Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๑ รหัสวิชา ท๓๑๑๐๑
แบบทดสอบหลังเรียน
บทที่ ๑ นมัสการมาตาปิตุคุณและอาจริยคุณ
ชื่อ_________________ ชั้นม....
๖. “ใหญ่พื้นพสุนธรา ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน”
จำกบทประพันธ์ข้ำงต้น ข้อใดที่ผู้เขียนนำมำเปรียบเทียบกับควำมยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน
ก...
๑๓. คำศัพท์ในข้อใดจับคู่กับควำมหมำยไม่ถูกต้อง
ก. กังขำ – ควำมเคลือบแคลงสงสัย
ข. นิรำ – ไปจำก ไม่มี
ค. อนุสำสน์ – ช่วยเหลือ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4

40,747 views

Published on

  • Be the first to comment

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4

  1. 1. วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๑ รหัสวิชา ท๓๑๑๐๑ แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ ๑ นมัสการมาตาปิตุคุณและอาจริยคุณ ชื่อ_________________ ชั้นม.๔/____ เลขที่____ ได้_______คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ ๑ นมัสการมาตาปิตุคุณและอาจริยคุณ ๑. บทนมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณ แต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดใด ก. วสันตดิลกฉันท์ ข. อินทรวิเชียรฉันท์ ค. ลิลิต ง. กำพย์สุรำงคนำงค์ ๑๖ ๒. ผู้แต่ง “ นมัสการมาตาปิตุคุณฯ” คือใคร ก. พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ข. กรมหมื่นนรำทิพย์ประพันธ์พงศ์ ค. กรมหมื่นเจษฎำบดินทร์ ง. พระยำศรีสุนทรโวหำร ๓. ผู้แต่งบทนมัสกำรมำตำปิตุคุณและบทนมัสกำรอำจริยคุณ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ก. ปลูกฝังให้เยำวชนมีควำมกตัญญูกตเวทีต่อบิดำมำรดำและครูอำจำรย์ ข. สรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดำมำรดำและครูอำจำรย์ ค. จำรึกพระคุณของบิดำมำรดำและครูอำจำรย์ให้คงอยู่สืบไป ง. ยกตัวอย่ำงกำรแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ที่ถูกต้อง ๔. คำประพันธ์ใน “บทนมัสการมาตาปิตุคุณ” มีเนื้อหำเกี่ยวกับสิ่งใด ก. บูชำ ยกย่องพระคุณของพ่อแม่ ข. บูชำ ยกย่องพระคุณของครู ค. บูชำ ยกย่องพระคุณของพ่อแม่ และพี่ ง. บูชำ ยกย่องพระคุณของพ่อแม่และครู ๕. คำว่ำ “ คา ” ในบทร้อยกรองทั่วไปหมำยถึงอะไร ก. พยำงค์ที่มีควำมหมำย ข. พยำงค์ที่ไม่มีควำมหมำย ค. พยำงค์ที่มีหรือไม่มีควำมหมำยก็ได้ ง. คำที่มีออกเสียงครั้งเดียวและควำมหมำย คาชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกตอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
  2. ๖. “ใหญ่พื้นพสุนธรา ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน” จำกบทประพันธ์ข้ำงต้น ข้อใดที่ผู้เขียนนำมำเปรียบเทียบกับควำมยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน ก. ภำระของผู้เป็นบิดำมำรดำ ข. ควำมรักของบิดำมำรดำ ค. พระคุณของบิดำมำรดำ ง. ควำมมีใจกว้ำงของบิดำมำรดำ ๗. คำใดมีควำมหมำยแตกต่ำงจำกคำว่ำ “มาตา” ก. ชนนี ข. มำรดร ค. แม่ ง. บิตุรงค์ ๘. คำว่ำ “แดนไตร” หมำยถึงที่ใดบ้ำง ก. พรหมโลก เทวโลก และมนุษย์โลก ข. โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และเทวโลก ค. โลกบำดำล โลกมนุษย์ และ โลกสวรรค์ ง. เทวโลก มนุษย์โลก และโลกสวรรค์ ๙. คำใดที่มีควำมหมำยเหมือนกับคำว่ำ “บาราศ ” ก. บำเพ็ญ ข. นิรำศ ค. จรลี ง. สัญจร ๑๐. บทนมัสกำรมำตำปิตุคุณใช้อ่ำนด้วยทำนองใดจึงจะไพเรำะ ก. ทำนองกลอนสุภำพทั่วไป ข. ทำนองสรภัญญะ ค. ทำนองโอดครวญ ง. ทำนองเพลงไทยเดิม ๑๑. บทนมัสกำรมำตำปิตุคุณแต่งในสมัยใด ก. รัชกำลที่ ๓ ข. รัชกำลที่ ๕ ค. รัชกำลที่ ๗ ง. รัชกำลที่ ๙ ๑๒. “ปางเมื่อพระองค์ปรมพุท - ธวิสุทธศาสดา ตรัสรู้อนุตรสมา - ธิณโพธิบัลลังก์” บทร้อยกรองนี้เป็นคำประพันธ์ประเภทใด ก. กลอนสุภำพ ข. อินทรวิเชียรฉันท์ ค. วสันตดิลกฉันท์ ง. สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ บทที่ ๑ นมัสการมาตาปิตุคุณและอาจริยคุณ (หน้า ๒)
  3. ๑๓. คำศัพท์ในข้อใดจับคู่กับควำมหมำยไม่ถูกต้อง ก. กังขำ – ควำมเคลือบแคลงสงสัย ข. นิรำ – ไปจำก ไม่มี ค. อนุสำสน์ – ช่วยเหลือเจือจุน ง. แดนไตร – โลกทั้ง ๓ ได้แก่ โลกสวรรค์ มนุษย์ บำดำล ๑๔.ข้อใดเป็นพระคุณของครูอำจำรย์ที่สำคัญที่สุด ก. โอบเอื้อและเจือจุน อนุสำสน์ทุกสิ่งสรรพ์ ข. จิตมำกด้วยเมตตำ และกรุณำ บ เอียงเอน ค. ยัง บ ทรำบก็ได้ทรำบ ทั้งบุญบำปทุกสิ่งอัน ง. ขจัดเขลำบรรเทำโม- หะจิตมืดที่งุนงม ๑๕. อินทรวิเชียรฉันท์ ๑ บำทมีกี่คำ ก. ๑๑ คำ ข. ๑๔ คำ ค. ๑๖ คำ ง. ๒๐ คำ ๑๖. “บูชไนย” มีควำมหมำยเหมือนกับคำใด ก. บูชำยันต์ ข. บูชำคุณ ค. ปูชนีย์ ง. จริยคุณ ๑๗. คำประพันธ์ประเภทใดที่มักเปรียบควำมงดงำมเหมือนแก้วของพระอินทร์ ก. กลอนสุภำพ ข. อินทรวิเชียรฉันท์ ค. วสันตดิลกฉันท์ ง. สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๘. ควำมงำมด้ำนวรรณศิลป์ของบทนมัสกำรมำตำปิตุคุณ ฯ อยู่ที่ใด ก. ควำมไพเรำะของกำรอ่ำน ข. ควำมขลังของภำษำที่ใช้ ค. ควำมสวยงำมของคำ ง. ควำมหมำยของคำ ๑๙. ดอกไม้ใดเป็นสัญลักษณ์ในวันครู ก. ดอกเข็ม ข. หญ้ำแพรก ค. ดอกมะเขือ ง. ถูกทุกข้อ ๒๐. สุภำษิตใดเป็นข้อสรุปของบทนมัสกำรมำตำปิตุคุณและบทนมัสกำรอำจริยคุณ ก. ควำมกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมำยของคนดี ข. ธรรมย่อมรักษำผู้ประพฤติธรรม ค. รักดีหำมจั่ว รักชั่วหำมเสำ ง. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว บทที่ ๑ นมัสการมาตาปิตุคุณและอาจริยคุณ (หน้า ๓)
https://steroid-pharm.com

topobzor.info/vernee-apollo-lite/

Наш популярный сайт на тематику https://yarema.ua.

×