Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
คะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3.36 3.24
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3.35 -
ชั้นมัธยมศึ...
ที่ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา เกรดเฉลี่ย
วุฒิที่ได้รับระบุ
วิชาเอก/สาขา
1 ชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนวัดรัตนชัย - อนุบาล 3
2...
การได้รับรางวัลและการได้รับคายกย่องชมเชย
ที่ ชนิด/ประเภทของรางวัล
ได้รับ
รางวัล
ลาดับที่
วัน/เดือน/ปี ชื่อหน่วยงานผู้ให้
ห...
ประวัติการสัมมนา / ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน / ประชุม
ปีการศึกษา 2557-2559
ที่
ชื่อหลักสูตรการอบรม/
สัมมนา/ดูงาน/ประชุม
วันเดือ...
ตารางการปฏิบัติงาน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ชื่อ-สกุล นางสาวพรรณนิภา นามสกุล จันทร์เที่ยง
รหัสประจาตัว 29196.
ระดับชั...
รายละเอียดของผลงาน
 ชื่อผลงานหรือชิ้นงาน Student Portfolio (แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน)
 คุณภาพของงาน ดี
 ประโยชน์ที่ได้รับจ...
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

13,066 views

Published on

ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นางสาวพรรณนิภา จันทร์เที่ยง

Published in: Internet
 • ทำสวยจัง งดงาม มีคุณค่า
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

 1. 1. คะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3.36 3.24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3.35 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - -
 2. ที่ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา เกรดเฉลี่ย วุฒิที่ได้รับระบุ วิชาเอก/สาขา 1 ชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนวัดรัตนชัย - อนุบาล 3 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนประตูชัย 3.61 ประถมศึกษาปีที่ 3 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนประตูชัย 3.45 ประถมศึกษาปีที่ 6 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 3.09 มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ - -
 3. การได้รับรางวัลและการได้รับคายกย่องชมเชย ที่ ชนิด/ประเภทของรางวัล ได้รับ รางวัล ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อหน่วยงานผู้ให้ หลักฐาน อ้างอิง 1 สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี - 30 ธันวาคม 2552 แม่กลองธรรมสนามหลวง เกียรติ บัตร 2 สอบได้ธรรมศึกษาชั้นโท - 30 ธันวาคม 2553 แม่กลองธรรมสนามหลวง เกียรติ บัตร 3 สอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก - 30 ธันวาคม 2554 แม่กลองธรรมสนามหลวง เกียรติ บัตร 4 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT - 22 มีนาคม 2557 Confucius Institute Headquarters ผล คะแนน 5 แข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์ แท้อาเซียน ชมเชย 6 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ เกียรติ บัตร 6 แข่งกีฬาวอลเลย์บอล มัธยมศึกษาตอนปลาย รอง ชนะเลิศ อันดับ 1 10 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ เหรียญ รางวัล 7 ประกวดประดิษฐ์กระทง ประเภทสวยงาม ชนะเลิศ 2 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ ภาพถ่าย 8 แข่งขันการจัดสวนแก้ว รอง ชนะเลิศ อันดับ 1 13 พฤศจิกายน 2558 สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกียรติ บัตร 9 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน มาตรฐานสากล HSK ระดับ 3 - 6 ธันวาคม 2558 Confucius Institute Headquarters ผล คะแนน
 4. ประวัติการสัมมนา / ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน / ประชุม ปีการศึกษา 2557-2559 ที่ ชื่อหลักสูตรการอบรม/ สัมมนา/ดูงาน/ประชุม วันเดือนปี สถานที่ หน่วยงานที่จัด 1 โครงการส่งเสริมศักยภาพ ผู้เรียนสู่สากล ค่ายภาษาสู่ อาเซียน 10-12 มีนาคม 2557 โรงแรมสินสยามรีสอร์ท แหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ 2 เข้าร่วมพิธีถือบวชปฏิบัติธรรม 10 - 12 กรกฎาคม 2557 วัดพนัญเชิงวรวิหารฯ สานักปฏิบัติธรรม วัดพนัญเชิงวรวิหารฯ 3 เข้าอบรมการใช้ ภาษาต่างประเทศเพื่อการ ท่องเที่ยวสาหรับนักเรียนและ ผู้ขับรถสามล้อ 6 มิถุนายน 2558 จวนผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 4 เข้าค่ายส่งเสริมรักการอ่าน ‚อ่านอย่างพรากเพียร แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ ปัญญาชน‛ สัปดาห์หนังสือ แห่งชาติ ครั้งที่ 20 30 ตุลาคม 2558 ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ 5 เข้าโครงการอบรมภาษา อาเซียน ‘’ภาษาอังกฤษ’’ 31 ตุลาคม 2558 7,14,21,28 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร์ 6 ศึกษาดูงาน Open House มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสต ร์ มหาวิทยาลัยธรรม- ศาสตร์ 7 เข้าอบรมเตรียมความรู้ในการ สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 3 14 พฤศจิกายน 2558 21 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ 8 เข้าค่าย Has successfully participated in Foreign Language Camp 10-11 ธันวาคม 2558 The Pine Resort จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์
 5. ตารางการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ชื่อ-สกุล นางสาวพรรณนิภา นามสกุล จันทร์เที่ยง รหัสประจาตัว 29196. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง 8 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ตารางการปฏิบัติงาน สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ ปี วิชา ผลงานการปฏิบัติงาน ครูผู้สอนรับรอง ผลงาน 1 26/10/58 ง 320204 การสอนแต่งรูปภาพและตัวอักษรด้วย Photoshop (รายงานนาเสนอหน้าชั้น) คุณครูเรณู ขวัญแก้ว 2 26/10/58 ง 320204 ทา E-book เรื่อง พรรณไม้ในโรงเรียน คุณครูเรณู ขวัญแก้ว 3 2/11/58 ง 320204 Mind map เรื่อง บาสเกตบอล คุณครูเรณู ขวัญแก้ว 4 2/11/58 ง 320204 Student Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน นักเรียน) คุณครูเรณู ขวัญแก้ว
 6. รายละเอียดของผลงาน  ชื่อผลงานหรือชิ้นงาน Student Portfolio (แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน)  คุณภาพของงาน ดี  ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานชิ้นนี้ นาเอาไปประกอบการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อใน ระดับมหาวิทยาลัย  อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ความไม่เข้าใจในวิธีการใช้โปรแกรม  การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน สอบถามคุณครูในการทา  ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 2/11/58-11/01/59  ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 1. ตกแต่งหน้าปกแฟ้มสะสมผลงานให้สวยงาม 2. กรอกข้อมูลของตนเองในแฟ้มสะสมผลงาน 3. รวบรวมเกียรติบัตรการแข่งขันและการเข้าร่วมการอบรม 4. นามาใส่ในแฟ้มสะสมผลงาน 5. ตกแต่งคุณธรรมพื้นฐาน8 ประการ 6. นาเกียรติบัตรและรูปภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมมาใส่ในแฟ้มสะสมผลงาน  ผลการประเมินของครูผู้สอน ดีมาก ดี พอใช้ ข้อเสนอแนะ ลงชื่อ ลงชื่อ . ( ) ( ) นักเรียน ครูผู้สอน
купить свадебное платье

фондовый рынок википедия

сайт альпари

×