Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Нэгж хичээлийн хөтөлбөр
Хичээлийн нэр: Математик Огноо :
Нэгж хичээлийн сэдэв: Хүндийг хэмжих нэгж Хугацаа : 8 цаг
Хамрах ...
Шалгах түлхүүр ,оноо
Даалгавар Зөв хариу оноо
1 С. Тэнцүү 1
2 В. 2кг 1
3 В.50кг 1
4 Д.2кг 1
Дээрх сорилоор шалгаж үзэхэд:
...
Үнэлгээ : Хэлбэр - явцын үнэлгээ
Арга зүй: Сурагч нэг бүрийг мэдлэг бүтээх үйлажиллагаанд татан оролцуулах,асуудал
дэвшүүл...
Баримжаагхөгжүүлэхүешат
-жинлүүрээ тэгш хавтгай газар тавина.
-заагч 0 хуваарийг зааж байгаа эсэхийг
харна.
-заагчийн зааж...
Ээлжит хичээлийн сэдэв:– Хэмжээг баримжаалах,хэмжиж шалгах 1 цаг
Хичээлийн
үе шат
Суралцагчийн үйл ажиллагаа Багшийн дэмжл...
Баримжаагхөгжүүлэхүешат
Хүндийн нэгжүүдийн хамаарлыг тогтоогоод
Хүндийн хэмжээг заасан нэгжээр
илэрхийлнэ.
1кг300г=1300г 2...
8кг 500г < 8кг501г 2т = 20ц
3200г > 3кг20г 7г100мг > 7010мг
4ц80кг >479 кг 1т30кг =1т3ц гэж
жишнэ.
Олон оронтой тооны
нэмэ...
Ээлжит хичээлийн сэдэв:– Дадлагажин чадваржих хичээл - 2 цаг
Хичээлийн
үе шат
Суралцагчийн үйл ажиллагаа Багшийн дэмжлэг н...
Ээлжит хичээлийн сэдэв: – Нэмэлт даалгавар - 2 цаг
Хичээлийн
үе шат
Суралцагчийн үйл ажиллагаа Багшийн дэмжлэг нэмэлт
Бари...
Бодлогуудын өгөгдлийг уншиж ойлгон
товч бичиглэл хийн хүндийг хэмжих
нэгжүүд ба хамаарлыг ашиглан
мэдэгдэхгүй байгаа зүйли...
А. 710 В. 2350 С. 2450 Д. 205
2. сүүг ямар нэгжээр хэмждэг вэ? 2 оноо 
А. Литр В. Км С. Кг Д. м
3.Ямар жинтэй байна вэ? ...
Даалгавар 3-а ахисан түвшин 
2. Нэг үхрийн жин 6 хонины жинтэй тэнцүү бол 5үхэр хэдэн хоньтой тэнцүү вэ?
3. 1т 40ц = ?ц 1...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3-р ангийн математикийн хичээлийн "Хүндийг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр

20,793 views

Published on

Б.Батчимэг. 3-р ангийн математикийн хичээлийн "Хүндийг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр.

Published in: Education

3-р ангийн математикийн хичээлийн "Хүндийг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр

 1. 1. Нэгж хичээлийн хөтөлбөр Хичээлийн нэр: Математик Огноо : Нэгж хичээлийн сэдэв: Хүндийг хэмжих нэгж Хугацаа : 8 цаг Хамрах хүрээ: 3-р анги Багшийн нэр: О.Нарангэрэл, Г.Бадамсүрэн , Б.Батчимэг Хүрэх үр дүн ба зорилго : Хүндийг хэмжих тохирох нэгж, хэмжих хэрэгслийг сонгон юмсын хүндийг хэмжих, хэмжих хэрэгслийн хуваарийн утгыг ойлгон хэмжээг унших,бичих, жиших үйлдэл гүйцэтгэх чадвартай болно. Зорилт : - Тоглох явцдаа суралцах - Юмсыг ашиглан хүндийг хэмжих - Хүндийн хэмжигдэхүүнийг ихээс бага,багаас их нэгж рүү шилжүүлэх хэлбэрээр унших,бичих, жиших , үйлдэл гүйцэтгэх Ерөнхий чавдар зорилго Тусгай чадвар зорилт -хүндийн хэмжигдэхүүний анхан шатны мэдлэг эзэмших -өдөр тутмын ахуйн асуудлыг шийдвэрлэх -хамтран суралцах -сэтгэн бодох -Тоглох явцдаа суралцах -Юмсын хүндийн хэмжээг баримжаалах -Хүндийн жинг хэмжих, хэмжих хэрэгслийн хуваарийг ойлгох -Хүндийн хэмжээг унших,бичих -Хүндийн хэмжигдэхүүний хэмжих нэгжүүдийг кг, грамм, л, мэддэг болох -Хүндийн хэмжигдэхүүнүүдийг ихээс бага,багаас их нэгж рүү шилжүүлэх хэлбэрээр унших,бичих, жиших , хэмжээн дээр үйлдэл гүйцэтгэх -Хүндийн хэмжигдэхүүнтэй холбогдох агуулга бүхий асуудал шийдвэрлэх Хэрэглэгдэхүүн: Хүндийг хэмжих хэрэгсэл, хүндийг хэмжих бодит юмс, шошго, хүндийг хэмжих нэгжүүдийн хамаарлын үзүүлэн Сурагчдын өмнөх мэдлэг,чадварыг тандах: 1ба 2-р ангидаа юмсын аль нь хүнд болохыг шийдэх арга замын талаар бага хэмжээгээр өргөтгөн судалж байгаа. Иймд сурагчдын өмнөх төсөөллийг асуултаар чиглүүлэн илрүүлж болно.Тухайлбал: 1. Хүндийг хэмжих ямар багаж хэрэгслийг мэдэх вэ? 2. Хүндийг хэмжих ямар нэгжийг мэдэх вэ? 3. Юмсын хүндийг хэмжээд, хэмжээг яаж уншиж бичих вэ? Сурагчдын өмнөх төсөөллийг оношлох сорил 1. 1кг хөөсөн чихэр,1кг хатаасан жимс хоёрын аль нь хүнд вэ? А. Хөөсөн чихэр В. Хатаасан жимс С.тэнцүү 2. Муурын жин хэд вэ? зураг оруулах А. 1кг б. 2кг с. 3кг д. 5кг 3. 1уут гурил 25 кг жинтэй бол 2 уут гурил хэдэн кг болох вэ? А. 26кг в. 50кг с. 60кг д. 25 кг 4 . 9 ширхэг тоосго нийлээд 18 кг бол нэг тоосго хэдэн кг байх вэ? А.1кг в. 3 кг с. 4 кг д. 2кг
 2. Шалгах түлхүүр ,оноо Даалгавар Зөв хариу оноо 1 С. Тэнцүү 1 2 В. 2кг 1 3 В.50кг 1 4 Д.2кг 1 Дээрх сорилоор шалгаж үзэхэд: Агуулга Хүндийн хэмжээг баримжаалах,тохирох нэгж ,хэмжих хэрэгслээр хэмжих Хэмжих хэрэгслийн хуваарийг ойлгох Хүндийг хэмжих нэгжийг кг мэдэх ,хэмжээг унших,бичих,жиших,хэмжээн дээр үйлдэл гүйцэтгэх Асуудал шийдвэрлэх Нийт сурагчийн тоо 35 35 35 35 Хамрагдсан сурагчийн тоо 35 35 35 35 Зөв хийсэн сурагчид 30 32 31 28 Гүйцэтгэлийн хувь 86% 91% 83% 80% Агуулга: Судлагдахуун Ур ухаан Хүндийг хэмжих нэгж Хүндийг хэмжих хэрэгсэл Хүндийн хэмжээн дээрх үйлдэл Хүндийг хэмжих нэгжийн тухай ойлголттой болох Хүндийг хэмжих хэрэгслийн хуваарийг мэдэх Хүндийн хэмжээг унших,бичих,жиших,ихээс бага руу,багаас их рүү шилжүүлэх,үйлдэл гүйцэтгэх Өмнө судалсан мэдлэг чадвар агуулга Одоо эзэмших мэдлэг чадвар судлах агуулга Хүндийн хэмжээг баримжаалах,тохирох нэгж,хэмжих хэрэгслээр хэмжих Хүндийн хэмжээг баримжаалах,тохирох нэгж,хэмжих хэрэгслээр хэмжих Хэмжих хэрэгслийн хуваарийг ойлгох Хэмжих хэрэгслийн хуваарийн утгыг ойлгон хэмжээг унших, бичих Хүндийг хэмжих нэгжийг кг мэдэх,хэмжээг унших,бичих,жиших,хэмжээн дээр үйлдэл гүйцэтгэх Хүндийг хэмжих нэгжийг мл,г,кг,ц,т тэдгээрийн хамаарлыг мэдэх,хэрэглэх Хэмжигдэхүүнийг жиших,хэмжээн дээр үйлдэл гүйцэтгэх Асуудал шийдвэрлэх Асуудал шийдвэрлэх бодлого бодох Цагийн төлөвлөлт : № Ээлжит хичээлийн сэдэв Цаг Сар өдөр сургалтын орчин 1 Хүндийг хэмжих хэрэгслийн заалтыг унших ,бичих 1 - зурагт үзүүлэн, математикийн сурах бичиг, анги танхим, -хүүхэд бүхэнд чадна гэсэн сэтгэлзүйн таатай уур амьсгал,итгэл төрүүлэх 2 Хэмжээг баримжаалах,хэмжиж шалгах 1 3 Хүндийн хэмжээн дээр үйлдэл гүйцэтгэх 2 4 Сорих бататгах 2 5 Нэмэлт даалгавар тест – сорил 2
 3. Үнэлгээ : Хэлбэр - явцын үнэлгээ Арга зүй: Сурагч нэг бүрийг мэдлэг бүтээх үйлажиллагаанд татан оролцуулах,асуудал дэвшүүлж шийдвэрлэх, хамтарч ажиллах , болон тоглоомын аргыг хэрэглэнэ. Ээлжит хичээлийн сэдэв: Хүндийг хэмжих хэрэгслийн заалтыг унших ,бичих – 1 цаг Хичээли йн үе шат Суралцагчийн үйл ажиллагаа Багшийн дэмжлэг нэмэлт Баримжаагялгантаних Сэдэлжүүлэх Зургийг ажиглаад хариуг гараа өргөн хэлж тайлбарлана. Үхрийг кг-аар, машиныг ц-ээр, т-оор гэх мэт таамаглал дэвшүүлэн хэлнэ. Харандаа шугам 2 –г барьж харьцуулж үзнэ. жигнүүр ашиглана. Харандаа хөнгөн байна. Шугам хүнд байна. Сэдэлжүүлэх:Хэрэглэгдэхүүн 1.1,2,3 ашиглан зурагт юу байна вэ? эдгээрийн жинг хэмжих ямар нэгж,хэрэгсэл байдаг талаар мэдэх үү? Мэдэхгүй зүйлээ хамтдаа сурцгаая. Өөрт байгаа шугам харандаа 2 –оо өргөөрэй. Аль нь хүнд вэ? яагаад? Хэрэглэгдэх үүн 1.7-г нэмэлт оруулав. Баримжаагэзэмшүүлэхүешат Болно.Ундааны сав,савх мод, утас, жижиг хуванцар таваг ашиглан хийж болно. Хэмжээг мэдэх боломжгүй. Яагаад гэвэл тоо хэмжээг илэрхийлэх зүйл алга......гэхдээ хүнд , хөнгөнийг мэдэж болно. Асуудал дэвшүүлэх хэрэглэгдэхүүн 1.4 Энэ жигнүүрийг хийж болох уу? тавган жигнүүрээр юмсын хүндийн хэмжээг мэдэж болох уу? Ахуйн жинлүүрийн даац 3-5 кг Гар жинлүүрийн даац 1-10 кг Хүндийн хэмжээг заагч хуваарьтай өөр Олон жинлүүр байдаг гэдгээ батлан тайлбарлах, зураг зурах гар самбартаа Элсэн чихэр – 1 кг, гурил -2 кг жинтэй . Ном – 150 г, цүнх- 850г, тарвас- 3кг 600г Гэж зургаас заалтыг харж уншина. Шинэ мэдлэг бүтээх Сурах бичигт байгаа ахуйн болон гар жинлүүрийн заалтыг уншуулна. Өөр мэдэх жинлүүрээ нэрлээрэй,зургийг зураарай. Элсэн чихэр,гурил ямар жинтэй вэ? Ном, цүнх, тарвас ямар жинтэй вэ?
 4. Баримжаагхөгжүүлэхүешат -жинлүүрээ тэгш хавтгай газар тавина. -заагч 0 хуваарийг зааж байгаа эсэхийг харна. -заагчийн зааж буй хуваарийг харна. -даацаас нь хэтэрсэн зүйлхэмжиж болохгүй. -хэмжих зүйлээ зөв байрлуулаад зүүний зааж буй хуваарийг унших сб –ийн 76 хуудаснаас: жижиг жинлүүр, тавцант жинлүүр, автомашины жинлүүр пүү, худалдааны жинлүүр,малын жин хэмжих жинлүүр, ...................................гэх мэт зориулалтаараа том жижиг янз бүрийн жинлүүр байдаг Өнөөдөр би ...................................... Хүндийг хэмжих жинлүүр олон янз байдаг,түүгээр юм хэмжихдээ анхаарах зүйл, заалтыг зөв унших зэргийг сурлаа. Даалгавраа тэмдэглэжавна. Хэрэглэгдэхүүн 1.5 Бодит жинлүүр хэрэглэхдээ анхаарах зүйл: дэлгэцээр харуулж уншуулна. Хэрэглэгдэхүүн 1.6. сб-ийн 76-р хуудасны юмсын жинг хэмжих багаж хэрэгслүүдтэй танилцъя. Дүгнэлт Өнөөдрийн хичээлээр юу сурсан бэ? Гэртээ : тавган жинлүүр хийж ирээрэй. Сурах бичгийн 74-р хуудасны зургийг хараад дуурайлган хийж болно. Самбар төлөвлөлт
 5. Ээлжит хичээлийн сэдэв:– Хэмжээг баримжаалах,хэмжиж шалгах 1 цаг Хичээлийн үе шат Суралцагчийн үйл ажиллагаа Багшийн дэмжлэг нэмэлтБаримжаагялган танихүешат Жинлүүр байна. Ахуйн жинлүүр байна. Хүндийг хэмжихэд хэрэглэдэг. Шагай,ном, дэвтэр, ....гэх мэт өөрт байгаа эд зүйлсийг хэмжиж үзнэ. Миний цүнхэнд хир их хүнд зүйл байна вэ? гэдгээ жигнэж үзнэ. Сэдэлжүүлэх Багш ширээн дээрээ хэрэглэгдэхүүн 1.6 тавиад Энэ юунд хэрэгтэй вэ? 1 кг нь хэр хүнд байх болоо...... Ахуйн жинлүүр дээр эд юмс хэмжиж үзэцгээе. Баг бүрээс нэг хүүхэд гарч ирж цүнхээ жинлүүлнэ. Хэрэглэгдэхүүн 2.1 Баримжаагэзэмшүүлэхүешат 1кг төмөр =1кг хөвөн= 1кг элс Яагаад гэвэл...........................тайлбарлана. -жинлүүр дээр тавиулж хэмжүүлж авна. -уутан дээрхи шошгыг харж авна. -1кг,2кг,5кг,10кг,25кг ......гэж бичсэн байдаг. - 100г,200г, 500г ....гэх мэт бичсэн байдаг. -эм тариаг мг-аар хэмжинэ. - хэрэглэгдэх хэмжээ нь харилцан адилгүй өөр байдаг учраас хэмжих нэгж нь өөр байна. Асуудал дэвшүүлэх 1кг төмөр,1кг хөвөн,1кг элс гурвын аль нь илүү хүнд вэ? Дэлгүүрээс чи 1кг чихэр авна гэвэл яаж авах вэ? Хэрэглэгдэхүүн 2.2 Шошгон дээр ямар тэмдэг байдаг вэ? Элсэн чихэр ,гурил – Эм тариа - ямар нэгжүүдээр хэмжих вэ? Яагаад өөр нэгжүүдээр хэмжиж байна вэ? Өөр өөрийн цүнхээ жинлүүр дээр тавин хэмжээг самбарт бичнэ. 1кг 500г, 2кг 900г,3кг 200г, 4кг 600г ....гэх мэт. 1кг 500г <2кг 900г 2кг 900г <3кг 200г 3кг 200г < 4кг 600г жишилтээс хараад хүнд ба хөнгөн зүйлүүдийг ялган өөрийн нуруугаа бөгтөр болгох хүнд ачаа үүрэхгүй байх нь биеийн өндөр, гоо сайханд тустайг мэдрэх. Шинэ мэдлэг бүтээх Самбарын өмнө 10 сурагч сонгон гаргаад цүнхийг нь жинлэж үзүүлнэ. Хэрэглэгдэхүүн 2.1 Цүнхэн доторх бүх зүйлийг ширээн дээр гаргуулна. Хүнд цүнх үүрч явахгүйн тулд ямар сонголт хийвэл дээрийг тайлбарлуулна.
 6. Баримжаагхөгжүүлэхүешат Хүндийн нэгжүүдийн хамаарлыг тогтоогоод Хүндийн хэмжээг заасан нэгжээр илэрхийлнэ. 1кг300г=1300г 2400г =2кг 400г 3кг20г=3020г 2500г=2кг 500г 2г 500мг=2500мг 240кг =2ц40кг 4т5ц =45ц 6700кг= 6т700г 8 сурагчийг самбарт гаргаж тайлбарлуулна. 1т = 10ц = 1000кг 1ц = 100 кг 1кг = 1000г 1г = 1000мг Хүндийн нэгжүүдийн хамаарлыг тогтоогоорой. сб-ийн 76-р хуудас жишээ,№308 зааврын дагуу хийнэ. Өнөөдөр би ...................................... Өөрийн цүнхэнд байгаа зүйлийн хүнд хөнгөнийг баримжаагаар мэддэг боллоо. Хүндийн нэгжүүдийн хамаарлыг мэддэг боллоо. Даалгавраа тэмдэглэжавна. Дүгнэлт Өнөөдрийн хичээлээр юу сурсан бэ? Гэртээ : 3600г = .......кг........г 2050кг = ......кг...........г 9т7ц = ........ц 8кг 400г = .............г Самбар төлөвлөлт Ээлжит хичээлийн сэдэв: – Хүндийн хэмжээн дээр үйлдэл гүйцэтгэх - 2 цаг Хичээлийн үе шат Суралцагчийн үйл ажиллагаа Багшийн дэмжлэг нэмэлт Баримжааг ялгантанихүе шат мг, г,кг, ц,т гэж нэрлэнэ. 1000г нь 1кг болдог учраас кг нь их юм. 1000кг нь 1 т болдог учраас т нь их юм. 100 кг нь 1ц болдог учраас ц нь их юм. гэж тайлбарлана. Сэдэлжүүлэх Хүндийн нэгжүүдээ нэрлэнэ үү? Аль нь их вэ? яагаад.............................. Тайлбарлуулна. Баримжа аг эзэмшүүл эхүешат Ихээс бага нэгж рүү шилжүүлж болно. Багаас нь их нэгж рүү шилжүүлж болно. Жишиж болно. Нэмэх,хасах, үржих,хуваах үйлдлүүд хийж болно. Асуудал дэвшүүлэх Хүндийн нэгжүүд дээрээ ямар үйлдлүүд хийж болох вэ?
 7. 8кг 500г < 8кг501г 2т = 20ц 3200г > 3кг20г 7г100мг > 7010мг 4ц80кг >479 кг 1т30кг =1т3ц гэж жишнэ. Олон оронтой тооны нэмэх,хасах,үржих,хуваах үйлдлийг гүйцэтгэдэг аргаараа бодсоныг ажиглан тайлбарлана 34кг+91кг=125 кг 3ц58кг х 9= 3222кг 3кг200г- 1кг600г= 1кг400г 4кг581г :9=509г 5700г+ 2900г= 8600 г 3кг200г+1кг600г=4кг800г Бодолтын зөв буруугаа бусдадаа харуулж засна. Шинэ мэдлэг бүтээх Сб-ийн 76-р хуудас №309 жишээрэй. Жишээ 2 бодолтын тайлбарыг уншина. №310 дээрх аргаар тайлбарлан гар самбартаа бодоод өргөөрэй. Баримжаагхөгжүүлэхүешат 3 х 2 кг 400г = 3 х 2400г=7200г 3 х 2 кг 400г = 6кг + 1200г= 7200г А. 3кг 750г < 5600г 3кг 750г + 5600г= 9350г Б. 3ц 70кг >290кг 3ц 70кг +290кг = 660кг В.2т 894кг > 1247кг 2т 894кг + 1247кг =4141кг эдгээр тоогоо бодохдоо хүндийн нэгжүүдийн хамаарлаа ашиглан бодож гүйцэтгэнэ. 3 х 2 кг 400г = үржвэрийг яаж олох вэ? №311 хэмжээнүүдийг жишээрэй,нийлбэр ялгаврын утгыг олоорой. Хүндийн нэгжүүдийн хамаарлаа ашиглаарай гэж сануулна. Өнөөдөр би ...................................... Хүндийн нэгжүүдийн хамаарлаа ашиглан Хүндийн хэмжээн дээр жиших,нэмэх,хасах,үржих,хуваах үйлдлүүдийг гүйцэтгэж сурлаа. Даалгавраа тэмдэглэж авна. Дүгнэлт Өнөөдрийн хичээлээр юу сурсан бэ? Гэртээ : Дасгал ажлын номноос ................ Самбар төлөвлөлт
 8. Ээлжит хичээлийн сэдэв:– Дадлагажин чадваржих хичээл - 2 цаг Хичээлийн үе шат Суралцагчийн үйл ажиллагаа Багшийн дэмжлэг нэмэлт Баримжааг ялгантанихүе шат Зургийг ажиглан харж хүндийн хэмжээг хэлнэ . 27кг, 72кг, 180г, 290г, 2кг750г гэж уншина. Сэдэлжүүлэх Хэрэглэгдэхүүн 3.1 №312 гаргуулаад Жинлүүрийн нүүрний зураг дээр хуваарь ба зүүний заалтыг ажиглан хүндийн жинг заасан тоог уншаарай. Баримжаагэзэмшүүлэхүе шат -Хүүхэд бүр өөрийн жингээ үзэж тоогоо тэмдэглэнэ. журналын нэрсийн дарааллаар жингээ 5, 5 –аараа нэмнэ. 23+17+22+18+20=100кг= 1ц 5 хүүхдийн жин 1ц болно. -лифтэнд суувал даац хэтэрснээс болж ямар нэгэн эрсдэлд орохгүй. Ачааны машин,онгоц,галт тэрэг зэрэг тээврийн хэрэгсэлд даац хэтэрсэн ачаа ачвал хурд хүч нь дийлэхгүй, эвдэрнэ, осол гарна. Асуудал шийдвэрлэх Дадлага ажил: ангид электрон жин байрлуулж бүх сурагчдыг жингээ үзээрэй гэнэ. - 5,5 –аараа нэмж бодно. - хэдэн хүүхдийн жин нийлээд 1ц болох вэ? -жингээ мэдэх нь ямар хэрэгтэй вэ? -Ачаанымашин,онгоц,галт тэрэг зэрэг тээврийн хэрэгсэлд даац хэтэрсэн ачаа ачвал яах вэ? Баримжаагэзэмшүүлэхүешат -8кг650г, 9472г, 1т368кг, 9ц76кг, 2000кг,2т3ц, 47ц өсөх эрэмбээр бичнэ. 47ц=4700кг хамгийн их жин 8кг650г хамгйин бага жин 6020г, 5кг,4160г,3750г,2кг350г,1кг832г,980г гэж буурах эрэмбээр бичнэ. 6020г=6кг 5кг= 5кг 3750г= 4кг 2кг350г= 2 кг 1кг832г= 2кг 980г= 1кг гэж кг-аар тоймлоно. 32кг- хамгийн их , 17кг – хамгийн бага , 32кг-17кг= 15 кг зөрөө нь 23+17+22+18+20=100кг Баганан диаграмм зурна. Шинэ мэдлэг бүтээх сб-ийн № 313 хүндийн хэмжээнүүдийг өсөх эрэмбээр бичээрэй. №314 хүндийн хэмжээнүүдийг буурах эрэмбээр бичээрэй. №315 жин дээрээ бодолт хийцгээе. -Хамгийн их, хамгийн бага жингийн зөрөөг олно. -5 сурагчийн жинг баганан диаграммаар үзүүлцгээе. - Баримжаагхөгжүүлэхүе шат Алим – 266г Нимбэг-129г Гадил – 194+266=460г:2=230г Жүрж – 194г гэж тоолж тэмдэглэнэ. Баганан диаграмм зурна. №316 жимсний жинг олцгооё. - 100г 10 г 1г Хүснэгтээс харж ажиглан тоолж олоорой. . Хүндийг хэмжих нэгжүүд ба хамаарлыг ашиглан Жиших,тоймлох,хэмжих, диаграмм зурах...үйлдэл хийлээ. Даалгавраа тэмдэглэжавна. Дүгнэлт Өнөөдрийн хичээлээр юу сурсан бэ? Гэртээ: №317,318 .
 9. Ээлжит хичээлийн сэдэв: – Нэмэлт даалгавар - 2 цаг Хичээлийн үе шат Суралцагчийн үйл ажиллагаа Багшийн дэмжлэг нэмэлт Баримжаагялгантанихүешат Алхах явцдаа хэлээд алдсан нь сууна. Грамм,килограмм, тонн, центнер, А. Граммаар: 4кг=4000г, 9кг438г=9438г 10кг=10000г, 2кг350г= 2350г Б.килограммаар: 6т=6000кг, 1000г= 1кг 4т300кг=4300кг, 12ц 5кг= 1205 кг В.тонноор : 610ц =61т, 5000кг= 5т 9000кг= 9т , 70ц= 7 т Г.центнерээр: 200кг=2ц, 35ц=3500кг 4500кг=45ц, 5т8ц =58ц, 1200кг=12ц гэж илэрхийлэн бичнэ. Сэдэлжүүлэх Хүндийг хэмжих нэгжүүдийг нэрлээрэй. Нэрлээд урагшаа алхаарай. Хүндийг хэмжих нэгжүүдийг өгсөн нэгжээр илэрхийлээрэй. Баримжаагэзэмшүүлэхүешат Бодолт 1 Өгөгдлийг уншаад бодно. Зургийг зурна. Угаалгын нунтаг – 2300т Саван – 3300 т –оор илүү ? Бүгд -? 2300+3300=5600 т саван 5600+2300=7900т бүх бараа Бодолт 2 1 тэмээ – 4 кг ? тэмээ – 21ц = 2100кг 2100:4= 525 тэмээ Асуудал шийдвэрлэх Бодлого 1. Энэ жил манай улсын хилээр 2300т угаалгын нунтаг,түүнээс 3300т-оор илүү саван оруулж ирэв. Хэдэн тонн саван оруулсан бэ? Нийт хэдэн тонн бараа оруулсан бэ? Бодлого 2. Нэг тэмээнээс 4кг орчим ноос авч байв. 21ц ноос бэлтгэхийн тулд хэдэн тэмээнээс ноос авах вэ? Бодлогоо Нэг нэгээр нь бодоод шалгуулна. зөв бодсон сурагчид дараагийн бодлогоо бодох эрхтэй. Бодолт 3 1өдөр – 349 кг 7,10,17 хоногт - ? кг хүнс иддэг вэ? 349 х7 = 2443 кг 349 х 10 = 3490 кг 349 х 17 = 5933 кг Бодолт 4 5 цагт - 160 т нүүрс 1 цагт - ? т нүүрс гаргах вэ? 8,10 цагт - ? т нүүрс гаргах вэ? 160:5= 32 т 1 цагт 32 х 8 = 256 т 32 х 10 = 320 т Шинэ мэдлэг бүтээх Бодлого 3 Африкийн заан өдөрт 349кг хүнс иддэг бол 7 ,10,17 хоногт хэдэн кг хүнс идэх вэ? Бодлого 4. Уурхайчин 5 цагт 160 т нүүрс гаргав. 8 цагт , 10 цагт хэдэн тонн нүүрс гаргах вэ? Баримжа аг хөгжүүлэх үешат Бодолт 5 1 удаа 3т 8ц 3ба 8 удаа - ? ачаа зөөх вэ? 3т8ц х 3 = 114 ц ачаа 3т8ц х 8 = 304 ц ачаа Бодлого 5 Өргөх машин 1 удаад 3т 8ц ачаа өргөж,зөөнө. 3 ба 8 удаагийн явалтаар ямар хэмжээний ачааг зөөсөн байх вэ?
 10. Бодлогуудын өгөгдлийг уншиж ойлгон товч бичиглэл хийн хүндийг хэмжих нэгжүүд ба хамаарлыг ашиглан мэдэгдэхгүй байгаа зүйлийг бодож олох үйлдэл хийлээ. Даалгавраа тэмдэглэжавна. Дүгнэлт Өнөөдрийн хичээлээр юу сурсан бэ? Гэртээ : Дасгал ажлын номноос ................ Даалгавар 1 –а хөгжсөн түвшин 1. Нефтийн үйлдвэрийн агуулахад 2430 ц нефть , нефтнээс 3 дахин бага керосин ,керосиноос 240 ц-ээр бага бензин байжээ. Нефть, керосин, бензин тус бүрийг тээвэрлэн авчрахад 3тн даацтай хэдэн машин шаардагдах вэ ? 1,5 оноо А. 122 В. 127 С. 132 Д. 123 2. Элсэн чихрийг ямар нэгжээр хэмждэг вэ? 2 оноо А. Литр В. Км С. Кг Д. м 3. Ямар жинтэй байна вэ? 2,5 оноо А.200 В.250 С.275 D.300 4. Жишээрэй. 3 оноо 2кг 350г ......2350г А. < В. > С. = Д. Жишигдэхгүй 5. Дараах хэмжээнүүдийг буурах дарааллаар бич. 3.5 оноо 2200кг, 2тн, 100г , 9ц 45кг 6. 600 г чихрийг 7200 төгрөгөөр худалдан авчээ. 1 кг чихэр ямар үнэтэй вэ? 3.5 оноо А. 10000 В.12000 С. 14000 Д. 8000 Даалгавар 1 –б хөгжсөн түвшин 1. Гурилын үйлдвэрийн агуулахад 1640 ц тариа, тарианаас 4 дахин бага дээд гурил,дээд гурилнаас 110 ц-ээр бага будаа байжээ. Гурилын агуулахад бүгд хэдэн ц бүтээгдэхүүн байгаа вэ? 1,5 оноо
 11. А. 710 В. 2350 С. 2450 Д. 205 2. сүүг ямар нэгжээр хэмждэг вэ? 2 оноо А. Литр В. Км С. Кг Д. м 3.Ямар жинтэй байна вэ? 2,5 оноо А.300 В.350 С.275 D.300 4.Жишээрэй. 3 оноо 4кг 350г ......4350г А. < В. > С. = Д. Жишигдэхгүй 5.Дараах хэмжээнүүдийг буурах дарааллаар бич. 3.5 оноо 3200кг, 3тн, 300г , 10ц 32кг 6.500 г чихрийг 8000 төгрөгөөр худалдан авчээ. 1 кг чихэр ямар үнэтэй вэ? 3.5 оноо А. 10000 В.16000 С. 14000 Д. 12000 Даалгавар 2- а чадваржсан түвшин 1. Ширээн дээр хэлбэрээрээ ижил 3 зоос ба туухайгүй тавган жинлүүр байв. Зооснуудын 2 нь ижил жинтэй , үлдсэн нэг нь тэднээсээ хүнд юм. Хэдэн удаагийн жинлэлтээр хүнд зоосыг илрүүлэх вэ? 2. Том саванд 60кг зөгийн бал ордог бол жижиг саванд 5кг зөгийн бал ордог. Том савтай зөгийн балыг хэдэн жижиг саванд хийх вэ? 3. 8ц + 2ц700кг = ? кг 6т50кг – 4т 5кг=? 4. 13т 250кг 13ц250кг 900гр 1кг Даалгавар 2- б чадваржсан түвшин 5. Ширээн дээр хэлбэрээрээ ижил 5 зоос ба туухайгүй тавган жинлүүр байв. Зооснуудын 4 нь ижил жинтэй , үлдсэн нэг нь тэднээсээ хүнд юм. Хэдэн удаагийн жинлэлтээр хүнд зоосыг илрүүлэх вэ? 6. Том саванд 90кг цөцгийн тос ордог бол жижиг саванд 9кг цөцгийн тос ордог. Том савтай цөцгийн тосыг хэдэн жижиг саванд хийх вэ? 7. 7ц + 4ц700кг = ? кг 9т70кг – 6т 7кг=? 8. 16т 500кг 16ц500кг 1800гр 2 кг
 12. Даалгавар 3-а ахисан түвшин 2. Нэг үхрийн жин 6 хонины жинтэй тэнцүү бол 5үхэр хэдэн хоньтой тэнцүү вэ? 3. 1т 40ц = ?ц 1т400кг = ? кг Даалгавар 3-б ахисан түвшин 2.Нэг зааны жин 250 зарааны жинтэй тэнцүү бол2 заан хэдэн зараатай тэнцүү вэ? 3. 5т 60ц = ?ц 5т600кг = ? кг Даалгавраа танин мэдэхүйн түвшнээр ялгаж үзвэл: Даалгавар Сэргээн санах Ойлгох хэрэглэх Задлан шинжлэх үнэлэх бүтээх 1-а 1а- 2 1а-3,4 1а- 1 1а - 5 1а-6 1-б 1б- 2 1б-3,4 1б- 1 1б - 5 1б-6 2-а 2а-3 2а 4 2а-2 2а-1 2-б 2б-3 2б 4 2б-2 2б-1 3-а 3а-1 3а-2 3а- 3 3-б 3б-1 3б-2 3б- 3 Бүгд 6 6 4 4 4
http://pharmacy24.com.ua

imagmagnetsns.ua

avtokum.com/akkumuljatory-dnepr/

×