Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
หลักการเขียนแนะนาตนเอง
การเขียนแนะนาตนเอง คือ
การเขียนวิธีหนึ่งที่ใช้บอกกล่าวความเป็น ตัวตนของเรา
หรือเป็นการแนะนาตนเองให้...
ตัวอย่างการเขียนแนะนาตนเอง
กรณีเขียนแนะนาตนเองเพื่อพูดหน้าชั้นเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก
สวัสดีครับ ผมนี้ ชื่อว่าตง
ไม่ได้หล...
การเขียนแนะนาตนเองนั้นเรา
ต้องดูด้วยว่าเขียนแนะนาในสถาน
การณ์เช่นใด หากเป็นสถานการณ์
ส่วนตัว หรือสถานการณ์ทั่วไปเรา
สามารถ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หลักการเขียนแนะนำตนเอง

343,742 views

Published on

หลักการเขียนแนะนำตนเอง

Published in: Education
 • อ่ายแล้วได้ความรู้มากมายเลยครับ
  นาย คมกริช พิลาคง ม.5/6 เลขที่ 2
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • อ่านแล้วมีสาระดีค่ะ ได้ความรู้มากมาย
  เนื้อหาชัดเจนดีค่ะ
  นางสาว อักษราภัค หนองเส ม.5/6 เลขที่ 36
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ความรู้แน่นมากครับอ่านเเล้วมีสาระมากๆ
  ลงชื่อ นาย เอกรัตน์ ร่มเย็น 5/6
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • อ่านเเล้วได้ความรู้มากเลยครับ นาย ธีรพล 5/6
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • เนื้อหาดีมากเลยครับ แต่ยังมีพิมพ์ผิดบ้างก็ไม่เป็นไร
  ลงชื่อ นาย ปัญญาวุฒิ 5/6
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

หลักการเขียนแนะนำตนเอง

 1. 1. หลักการเขียนแนะนาตนเอง การเขียนแนะนาตนเอง คือ การเขียนวิธีหนึ่งที่ใช้บอกกล่าวความเป็น ตัวตนของเรา หรือเป็นการแนะนาตนเองให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลอื่น ๆ ๑. การขึ้นต้นให้ประทับใจ เช่น ขึ้นต้นด้วยเสียงเพลงที่บ่งบอกความเป็น ตัวเรา หรือแนวเพลงที่เราชื่นชอบ หรือบทกลอน ๒. อธิบายข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเราให้ชัดเจน โดยบอก ๒.๑ ชื่อจริง นามสกุล ชื่อรอง ชื่อเล่น นามแฝง หรือชื่อที่เพื่อน ๆ นิยมเรียกกัน ๒.๒ วันเดือนปีที่เราเกิด ๒.๓ สถานที่เกิด หรือจังหวัด หรือประเทศที่เราเกิด ๒.๔ สถานภาพทางครอบครัว หรือสมาชิกในครอบครัว ๒.๕ การใช้ชีวิตของเรา หรือการถูกเลี้ยงดูของเรา ๒.๖ การศึกษา ๒.๗ สิ่งที่ชื่นชอบ หรือสิ่งที่ประทับใจ หรือสิ่งที่ทาให้เราเสียใจ ๒.๘ ประสบการณ์การทางาน หรือประสบการณ์การท่องเที่ยว ๒.๙ สิ่งที่สนใจเป็นพิเศษ หรือสิ่งที่ชานาญ หรืองานอดิเรก ๒.๑๐ สิ่งที่ยึดถือ หรือสิ่งที่นามาเป็นคติเตือนใจในชีวิต ๒.๑๑ ข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการอยากให้ผู้อื่นทราบเกี่ยวกับเรา ๓. การลงท้ายให้ประทับใจ เช่น ลงท้ายด้วยเสียงเพลงที่บ่งบอกความเป็นตัวเรา หรือแนวเพลงที่เราชื่นชอบ หรือบทกลอน หลักการเขียนแนะนาตนเอง
 2. ตัวอย่างการเขียนแนะนาตนเอง กรณีเขียนแนะนาตนเองเพื่อพูดหน้าชั้นเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก สวัสดีครับ ผมนี้ ชื่อว่าตง ไม่ได้หลง ตัวเอง มากเลยหนา แค่ผมหล่อ กว่าใคร ในโลกา แค่ฮาฮา อย่าเครียด ซีเรียสเลย ผมชื่อศุภวัฒน์ ตั้งตรง ชื่อเล่น ตง อายุ ๑๓ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๑ เ ป็ น ค น จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย โ ด ย ก า เ นิ ด คุณพ่อของผมเป็นวิศวกรรมรับงานทั่วไปไม่เกี่ยงเงินน้อยเงินมาก ท่านชื่อคุณพ่อปิยะ ตั้ งตรง ส่ วน คุ ณ แม่ นั้ น เป็ น แม่ บ้าน รักความ ส ะอาด ท าอาห ารอร่ อย ท่านชื่อคุณแม่พรพรรณ ตั้งตรง ทั้งสองท่านนั้นรักกันมานานเกือบ ๔๐ กว่าปี ผมจึงมีพี่สาวอีกคนหนึ่งคน ซึ่งตอนนี้กาลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อพี่ต้อ ปิยพรรณ ตั้งตรง ผ ม เป็ น ค น ข ยัน รั ก ส งบ พ บ พ าน แ ต่ ค วาม สุ ข ไ ม่ ช อ บ ทุ ก ข์ มุแต่ทาความดีที่สาคัญหล่อเหมือนคุณพ่อ ตอนนี้ผมกาลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปอวิทยาคม อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชื่นชอบทุกวิชาที่คุณครูสอน และตั้งใจไว้ว่าจะนาความรู้ที่เรียนมาไปสมัครเรียนเป็นวิศวกรรมเหมือนคุณพ่อของผม เพราะสิ่ งหนึ่ งที่ผมชอบทาอยู่เสมอก็คือ การสังเกตการทางานของคุณพ่อ และการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ทุกวันนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่า การทาวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อวันพรุ่งนี้จะได้แจ่มใส และไม่ต้องมาเสียใจกับอดีตที่ทาไว้ แล้วเราจะได้รู้จักกันเพิ่มขึ้น และมากกว่านี้แน่นอนครับ ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ ทุก ๆ คน สวัสดีครับ
 3. การเขียนแนะนาตนเองนั้นเรา ต้องดูด้วยว่าเขียนแนะนาในสถาน การณ์เช่นใด หากเป็นสถานการณ์ ส่วนตัว หรือสถานการณ์ทั่วไปเรา สามารถใช้คาง่าย ๆ เป็นกันเอง หากแต่เป็นการเขียนแนะนาตนเอง เพื่อสมัครงาน หรือสมัครประกวด ควรใช้ภาษาที่สุภาพ และเป็น ทางการนะครับเพื่อเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพงานเขียนของเรา ข้อแนะนา
палатка туристическая

купить баскетбольные кроссовки

купить шапку

×