Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
NASKAH SOAL PRA – US                  KELAS VI                 Tahun Pelajaran 2012 / 20...
I.  Cakraan ( x ) dina aksara a, b, c atanapi d dina jawaban nu pangbenerna ! 1. Judul bacaan tiluhur nyaéta . . .   ...
Upami data di eusikeun kana daftar riwayat hidup anu marénah nyaéta . . . .  a. 2 – 4 – 5 – 3 – 1            ...
16. Hadirin sadayana     Acara paturai tinen téh jadi panineungan kanggo abdi sareng réréncangan. Abdi moal tiasa   ...
5. Dar der dor, brang bring brong, trang tring trung, kalebet kana kecap rajekan . . .    6. Kecap “geulis” upami di ra...
Kunci Jawaban I.   1. C                         11. B       2. A           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Soal US bahasa Sunda 2013

30,482 views

Published on

Soal US bahasa Sunda 2013

 1. 1. NASKAH SOAL PRA – US KELAS VI Tahun Pelajaran 2012 / 2013 Mundinglaya Dikusumah Kacarioskeun di Nagara Pajajaran. Nagara nu sugih mukti. Rajana katelah PrabuSiliwangi. Raja Pajajaran nu adil palamarta. Prabu Siliwangi kagungan putra anu pohara kasépna, jenenganana MundinglayaDikusumah. Ti aalit kénéh tos dijodokeun ka Déwi Asri. Déwi Asri téh putrana Nyi GambirWangi ti Nagara Muara Bérés. Déwi Asri kakoncara kugeulisanana sarta nyaah ka sasama. Mundinglaya Dikusumah ti aalit kénéh dirorok ku Prabu Guru Gantangan, urang NagaraKuta Barang. Pasipatan Mundinglaya mah parantos katingal, jabi ti rupi kasép téh, gagah deui.Ku margi kitu, Prabu Guru Gantangan ngaraos salempang. Sieun kakawasaanana direbut kuMundinglaya. Antukna Mundinglaya Dikusuma diterebkeun ku Prabu Guru Gantangan ka LeuwiSipatahunan. Hiji wengi Déwi Padmawati, ibuna Mundinglaya, ngimpén kénging lalayang SalakaDomas ti Jabaning Langit. Ari éta lalayangan téh kagungan Guriang Tujuh. Mangpaatna tina étalalayangan téh, tiasa dianggo numbal nagara Pajajaran tina segala Katunggaraan. Éta impénan téhdidugikeun ka Prabu Siliwangi. Sabada ngadangu kitu, Prabu Siliwangi énggal maréntahkeun ponggawana supadosnyandak Lalayang Salaka Domas nu kaimpénkeun ku Déwi Padmawati téa. Namung para patuhsareng sadayana ponggawa raja teu aya nu sanggemeun ngalawan ka Guriyang Tujuh. AtuhPrabu Siliwangi bendueun pisan. Ahirna Déwi Padmawati ketempuhan kedah nyandak étalalayang ka Jabaning Langit. Anjeunna angkat seja nepangan putrana, nyaéta MundinglayaDikusumah di Nagara Kuta Barang. Sadugina ka Nagara Kuta Barang, kasampak Mundinglaya aya di penjara beusi jero leuwiSipatahunan. Énggal wé Munidinglaya téh dibébaskeun. Salajengna Mundinglaya angkat kaJabaning Langit seja ngelaksanakeun pamundut nu janten ramana, nyandak Lalayang SalakaDomas téa. Angkatna di sarengan ku gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung. Dua ponggawaPajajaran nu sakti teu aya tandinganana. Di Jabaning Langit, Mundinglaya perang sareng Yaksa Mayuta, Jongrang Kalapitung,katut Guriyang Tujuh. Éta buta-buta téh sedayana taluk ka Mundinglaya. Samulihna ti JabaningLangit, Mundinglya énggal nepangan ramana di nagara Pajajaran. Lalayang Salaka Domas téadisanggahkeun ka Prabu Siliwangi. Ramana kacida bingaheunana. Salajengna, Mundinglaya tikahkeun ka Déwi Asri. Sabada nikah, MundinglayaDikusumah diistrénan janten raja di Pajajaran, ngagentos ramana Prabu Siliwangi.
 2. I. Cakraan ( x ) dina aksara a, b, c atanapi d dina jawaban nu pangbenerna ! 1. Judul bacaan tiluhur nyaéta . . . a. Raja Pajajaran c. Mundinglaya Dikusumah b. Prabu Siliwangi d. Déwi Patmawati 2. Saha Prabu Siliwangi téh . . . a. Raja Pajajaran c. Raja Muara Beres b. Raja Singosari d. Raja Kediri 3. Jenenganana garwa Prabu Siliwangi nyaéta . . . a. Déwi Padmawati c. Déwi Banowati b. Déwi Sri d. Nyi Gambir Wangi 4. Kalimah utama dina paragraph ka opat nyaéta . . . a. Ari éta lalayangan téh Kagungan Guriang Tujuh b. Hiji wengi Déwi Padmawati, ibuna Mundinglaya, ngimpen kénging Lalayangan Salaka Domas ti Jabaning Langit c. Éta impénan téh didugikeun ka Prabu Siliwangi d. Mangpaatna tina éta Lalayangan téh, tiasa dianggo tumbal nagara Pajajaran 5. Rék naon Mundinglaya ka Muara Beres . . . a. Nyandak Lalayang Salaka Domas c. Perang sareng Guriang Tujuh b. Nepangan Guru Gantangan d. Nepangan Déwi Asri calon garwana 6. Pek, anggeuskeun rarakitan di handap ieu ! Hampelas raraga jati Palataran babalean ............... ............... a. Ikhlas raga sareng Pati, ngabélaan kasaéan b. Kamana néangan jangji, sakieu panas haténa c. Kapan abdi ménta jangji, kunaon teu di pikiran d. Saha éta murid kumis, leumpangna uendeuk-eundeukan 7. Anggeuskeun paribasa dihandap ieu ! Asa kagunturan madu, kaurugan . . . a. Menyan putih c. Taneuh rugrug b. Taneuh beureum d. Menyan ka manggung 8. Data : 1. Jalan wahidin 15 Cirebon Daftar Riwayat Hidup 2. Islam Nama :..... 3. Rizky Aditya Tempat/tanggal lahir : . . . . . 4. SD Pendidikan :..... Agama :..... 5. Cirebon, 25 Januari 1998 Alamat :.....
 3. Upami data di eusikeun kana daftar riwayat hidup anu marénah nyaéta . . . . a. 2 – 4 – 5 – 3 – 1 c. 3 – 5 – 4 – 2 – 1 b. 3 – 2 – 4 – 1 – 5 d. 4 – 3 – 2 – 1 – 5 Pupuh Wirangrong Duh ibu hapunten abdi Rumaos kadalon-dalon Disakola teu junun Diajarna bari ulin Tungtungna kénging wiwirang Te nana ujian gagal9. Pupuh diluhur ngabogaan watek . . . a. Kadalon-dalon c. Meunang wiwirang b. Sedih d. Kaget éling10. Pupuh wiringrong diwangun ku . . . a. 7 c. 6 b. 8 d. 511. Dinten ieu langit cangra, panon poé taya tédéng aling-aling hawa angkeub ti koro garing halabhab pisan Kecap sabalikna ( antonim ) dina kecap halabhab nyaéta . . . a. Tedeng aling – aling c. Cangra b. Hanaang d. Hareudang12. Kusabab sok ngawurukan ngaji, kang Arip sok disebut . . . a. Wali c. Kepala SD b. Ustadz d. Nabi13. Mana kalimah nu ieusina nasihat ? a. “Cik ujang, Ema pangmeulikeun minyak saléter mah !” b. “Urang hirup di dunia téh kudu akur jeung batur “ c. “Angga budak akuran ka batur” d. “Budak éta mah musuhna mani loba”14. Lamun te usaha moal aya dahareun atawa rezeki sarua hartina jeung paribasa . . . a. Lodong kosong ngelentrung c. Kudu leuleus jeurjeur liat tali b. Puasa manggi lebaraan d. mun teu akal moal ngakel15. Komat nyaéta pang ngajak supaya prak solat sebada adzan. Kecap saharti sinonim tina kecap sabada nyaéta . . . a. Seméméhna c. Sabalikna b. Sateuacana d. Saparantosna
 4. 16. Hadirin sadayana Acara paturai tinen téh jadi panineungan kanggo abdi sareng réréncangan. Abdi moal tiasa lulus sepertos ayeuna, upami teu di didik sareng diaping ku ibu iwah bapa guru sadyana. Ku kituna abdi sadaya ngahaturkeun séwu nuhun kasadaya, muga – muga waé amal kasayan ibu miwah bapa guru kenging ganjaran anu satimpal. Saha nu buantara dina wacana diluhur téh ! a. Wakil Murid c. Kepala Sekola b. Wakil Guru d. Para Siswa 17. Dina acara naon pantesna eta biantara téh di pedalkeun . . . a. Tepung taun ibu / bapa guru c. Wali matussyafar b. Paturai tineung siswa kelas VI d. syukuran nu di sunatan 18. Kacelik ka awan – awan . . . . ka jona pria kecap rundayan anu marenah pikeun ngeusian titik di luhur nyaéta a. Kalimpudan c. Kakoncara b. Kahieuman d. Katutupan 19. Buah Semangka disebut buat kendi, sebab . . . a. Bauna seungit c. Kandungan caina b. Sikina bisa dijien kuaci d. koneng umyang 20. Desekripsi gambar anu tepat nyaéta . . . a. Abdi seueur manpaatna kanggo ngiuhan tina panas panon poé ngalindungan tina hujan b. Abdi dianggo nyimbutan waktos nuju nirisan c. Abdi sok digunakeun pikeun ngiyuhan waktoas panas morérét, sareng hujan d. Abdi di damelna tina lawon kanggo nyegah lebet anginII. Eusian titik-titik di handap ieu ku jawaban nu marenah 1. Kegiatan marhabanan, solawatan, dibaan dina bulan mulud pikeun miéling lahirna Nabi Muhammad SAW istilahna . . . 2. Wanci panon poé mimiti némbongan watara tabuh 05.30 – 06.00 disebut wanci . . . 3. Tempat nyimpeun barang purbakala disebutna . . . 4. Kecap angpau, kincau bapao, lio, capcay Kecap – kecap ieu tos ilahar digunakeun ku urang sunda, saleresna mah éta téh kecap serepan tina basa . . .
 5. 5. Dar der dor, brang bring brong, trang tring trung, kalebet kana kecap rajekan . . . 6. Kecap “geulis” upami di rarangkeunan kurarangkén tengah um janten . . . 7. Nok nani mani jiga careuh bulan diwedak téh kandel pisan. kalimat diluhur ngagunakeun gaya basa . . . 8. “aduh, ieu téh ngaburuy waé” Ngaburuy hartina ngandisuguhan . . . 9. Jalma tukang nyieun pakarang keris disebutna . . . 10. Anak kuda ngarana . . . 11. Indung mah tunggul rahayu, bapa tangkal . . . 12. Nujadi ucing kudu néangan nu nyumpud, nu pang heulana beunang dadi ucing. Kaulinan ieu namina . . . 13. Kembang nu sok dianggo ngahias penganten nyaéta kembang . . . 14. Tauco ngandung protein, bahan dasar tauco téh tina . . . 15. “Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh” Ibu miwah bapa guru sami rawuh, sepuh – sepuh murid anu sami hadir, reréncangan sadaya nu saruka bungah Contoh paragraph di luruhur ka asup kana bagian . . . . . . . . .biantaraIII. Pigawe panitah di handap ieu ! 1. Jieun kalimah pagawéan tina kecap lumpat ! 2. Susun kalimah di handap ieu sangkan jadi paragraph nu bener ! 1. Lalucu pisan komo nubuluna warna bodas mah ku bapa sareng ema mah, anak ucing téh disebutna bilatung 2. Unggal enjing sok eong-eongan, mani reang tapi dak resep 3. Minggu kamari, kucing abdi anakan 4. Anakna aya tilu, aya nu buluna bodas, coklat jeung hideung 3. Naon hartina paribasa : “ teng manengteng anak merak kakuncungan “ ? 4. Jien kalimah langsung tina kalimah teu langsung di handap ieu ! “ neng Rina nyarita yen manéhna teu hoyong papanggih deui jeung Iwan” 5. Jelaskeun naon hartina babasan dihandap ieu ! “ Lesang kuras “
 6. Kunci Jawaban I. 1. C 11. B 2. A 12. B 3. A 13. B 4. B 14. D 5. D 15. D 6. A 16. A 7. A 17. B 8. C 18. C 9. C 19. C 10. C 20. CII. 1. Muludan 9. Empu 2. Meletek srengenge 10. Belo 3. Museum 11. Derajat 4. Cina 12. Ucing – ucingan 5. Trilingga 13. Melati 6. Gumeulis 14. Kacang kedele 7. Lalandian, ( metafora) 15. Bubuka 8. CaiIII. 1. Neng maya lumpat ka sakola mani balap pisan, sieun kaberangan 2. 3 – 4 – 1 – 2 3. Kalakuan kolot turun ka anak 4. Uing Rina nyarih, “ Kuring teu hayang papanggih deui jeung iwan ! “ 5. Teu bisa nyesakeun rizki Skor Nilai I. Pilihan ganda : 1 x 20 = 20 II. Isian : 1 x 15 = 15 III. Essay : 3x5 = 15 Jumlah 50
http://www.ka4alka-ua.com/

купить горелки для котлов

здесь kapli.kiev.ua

×