Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
โครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง น้ายาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด

โดย
1.นายเสฏฐวุฒิ

ปิตะโพธิ์

เลขที่ 8

2.นายจักริน

อินทร์คา

เลข...
ก

บทคัดย่อ
โครงงาน เรื่อง น้ายาเช็ดกระจก มีวัตถุประสงค์เพื่อคิดค้นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการเช็ดกระจกจากวัสดุที่
ไม่เป็นอั...
ข

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนีประกอบด้วยการด้าเนินงานหลายขันตอน

นับตังแต่เริ่มปรึกษาปัญหาที่จะศึกษา การ

จัดหาอุปกรณ์และสาร...
ค

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทคัดย่อ

ก

กิตติกรรมประกาศ

ข

สารบัญ

ค

สารบัญตาราง

ง

สารบัญภาพ

จ

บทที่ 1 บทน้า

1

- ที่ม...
ง

สารบัญตาราง
ตารางที่
ตารางที่ 4.1ผลความสะอาดบนกระจกเงา

หน้า
7
จ

สารบัญรูปภาพ
ภาพที่

หน้า

ภาพที่ 2.1 น้าส้มสายชู

2

ภาพที่ 2.2 แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต-แอมโมเนีย

3

ภาพที่ 3.1 ภาพการท...
1

บทที่ 1
ที่มาและความสาคัญ
ในชีวิตประจำวันของทุกคนกำรดำเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นมักจะมีกำรใช้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องใช้ต่ำงๆใ...
2

บทที2
่
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1นาส้มสายชู หรือ กรดนาส้ม หรือ กรดแอซีติก (อังกฤษ: acetic acid) เป็นสำรประกอบเ...
3

2.2 โซเดียมคาร์บอเนต เป็นสำรประกอบเกลือของกรดคำร์บอนิก มีลักษณะเป็นผงสีขำว ไม่มีกลิ่น สำมำรถ
ดูดควำมชื้นจำกอำกำศได้ดี ล...
4

2.5 นา เป็นสำรประกอบเคมีชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมีคือ H2O โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน 1 อะตอม
และไฮโดรเจน 2 อะตอมเชื่อมติ...
5

บทที่3
วิธีดาเนินการทดลอง
3.1 วัสดุอุปกรณ์
1.) แป้งข้ำวโพด
2.) แอมโมเนียมไบคำร์บอเนต-แอมโมเนีย
3.) น้ำส้มสำยชู
4.) น้ำส...
6

3.3.2 กำรทดลองกระจกเงำ
1.ทดลองเช็ดกระจกเงำที่มีครำบสกปรก
2.เมื่อใช้สูตรขี้เถ้ำเช็ดเช็ดได้แต่ต้องใช้เวลำมำกกว่ำกำรทดลองใ...
7

บทที่ 4
ผลการทดลอง
กำรศึกษำกำรนำวัสดุในครัวเรือนมำทำน้ำยำเช็ดกระจกมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำคุณภำพว่ำวัสดุชนิดใดที่
สำมำร...
8

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1สรุปผลการทดลอง
จำกกำรทำโครงงำนนี้พบว่ำน้ำยำเช็ดกระจกจำกแป้งข้ำวโพดมีประสิทธิภำพ...
9

เอกสารอ้างอิง
Stdschool .น้ำยำเช็ดกระจกสุดมหัศจรรย์ จำกสมุนไพรไทยแสนพิเศษ, สืบค้นเมื่อ 27 มกรำคม 2557,
ที่มำ :: http://...
10

ภาคผนวก

ภาพที่ 6.1 การทานายาเช็ดกระจก ขันที่ 1 ภาพที่ 6.2 การทานายาเช็ดกระจกขันที่ 2

ภาพที่ 6.3 การทานายาเช็ดกระจก ข...
11

6.7 ผลิตภัณฑ์จากขีเถ้า

6.9 ภาพกระจกที่ใช้ทดลอง

ภาพที่ 6.11 ภาพการทดลองเช็ดกระจกเงา
เพื่อดูประสิทธิภาพ

6.8 ผลิตภัณฑ์...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด

231,087 views

Published on

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด

 1. 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ายาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด โดย 1.นายเสฏฐวุฒิ ปิตะโพธิ์ เลขที่ 8 2.นายจักริน อินทร์คา เลขที่ 12 3.นางสาวธัญญารัตน์ แต้นุเคราะห์ เลขที่ 14 4.นางสาวนิตตา บุญเชิด 5.นางสาวมณสินีย์ พลอยแสงสาย เลขที่ 29 เลขที่ 15 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครู ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา I30202 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 2. ก บทคัดย่อ โครงงาน เรื่อง น้ายาเช็ดกระจก มีวัตถุประสงค์เพื่อคิดค้นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการเช็ดกระจกจากวัสดุที่ ไม่เป็นอันตราย โดยน้าแป้งข้าวโพด 1 ช้อนโต๊ะ มาผสมกับน้าในประมาตรสุทธิ 300 ml แล้วน้าแอมโมเนียมา ผสมอีก 1 ช้อนโต๊ะ และ น้าส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ แล้วมาผสมให้เข้ากันรอตกตะกอน ผลการทดลองพบว่าใช้เช็ด กระจกประสิทธิภาพเทียบเท่า น้ายาเช็ดกระจกที่มีทั่วไปตามท้องตลาด ซึ่งแสดงว่าปริมาตรความเข้มข้นที่ ตกตะกอนมีผลต่อคราบบนกระจกเมื่อไม่มีการใช้สารเคมี และได้ศึกษาต่อน้ามาประยุกต์ใช้ผงขีเถ้ามา เปรียบเทียบคราบบนกระจก ซึ่งมีผลใกล้เคียงกัน แต่การทดลองพบว่าแป้งข้าวโพดมีการตกตะกอนที่ดีไม่มี สิ่งเจือปนลอย ผงขีเถ้ามีสิ่งเจือปนลอยอยู่เมื่อรอตกตะกอน มีผลต่อคราบบนกระจกเมื่อลองเช็ดแล้ว
 3. ข กิตติกรรมประกาศ โครงงานนีประกอบด้วยการด้าเนินงานหลายขันตอน นับตังแต่เริ่มปรึกษาปัญหาที่จะศึกษา การ จัดหาอุปกรณ์และสารเคมี การหาข้อมูลการทดลอง การวิเคราะห์ผลการทดลอง ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดท้าโครงงานได้รับความช่วยเหลือและค้าแนะน้าในด้านต่างๆ อาทิ ขันตอนการท้าโครงงานการจัดท้าสื่อ แบบจ้าลอง การใช้วัสดุในการท้าสื่อ การท้าการทดลอง คณะผู้จัดท้าจึงขอขอบคุณทุกๆท่านดังนี ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ที่ได้ให้ค้าแนะน้าและให้ความ ช่วยเหลือ มาดูแลควบคุมโครงงานของกลุ่มข้าพเจ้า ตลอดจนให้ความรู้ในการจัดท้าโครงงาน ส่วนประกอบของ โครงงานทังหมด ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูอัครชัย วิจิตร ที่ได้ให้ค้าแนะน้าและให้ความรู้ในการท้า โครงงานทดลองโครงงานแนะน้าวิธีแนวทางในการท้าโครงงานนี ขอขอบคุณคณะผู้จัดท้าในกลุ่มที่ร่วมช่วยกันจัดท้าโครงงานนีให้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งทุกคนได้ ช่วยอย่างเต็มที่เต็มความสามารถและช่วยปรึกษาออกความเห็นต่างๆในโครงงานนี และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมให้ค้าปรึกษาแนะน้าเกี่ยวกับโครงงานของข้าพเจ้า คณะผู้จัดท้า นายเสฏฐวุฒิ ปิตะโพธิ์ เลขที่ 8 นายจักริน อินทร์ค้า เลขที่ 12 นางสาวธัญญารัตน์ แต้นุเคราะห์ เลขที่14 นางสาวนิตตา บุญเชิด เลขที่ 15 นางสาวมณสินีย์ พลอยแสงสาย เลขที่ 29
 4. ค สารบัญ เรื่อง หน้า บทคัดย่อ ก กิตติกรรมประกาศ ข สารบัญ ค สารบัญตาราง ง สารบัญภาพ จ บทที่ 1 บทน้า 1 - ที่มาและความส้าคัญ 1 - วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1 - สมมติฐาน 1 - ตัวแปรศึกษา 1 - นิยามเชิงปฏิบัติการ 1 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2 บทที่ 3 วิธีการด้าเนินการทดลอง 5 บทที่ 4 ผลการทดลอง 7 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 8 เอกสารอ้างอิง 9 ภาคผนวก 10
 5. ง สารบัญตาราง ตารางที่ ตารางที่ 4.1ผลความสะอาดบนกระจกเงา หน้า 7
 6. จ สารบัญรูปภาพ ภาพที่ หน้า ภาพที่ 2.1 น้าส้มสายชู 2 ภาพที่ 2.2 แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต-แอมโมเนีย 3 ภาพที่ 3.1 ภาพการทดลองท้าน้ายาเช็ดกระจก 5 ภาพที่ 3.2 ภาพการทดลองเช็ดกระจกเงาเพื่อดูประสิทธิภาพ 6 ภาพที่ 6.1 การท้าน้ายาเช็ดกระจก ขันที่1 10 ภาพที่ 6.2 การท้าน้ายาเช็ดกระจกขันที่ 2 10 ภาพที่ 6.3 การท้าน้ายาเช็ดกระจก ขันที่3 10 ภาพที่ 6.4 การท้าน้ายาเช็ดกระจก ขันที่4 10 ภาพที่ 6.5 การท้าน้ายาเช็ดกระจก ขันที่5 10 ภาพที่ 6.6 การท้าน้ายาเช็ดกระจก ขันที่6 10 ภาพที่ 6.7 ผลิตภัณฑ์จากขีเถ้า 11 ภาพที่ 6.8 ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวโพด 11 ภาพที่ 6.9 ภาพกระจกที่ใช้ทดลองเพื่อดูประสิทธิภาพ 11 ภาพที่ 6.10 ภาพการทดลองเช็ดกระจกเงา 11 ภาพที่ 6.11 ภาพการทดลองเช็ดกระจกเงาเพื่อดูประสิทธิภาพ 11 ภาพที่ 6.12 ภาพการทดลองเช็ดกระจกเงาเพื่อดูประสิทธิภาพ 11
 7. 1 บทที่ 1 ที่มาและความสาคัญ ในชีวิตประจำวันของทุกคนกำรดำเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นมักจะมีกำรใช้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องใช้ต่ำงๆในกำร ทำควำมสะอำดสิ่งสกปรกปนเปื้อนของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ ในกำรทำสะอำดแต่ละครั้งนั้นจะมีกำรใช้ ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดสิ่งสกปรกของใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่ำงๆซึ่งในน้ำยำหรือผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดนี้มักมี ส่วนผสมสำรเคมีต่ำงๆที่มีกลิ่นของสำรรุนแรงและทำให้เป็นผลเสียต่อสุขภำพจึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง แก้ไขปัญหำสำรเคมีของผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดเพื่อเป็นกำรรักษำสุขภำพของเรำและมีควำมปลอดภัยนำ สำรในธรรมชำติมำทำผลิตภัณฑ์ขจัดครำบที่ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพและสภำพแวดล้อม สำเหตุที่เล็งเห็นกำรใช้ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด น้ำยำเช็ดกระจกทั่วๆไปตำมท้องตลำดส่งกลิ่นแรงสำรเคมี ที่มีในน้ำยำเช็ดกระจกทั่วๆไปนี้มีผลเสียต่อร่ำงกำยมีได้รับกลิ่นอยู่บ่อยครั้งมีส่วนผสมของ บิวทิล เซลโลโซล และแอมโมเนียไฮดรอกไซด์เป็นอันตรำยหำกดูดซึมผ่ำนผิวหนังจะระคำยเคือง ในชีวิตประจำวันกำรดำเนินชีวิต กำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในธรรมชำติทั้งไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพและ สภำพแวดล้อม น้ำยำเช็ดกระจกที่ได้ศึกษำและมำทำโครงงำนนี้ มีส่วนวัตถุดิบจำกธรรมชำติหำได้ภำยใน ครัวเรือนและในท้องถิ่นไม่อันตรำยไม่ต้องซื้อหำ มีวิธีทำที่ง่ำยแป้งข้ำวโพดหรือผงขี้เถ้ำมีผลทำให้กระจกเงำ และขจัดครำบสกปรกได้จึงสำมำรถนำมำใช้แทนน้ำยำเช็ดกระจกที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้ สมมติฐาน แป้งข้ำวโพดสำมรถขจัดครำบบนกระจกแทนน้ำยำเช็ดกระจกที่ใช้ผงขี้เถ้ำเป็นส่วนผสม เนื่องจำกแป้ง ข้ำวโพดตกตะกอนได้ดีกว่ำแป้งข้ำวโพด จุดประสงค์ 1.เพื่อทดลองใช้น้ำยำเช็ดกระจกจำกสูตรอื่นๆซึ่งนอกเหนือจำกน้ำยำเช็ดกระจกที่ใช้สำรเคมีเป็นส่วนประกอบ และมักนิยมใช้ในปัจจุบัน 2.เพื่อใช้น้ำยำเช็ดกระจกที่ประสิทธิภำพเทียบเท่ำหรือสูงกว่ำน้ำยำเช็ดกระจกทั่วไป ตัวแปร ตัวแปรต้น -แป้งข้ำวโพดผงขี้เถ้ำ ตัวแปรตำม -กระจกไร้รอยเปื้อนหรือครำบสกปรก ตัวแปรควบคุม -ปริมำณน้ำส้มสำยชู -ปริมำณแอมโมเนีย -อุณหภูมิของอำกำศ ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 1.กระจกเงำในห้องน้ำกระจกหน้ำต่ำงและประตู 2.ผสมแป้งข้ำวโพดและผงขี้เถ้ำกับน้ำแล้วรอให้ตกตะกอนเท่ำนั้นก่อนนำมำผสมกับส่วนประกอบอื่นๆ
 8. 2 บทที2 ่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.1นาส้มสายชู หรือ กรดนาส้ม หรือ กรดแอซีติก (อังกฤษ: acetic acid) เป็นสำรประกอบเคมีอินทรีย์ชนิด หนึ่งที่มีอยู่ในน้ำส้มสำยชู (ไม่ใช่พืชตระกูลส้มซึ่งให้กรดซิตริก) มีรสเปรี้ยวและกลิ่นฉุน กรดแอซีติกแข็งตัวที่ อุณหภูมิต่ำกว่ำ 16.7 °C มีลักษณะเป็นผลึกใส กรดชนิดนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ไอของกรดสำมำรถทำให้ตำและจมูก ระคำยเคือง แต่ก็ยังมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนหำกละลำยน้ำ ซึ่งมีประโยชน์มำกในกำรขจัดตะกรันในท่อน้ำ ในด้ำน อุตสำหกรรมอำหำร กรดแอซีติกใช้เป็นวัตถุเจือปนอำหำรเพื่อควบคุมควำมเป็นกรดภำยใต้รหัส E260 ชื่อตำมIUPAC :กรดแอซีติก(Aceticacid) Systematicname :กรดเอทำโนอิก(Ethanoicacid) ชื่ออื่น :แอซิติลไฮดรอกไซด์(AcOH) ไฮโดรเจนแอซิเตต(HAc) กรดเอทิลิก กรดมีเทนคำร์บอกซิลิก สูตรโมเลกุล :C2H4O2 มวลโมเลกุล :60.05 g mol−1 ลักษณะทำงกำยภำพ :ของเหลวไม่มีสี ควำมหนำแน่น :1.049 g/cm3 (l) จุดหลอมเหลว 1.266 g/cm3 (s) :16.5 °C, 290 K, 62 °F จุดเดือด :118.1 °C, 391 K, 245 °F ควำมสำมำรถละลำยได้ ในน้ำ pKa :ผสมเข้ำกันได้ดี :4.76 at 25 °C ควำมหนืด :1.22mPa·sที่ 25 °C ภาพที่ 2.1 นาส้มสายชู
 9. 3 2.2 โซเดียมคาร์บอเนต เป็นสำรประกอบเกลือของกรดคำร์บอนิก มีลักษณะเป็นผงสีขำว ไม่มีกลิ่น สำมำรถ ดูดควำมชื้นจำกอำกำศได้ดี ละลำยได้ในน้ำ มีฤทธิ์เป็นด่ำงแก่เมื่อละลำยน้ำ ละลำยได้เล็กน้อยในแอลกอฮอล์ ชื่ออื่น : โซดำแอช (Soda ash) โซดำซักผ้ำ (Washing soda) สูตรโมเลกุล : Na2CO3 น้ำหนักโมเลกุล : 106.0 g / mol ลักษณะปรำกฏ :ของแข็งสีขำว ควำมหนำแน่น และ เฟส : 2.5 g/cm3, ของแข็ง กำรละลำย ใน น้ำ :30 g/100 ml (20 °C) จุดหลอมเหลว :851 °C จุดเดือด : สลำยตัว 2.3 แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต-แอมโมเนีย สำมำรถทำให้เกิดได้โดยกำรผ่ำน คำร์บอนไดออกไซด์ เข้ำไปใน สำรละลำยแอมโมเนีย จะได้ผงสีขำว ไม่มีกลิ่น ละลำยน้ำได้เล็กน้อย สำรละลำยของแอมโมเนียม ไบ คำร์บอเนตเมื่อสัมผัสกับอำกำศหรือโดนควำมร้อนจะปล่อย คำร์บอนไดออกไซด์ ออกมำมันทำตัวเป็นด่ำงใน ปฏิกิริยำ สำรละลำยทั้งหมดของคำร์บอเนตเมื่อถูกต้มจะสะลำยตัวเกิดเป็น คำร์บอนไดออกไซด์ ชื่อ :แอมโมเนียม ไบคำร์บอเนต ชื่ออื่น :แอมโมเนียม ไฮโดรเจน คำร์บอเนต, แอซิด แอมโมเนียม คำร์บอเนต, โมโนแอมโมเนียม คำร์บอเนต, เกลือ คำร์บอเนต แอซิด โมโนแอมโมเนียม สูตรโมเลกุล : NH4HCO3 น้ำหนักโมเลกุล : 79.06 g/ mol CAS : [1066-33-7] ภาพที่ 2.2แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต-แอมโมเนีย ควำมหนำแน่น :1.586 g/cm3 กำรละลำย ใน น้ำ :Soluble (17.4% at 20 °C) จุดหลอมเหลว : 106 °C 2.4 แป้งข้าวโพด เป็นแป้งที่ได้จำกส่วนเมล็ดของข้ำวโพด นิยมใช้ในกำรเพิ่มควำมข้นของซอสหรือซุป เนื่องจำกให้เนื้อที่ใสกว่ำแป้งชนิดอื่น และเป็นวัตถุดิบในกำรทำน้ำเชื่อมข้ำวโพดอีกด้วย
 10. 4 2.5 นา เป็นสำรประกอบเคมีชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมีคือ H2O โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน 1 อะตอม และไฮโดรเจน 2 อะตอมเชื่อมติดกันด้วยพันธะโควำเลนต์ น้ำเป็นของเหลวที่อุณหภูมิและควำมดันมำตรฐำน แต่พบบนโลกที่สถำนะของแข็ง (น้ำแข็ง) และสถำนะแก๊ส (ไอน้ำ) น้ำยังมีในสถำนะของผลึกของเหลวที่บริเวณ พื้นผิวที่ชอบน้ำ น้ำ เป็นสำรเคมีชนิดหนึ่งที่เขียนสูตรเคมีได้ว่ำ H2O : น้ำ 1 โมเลกุล ประกอบด้วยไฮโดรเจน 2 อะตอม สร้ำงพันธะโควำเลนต์รอบออกซิเจน 1 อะตอม ในธรรมชำติ น้ำปรำกฏในทุกสถำนะของสสำร (ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส) และอำจพบในรูปร่ำงที่แตกต่ำงกันมำกมำยบนโลก นั่นคือไอน้ำและก้อนเมฆบนท้องฟ้ำ น้ำ ทะเลในมหำสมุทร ภูเขำน้ำแข็งในแหล่งน้ำขั้วโลก ธำรน้ำแข็งและแม่น้ำในภูเขำ และของเหลวในชั้นหินอุ้มน้ำ ของพื้นดิน
 11. 5 บทที่3 วิธีดาเนินการทดลอง 3.1 วัสดุอุปกรณ์ 1.) แป้งข้ำวโพด 2.) แอมโมเนียมไบคำร์บอเนต-แอมโมเนีย 3.) น้ำส้มสำยชู 4.) น้ำสะอำด 5.) ถ้วย 6.) ช้อน 7.) กระดำษหนังสือพิมพ์ 8.) ขวดน้ำสะอำด 1 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ 300 ml 2 ใบ 2 คัน 1 ฉบับ 2 ขวด 3.2 ขันตอนการดาเนินงาน 3.2.1 กำรทำผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดกระจก 1. นำภำชนะ 2 ใบ ใส่แป้งข้ำวโพดในภำชนะที่ 1 และ ใส่ผงขี้เถ้ำในภำชนะที่ 2 2.ใส่น้ำในประมำตรสุทธิ 300 ml ทั้ ง2 ภำชนะ 3.ใส่แอมโมเนียมไบคำร์บอเนต-แอมโมเนีย 1ช้อนโต๊ะทั้ง 2 ภำชนะ 4.ใส่น้ำส้มสำยชู 1ช้อนโต๊ะ ทั้ง2 ภำชนะแล้วคนให้เป็นสำรละลำยเดียวกัน 5.รอตกตะกอน ภาพที่ 3.1 ภาพการทดลองทานายาเช็ดกระจก
 12. 6 3.3.2 กำรทดลองกระจกเงำ 1.ทดลองเช็ดกระจกเงำที่มีครำบสกปรก 2.เมื่อใช้สูตรขี้เถ้ำเช็ดเช็ดได้แต่ต้องใช้เวลำมำกกว่ำกำรทดลองใช้สูตรแป้งข้ำวโพด 3.สรุปผลกำรทดลอง ภาพที่ 3.2 ภาพการทดลองเช็ดกระจกเงาเพื่อดูประสิทธิภาพ
 13. 7 บทที่ 4 ผลการทดลอง กำรศึกษำกำรนำวัสดุในครัวเรือนมำทำน้ำยำเช็ดกระจกมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำคุณภำพว่ำวัสดุชนิดใดที่ สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพให้น้ำยำเช็ดกระจกได้มำกกว่ำกันมีผลกำรศึกษำ ดังนี้ 4.1 ผลกำรเปรียบเทียบคุณภำพของน้ำยำเช็ดกระจกที่แตกต่ำงกันเป็น ดังนี้ ตารางที่ 4.1 ผลความสะอาดบนกระจกเงา ชนิดของส่วนผสมที่นำมำ ทดลองกระจกเงำ กำรตกตะกอน คุณภำพในกำรเช็ดกระจก เวลำในกำรเช็ด กระจกเงำ สูตรแป้งข้ำวโพด ตกตะกอนได้ช้ำ ดี เห็นผลในเวลำ 1 นำที สูตรขี้เถ้ำ ตกตะกอนได้เร็วแต่มีเศษ วัสดุลอยอยู่ ค่อนข้ำงดี เห็นผลในเวลำ 2 นำที
 14. 8 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 5.1สรุปผลการทดลอง จำกกำรทำโครงงำนนี้พบว่ำน้ำยำเช็ดกระจกจำกแป้งข้ำวโพดมีประสิทธิภำพสูงกว่ำน้ำยำเช็ดกระจกจำกขี้เถ้ำ เนื่องจำกแป้งข้ำวโพดละลำยน้ำได้ดีกว่ำขี้เถ้ำใช้เวลำในกำรตกตะกอนน้อยกว่ำ 5.1.1กำรทดลองใช้น้ำยำเช็ดกระจกสูตรแป้งข้ำวโพด ทดลองเช็ดกระจกแล้วให้ผลประสิทธิภำพที่ดีเทียบเท่ำ น้ำยำเช็ดกระที่มีส่วนผสมของสำรเคมีที่รุนแรงตำมท้องตลำด ถ้ำยิ่งลดปริมำณน้ำจะทำให้น้ำยำเช็ดกระจกมี ควำมเข้มข้นมำกขึ้นแต่กำรตกตะกอนจะตกได้ยำกเวลำเช็ดจะเช็ดลำบำก 5.1.2กำรทดลองใช้น้ำยำเช็ดกระจกสูตรผงขี้เถ้ำ ทดลองเช็ดกระจกแล้วให้ผลประสิทธิภำพที่นำนแต่เมื่อใช้ เวลำเพิ่มขึ้นอีกก็มีประสิทธิภำพเหมือนน้ำยำเช็ดกระจกสูตรแป้งข้ำวโพด 5.2 อภิปรายผลการทดลอง 5.2.1 จำกกำรทำโครงงำนนี้พบว่ำน้ำยำเช็ดกระจกจำกแป้งข้ำวโพดมีประสิทธิภำพสูงกว่ำน้ำยำเช็ดกระจก จำกขี้เถ้ำเนื่องจำกแป้งข้ำวโพดละลำยน้ำได้ดีกว่ำขี้เถ้ำและใช้เวลำในกำรตกตะกอนน้อยกว่ำขี้เถ้ำและขี้เถ้ำใน ท้องถิ่นส่วนใหญ่มักมีสิ่งปะปนรวมอยู่ด้วยทำให้มีขยะหรือไม่พึงประสงค์ที่ไม่สำมรถตกตะกอนได้ปะปนอยู่ซึ่ง ลำบำกหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรตกตะกอนซึ่งแป้งข้ำวโพดจะละลำยได้ดีกว่ำจึงเหมำะแก่กำรทำมำกกว่ำและ กำรทดลองต้องใช้แค่น้ำจำกแป้งข้ำวโพดและผงขี้เถ้ำที่ตกตะกอนแล้วเท่ำนั้น จำกกำรทดลองพบว่ำน้ำยำเช็ด กระจกจำกแป้งข้ำวโพดให้ประสิทธิภำพที่ใช้เวลำสั้นกว่ำ น้ำยำเช็ดกระจกจำกขี้เถ้ำ สรุป ปัจจัยที่มีผลต่อน้ำยำเช็ดกระจก 1. ปริมำตรน้ำ 2. กำรตกตะกอน 3.ควำมสกปรกของกระจก
 15. 9 เอกสารอ้างอิง Stdschool .น้ำยำเช็ดกระจกสุดมหัศจรรย์ จำกสมุนไพรไทยแสนพิเศษ, สืบค้นเมื่อ 27 มกรำคม 2557, ที่มำ :: http://www.kpsw.ac.th/teacher/piyaporn/page7.html เจอแบบนี้ เจ็บจุงเบย . โครงงำนน้ำยำเช็ดกระจก , สืบค้นเมื่อ 27 มกรำคม 2557,ที่มำ :: http://www.youtube.com/watch?v=_79VXs7Jvag นำยฐิติพันธุ์ บรรเทำ.น้ำยำเช็ดกระจกจำกดอกอัญชันและมะกรูด , สืบค้นเมื่อ 27 มกรำคม 2557,ที่มำ :: http://www.smu.ac.th/science/182 กระปุกดอทคอม.สูตรน้ำยำเช็ดกระจก ทำเองได้ไม่ต้องซื้อ , สืบค้นเมื่อ http://home.kapook.com/view74890.html 29 มกรำคม 2557,ที่มำ :: AdminOn . โครงงำนวิทยำศำสตร์ น้ำยำเช็ดกระจกจำกดอกอัญชัน ,สืบค้นเมื่อ 29 มกรำคม 2557,ที่มำ :: http://www.dekteen.com/โครงงำนวิทยำศำสตร์-น้ำยำเช็ดกระจกจำกดอกอัญชัน.html/ อำจำรย์โชติมำ วิไลวัลย์.น้ำยำเช็ดกระจก ,สืบค้นเมื่อ http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=2 30 มกรำคม 2557,ที่มำ :: วิภำรัตน์ รักษำกิจ. โครงงำนวิทยำศำสตร์,สืบค้นเมื่อ http://www.l3nr.org/posts/417587 30 มกรำคม 2557,ที่มำ ::
 16. 10 ภาคผนวก ภาพที่ 6.1 การทานายาเช็ดกระจก ขันที่ 1 ภาพที่ 6.2 การทานายาเช็ดกระจกขันที่ 2 ภาพที่ 6.3 การทานายาเช็ดกระจก ขันที่ 3 ภาพที่ 6.5 การทานายาเช็ดกระจก ขันที่ 5 ภาพที่ 6.4 การทานายาเช็ดกระจก ขันที่ 4 ภาพที่ 6.6 การทานายาเช็ดกระจก ขันที่ 6
 17. 11 6.7 ผลิตภัณฑ์จากขีเถ้า 6.9 ภาพกระจกที่ใช้ทดลอง ภาพที่ 6.11 ภาพการทดลองเช็ดกระจกเงา เพื่อดูประสิทธิภาพ 6.8 ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวโพด ภาพที่ 6.10 ภาพการทดลองเช็ดกระจกเงา เพื่อดูประสิทธิภาพ ภาพที่ 6.12 ภาพการทดลองเช็ดกระจกเงา เพื่อดูประสิทธิภาพ
profshina.kiev.ua

profshina.kiev.ua

×