Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
1 | P a g e
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – นามสกุล นาย ปฤษฎ์ พรหมวรานนท์
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
...
2 | P a g e
การศึกษา
อุดมศึกษา
มิ.ย. 2554 – ธ.ค. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ปทุมธานี)
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอ...
3 | P a g e
กิจกรรม/ โครงการที่เข้าร่วมระหว่างการศึกษา
เม.ย. 2557 – ส.ค. 2557 ออกสหกิจศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (A...
4 | P a g e
นาย ปฤษฎ์ พรหมวรานนท์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประวัติส่วนตัว

30,917 views

Published on

  • Be the first to comment

ประวัติส่วนตัว

  1. 1. 1 | P a g e ประวัติส่วนตัว ชื่อ – นามสกุล นาย ปฤษฎ์ พรหมวรานนท์ วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) สัญชาติ ไทย วัน-เดือน-ปีเกิด 2 มกราคม พ.ศ. 2536 ที่อยู่ 69/544 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 086-6619831 อีเมล [email protected] ประวัติโดยย่อ ข้าพเจ้า นายปฤษฎ์ พรหมวรานนท์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.96 จาก 4.00 การศึกษาที่ผ่านมาได้หล่อหลอมให้ข้าพเจ้ามีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะด้านการสื่อสาร การแปล หรือเทคโนโลยี ข้าพเจ้ายังมีความรู้ทางด้านการโรงแรมเนื่องจากได้ศึกษาเป็นวิชาโท นอกจากนี้แล้วข้าพเจ้ายังมีความถนัดในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งการพิมพ์สัมผัส เครื่องมือในสานักงาน อินเตอร์เน็ต อีเมล และการตัดต่อรูปภาพ สื่อต่างๆ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสออกสหกิจศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นเวลา 4 เดือนในแผนกรับเข้าและทุนการศึกษา ทาให้มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอยู่บ้าง ความสามารถโดยรวม โปรแกรมสานักงาน Microsoft Office “MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และ MS Access” โปรแกรมตัดต่อภาพ สร้างอนิเมชั่น เว็บไซต์ และกราฟฟิค Adobe “Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver และ After Effect” โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Camtasia Studio 8 ความเป็นผู้นา การทางานเป็นทีม ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความคิดสร้างสรรค์
  2. 2 | P a g e การศึกษา อุดมศึกษา มิ.ย. 2554 – ธ.ค. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ปทุมธานี) ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ค. 2551 – มี.ค. 2554 โรงเรียนธัญรัตน์ (ปทุมธานี) ศิลป์ – ภาษาอังกฤษ ความสามารถทางภาษา ภาษาถิ่น ภาษาไทย ภาษา การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตาแหน่งงานระหว่างการศึกษา มิ.ย. 2554 – ธ.ค. 2557 สมาชิกชมรมภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่ชมรมจัดขึ้น (กิจกรรมทั้งหมดดาเนินโดยการใช้ภาษาอังกฤษ) มิ.ย. 2556 – มิ.ย. 2557 รองประธานชมรมภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์  จัดโครงการ และกิจกรรมภายในชมรมตลอดวาระ 1 ปีที่ดารงตาแหน่ง ม.ค. 2557 – ม.ค. 2557 เจ้าหน้าที่งาน RMUTT ASEAN English Challenge 2014 มิ.ย. 2556 – มิ.ย. 2556 เจ้าหน้าที่งาน RMUTT ASEAN English Challenge 2013 ก.พ. 2556 – ก.พ. 2556 เข้าร่วมงานเทศกาลนักเล่านิทานนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 การวาดภาพจากนิทาน ม.ค. 2556 – ม.ค. 2556 เจ้าหน้าที่งาน RT ASEAN English Challenge at RMUTT
  3. 3 | P a g e กิจกรรม/ โครงการที่เข้าร่วมระหว่างการศึกษา เม.ย. 2557 – ส.ค. 2557 ออกสหกิจศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  สานักงานสภานักศึกษา - เรียนรู้ระบบควบคุมการจองห้องอเนกประสงค์ - เรียนรู้การติดต่อประสานงานผ่านโทรศัพท์ - เรียนรู้การเขียนจดหมายเชิญผู้บริหารระดับสูง  แผนกรับเข้าและทุนการศึกษา - เก็บข้อมูลนักศึกษาเข้าใหม่ทั้งหมด - ช่วยหัวหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุม - เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การทางานในสานักงาน เม.ย. 2557 – เม.ย. 2557 คอร์สเรียนรู้ทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของ IC3 ก่อนรับการทดสอบเพื่อรับใบประกาศณียบัตร - คอมพิวเตอร์พื้นฐาน - การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office - อินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่าย บุคคลอ้างอิง ชื่อ-สกุล การติดต่อ ตาแหน่ง ผศ.ดร. พรพิมล ฮาตระวัง [email protected] อาจารย์สาขาภาษา 084-4020264 ตะวันตก คณะศิลป ศาสตร์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558 ด้วยความเคารพ
  4. 4 | P a g e นาย ปฤษฎ์ พรหมวรานนท์
www.renesans-centr.kiev.ua

как выбрать покрышки для велосипеда

настройка передней перекидки

×