหตุจำกกำรเพิ่มขึ้นของประชำกร กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม นับเป็ นปั ญหำที่ สำคัญของชุมชนซึ่ งต้องได้รับกำรแก้ไข กำรกำจัดขยะโดยกำรเอำไปเผำ ก็เป็ นสำเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมลพิษ เกิดแก๊ส ภำวะเรื อนกระจก หรื อภำวะโลกร้อน กำรกำจัดอีกทำงหนึ่ง คือ กำรนำขยะไปฝัง แต่ตองเป็ นขยะที่ ้ สำมำรถย่อยสลำยได้ และต้องใช้เวลำนำนพอสมควร จำกกำรสำรวจขยะในบ้ำนและในบริ เวณโรงเรี ยน พบว่ำขยะส่ วนใหญ่เป็ นขวดพลำสติก ดังนั้น คณะผูจดทำจึงคิดโครงงำนกระถำงจำกขวดพลำสติกขึ้น เพื่อช่วยลดปั ญหำขยะ ปั ญหำภำวะโลกร้อน และยัง ้ั เป็ นกำรนำเอำของที่เหลือใช้มำทำให้มีค่ำ ให้เกิดประโยชน์ และทำให้ขยะคืนสู่ สิ่งแวดล้อมที่ดีได้อีกด้วย วัตถุประสงค์ของโครงงำน 1. เพื่อประดิษฐ์กระถำงจำกขวดพลำสติก 2. เพื่อใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อฝึ กสมำธิและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 4. เพื่อประหยัดพื้นที่ในกำรเพำะปลูก ปั ญหำที่ตองกำรทรำบ ้ ขวดพลำสติกที่ใช้ในกำรบรรจุอำหำรและเครื่ องดื่มที่ใช้หมดแล้ว สำมำรถนำมำประดิษฐ์ดดแปลง ั ตกแต่งให้สวยงำมเป็ นกระถำงต้นไม้ได้หรื อไม่
 5. 2 ขอบเขตของโครงงำน 1. ระยะเวลำในกำรศึกษำ เดือนธันวำคม 2556 ถึงเดือนมกรำคม 2557 2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรดำเนินโครงงำน 2.1. ขวดพลำสติก 2.2. มีด , คัดเตอร์ , กรรไกร , เชือก 2.3. ดินสอ , ปำกกำ , ไม้บรรทัด
 6. 3 บทที่ 2 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง โครงงำนกำรประดิษฐ์กระถำงจำกขวดพลำสติก ศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. กำรประดิษฐ์ 2. พลำสติก 1. กำรประดิษฐ์ ควำมหมำยของกำรประดิษฐ์ คือ ควำมคิดสร้ำงสรรค์เกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบโครงสร้ำงหรื อ กลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในกำรผลิต กำรรักษำหรื อปรับปรุ งคุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ ึนหรื อ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ข้ ึนใหม่ที่แตกต่ำงไปจำกเดิม 2. พลำสติก พลำสติก เป็ นสำรประกอบอินทรี ยที่สังเครำะห์ข้ ึนใช้แทนวัสดุธรรมชำติ บำงชนิดเมื่อเย็นลงก็จะ ์ แข็งตัว เมื่อถูกควำมร้อนก็อ่อนตัว บำงชนิ ดแข็งตัวถำวร มีหลำยชนิด เช่น ไนลอน ยำงเทียม ใช้ทำสิ่ งต่ำง ๆ เช่น เสื้ อผ้ำ ฟิ ล์ม ภำชนะ ส่ วนประกอบเรื อหรื อรถยนต์ วัตถุดิบจำกธรรมชำติสำหรับกำรผลิตพลำสติก วัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้สำหรับกำรผลิตพลำสติกคือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปิ โตรเลียมก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำน หิ นแร่ ธำตุต่ำง ๆ เป็ นส่ วนใหญ่ นอกจำกนี้อำจผลิตจำกน้ ำมันพืช และส่ วนต่ำง ๆ ของพืชได้เช่นกัน – ปิ โตรเลียม ปิ โตรเลียมเป็ นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสำหกรรมพลำสติกแทบทุกชนิด ประเทศไทย มีแหล่งผลิตปิ โตรเลียมหลำยแห่ง แต่ไม่มีกำรนำมำทำประโยชน์ในด้ำนผลิตภัณฑ์พลำสติก มีเพียงกำร นำมำใช้เป็ นเชื้ อเพลิงเท่ำนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรกลันน้ ำมันปิ โตรเลียม และสำมำรถนำมำใช้ใน ่ อุตสำหกรรมกำรผลิตพลำสติกที่สำคัญ ได้แก่ สำรในกลุ่มโอเลฟิ น (Olefins) เช่น มีเทน อีเทน โพรเพน บิ
 7. 4 วเทนและเพนเทน และสำรในกลุ่มอะโรแมติก(Aromatics) เช่น เบนซี น และอนุพนธ์ของเบนซี น สำรทั้ง ๒ กลุ่มสำมำรถนำมำผลิตมอนอเมอร์ ได้มำกมำยหลำยชนิด – ก๊ำซธรรมชำติ ก๊ำซธรรมชำติที่พบในประเทศไทยมีส่วนประกอบเป็ นสำรไฮโดรคำร์ บอน ที่สำคัญคือ มีเทน อีเทน โพรเพน และบิวเทนเป็ นส่ วนใหญ่ สำรไฮโดรคำร์ บอนเหล่ำนี้ใช้เป็ นวัตถุดิบในกำรผลิตเอทิลีนมอนอเมอร์ และโพรไพลีนมอนอเมอร์ ซึ่ งเป็ นสำรเริ่ มต้นสำหรับกำรผลิตพลำสติกหลำยชนิด – ถ่ำนหิ นและลิกไนต์ ประเทศไทยมีแหล่งลิกไนต์สำคัญ ๒ แห่งคือ ที่แม่เมำะ จังหวัดลำปำง และที่จงหวัดกระบี่ ั ประโยชน์ของลิกไนต์นอกจำกใช้เป็ นเชื้อเพลิงสำหรับกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำแล้ว ยังใช้ผลิตเบนซี น และ อนุพนธ์ของเบนซี น เช่น สไตรี นมอนอเมอร์ ได้ดวย ั ้ - พืชและน้ ำมันพืช วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตพลำสติกบำงชนิด ได้แก่ ส่ วนต่ำง ๆ ของพืชและน้ ำมันพืช เช่น เซลลูโลส เชลแล็ก และกรดไขมันต่ำง ๆ - แร่ ธำตุต่ำง ๆ สิ นแร่ บำงชนิ ด เช่น ถ่ำนโค้ก และหิ นปูน เป็ นวัตถุดิบที่ใช้ผลิตแคลเซี ยมคำร์ ไบด์ ซึ่ งใช้ใน อุตสำหกรรมกำรผลิตอะเซทิลีน นอกจำกนี้ คลอรี นที่ผลิตได้จำกน้ ำทะเล ตลอดจนแร่ ใยหิ นได้นำมำใช้ สำหรับผลิตพลำสติกเสริ มแรง วัตถุดิบที่ใช้เป็ นสำรเริ่ มต้นสำหรับกำรผลิตพลำสติกที่ได้จำกแหล่งต่ำง ๆ นั้นจะมีลกษณะเป็ นสำร ั ไฮโดรคำร์ บอนโมเลกุลเดี่ยว เรี ยกว่ำ มอนอเมอร์ ที่สำคัญ ได้แก่ เอทิลีน ไวนิลคลอไรด์ ไวนิลฟลูออไรด์ โพรไพลีน บิวทำไดอีน เบนซีน ไซลีน ฟี นอล ยูเรี ย และฟอร์มำลตีไฮด์ ชนิดและประโยชน์ใช้สอยของพลำสติกรี ไซเคิล ชนิดของพลำสติกรี ไซเคิลมีท้ งหมด 7 ประเภท คือ ั พลำสติกหมำยเลข 1 มีชื่อว่ำ พอลิเอทธิ ลีนเทเรฟธำเลท (Polyethylne Terephthalate) หรื อที่รู้จกกัน ั ่ ดีวำ เพ็ท (PET หรื อ PETE)เป็ นพลำสติกใส แข็ง ทนแรงกระแทกดี ไม่เปรำะแตกง่ำย และกันแก๊สซึ มผ่ำนดี ใช้ทำขวดบรรจุน้ ำดื่ม ขวดน้ ำมันพืช เป็ นต้น สำมำรถนำมำรี ไซเคิลเป็ นเส้นใย สำหรับทำเสื้ อกันหนำว พรม และใยสังเครำะห์สำหรับยัดหมอน เป็ นต้น
 8. 5 พลำสติกหมำยเลข 2 มีชื่อว่ำ พอลิเอธิ ลีนควำมหนำแน่นสู ง (High Density Polyethylene) หรื อที่ เรี ยกแบบย่อว่ำ เอชดีพีอี (HDPE)เป็ นพลำสติกที่เหนียวและแตกยำก ค่อนข้ำงแข็งแต่ยดได้มำก ทนทำนต่อ ื สำรเคมีและสำมำรถขึ้นรู ปทรงต่ำง ๆ ได้ง่ำย ใช้ทำขวดนม ขวดน้ ำและบรรจุภณฑ์สำหรับน้ ำยำทำควำม ั สะอำด ยำสระผม เป็ นต้น สำมำรถนำมำรี ไซเคิลเป็ น ขวดน้ ำมันเครื่ อง ท่อ ลังพลำสติก ไม้เทียม เป็ นต้น ่ ี พลำสติกหมำยเลข 3 มีชื่อว่ำ พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride) หรื อที่รู้จกกันดีวำ พีวซี ั (PVC) ใช้ทำท่อน้ ำประปำ สำยยำงใสแผ่นฟิ ล์มสำหรับห่ออำหำร แผ่นพลำสติกสำหรับทำประตู หน้ำต่ำง และหนังเทียม เป็ นต้น สำมำรถนำมำรี ไซเคิลเป็ นท่อน้ ำประปำหรื อรำงน้ ำสำหรับกำรเกษตร กรวยจรำจร เฟอร์ นิเจอร์ ม้ำนังพลำสติก ตลับเทป เคเบิล แผ่นไม้เทียม เป็ นต้น ่ พลำสติกหมำยเลข 4 มีชื่อว่ำ พอลิเอทิลีนควำมหนำแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene) สำมำรถ เรี ยกแบบย่อว่ำ แอลดีพีอี(LDPE) เป็ นพลำสติกที่มีควำมนิ่ ม เหนียว ยืดตัวได้มำก ใส ทนทำน แต่ไม่ค่อยทน ต่อควำมร้อน ใช้ทำฟิ ล์มห่ออำหำรและห่อของ ถุงใส่ ขนมปั ง ถุงเย็นสำหรับบรรจุอำหำร สำมำรถนำมำรี ไซเคิลเป็ นถุงดำสำหรับใส่ ขยะ ถุงหูหิ้ว ถังขยะ กระเบื้องปูพ้ืน เฟอร์ นิเจอร์ แท่งไม้เทียม เป็ นต้น พลำสติกหมำยเลข 5 มีชื่อว่ำ พอลิโพรพิลีน (Polypropylene) เรี ยกโดยย่อว่ำ พีพี (PP) เป็ นพลำสติก ที่มีควำม ใส ทนทำนต่อควำมร้อน คงรู ป เหนียว และทนแรงกระแทกได้ดี นอกจำกนี้ ยงทนต่อสำรเคมีและ ั น้ ำมัน ใช้ทำภำชนะบรรจุอำหำร เช่น กล่อง ชำม จำน ถัง ตะกร้ำกระบอกใส่ น้ ำแช่เย็น ขวดซอส แก้วโยเกิร์ต ขวดบรรจุยำ สำมำรถนำมำรี ไซเคิลเป็ นกล่องแบตเตอรี่ ในรถยนต์ ชิ้นส่ วนรถยนต์ เช่น กันชนและกรวย สำหรับน้ ำมัน ไฟท้ำย ไม้กวำดพลำสติก แปรง เป็ นต้น พลำสติกเลข 6 มีชื่อว่ำ พอลิสไตรี น (Polystyrene) หรื อที่เรี ยกโดยย่อว่ำ พีเอส (PS) เป็ นพลำสติกที่ มีควำมใส แต่เปรำะและแตกง่ำยใช้ทำภำชนะบรรจุของใช้ต่ำงๆ หรื อโฟมใส่ อำหำร เป็ นต้น สำมำรถนำมำรี ไซเคิลเป็ นไม้แขวนเสื้ อ กล่องวิดีโอ ไม้บรรทัด กระเปำะเทอร์ โมมิเตอร์ แผงสวิตช์ไฟ ฉนวนควำมร้อน ถำด ใส่ ไข่ เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่ำง ๆ ได้ พลำสติกเลข 7 นั้นมิได้มีกำรระบุชื่อจำเพำะ แต่ไม่ใช่พลำสติกชนิดใดชนิดหนึ่งใน 6 ที่ได้กล่ำวไป ในข้ำงต้น แต่เป็ นพลำสติกที่นำมำหลอมใหม่ได้ พลำสติกที่มีวตถุประสงค์พิเศษ ั Polymethyl methacrylate (PMMA) ใช้ทำคอนแทคเลนส์ แผ่นกระจกอำคำร (glazing) (ในชื่อทำง กำรค้ำเช่น Perspex, Oroglas, Plexiglass) ส่ วนประกอบของไฟฟลูออเรสเซนส์ ส่ วนปิ ดไฟท้ำยรถยนต์ Polytetrafluoroethylene (PTFE) (ภำยใต้ชื่อกำรค้ำ Teflon) ใช้เป็ นวัสดุเคลือบที่ทนควำมร้อน และ แรงเสี ยดทำนต่ำ เช่น เคลือบกระทะ สไลเดอร์ เทปพันท่อประปำ
 9. 6 Polyethyretherketone (PEEK) (Polyketone) เป็ นพลำสติกที่แพงที่สุดชนิดหนึ่ง เป็ น thermoplastic ที่คงทน ทนควำมร้อนและสำรเคมี ใช้ทำวัสดุทำงกำรแพทย์ต่ำง ๆ ทั้งนี้ในกำรเลือกใช้ภำชนะพลำสติกสำหรับกำรบรรจุ หรื อเก็บอำหำร ควรหลีกเลี่ยงพลำสติกที่มี สัญลักษณ์ #3-PVC #6-PS หรื อ #7-Polycarbonate และสำมำรถใช้พลำสติกที่มีสัญลักษณ์เหล่ำนี้ ได้แก่ #1PET #2-HDPE #4-LDPE และ #5-PP ผลต่อสิ่ งแวดล้อม พลำสติกเป็ นสำรที่คงทนสลำยตัวช้ำมำก กำรเผำไหม้ของพลำสติกบำงชนิดทำให้เกิดควันพิษใน อำกำศ โรงงำนผลิตพลำสติกมักเป็ นแหล่งก่อสำรเคมีที่เป็ นมลพิษปริ มำณมำกในบรรยำกำศ พลำสติกพีวซี (#3-PVC) ซึ่ งใช้อย่ำงแพร่ หลำยในกำรบรรจุอำหำรและของเหลว ของเล่น เครื่ องมือ ี ก่อสร้ำง ท่อประปำ และเป็ นวัตถุดิบตั้งแต่เครื่ องสำอำงจนถึงม่ำนห้องน้ ำ จะมีสำรเคมีที่เป็ นพิษพวกอะดิเพท ่ (adipates) และพะธำเลท (phthalates) อยูเ่ ป็ นปริ มำณมำก สำรเหล่ำนี้ช่วยให้พีวซีมีควำมยืดหยุน(plasticizer) ี และอำจถูกปลดปล่อยออกจำกพีวซีเมื่อมีกำรสัมผัสกับอำหำร องค์กำรอนำมัยโลกรำยงำนว่ำสำรเคมีที่ใช้ใน ี กำรผลิตพีวซีเป็ นสำรก่อมะเร็ ง สหภำพยุโรปห้ำมกำรใช้ DEHP (di-2-ethylehexyl phthalate) สำหรับของ ี เล่นเด็ก DEHP ป็ น plasticizer ที่นิยมใช้มำกที่สุดในกำรผลิตพีวซี องค์กำรอีพีเอ (Environmental Protection ี Agency) ซึ่ งเป็ นองค์กำรเฝ้ ำระวังสภำพแวดล้อมในสหรัฐอเมริ กำ กำหนดให้ โพลีสตัยรี น (#6-PS) เป็ นหนึ่ง ในชีวพิษที่อำจพบในน้ ำดื่ม เนื่องจำกกระบวนกำรผลิตโพลีสตัยรี นทำให้เกิดมลพิษในบรรยำกำศ และ ทำลำยชั้นโอโซน นอกจำกนี้ ภำชนะบรรจุอำหำรประเภทสตัยโรโฟม อำจปล่อยสำรประกอบบำงชนิดที่ รบกวน กำรทำงำนของฮอร์ โมน และอำจก่อให้เกิดมะเร็ งด้วย พลำสติกในกลุ่ม #7-other ซึ่ งมักหมำยถึง โพลีคำร์ บอเนท อำจปลดปล่อยบิสฟี นอล-เอ (bisphenolA, BPA) ซึ่ งเป็ นสำรตั้งต้นในกำรผลิต และจัดเป็ นสำรรบกวนกำรทำงำนของฮอร์ โมน (hormone disrupter) และอำจถูกปลดปล่อยสู่ อำหำรและเครื่ องดื่ม สำรชนิดนี้ จะมีคุณสมบัติคล้ำยฮอร์ โมนเอสโตรเจน ในงำนวิจย ั พบว่ำ BPA ทำให้น้ ำหนักของสัตว์ทดลองเพิ่มขึ้น และมีผลต่อระดับฮอร์ โมนในเลือด นอกจำกนี้ยงพบว่ำ ั กำรได้รับ BPA เพียงเล็กน้อยก็ทำให้เกิดกำรต้ำนอินซูลิน (insulin resistance) ซึ่ งนำไปสู่ กำรอักเสบและ โรคหัวใจ ดังนั้น จึงไม่ควรนำขยะพลำสติกไปทิ้งรวมกับขยะที่ไม่สำมำรถรี ไซเคิลได้ เช่น ขยะสด ขยะที่ สำมำรถเผำได้ ขยะที่ไม่สำมำรถเผำได้ เป็ นต้น แต่ควรแยกทิงโดยแยกประเภทของขยะพลำสติกและล้ำง ทำ ้ ควำมสะอำดก่อนจะนำไปทิ้ง เพื่อที่จะได้นำขยะพลำสติกเหล่ำนี้ไปรี ไซเคิลเป็ นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไป เพื่อ ลดปั ญหำสิ่ งแวดล้อมของโลก
 10. 7 บทที่ 3 วิธีดำเนินกำรศึกษำ วิธีดำเนินกำรศึกษำ มีวิธีดงนี้ ั 1. รวมกลุ่มและกำหนดหัวข้อในกำรทำโครงงำน 2. ค้นคว้ำเอกสำรตำรำ 3. ออกแบบผลิตภัณฑ์จำกขวดพลำสติก จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในกำรดำเนินงำน 4. ลงมือปฏิบติตำมโครงงำน โดยนำขวดพลำสติกที่ไม่ใช้แล้วมำทำควำมสะอำด และตัดเป็ น ั รู ปทรงตำมจินตนำกำร 5. เขียนรำยงำนพร้อมสรุ ปผล และอภิปรำยผล
 11. 8 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล กำรประดิษฐ์กระถำงต้นไม้จำกขวดพลำสติกสำมำรถทำได้ง่ำย เนื่องจำกขวดพลำสติกมี รู ปทรงแปลกใหม่สะดุดตำ สำมำรถนำมำประดิษฐ์ได้เลยโดยไม่ตองแต่งเติม หรื อดัดแปลง เป็ น ้ เศษวัสดุเหลือใช้ ที่หำได้ง่ำยทัวไป และวิธีทำไม่ยำกจนเกินไป มีควำมคงทนแข็งแรง สวยงำม ่ ดึงดูดควำมสนใจน่ำมอง ลดพื้นที่ในกำรเพำะปลูก สำมำรถนำไปตกแต่งสวนหลังบ้ำน รั้วรอบ ๆ บ้ำนหรื อตำมต้องกำร เป็ นกำรนำขยะพลำสติกกลับมำใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เป็ นกำรลด ั ภำวะโลกร้อน ลดปริ มำณกำรเผำขยะทำให้ลดแก็สพิษในอำกำศ และเป็ นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กบ วัสดุเหลือใช้อีกด้วย
 12. 9 บทที่ 5 สรุ ปผล ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ สรุ ปผล ่ จำกกำรประดิษฐ์กระถำงจำกขวดพลำสติก สรุ ปผลได้วำเป็ นกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนตำม จินตนำกำร ลดภำวะขยะพลำสติก ลดพื้นที่ในกำรเพำะปลูก มีควำมสวยงำม และสำมำรถ นำมำใช้เป็ นกระถำงปลูกต้นไม้ได้เป็ นอย่ำงดี ประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงงำน 1. ฝึ กควำมคิดสร้ำงสรรค์ 2. ฝึ กกำรทำงำนเป็ นทีม 3. ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 4. รู ้จกวำงแผนกำรทำงำน ั 5. ฝึ กกำรเป็ นผูนำและผูตำมที่ดี ้ ้ 6. ฝึ กสมำธิ 7. ประหยัดพื้นที่กำรเพำะปลูก ปั ญหำในกำรดำเนินงำน 1. กำรใช้อุปกรณ์ในกำรตัดขวดพลำสติกไม่เหมำะสม ทำให้ตดไม่ได้ตำมรู ปทรงที่ตองกำร ั ้ 2. ขวดพลำสติกบำงชนิดมีควำมหนำมำกทำให้ตดเป็ นรู ปทรงลำบำก ั
 13. 10 กำรแก้ไขปั ญหำ 1. ใช้อุปกรณ์ที่หลำกหลำย 2. ใช้อุปกรณ์ให้เหมำะสมกับขวดพลำสติก ข้อเสนอแนะ 1. ควรใช้วสดุธรรมชำติมำมำทดแทนขวดพลำสติกในกำรบรรจุอำหำรและเครื่ องดื่มเพื่อ ั เป็ นกำรลดขยะจำกขวดพลำสติก เป็ นกำรลดปัญหำมลพิษ 2. ควรนำขวดพลำสติกไปใช้ประโยชน์ในด้ำนอื่น ๆ อีกด้วย
 14. 11 ภำคผนวก
 15. 12 ภำคผนวก สำรบัญภำพ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ขวดพลาสติก กรรไกร ปากกาเมจิก คัตเตอร์ เชือก ดินสอ ไม้ บรรทัด
 16. 13 วิธีกำรทำงำน รู ป 1.เตรียมอุปกรณ์ รู ป 2.นาขวดมาวัดขนาดทีต้องการ ่
 17. 14 รู ป 3.ตัดตามทีเ่ ราวัด รู ป 3.1.ตัดเสร็จแล้ ว
 18. 15 รู ป 4.นากรรไกรเล็มขอบให้ เรียบร้ อย รู ป 5.เจาะรู ทก้นขวดเพือระบายนา ี่ ่ ้ ขอขอบคุณภำพจำก Pantip.com
https://yarema.ua

×