Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๑๗โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ                          จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐  ...
ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ว ๐๖โรงเรียนบาเจาะ อำ...
( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ )                      รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน   ...
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ ตามแผนงา...
เรื่อง ส่งหลักฐานการจัดจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนอิสลามศึกษาเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิ...
ฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๓๖โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ         ...
( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ )                      รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน   ...
ส่งมาด้วย         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป                        ...
สิ่งที่ส่งมาด้วย  หลักฐานการจัดจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์    จำานวน ๑ ชุด      ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพ...
จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐                    25 พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง การดำาเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียน ตามนโย...
รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน                             ผู้อำานวยการโรงเรียนบ...
ส่งมาด้วย        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป                         ...
สิ่งที่ส่งมาด้วย  หลักฐานการจัดจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์    จำานวน ๑ ชุด      ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเข...
จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐                       ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓เรื่อง ส่งรายชื่อค่ายอัจฉริยะภาษาไทยเรีย...
โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ วโรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ                             ...
ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานวิชาการโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒--------------------------------------...
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน ตามแผนงานโ...
เรื่อง โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เ...
ฝ่ายบริหารงานบุคคลโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ            ...
เรื่อง ขออนุเคราะห์รถบรรเทาสาธารณภัยเรียน นายกเทศบาลตำาบลบาเจาะ        ด้วย โรงเรียนบาเจาะ ได้ดำาเนินการจัดโครงการก...
( นายอับดุลรอหะ จิการะจิ )                 ครู คศ.๒ โรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน            ...
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.แบบสุปการจัดซื้อ จัดจ้างฯ    จำานวน ๑ ฉบับ        ๒.แบบสรุปการสำารวจแผนชั้นเรียนฯ    จ...
ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ                            จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ...
( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ )                       รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน  ...
ขอแสดงความนับถือ                          ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ )             ...
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเ...
เรื่อง ขอเชิญประชุมเรียน อีหม่ามมัสยิดดาโรซสาลาม        ด้วยโรงเรียนบาเจาะ ได้จัดโครงการให้องค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมใน...
ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๒๑๗โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ                             จังหวัดนราธิวาส ๙...
( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ )                       รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน  ...
กล่าว รวมเป็นเงิน ٧,٤٤٠.-บาท ( เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)และขอให้โอนเงินตามชื่อบัญชี โรงเรียนบาเจาะ หมายเลขบัญชี๙๐๕๖๐๒๗๒...
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย  หลักฐานการขอเบิกเงินค่าสื่อการเรียนการสอน     จำานวน ๑ ชุด       ตามหนัง...
จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐                       ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการการจัดทำาหลั...
รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน                             ผู้อำานวยการโรงเรียนบ...
หมายเลขบัญชี ๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย          จึงเร...
ร่วมในการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ٢٥٥٥ ความแจ้งแล้ว นั้น        ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังก...
๒ กันยายน ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการการจัดซื้อวัสดุเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑สิ่ง...
ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ                             จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐  ...
รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน                            ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเ...
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ให้โรงเรียนเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕แล้วจัดส่งข้อม...
โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ                             จัง...
( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ )                      รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน   ...
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย                             ขอแสดงความนับถ...
ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ                           จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐   ...
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ให้โรงเรียนดำาเนินการส่งสำาเนาสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพ...
หนังสือนำส่ง
หนังสือนำส่ง
หนังสือนำส่ง
หนังสือนำส่ง
หนังสือนำส่ง
หนังสือนำส่ง
หนังสือนำส่ง
หนังสือนำส่ง
หนังสือนำส่ง
หนังสือนำส่ง
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หนังสือนำส่ง

110,014 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

หนังสือนำส่ง

 1. 1. ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๑๗โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรเรียน นายตอเละ มายิ ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบาเจาะ ได้ดำาเนินการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการนี้ โรงเรียนบาเจาะใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอเชิญท่านมาเป็นวิทยากรบรรยายธรรม ในหัวข้อ " ความสำาคัญของการศึกษา"ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบาเจาะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน
 2. ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ว ๐๖โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเรียน ผู้อำานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ١٠ ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบาเจาะ ได้ดำาเนินการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการนี้ โรงเรียนบาเจาะขอเรียนเชิญท่านร่วมรับประทานอาหาร ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบาเจาะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ
 3. ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๑๒๖โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานการวางเบิกจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๙๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการวางเบิกจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ จำานวน ๑ ชุด
 4. ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ ตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษารายการวัสดุสิ่งพิมพ์ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๑๒๘โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 5. เรื่อง ส่งหลักฐานการจัดจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนอิสลามศึกษาเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๑๒๕.๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนอิสลามศึกษา ตามแผนงานการลงทุนเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชน โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ
 6. ฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๓๖โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๗๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดจ้างฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้กับโรงเรียน ตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ
 7. ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๓๗โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการการจัดซื้อวัสดุกีฬาพื้นบ้านเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๙๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดซื้อฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อวัสดุกีฬาพื้นบ้าน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ٢٥٥٥ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่
 8. ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๓๙โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๒๒๗๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
 9. สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษาความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๑๔๑โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ
 10. จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ 25 พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง การดำาเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๒๒๗๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบติดตามการดำาเนินการเกี่ยวกับหนังสือเรียน จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนรายงานผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e –MES ) ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ )
 11. รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๔๒โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ 25 พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง รายงานข้อมูลการดำาเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๒๒๑๕.๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบติดตามผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี คุณภาพ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนรายงานผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่
 12. ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๕๑โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๗ มิถนายน ๒๕๕๓ ุเรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๙๗๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
 13. สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๑๖๒โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ
 14. จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓เรื่อง ส่งรายชื่อค่ายอัจฉริยะภาษาไทยเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อนักเรียนที่เข้าค่ายอัจฉริยะภาษาไทย จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่ายอัจฉริยะภาษาไทยโครงการโรงเรียนดีมีคุณภาพระดับประถม มัธยมศึกษา ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานวิชาการโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙
 15. โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ วโรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓เรื่อง ขออนุญาตนำานักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียน ผู้ปกครองของ........................................................................................ ด้วย สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ จัดกิจกรรมในโครงการค่ายอัจฉริยะทางภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทย ในวันที่ 21 – 23 มิถุนายน2553 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้ โรงเรียน ขออนุญาตนักเรียนดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน
 16. ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานวิชาการโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ข้าพเจ้า………………………………………ผู้ปกครองของ…………………………………… อนุญาต  ไม่อนุญาตให้นักเรียนในความปกครองเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ลงชื่อ………………………………..ผู้ปกครอง (.................................................)ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๒๕ มิถนายน ๒๕๕๓ ุเรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินรายการปรับปรุงภูมทัศน์ในโรงเรียน ( ิโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดซื้อรายการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน จำานวน ๒ ชุด
 17. ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นัน ้ ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
 18. เรื่อง โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๒๘๗๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบเสนอขอรับทุน จำานวน ๙ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ แจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดและประสงค์จะขอรับทุนในโครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ
 19. ฝ่ายบริหารงานบุคคลโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
 20. เรื่อง ขออนุเคราะห์รถบรรเทาสาธารณภัยเรียน นายกเทศบาลตำาบลบาเจาะ ด้วย โรงเรียนบาเจาะ ได้ดำาเนินการจัดโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน บานบุรีเกมส์ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๘ –๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการส่งเสริม สุขภาพของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด นำาไปสู่การยกระดับคุณภาพการกีฬาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ ในการนี้ โรงเรียนบาเจาะใคร่ขอความอนุเคราะห์รถบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานท่านใช้ในการทำาความสะอาดสนามการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔เวลา ๑๓.๐๐ น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอแสดงความนับถือ
 21. ( นายอับดุลรอหะ จิการะจิ ) ครู คศ.๒ โรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะโรงเรียนบาเจาะโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๑๙๖โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓เรื่อง จัดส่งข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.٢٥٥٣เรียน ประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ١٤ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลาอ้างถึง หนังสือศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ١٤ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา ที่ ศธ ๐๔๒๒๙.๑๔/ว๕๖ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
 22. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบสุปการจัดซื้อ จัดจ้างฯ จำานวน ๑ ฉบับ ๒.แบบสรุปการสำารวจแผนชั้นเรียนฯ จำานวน ๑ ฉบับ ๓.แบบสรุปการสำารวจความชำารุดทรุดโทรมฯ จำานวน ๑ ฉบับ ๔.แบบสรุปความต้องการครุภัณฑ์การศึกษา จำานวน ๑ ฉบับ ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ١٤ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา แจ้งให้โรงเรียนรายงานรวบรวมและสรุปผลตามแบบที่ที่ส่งมาด้วยและให้โรงเรียนสำารวจความต้องการของสถานศึกษา ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานบุคคลโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒
 23. ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี ( โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนขอเบิกเงินเพียง ١٢٠,٢٠٠ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ
 24. ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานวิชาการโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินโครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๓๒๗๖ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินฯ จำานวน ๒ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการประมาณการปรับปรุงสถานทีปฏิบัติ ่ศาสนกิจและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติศาสนกิจของโรงเรียนความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป
 25. ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานวิชาการโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๒๑๐โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๕๗๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินฯ จำานวน ๑ ชุด
 26. ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ตามแผนงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำาเนินงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานวิชาการโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ว ๑๒โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
 27. เรื่อง ขอเชิญประชุมเรียน อีหม่ามมัสยิดดาโรซสาลาม ด้วยโรงเรียนบาเจาะ ได้จัดโครงการให้องค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนมีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน จำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือขององค์คณะบุคคลให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของรัฐและชุมชน ในการนี้ โรงเรียนบาเจาะขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบาเจาะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒
 28. ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๒๑๗โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ( โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมทัศน์ ิภายในโรงเรียน ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ
 29. ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง หลักฐานขอเบิกเงินค่าวัสดุโครงการจัดค่ายการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( โครงการพัฒนา คุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินโครงการฯจำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดจัดค่ายการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนได้ทดรองจ่ายค่าวัสดุในการจัดโครงการดัง
 30. กล่าว รวมเป็นเงิน ٧,٤٤٠.-บาท ( เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)และขอให้โอนเงินตามชื่อบัญชี โรงเรียนบาเจาะ หมายเลขบัญชี๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ต่อไปรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง หลักฐานขอเบิกเงินค่าสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ (โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘
 31. กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินค่าสื่อการเรียนการสอน จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ
 32. จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการการจัดทำาหลักสูตรกีฬาไทยและพื้นบ้านเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๙๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรกีฬาไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ٢٥٥٥ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนได้ทดรองในการจัดทำาหลักสูตรกีฬาไทยและพื้นบ้าน รวมเป็นเงิน ٣,٦٠٠.-บาท ( สามพันหกร้อยบาทถ้วน)และขอให้โอนเงินตามชื่อบัญชี โรงเรียนบาเจาะ หมายเลขบัญชี๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ต่อไปรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ )
 33. รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ( โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมทัศน์ ิภายในโรงเรียน ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนได้ทดรองในกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน รวมเป็นเงิน ٣١,٩٨٠.-บาท ( สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน )และขอให้โอนเงินตามชื่อบัญชี โรงเรียนบาเจาะ
 34. หมายเลขบัญชี ๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินโครงการให้องค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการโครงการให้องค์คณะบุคคลมีส่วน
 35. ร่วมในการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ٢٥٥٥ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนได้ทดรองในการจัดทำาโครงการให้องค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมเป็นเงิน ٢٠,٥٠٠.-บาท( สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)และขอให้โอนเงินตามชื่อบัญชี โรงเรียนบาเจาะ หมายเลขบัญชี ๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส ต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐
 36. ๒ กันยายน ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการการจัดซื้อวัสดุเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดซื้อฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อวัสดุ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ٢٥٥٥ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนได้ทดรองในการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว รวมเป็นเงิน ٢,٠٠٠.-บาท ( สองพันบาทถ้วน)และขอให้โอนเงินตามชื่อบัญชีโรงเรียนบาเจาะ หมายเลขบัญชี ๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒
 37. ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๘ กันยายน ๒๕๕๓เรื่อง สรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอำาเภอเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/ว๔๑๑๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการดำาเนินงานฯจำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนสรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอำาเภอ ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี ٢٥٥٣ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ )
 38. รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔เรื่อง การจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๕๕เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ที่ ศธ๐๔๒๔๕/๓๒๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ข้อมูลขอตั้งงบประมาณ จำานวน ๓ฉบับ ๒.CD บันทึกข้อมูล จำานวน ๑ แผ่น
 39. ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ให้โรงเรียนเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕แล้วจัดส่งข้อมูลและคำาขอตั้งงบประมาณ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙
 40. โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานวางเบิกโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี (โครงการโรงเรียนดีมีคุณภาพ ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานวางเบิกฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้โรงเรียนได้ดำาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอให้ทานโอนเงินตามโครงการดังกล่าว เป็นค่าจ้างเหมารถ ่จำานวนเงิน ٤٩,٠٠٠.-บาท ( สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) ชื่อบัญชี โรงเรียนบาเจาะ หมายเลขบัญชี ๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ
 41. ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/ ๑๑๗โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรเรียน นายตอเละ มายิ ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบาเจาะ ได้ดำาเนินการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการนี้ โรงเรียนบาเจาะใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอเชิญท่านมาเป็นวิทยากรบรรยายธรรม ในหัวข้อ " ความสำาคัญของการศึกษา"ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบาเจาะ
 42. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒
 43. ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔เรื่อง ส่งสำาเนาสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในโรงเรียนเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ที่ ศธ๐๔๒๔๕/๗๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาสัญญาจ้างและเอกสารแนบท้ายสัญญา จำานวน ๑ ชุด
 44. ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ให้โรงเรียนดำาเนินการส่งสำาเนาสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอำาเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2554ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙
Гардины www.yarema.ua
www.profshina.kiev.ua

автоаккумуляторы

×