Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
(STUDENT PORTFOLIO)
แฟูมสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา คือ การรวบรวมผลงานและบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน
นักศึกษา โดยบรรจุไ...
ของ
นางสาวสุทธญาณ์ เจริญผล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 เลขที่ 20
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจอ...
แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) เล่มนี้ ดิฉันได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนาเสนอข้อมูล
ประวัติส่วนตัว ผลทางการศึกษา ความรู้ ความ...
1. ประวัติส่วนตัว
2. ประวัติการศึกษา
3. การได้รับรางวัลและการได้รับคายกย่องชมเชย
4. คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
4.1 ขยัน
4.2 ป...
1.ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล นางสาวสุทธญาณ์ เจริญผล ชื่อเล่น เบสท์
เลขประจาตัว 29120
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 เลขที่ 20 แผนการเรียน คณิตศ...
สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ซึ่งเป็นสถานศึกษาของ เอกชน รัฐบาล 
ตั้งอยู่เลขที่...
2.ประวัติการศึกษา
ลาดับที่ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา
พ.ศ.ที่จบ
การศึกษา
วุฒิที่ได้รับระบุ
วิชาเอก/สาขา
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดหันตรา (เวช...
3.การได้รับรางวัล
และการได้รับคายกย่องชมเชย
ลาดับที่ ชนิด/ประเภทของรางวัล ได้รับรางวัลลาดับที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อหน่วยงานผู้ให้ หลักฐานอ้างอิง
1 การประกวดคัดลายมือ
เนื...
ลาดับที่ ชนิด/ประเภทของรางวัล ได้รับรางวัลลาดับที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อหน่วยงานผู้ให้ หลักฐานอ้างอิง
6 การประกวดพานไหว้ครู รา...
ลาดับที่ ชนิด/ประเภทของรางวัล ได้รับรางวัลลาดับที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อหน่วยงานผู้ให้ หลักฐานอ้างอิง
14 การประกวดพานไหว้ครู ร...
เอกสารอ้างอิง
4.คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
แผนที่คนดี
1.ขยัน ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่
การงานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทนไม่
ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้อง
ควบคู่กับการ...
2.ประหยัด
ผู้ที่มีความประ หยัด คือ ผู้ที่
ดาเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของ
ตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอม...
3.ซื่อสัตย์
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความ
ประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อ
เวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั...
4.มีวินัย
การยึดมั่นในระเบียบ
แบบแผน ข้อบังคับ และ
ข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง
และวินัยต่อสังคม
ผู้ที่มีวินัย คือ ผู...
5.สุภาพ
เรียบร้อย อ่อนโยน
ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาท
ที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ
ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่
อ่อนน้อมถ่อมตนตามส...
6.สะอาด
ปราศจากความมัวหมอง
ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม
ความผ่องใส เป็นที่เจริญตา ทาให้
เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น
ผู้ที่มีคว...
7.สามัคคี
ความพร้อมเพรียงกัน ความกลม
เกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้อง การ เกิดงาน
การอย่า...
8.มีน้าใจ
ผู้ที่มีน้าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสา
ช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละ
ความสุขส่วนตน เพื่อทาประโยชน์แก่
ผู้อื่น...
แฟ้มสะสมผลงานเสร็จแล้วจ้าDoc
แฟ้มสะสมผลงานเสร็จแล้วจ้าDoc
แฟ้มสะสมผลงานเสร็จแล้วจ้าDoc
แฟ้มสะสมผลงานเสร็จแล้วจ้าDoc
แฟ้มสะสมผลงานเสร็จแล้วจ้าDoc
แฟ้มสะสมผลงานเสร็จแล้วจ้าDoc
แฟ้มสะสมผลงานเสร็จแล้วจ้าDoc
แฟ้มสะสมผลงานเสร็จแล้วจ้าDoc
แฟ้มสะสมผลงานเสร็จแล้วจ้าDoc
แฟ้มสะสมผลงานเสร็จแล้วจ้าDoc
แฟ้มสะสมผลงานเสร็จแล้วจ้าDoc
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แฟ้มสะสมผลงานเสร็จแล้วจ้าDoc

6,319 views

Published on

Welcome to my Portfolio.

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

แฟ้มสะสมผลงานเสร็จแล้วจ้าDoc

 1. 1. (STUDENT PORTFOLIO) แฟูมสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา คือ การรวบรวมผลงานและบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน นักศึกษา โดยบรรจุไว้ในแฟูมสะสมผลงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา จุดประสงค์ของการรวบรวมผลงาน ๑. เพื่อแสดงสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ๒. เพื่อแสดงกระบวนการหรือพฤติกรรมที่เกิดจากความพยายามที่กระทาลงไป ๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาตัดสินความก้าวหน้าของนักเรียนนักศึกษาเป็นรายภาคเรียนหรือรายปี วิธีการคัดเลือกผลงานที่จะนามาเก็บในแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา ๑. ผลงานที่นามาเก็บในแฟูมสะสมผลงานควรเป็นผลงานที่ได้จากการนาความรู้มาบูรณาการและ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ๒. ผลงานที่นามาเก็บในแฟูมสะสมผลงานต้องเป็นสิ่งที่จัดเก็บได้ เช่น งานเขียน แผ่นซีดี เทปบันทึกเสียง ภาพถ่าย เป็นต้น ๓. ผลงานที่จะนามาเก็บในแฟูมสะสมผลงาน ควรเป็นชิ้นงานที่ดีที่สุด ครอบคลุมเนื้อหา วัตถุประสงค์ รายวิชาหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งนักเรียนนักศึกษาควรเป็นผู้ที่คัดเลือกด้วยตนเอง ๔. นักเรียนนักศึกษาควรตรวจสอบความสามารถของตนเอง โดยการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของ การปฏิบัติงาน ปัญหาและวิธีการแก้ไข การปรับปรุงงานให้ดีขึ้นจนได้ชิ้นงานที่ดีที่สุด
 2. ของ นางสาวสุทธญาณ์ เจริญผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 เลขที่ 20 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
 3. แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) เล่มนี้ ดิฉันได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนาเสนอข้อมูล ประวัติส่วนตัว ผลทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดิฉันได้ เข้าร่วม โดยแฟ้มสะสมผมงานเล่มนี้ ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติทาง การศึกษา ผลงานที่ได้รับที่ทาให้ดิฉันเกิดความภาคภูมิใจ เช่น รางวัลเรียนดีมีรางวัล โดยดิฉันได้ เกรดเฉลี่ยสูงสุดของห้องเรียน 2 ภาคเรียน ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งรูปภาพการทากิจกรรมต่างๆ มากมาย ดิฉันขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูอาจารย์ และเพื่อนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ ทั้งให้คาแนะนา รวบรวมเอกสาร หลักฐานสาคัญต่างๆ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อจัดทา แฟ้มผลงานในครั้งนี้ และเพื่อการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (นางสาวสุทธญาณ์ เจริญผล) คานา
 4. 1. ประวัติส่วนตัว 2. ประวัติการศึกษา 3. การได้รับรางวัลและการได้รับคายกย่องชมเชย 4. คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 4.1 ขยัน 4.2 ประหยัด 4.3 ซื่อสัตย์ 4.4 มีวินัย 4.5 สุภาพ 4.6 สะอาด 4.7 สามัคคี 4.8 มีน้าใจ สารบัญ
 5. 1.ประวัติส่วนตัว
 6. ชื่อ-สกุล นางสาวสุทธญาณ์ เจริญผล ชื่อเล่น เบสท์ เลขประจาตัว 29120 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 เลขที่ 20 แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ เกิดวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2542 อายุ 16 ปี หมู่โลหิต โอ โรคประจาตัว - ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ 6 ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ นางสาวนริสรา เจริญผล อายุ 34 ปี อาชีพ รับราชการครู สถานที่ทางาน โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏร์ราษฎร์บารุง) โทรศัพท์ 081-291-0284 เกี่ยวข้องเป็น อา บิดาชื่อ นายสมชาย เจริญผล อายุ 40 ปี อาชีพ รับจ้าง สถานที่ทางาน บริษัทแมกเนคอมพ์ พรีซิชัน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 095-491-9027 มารดาชื่อ นางสาวดาเรศ เกสนา อายุ - ปี อาชีพ - สถานที่ทางาน - โทรศัพท์- ผู้ปกครองชื่อ นางสาวนริสรา เจริญผล อายุ 34 ปี อาชีพ รับราชการครู สถานที่ทางาน โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏร์ราษฎร์บารุง) โทรศัพท์ 081-291-0284 เกี่ยวข้องเป็น อา เพื่อนสนิทคนที่ 1 ชื่อ นางสาวนันทิชา อินทนนท์ ชื่อเล่น ปอย บ้านเลขที่ 29/39 หมู่ 2 .. ตาบลสามกอ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13110 โทรศัพท์ 089-826-6017 เพื่อนสนิทคนที่ 2 ชื่อ นางสาวมิรันตรี หาญมุ่งธรรม ชื่อเล่น แคท บ้านเลขที่ 15/5 หมู่ 7 ตาบลภาชี อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13140 โทรศัพท์ 090-973-2235 1. ประวัติส่วนตัว
 7. สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาของ เอกชน รัฐบาล  ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง .. ตาบลหอรัตนไชย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โทรศัพท์ 035-252-270 ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1. คุณครูวรเนตร พิชิตเกริกพล 2. คุณครูจันทนา สิทธิรุ่งเรือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1. คุณครูเจริญศรี ม่วงพิณ 2. คุณครูนาวิน แปูนเหลือ คะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3.62 3.76 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3.60 - วิชาที่ชอบเรียนมากที่สุดคือ วิชาคณิตศาสตร์ เหตุผล เพราะดิฉันชอบการคานวณ และวิชาคณิตศาสตร์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ในหลายๆ ด้าน เช่น สถิติ การนาเสนอข้อมูล การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น งานอดิเรก อ่านหนังสือ ว่ายน้า กีฬาที่ชอบ วอลเล่ย์บอล
 8. 2.ประวัติการศึกษา
 9. ลาดับที่ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา พ.ศ.ที่จบ การศึกษา วุฒิที่ได้รับระบุ วิชาเอก/สาขา 1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) พ.ศ.2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พ.ศ.2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พ.ศ.2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2. ประวัติการศึกษา
 10. 3.การได้รับรางวัล และการได้รับคายกย่องชมเชย
 11. ลาดับที่ ชนิด/ประเภทของรางวัล ได้รับรางวัลลาดับที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อหน่วยงานผู้ให้ หลักฐานอ้างอิง 1 การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” ประจาปี 2551 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 26 มิ.ย.51 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์ นุกูล) ใบประกาศนียบัตร 2 รางวัลประกวดภาพระบายสี ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้มีความสามารถ ดีเด่นในการประกวด ภาพระบายสี ธ.ค. 51 สานักพิมพ์ปีนัง และวารสาร “เพื่อ เพื่อนรัก” ใบประกาศนียบัตร 3 การแข่งขันแอโรบิค ชช.2 งานเปิดโลกมหกรรม วิชาการ และงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Child Show 2009) รางวัลเหรียญเงิน 28 พ.ย. 52 สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ใบประกาศนียบัตร 4 โครงการการศึกษาเพื่อ ต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน เด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ได้จบหลักสูตร โครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยา เสพติดในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) 15 ก.พ. 53 สานักงานตารวจ แห่งชาติ และ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์ นุกูล) ใบประกาศนียบัตร 5 โครงการค่ายเยาวชน อาสาสมัครปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย ได้สาเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรโครงการ ค่ายเยาวชน อาสาสมัครปูองกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย 24 มี.ค. 54 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ใบประกาศนียบัตร 3. การได้รับรางวัลและการได้รับคายกย่องชมเชย
 12. ลาดับที่ ชนิด/ประเภทของรางวัล ได้รับรางวัลลาดับที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อหน่วยงานผู้ให้ หลักฐานอ้างอิง 6 การประกวดพานไหว้ครู รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 23 มิ.ย. 54 โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ ใบประกาศนียบัตร 7 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก รางวัลชมเชย 1 ส.ค. 54 โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ ใบประกาศนียบัตร 8 การสอบพระปริยัติธรรม สนามหลวง สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นโท 30 ธ.ค. 54 สานักงาน พระพุทธศาสนา แห่งชาติ ใบประกาศนียบัตร 9 การแข่งขันกีฬา – กรีฑาใน โรงเรียน “สารภีเกมส์ ครั้ง ที่ 16” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาชักคะเย่อ 13 ก.ค. 55 โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ ใบประกาศนียบัตร 10 การประกวดมารยาทไทย ได้เข้าร่วมการ ประกวดมารยาทไทย 14 ธ.ค. 55 โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ ใบประกาศนียบัตร 11 การสอบพระปริยัติธรรม สนามหลวง สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นเอก 30 ธ.ค. 55 สานักงาน พระพุทธศาสนา แห่งชาติ ใบประกาศนียบัตร 12 การแต่งตั้งให้เป็นสมาชิก พลร่มสัมพันธ์ ได้สาเร็จหลักสูตรพล ร่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 9/57 จึงได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นสมาชิก พลร่มสัมพันธ์ 15 ม.ค. 57 กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ใบประกาศนียบัตร 13 การศึกษาภาคบังคับตาม หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้สาเร็จ การศึกษาภาคบังคับ ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 31 มี.ค. 57 กระทรวงศึกษาธิการ ใบประกาศนียบัตร
 13. ลาดับที่ ชนิด/ประเภทของรางวัล ได้รับรางวัลลาดับที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อหน่วยงานผู้ให้ หลักฐานอ้างอิง 14 การประกวดพานไหว้ครู รางวัลชนะเลิศ 12 มิ.ย. 57 โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ ใบประกาศนียบัตร 15 การแข่งขันประกวด ห้องเรียนสะอาด ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 รางวัลชนะเลิศ 19 ก.ย. 57 โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ ใบประกาศนียบัตร 16 โครงการเรียนดีพัฒนาดีมี รางวัล เป็นผู้มีผลการเรียน เฉลี่ยสูงสุดของ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 10 พ.ย. 57 โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ ใบประกาศนียบัตร 17 โครงการเรียนดีพัฒนาดีมี รางวัล เป็นผู้มีผลการเรียน เฉลี่ยสูงสุดของ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 31 มี.ค. 58 โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ ใบประกาศนียบัตร 18 การรายงานผลการเรียนรู้ “คุณธรรมนาชีวิต สร้างสรรค์บูรณาการ” รางวัลชมเชย 3 ก.ย. 58 โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ ใบประกาศนียบัตร 19 การนาเสนอผลงานกลุ่ม (Oral panel presentation) “คุณธรรมนาชีวิต สร้างสรรค์บูรณาการ” รางวัลชมเชย 3 ก.ย. 58 โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ ใบประกาศนียบัตร 20 การเรียนวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ และ พากเพียร ในการ เรียนวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 30 ก.ย. 58 โรงเรียนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ ใบประกาศนียบัตร
 14. เอกสารอ้างอิง
 15. 4.คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ แผนที่คนดี
 16. 1.ขยัน ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่ การงานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทนไม่ ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้อง ควบคู่กับการใช้ปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผล สาเร็จตามความมุ่งหมาย ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจ ทาอย่างจริงจังต่อ เนื่องในเรื่องที่ถูกที่ ควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ ทา ตั้งใจทาหน้าที่อย่างจริงจัง
 17. 2.ประหยัด ผู้ที่มีความประ หยัด คือ ผู้ที่ ดาเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของ ตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอม ใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทา บัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้ เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ ฟุุมเฟือย ฟุูงเฟูอ
 18. 3.ซื่อสัตย์ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความ ประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อ เวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่าง เต็มที่ถูกต้อง ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่ มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอด จากความรู้สึกลาเอียงหรืออคติ
 19. 4.มีวินัย การยึดมั่นในระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ และ ข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง และวินัยต่อสังคม ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตาม อย่างเต็มใจและตั้งใจ
 20. 5.สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาท ที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่ อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและ กาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว มีมารยาท วาง ตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
 21. 6.สะอาด ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่เจริญตา ทาให้ เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตาม สุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่น มัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ
 22. 7.สามัคคี ความพร้อมเพรียงกัน ความกลม เกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกัน ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้อง การ เกิดงาน การอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะ วิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความ แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสาเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้ง ได้
 23. 8.มีน้าใจ ผู้ที่มีน้าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสา ช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละ ความสุขส่วนตน เพื่อทาประโยชน์แก่ ผู้อื่น ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียง ตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็น ใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้อ อาทร เอาใจใส่ ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล กันและกัน
www.chemtest.com.ua

progressive.ua

Наш важный портал на тематику avtomaticheskij-poliv.kiev.ua.

×